୧୪୪,୦୦୦ ଇସ୍ରାଏଲିୟ
୧ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ପୁର୍ତିନି ଚାରି କନାତ ଚାରି ଜାଣ୍‌ ସରଗ୍‌ ଦୁତ୍‌କୁ ନିଲ୍‌ତିକ୍‌ନା ଆରି ପୁର୍ତିନି ଚାର୍‌ ଦିଗ୍‌ତାଂ ଡ଼ୁଇ ହାନାକାଦ୍‌ଲିଂ ଟେବାୟ୍‌ କିଜ଼ି ଇଡ୍‌ତିକ୍‌ନା । ଇନେସ୍‌କି ପୁର୍ତି, ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ କି ଇମ୍‌ଣାକା ପା ମାର୍‌ କୁଡ଼ି ଜପି ଅଲପ୍‍ ପା ଦୁକା ଆହ୍‌ୱାତାତ୍‌ । ୨ ଆରେ ଆନ୍‌ ଆରେ ରଞ୍ଜେଲିଂ ଦୁତ୍‌ତିଂ ୱେଡ଼ାହତ୍‌ନି ନିପତାଂ ନିଙ୍ଗ୍‌ଜି ୱାନାକା ହୁଡ଼୍‌ତାଂ; ତା କେଇଦ ଜିତି ଇସ୍ୱର୍ତି ସିଲ୍‌ ମାଚାତ୍‍ । ପୁର୍ତି ଆରି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ ନସ୍ଟ କିନି କାଜିଂ ଆଦିକାର୍‌ ପାୟାତି ହେ ଚାରି ଜାଣ୍‌ ଦୁତକାଂ ହେୱାନ୍‌ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ କୁକ୍‌ଚି ଇଚାନ୍‌, ୩ “ଆପେଂ ଜାର୍‌ତିଂ ଇସ୍ୱର୍ତି ଆଡ଼ିୟାରିଂ ନିଦାଣ୍‌ତ ଚିନ୍‌ ଇଡ୍‌ନି ପାତେକ୍‌ ଏପେଙ୍ଗ୍‌ ପୁର୍ତି କି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ କି ମାର୍‌କୁ ନସ୍ଟ କିମାଟ୍‌ ।” ୪ ତା ପାଚେ ଚିନ୍‌ ଇଡ୍‌ୟାତାକାର୍‌ ମାନାୟାର୍‌ତି ଗାଣ୍‌ତି ଆନ୍‌ ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, ଇସ୍ରାଏଲ୍‌ ହିମ୍‌ଣାକାଂ ସବୁ ଲାତ୍ରା ବିତ୍ରେତାଂ ଏକ୍‌ ଲାକ୍‌ ରିକଡ଼ିଚାରି ହାଜାର୍‌ ୧, ୪୪,୦୦୦ ମାନାୟାର୍‌ ଚିନ୍‌ହିୟାତାର୍‌, ୫ ଜିହୁଦା ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ଚିନ୍‌ ଇଡ୍‌ୟାତି ରୁବେନ୍‌ ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ଗାଦ ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ୬ ଆସେର୍‌ ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ନପ୍ତାଲି ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ମନସି ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ୭ ସିମିୟନ ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ଲେବି ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ଇସାକ୍‌ତି ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ୮ ଜବୁଲୁନ୍‌ ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ଜସେପ୍‌ ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌, ବିନ୍ୟାମିନ୍‌ ଲାତ୍ରାତାଂ ବାର୍‌ ହାଜାର୍‌ ଚିନ୍‌ ଇଡ୍‌ୟାତି ଲଗୁ ।
ଦାଡ଼୍‌ ମାନାୟାର୍‌
୯ ଇଦାଂ ପାଚେ ଆନ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ଆରେ ହୁଡ଼ାଟ୍‌, ସବୁ ଜାତି, ସବୁ କୁଟୁମ୍‌, ସବୁ ଲାତ୍ରାର୍‌ ଆରି ସବୁ ବାସାନିକାର୍‌ ଗାଣାକିୟାୱି ର ବେସି ମାନାୟାର୍‌ ଡ଼ିଞ୍ଜିନି ଆଙ୍ଗି ଉସ୍‌ପିସ୍‌ ଆରି କାଜ୍ରି ଡାଡ଼୍‌ କେଇଦ ଆସ୍ତି ଗାଦି ଆରି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ମୁମ୍‌ଦ ନିଲ୍‌ତାର୍‌ନା; ୧୦ ହେୱାର୍‌ ଗାଜା କାଟ୍‌ତାଂ ଇଞ୍ଜି ମାଚାର୍‌, “କେବଲ୍‌ ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚାକାନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ ଆରି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ମାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ମୁକ୍‌ଡ଼ାୟ୍‌କିଦ୍ନାକାନ୍‌ ।” ୧୧ ଆରେ, ୱିଜ଼େକ୍‌ ଦୁତ୍‌ ଗାଦି, ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ଆରି ଚାରି ପାରାଣିଙ୍ଗ୍ ଚାର୍‌ବେଣ୍‌ତାଂ ନିଲ୍‌ତିକ୍‌ନା, ଆରେ ଗାଦି ମୁମ୍‌ଦ ଡାଣ୍ଡ୍‌ହାଣ୍‌ ମାଗ୍‌ଜି ଇସ୍ୱର୍‌ତିଂ ଜୱାର୍‌ କିଜ଼ି, ୧୨ ଇଚିକ୍‌ “ଆମେନ୍‌, ୱାରିକିୟ୍‌କିଦେଂ, ଜାଜ୍‌ମାଲ୍‌, ଗିୟାନ୍, ଦନ୍ୟବାଦ୍‌, ସାକ୍ତି, ବାଡ଼୍‌କାସ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ଜୁଗ୍‌ ମା ଇସ୍ୱର୍ତି; ଆମେନ୍‌ ।”
୧୩ ଆରେ ପ୍ରାଚିନାର୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ରୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ୱେନ୍‌ବାତାନ୍‌, ଡ଼ିଞ୍ଜିନି ଆଙ୍ଗି ଉସ୍‌ପିତି ଇ ମାନାୟାର୍‌ ଇନେର୍‌ ଆରି ହେୱାର୍‌ ଇମେଣ୍ଡାଂ ୱାତାର୍ଣ୍ଣା ? ୧୪  ଆନ୍‌ ହେୱାନିଂ ଇଚାଙ୍ଗ୍‌, ଏ ନା ମାପ୍ରୁ, ଏନେଙ୍ଗ୍‌ ନେ ହେଦାଂ ପୁନାୟ୍‌ ।
ହେବେ ହେୱାନ୍‌ ନାଙ୍ଗ୍‌ ଇନ୍‌ଚାନ୍‌, ଇୱାର୍‌ ଗାଜା ଦୁକ୍‌ତାଂ ହସି ୱାତାନ୍ନା ଆରି ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣାତି ନେତେର୍‌ତ ଜାର୍‌ ଜାର୍‌ ଆଙ୍ଗି ହଗ୍‌ଜି ଡ଼ିଞ୍ଜି କିତାନ୍ନା । ୧୫ ହେଦାଂ କାଜିଂ ହେୱାର୍‌ ଇସ୍ୱର୍ତି ମନ୍ଦିର୍‌ତ ତା ଗାଦି ମୁମ୍‌ଦ ମାନ୍‌ଜି ୱେଡ଼ାନାଣା ହେୱାନ୍ତି ପାର୍ତାନା କିତାର୍‌, ଆରେ ଗାଦିତ କୁଚ୍‌ଚାକାର୍‌ ମୁଣିକା ହେୱାନିଂ ବାହା ହିନାନ୍‌ । ୧୬ ଆରେ ହେୱାର୍‌ତି ଇନାୱାଡ଼ାଂ ପା ନାସ୍‌କି କି ଏସ୍‌କି ଆଉର୍‌, ଆରେ, ୱେଡ଼ା କି ଇମ୍‌ଣାକା ପା କାରା ହେୱାରିଂ ବାଦା କିଉତ୍‌, ୧୭ ଇନେକିଦେଂକି ଗାଦି ମାଦ୍‌ଣିବାହା ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ହେୱାର୍‌ତି ଗଡ଼ିଆ ଆନାନ୍‌ ଆରି ଜିବୁନ୍‌ହିନି ଜାରାଣ୍‌ ଲାଗାଂ ହେୱାରିଂ କାଡାୟ୍‌ ଅନାନ୍‌, ଆରେ ଇସ୍ୱର୍‌ ହେୱାର୍‌ କାଣ୍‌ଗାତାଂ ୱିଜ଼ୁ କାଣେଲିଂ ନେନ୍ଦ୍‌ନାନ୍‌ ।
୭:୧୪ ୭:୧୪ ମାତିଉ ୨୪:୨୧; ମାର୍କ ୧୩:୧୯.