ସାତ୍‍ଗଟା ସିଲ୍‌
୧ ମେଣ୍ଡାହିମ୍‌ଣା ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ସାତ୍‌ଗଟା ସିଲ୍‌ ଡ୍ରିକ୍‌ତାନ୍‌; ହେପାଦ୍‌ନା ସାର୍ଗେତ ଇଚିସ୍‌ ଆଦା ଗଣ୍ଟା ପାତେକ୍‌ ଚିମ୍‌ରା ଆଜ଼ି ହାଚିକ୍‌ । ୨ ତା ପାଚେ ଆନ୍‌ ଇସ୍ୱର୍‌ତି ମୁମ୍‌ଦ ନିଲ୍‌ତିକିକ୍‌ ସାତ୍‌ ଜାଣ୍‌ ଦୁତ୍‌ତକାଂ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ; ହେୱାକାଂ ସାତ୍‌ଗଟା ମରିଂ ହିତାନ୍‌ ।
୩ ଆରେ ରୱାନ୍‌ ଦୁତ୍‌ ୱାଜ଼ି ଗାର୍‌ଣି ଲାଗାଂ ନିଲ୍‌ତାନ୍‌, ଇସ୍ୱର୍‌ନି ପୁଇପୁୟା ମାନାୟାର୍‌ ପାର୍ତାନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ଗାନ୍ଦାନି ଦୁପ୍‌ନି ମାଚାତ୍‌, ଆରେ ଗାଦି ମୁମ୍‌ଦ ହନା ଗାର୍‌ଣି ଜପି ୱିଜ଼ାର୍‌ ସାଦୁର୍‌ତି ପାର୍ତାନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ହିନି କାଜିଂ ତାଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍‌ ବେସି ଦୁପ୍‌ନି ହିତାର୍‌ । ୪ ହେବେଣ୍ଡାଂ ଦୁତ୍‌ କେଇଦାଂ ଦୁପ୍‌ନି କଦା ଦାର୍ମିର୍‌ ପାର୍ତାନା ଲାହାଙ୍ଗ୍‌ ପୁଇପୁୟା ଇସ୍ୱର୍ତି ମୁମ୍‌ଦ ଜପି ନିଙ୍ଗ୍‌ତାତ୍‌ । ୫  ପାଚେ ହେ ଦୁତ୍‌ ଦୁପ୍‌ନି ଅଜ଼ି ଗାର୍‌ଣିନି ନାଣିତ ହେଦାଂ ବାର୍ତି କିଜ଼ି ପୁର୍ତି ଜପି ତୁହିହିତାତ୍‌ । ହେବେ ବିଞ୍ଜ୍‌ଇଡ଼୍‍ନିକାଟ୍‌, ବାରବାନି କାଟ୍‌, ବିଜ୍‌ଲି ଆରି ମେଦ୍‌ନିଦାଲ୍‌କା ଆତାତ୍‌ ।
ମରି ବାଜା
୬ ହେ ଏଚେକାଡ଼୍‌ଦ ସାତ୍‍ଗଟା ମରିଂ ଆସ୍ତାକା ସାତ୍‌ ଦୁତ୍‌କୁ ମରିକାଟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ଜାଲ୍‌ଦି ଆତିକ୍‌ ।
୭ ପର୍ତୁମ୍‌ ଦୁତ୍‌ ମରିକାଟ୍‌ କିତି ଦାପ୍ରେ ଆଞ୍ଜ୍‌ଗା, ନାଣି ଆରି ନେତେର୍‌ ପୁର୍ତି ଜପି ଆର୍ତାତ୍‌ । ପାଚେ ୱିଜ଼ୁ ମାର୍‌ଦେର୍‌, କାଚାପାତ୍ରିୟା କାଚ୍ରା ଲାହାଂ ପୁର୍ତିନି ର ତିନ୍‌ ବାଗ୍‌ କାଡ଼୍‌ତାତ୍‌ ।
୮ ଜେତି ଦୁତ୍‌ ମରିଗାଜ୍ରାୟ୍‌ କିତିଲେ, ଇନେସ୍‌ ନାଣି ଆହ୍‌ନି ର ଗାଜା ମାଡ଼ି ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ତୁହିୟାତାତ୍, ହେବେ ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ନି ତିନି ବାଗ୍‌ ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ନେତେର୍‌ ଆତାତ୍‌ । ୯ ଆରେ, ହାମ୍‌ଦୁର୍‌ତ ମାନି ପାରାଣିଙ୍ଗ୍‌ ବିତ୍ରେତାଂ ତିନି ବାଗ୍‌ ହାତିକ୍‌ ଆରି ଜାଜ୍‌ନିକିଂ ତିନି ବାଗ୍‌ ବୁଡାଆତିକ୍‌ ।
୧୦ ମାଜ୍‌ଗାଚ୍ୟା ଦୁତ୍‌ ମରିଗାଜ୍ରାୟ୍‌ କିତିଲେ ନାଣିନିଙ୍ଗ୍‌ତାକା ଲାକେ ଅଜଡ଼୍‌ ର ଗାଜା ହୁକା ଆକାସ୍‌ତାଂ ଆର୍ଜି ହେବେନି ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ତାଂ ତିନି ବାଗ୍‌ତାଂ ର ବାଗ୍‌ ଆରି ଜାରାଣିଂ ଜପି ମୁଞ୍ଚାତ୍‌; ୧୧ ହେ ହୁକାତି ତର୍‌ କେନାକା । ପାଚେ ହାର୍ଦି ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ନି ର ତିନି ବାଗ୍‌ କେତିକ୍‌ ଆରି ହେ ଏଜ଼ୁଙ୍ଗ୍‌ ଉଣ୍‌ଜି ବେସି ମାନାୟାର୍‌ ହାତାର୍‌ ।
୧୨ ଚାରି ଲମର୍‌ ଦୁତ୍‌ ମରିଗାଜ୍ରାୟ୍‌ କିତିଲେ ୱେଡ଼ା, ଲେଞ୍ଜ୍‌ ଆରି ହୁକାଂ ତିନି ବାଗ୍‌ ଡୁକାବା ଆତିଲେ ହେ ୱିଜ଼ୁନି ତିନି ବାଗ୍‌ ମାଜ୍‌ଗା ଆତାତ୍‌, ଦିନ୍‌ନି ତିନି ବାଗ୍‌ ଅଜଡ଼୍‌ ଆଜ଼ି ମାଚାତ୍‌ ଆରି ନାଣା ପା ହେ ଲାକେ ଅଜଡ଼୍‌ ଆୱାତାତ୍ ।
୧୩ ପାଚେ ଆନେଙ୍ଗ୍‌ ହୁଡ଼୍‌ତାଂ, ଆରେ ବାଦାଡ଼୍‌ନି ମାଦିବାଗ୍‌ଦ ଉମ୍‌ନି ର ମୁକ୍ରି ପଟି ଗାଜାକାଟ୍‌ତାଂ ଇଦାଂ ଇଞ୍ଜିମାନାକା ୱେଚାଙ୍ଗ୍‌, ହାଦି, ହାଦି, ହାଦି, ପୁର୍ତିନିକାର୍‌ ଦୁକ୍‌ ପାୟାନି ଲଗୁ, ଇନେକିଦେଂକି ଆରେ ତିନିଜାଣ୍‌ ଦୁତ୍‌ ମରିଗାଜ୍ରାୟ୍‌ କିଦେଙ୍ଗ୍‌ ହାନିକା ।
୮:୫ ୮:୫ ହତ୍‌ତି ୧୧:୧୯; ୧୬:୧୮.