3
¿Jesɨc para t́i wɨ̱ iga taIsraelpɨc tapɨxiñt́am? ¿Para t́i wɨ̱ jém marca de circuncisión? Wɨ̱ para wa̱t́i cosa. Wiñt́i mannɨ́máypa iga Dios icɨɨjuŋcot jém Israelpɨc pɨxiñt́am icɨɨjo̱m jém Dios iŋma̱t́i. Nu̱ma, algunos jém Israelpɨc pɨxiñt́am ichacyaj jém Dios iŋma̱t́i, d́a iccupacyaj juuts ijɨycámayñeyaj Dios. Pero Dios iccupacpa juuts tajɨycámayñe, je d́a jex juuts taɨcht́am. Nu̱ma, jém tanJa̱tuŋ Dios iccupacpa juuts tajɨycámayñe. Siiga mɨgóypa it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am, jém tanJa̱tuŋ Dios d́a nunca mɨgóypa. Nɨmpa así jém Dios iŋma̱t́i:
Dios d́a mɨgóypa, iñuumaŋmatpa.
Siiga cɨɨpiŋta̱p, tsa̱m wɨ̱quejpa iga d́a táŋcaɨ́y.
Pero siiga más pɨ̱mi tammalwatpa, más quejpa iga d́a malo jém tanJa̱tuŋ Dios, ¿jesɨc t́i wɨa̱p tannɨm? ¿Tanaŋja̱m malo jém tanJa̱tuŋ Dios iga tatségáypa jém tantáŋca? ¿I̱ ijɨ̱spa je̱mpɨc? ¡D́a malo! Porque siiga táŋcaɨ́yt́im jém tanJa̱tuŋ Dios, ¿jutsa̱p icɨɨpiŋ it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ iga ichiiba castigo?
Pero siiga tsa̱m tamɨgóypa, jesɨc más wɨ̱ quejpa iga Dios d́a mɨgóypa hasta más pɨ̱mi cujípta̱p. ¿Jesɨc t́iiga tachiiba castigo iga tsa̱m tatáŋcaɨ́y? ¿Jesɨc t́iiga d́a más pɨ̱mi tammalwatpa iga más pɨ̱mi cujípta̱iñ jém tanJa̱tuŋ Dios? Asíam nɨmyajpa algunos iga aɨcht́am anaŋquejáypa. Tsa̱m pɨ̱mi acujɨypa. Jexpɨc pɨxiñt́am más wɨ̱ iga chiit́a̱iñ tu̱m mɨjpɨc castigo.
Tatáŋcaɨ́y tantu̱mpɨyt́am
¿Jesɨc t́i iñjɨ̱spa iga taɨcht́am jém taIsraelpɨc tapɨxiñt́am más tawɨ̱tam que jém tuŋgac pɨxiñt́am? D́at́im. Tatáŋcaɨ́yt́im tantu̱mpɨyt́am siiga taIsraelpɨc tapɨxiñt́am o d́a taje. Tienes que tampɨctsoŋpa jém castigo iga tanait́ jém tantáŋca. 10 Jaychacneta̱wum así jém Dios iŋma̱t́i:
D́a i̱ ni tu̱m wɨbɨc pɨ̱xiñ jém d́apɨc táŋcaɨ́y.
11 D́a i̱ wɨa̱p icutɨɨyɨ́y t́i ixunpa Dios.
D́a i̱ imétspa Dios.
12 It́u̱mpɨy ichacyaj jém wɨbɨc tuŋ.
Nɨcyajpa jém malopɨc tuŋ.
Ni tu̱m pɨ̱xiñ d́a iwɨ̱watpa juuts ixunpa Dios.
13 Jém malopɨc aŋma̱t́i agui putpa ijɨpjo̱m.
Jém ijɨp juuts tu̱m tsúts ijos.
Agui it́ mɨgooyi ijɨpjo̱m.
Jex juuts tu̱m malopɨc tsa̱ñ, tsa̱m cujɨ́yóypa.
14 Tsa̱m malmalnɨmpa.
Tsa̱m it́ jooya ia̱namaŋjo̱m.
15 Agui jicscɨy accaóypa.
16 Ju̱t́quej nɨcpa ichacyaj jém aŋyaaqui y jém yaacha̱ji.
17 D́a ipát jém wɨbɨc tuŋ iga iwɨ̱nanɨgáypa jém it́ɨ̱wɨtam.
18 D́a icɨ̱ŋpa Dios.
19 Tanjo̱doŋtam iga chiit́a̱ jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi jém Israelpɨc pɨxiñt́am iga iŋjaguiñ. Nɨ́mayyajta̱ t́i wɨa̱p iwatyaj, pero d́a iwatyajpa. Jesɨc ipɨctsoŋyajpat́im jém castigo jém ichiipáppɨc Dios con it́u̱mpɨy jém malopɨc pɨxiñt́am jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ. D́a t́i wɨa̱p iñɨmyaj. 20 Dios d́a ipɨctsoŋpa jém nɨmyajpáppɨc iga cupacpa iwat juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi. Jém aŋquímayooyi no más taŋquejáypa iga tatáŋcaɨ́y porque d́a i̱ wɨa̱p iwat it́u̱mpɨy jém aŋquímayooyi.
Jutsa̱p tawɨ̱tsagáy jém tantáŋca
21 Pero sɨɨp Dios taŋquejáy jutsa̱p tawɨ̱tsagáy jém tantáŋca iga tapɨctsóŋiñ Dios sin jém Moisés iŋquímayooyi. Pero jém aŋma̱t́i, jém ijaychacnewɨɨp jém wiñɨcpɨc aŋmat́cɨɨwiñ con jém Moisés iŋquímayooyi, icuɨstɨc nɨmpa iga miñpa jém Cristo iga iwɨ̱tsagáyiñ jém pɨxiñt́am it́áŋca. 22 Dios iwɨ̱tsagáypa jém pɨxiñt́am it́áŋca siiga icupɨcpa jém tánO̱mi Jesucristo. Pɨctsoŋta̱p it́u̱mpɨy jém icupɨcneyajwɨɨp siiga Israelpɨc pɨ̱xiñ o siiga tuŋgac pɨ̱xiñ. 23 It́u̱mpɨy pɨ̱xiñ táŋcaɨyyaj. D́a i̱ núcpa ju̱t́ it́ Dios porque d́a i̱ iwatne juuts je ixunpa. 24 Pero jém tanJa̱tuŋ Dios iwɨ̱tsagáypa jém pɨxiñt́am it́áŋca iga wɨ̱tsɨ́yiñ porque tsa̱m tóyóypa Dios. Ichiiba juuts tu̱m xaja. Wɨa̱p tawadáy así porque jém tánO̱mi Jesucristo tayojáy tantáŋca. 25 Dios icutsat iMa̱nɨc Jesucristo iga ipɨctsóŋáyiñ jém pɨxiñt́am icastigo. It́egáy iñɨɨpiñ iga iyojáy jém pɨxiñt́am it́áŋca. Sɨɨp Dios imatóŋáypa jém pɨxiñt́am it́áŋca siiga icupɨcyajpa Jesucristo. Asíam quejpa iga d́a malo jém tanJa̱tuŋ Dios. Iyaachaŋja̱mpa jém pɨxiñt́am. D́a jobit́ ichégáypa jém pɨxiñt́am it́áŋca jém iwatneyajwɨɨp wiñɨgam. 26 Asíam quejpa iga sɨɨp d́at́im malo jém tanJa̱tuŋ Dios, iwɨ̱tsagayt́ooba jém pɨxiñt́am it́áŋca siiga icupɨcpa Jesucristo.
27 Jesɨc d́a wɨ̱ iga tanacujípta̱p iga tawɨ̱tsagayt́a̱ jém tantáŋca porque d́a taɨcht́am taŋwat je̱mpɨc. Dios d́a tamatóŋáypa jém tantáŋca iga taŋwatpa juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi, jém ipɨctsoŋnewɨɨp Moisés. Pero tamatóŋáypa tantáŋca porque taŋcupɨcpa jém Jesucristo. 28 Je̱mpɨgam quejpa iga Dios ipɨctsoŋpa jém pɨxiñt́am jém icupɨcneyajwɨɨp iga Jesucristo wɨa̱p tacɨacput. Dios d́a ipɨctsoŋpa jém nɨmyajpáppɨc iga cupacpa iwat juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi.
29 ¿Que iñjɨ̱spa iga jém tanJa̱tuŋ Dios solamente para jém Israelpɨc pɨxiñt́am? ¿Que d́a iDiost́im jém tuŋgac pɨxiñt́am, jém d́apɨc je de Israel? Nu̱ma, imɨɨchit́im mex jeeyaj. 30 Porque nada más tu̱m Dios it́. Iwɨ̱tsagáypa it́áŋca jém Israelpɨc pɨxiñt́am siiga icupɨcyajpa Cristo. Iwɨ̱tsagáypat́im it́áŋca jém tuŋgac pɨxiñt́am cuando icupɨcyajpa jeeyaj. 31 ¿Que iñjɨ̱spa iga d́a para t́i wɨ̱ jém aŋquímayooyi cuando taŋcupɨcpa Cristo? Odoy jɨ̱staamɨ así. Una vez taŋcupɨcneum Cristo, jesɨc más taŋwatpa juuts nɨmpa jém Dios iŋquímayooyi.