4
Taŋwatpat́im juuts iwat jém Abraham
¿T́i tanɨmpa jesɨc iga ipát jém Abraham jém tanja̱tuŋwe̱we ija̱tuŋ, jém wiñɨcpɨc tantúmmɨ? Meega jém Abraham iwat it́u̱mpɨy juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi, jesɨc tienes que iwɨ̱pɨctsoŋpa Dios y agui nacujípta̱p iyaac jém Abraham. Pero d́a wɨa̱p inicujípta̱ iyaac jém Dios iwiñjo̱m. ¿Jesɨc t́i nɨmpa jém Dios iŋma̱t́i jém jayñewɨɨp? Nɨmpa iga: “Jém Abraham icupɨc iga Dios wɨa̱p iwɨ̱tsagáy it́áŋca. Jeeyucmɨ Dios ipɨctsoŋ.” Yojta̱p jém yo̱xapaap, pero jém icoñwɨyooyi d́a je tu̱m xaja. Siiga tu̱m pɨ̱xiñ d́a t́i iwatpa iga icoñwɨ́ypa jém vida jém d́apɨc cuyajpa, pero icupɨcpa Dios jém wɨa̱paap iwɨ̱tsagáy jém malopɨc pɨxiñt́am it́áŋca, jesɨc Dios iixpa jém pɨ̱xiñ juuts tu̱m wɨbɨc pɨ̱xiñ. Asít́im nɨmpa jém rey David iga agui wɨ̱ it́pa jém pɨ̱xiñ jém wadayñeta̱wɨɨp perdón jém it́áŋca jém ipɨctsoŋpáppɨc jém vida jém d́apɨc cuyajpa juuts tu̱m xaja, d́a je icoñwɨyooyi. Nɨmpa:
Agui maymay jém pɨxiñt́am jém Diospɨc iwadayñe perdón jém it́áŋca, jém accáyayñeta̱wɨɨp jém it́áŋca.
Agui maymay jém pɨxiñt́am jém d́apɨc ichégáypa Dios jém it́áŋca.
¿Que solamente jém Israelpɨc pɨxiñt́am wɨa̱p ipɨctsoŋyaj jém maymáya̱ji? ¿O ipɨctsoŋpat́im jém tuŋgac pɨxiñt́am? Mannɨ́mayñeum iga Dios iix jém Abraham juuts tu̱m wɨbɨc pɨ̱xiñ porque icupɨc iga Dios wɨa̱p iwɨ̱tsagáy jém it́áŋca. 10 ¿Juchɨs iñasca así jém Abraham? ¿Cuando wadayñeta̱wum jém marca de circuncisión o cuando d́anam i̱ iwadayñe? Dios iix jém Abraham juuts tu̱m wɨbɨc pɨ̱xiñ cuando d́anam i̱ iwadayñe jém marca. 11 Ocmɨ ipɨctsoŋ jém marca de circuncisión jém Abraham juuts tu̱m seña o juuts tu̱m sello iga matóŋayñeta̱wum jém it́áŋca porque icupɨcne Dios. Cuando iwat así jém Abraham tsɨ́y juuts tu̱m ja̱tuŋpɨc para it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am jém icupɨcneyajwɨɨp Dios cuando d́a inii̱yaj jém marca de circuncisión. Cuando icupɨcyajpa, jesɨc Dios ipɨctsoŋyajpat́im juuts tu̱m wɨbɨc pɨxiñ jém d́apɨc táŋcaɨ́y. 12 Tsɨ́yt́im jém Abraham juuts tu̱m ja̱tuŋpɨc para it́u̱mpɨy jém wadayñeta̱wɨɨp jém marca de circuncisión. D́a solamente porque iniit́ jém marca, pero iga icupɨcyajpat́im Dios juuts icupɨcpa jém Abraham cuando d́anam i̱ iwadayñe jém marca de circuncisión.
Jém Abraham icupɨc Dios jeeyucmɨ wadayt́a̱ jém promesa
13 Dios iñɨ́máy así jém Abraham: “Manchiiba jém nas jém ɨchpɨc ammɨɨchi con it́u̱mpɨy imma̱nɨctam.” Pero Dios d́a ijɨycámáy así jém Abraham porque iwat juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi. Jɨycámayt́a̱ porque icupɨcpa iga Dios wɨa̱p iwɨ̱tsagáy jém it́áŋca. 14 Pero siiga jém pɨxiñt́am imɨɨcha̱yaj jém nas porque iwatneyaj juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi, jesɨc xajat́im taŋcupɨcpa Cristo. Jesɨc d́a t́i cuwatcuy jém promesa juuts ijɨycámayñe Dios. 15 Jém iwatyajpáppɨc contra jém aŋquímayooyi tienes que ipɨctsoŋpa castigo. Siiga d́a i̱ jém aŋquímayooyi, d́a i̱ wɨa̱p iwat contra jém aŋquímayooyi.
16 Jesɨc Dios tawɨ̱tsagáypa tantáŋca siiga taŋcupɨcpa iga wɨa̱p. Tachiiba t́it́am tajɨycámayñe juuts tu̱m xaja. D́a tampɨctsoŋpa juuts taŋcoñwɨyooyi. Jesɨc seguro ichiiba jém xaja it́u̱mpɨy jém icupɨcneyajwɨɨp Dios juuts icupɨc jém Abraham, siiga iniit́ jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi o siiga d́a inii̱. Jesɨc jém Abraham tsɨ́y juuts tu̱m ja̱tuŋpɨc para tantu̱mpɨyt́am taɨcht́am porque taŋcupɨcpat́im juuts je. 17 Abraham ipɨctsoŋ yɨ́p promesa jém Dios iwiñjo̱m. Jeet́im Dios jém icupɨcnewɨɨp jém Abraham, ichiiba ivida jém caaneyajwɨɨp. Iwatpa jém cosa jém d́apɨcnam id́ɨc i̱. Asíam nɨmpa jém Dios iŋma̱t́i ju̱t́ jaychacneta̱: “Ɨch manaccám juuts tu̱m ja̱tuŋpɨc para it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am.”
18 Casi d́a wɨa̱p ijɨ̱s iga iñascaaba así jém Abraham, pero icupɨc iga Dios wɨa̱p iwat, ijɨ̱spa iga núcpa jém ja̱ma iga tsɨ́ypa juuts ja̱tuŋpɨc para icuwɨ̱t́i yɨ́p naxyucmɨ juuts iñɨ́máy Dios. Nɨmpa: “Tsa̱m jáyaŋa̱p jém imma̱nɨctam.” 19 Jém Abraham iniit́ id́ɨc como cien ia̱mt́ɨy. D́a ichacpa iga icupɨcpa Dios cuando ijɨ̱spa jém Abraham iga tsa̱m wɨd́a̱yam y tsa̱mit́im mex jém iwɨcho̱mo jém Sara. Jeeyaj caayajtoobam. Como tsa̱mim, d́a wɨa̱p ima̱nɨgɨyyaj. 20 D́a ichacpa iga icupɨcpa juuts ijɨycámayñe Dios. Pero más pɨ̱mi icupɨcpa y moj icujíp Dios. 21 Porque iñuntawɨ̱jo̱doŋ iga Dios tsa̱m iniit́ ipɨ̱mi, wɨa̱p iwat it́u̱mpɨy juuts ijɨycámayñe. 22 Jeeyucmɨ Dios iwɨ̱tsagáy jém Abraham it́áŋca y ipɨctsoŋ juuts tu̱m pɨ̱xiñ d́apɨc táŋcaɨ́y porque icupɨc iga Dios tsa̱m wɨa̱p.
23 Cuando nɨmpa iga wɨ̱pɨctsoŋta̱ jém Abraham porque icupɨc Dios, jesɨc d́a jaychacneta̱ solamente para jém Abraham no más. 24 Pero jaychacneta̱t́im para taɨcht́am iga tanjo̱doŋ iga Dios tawɨ̱pɨctsoŋpat́im siiga taŋcupɨcpa jém tanJa̱tuŋ Dios, jém icpɨsnewɨɨp jém tánO̱mi Jesucristo de ju̱t́ it́ jém caaneyajwɨɨp. 25 Cɨɨjuŋcotta̱, accaata̱ jém Jesucristo iga tayojayt́ámiñ tantáŋca. Acpɨsta̱ iga Dios tawɨ̱pɨctsoŋtámiñ.