7
T́i imejcuy jém Moisés iŋquímayooyi
Mantɨ̱wɨtam, mimicht́am iñjo̱doŋtam jém Moisés iŋquímayooyi. Iŋcutɨɨyɨyt́ámpa iga jém aŋquímayooyi wɨa̱p iŋjac tu̱m pɨ̱xiñ nada más iganam vivo. Tu̱m pɨ̱xiñ iyo̱mo tienes que iwaganait́pa iwɨd́a̱ya iganam d́a caane porque nɨmpa así jém Dios iŋquímayooyi. Pero siiga caaba jém iwɨd́a̱ya, icut́umt́im tsɨ́ypa jém yo̱mo, jém aŋquímayooyi d́a nɨmpa iga d́a wɨa̱p ipɨc tuŋgac pɨ̱xiñ. Jesɨc siiga tu̱m yo̱mo ipɨcpa tuŋgac pɨ̱xiñ iganam d́a caane jém iwɨd́a̱ya, pejóypa jém yo̱mo. Pero siiga caaneum jém iwɨd́a̱ya, jém aŋquímayooyi ijɨ́cpa iga ipɨcpa tuŋgac pɨ̱xiñ, d́a pejóypa jém yo̱mo.
Mantɨ̱wɨtam, jesanet́im mimicht́am dende miwaganaca jém Cristo, d́am miŋjacpa jém Moisés iŋquímayooyi. Sɨɨp mimɨɨcha̱neum jém Cristo, jém acpɨsneta̱wɨɨp de ju̱t́ it́ jém caaneyajwɨɨp. Sɨɨp wɨa̱p taŋwatta jém wɨ̱tampɨc cosa juuts ixunpa Dios. Cuando d́anam tánixpɨcne jém Cristo, taŋwattámpa id́ɨc juuts iwatyajpa jém pɨxiñt́am, jém d́apɨc icupɨcneyaj Dios. Jesɨc jém Moisés iŋquímayooyi ichɨcyus jém malopɨc jɨ̱xi tána̱namaŋjo̱m. Jém malopɨc cosa tacnɨcpa jém infierno. Sɨɨp d́am t́i cuwatcuy jém Moisés iŋquímayooyi. Tajext́am juuts tacaane. D́am taŋjacpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi. Tatsɨ́yt́ámum iga taŋcuyo̱xa̱p Dios con jém jo̱mipɨc vida jém tachiiñewɨɨp Dios iA̱nama.
Tanɨ́mayt́a̱ ju̱t́ miñ jém táŋca
¿Jesɨc t́i tanjɨ̱spa? ¿Que malo jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi? D́a malo. Pero siiga d́a aŋcutɨɨyɨ́ypa jém aŋquímayooyi, jesɨc d́at́im anjo̱doŋ iga atáŋcaɨ́y siiga aŋcusúnɨ́yáypa tuŋgac pɨ̱xiñ imɨɨchi. Siiga jém aŋquímayooyi d́a nɨmpa iga odoy cusúnɨ́yaayɨ tu̱m pɨ̱xiñ imɨɨchi, jesɨc d́a anjo̱doŋ iga táŋca. Pero jém táŋca tsa̱m acmalwat cuando ammatoŋ jém aŋquímayooyi. Tsɨcyusta̱ it́u̱mpɨy jém malopɨc jɨ̱xi ána̱namaŋjo̱m. Porque cuando d́anam i̱ jém aŋquímayooyi, jesɨc jém malopɨc jɨ̱xi tsɨ́y juuts caane id́ɨc. Ɨch anjɨ̱sne id́ɨc iga aŋwɨ̱watne cuando d́anam anai̱ jém Dios iŋquímayooyi. Pero ocmɨ núc jém aŋquímayooyi, moj tsucu̱mi jém malopɨc jɨ̱xi ána̱namaŋjo̱m. Jesɨc quejpa iga d́a anai̱ jém vida jém d́apɨc cuyajpa. Ɨch juuts acaane. 10 Anjɨ̱stɨp iga jeet́im aŋquímayooyi achiiba jém vida jém d́apɨc cuyajpa. Pero d́a achi jém vida, más acnɨcpa jém infierno. 11 Jém malopɨc jɨ̱xi amɨgóyáy. Anjɨ̱sne id́ɨc iga ampɨctsoŋpa jém vida jém d́apɨc cuyajpa. Pero con jeet́im aŋquímayooyi acnɨcpa jém infierno.
12 Jesɨc quejpa iga d́a malo jém Dios iŋquímayooyi. Jém aŋquímayooyi wɨ̱, d́a tamalwadáypa. Tsa̱m tayo̱xpátpa. 13 ¿Que iñjɨ̱spa iga yɨ́p wɨbɨc aŋquímayooyi acnɨcpa jém infierno? Asít́im aŋquejáypa jém aŋquímayooyi iga tsa̱m malo jém táŋca. Jém antáŋca amalwadáy con jém wɨbɨc cosa jém Dios iŋquímayooyi. Asíam quejpa iga tsa̱m pɨ̱mi malo jém táŋca.
14 Tanjo̱doŋ iga Dios iŋquímayooyi tsa̱m wɨ̱, miñ sɨŋyucmɨ. Pero ɨch tsa̱m amalo, siempre aŋwatpa juuts iwatyajpa yɨ́p naxyucmɨpɨc pɨxiñt́am. Ɨch aŋcuyo̱xa̱p id́ɨc jém malopɨc jɨ̱xi. Juuts tu̱m pɨ̱xiñ juyñeta̱, aŋcuyo̱xa̱p jém antáŋca. 15 D́a aŋcutɨɨyɨ́ypa t́iiga anjɨ̱spa iga ammalwatpa. D́a aŋwatpa juuts ɨch ansunpa, pero aŋwatpa jém malopɨc cosa jém d́apɨc aŋwɨ̱aŋja̱m. 16 Siiga aŋwatpa jém malopɨc cosa jém d́apɨc aŋwɨ̱aŋja̱m, jesɨc je̱mpɨgam quejpa iga ɨch aŋcupɨcpa iga wɨ̱ jém Dios iŋquímayooyi. 17 Jesɨc quejpa iga d́a ɨch ammalwatpa, pero más wɨ̱ tanɨmpa iga jém táŋca, jém anait́wɨɨp ána̱namaŋjo̱m, jeam acmalwatpa. 18 Ɨch anjo̱doŋ iga d́a anai̱ ni tu̱m wɨbɨc cosa ána̱namaŋjo̱m. Malo it́u̱mpɨy yɨ́p naxyucmɨpɨc jɨ̱xi. Agui aŋwɨ̱wattooba, pero d́a awɨa̱p. 19 D́a aŋwatpa jém wɨbɨc cosa juuts ɨch ansunpa, pero aŋwatpa jém malopɨc cosa jém d́apɨc aŋwɨ̱aŋja̱m. 20 Jesɨc siiga ɨch aŋwatpa jém malopɨc cosa, jém d́apɨc aŋwɨ̱aŋja̱m, jesɨc quejpa iga d́a ɨch ammalwatpa. Pero más wɨ̱ tanɨmpa iga jém antáŋca, jém anait́wɨɨp ána̱namaŋjo̱m, jeam imalwatpa.
21 Je̱mpɨgam annascaaba aɨch. Cuando anjɨ̱spa iga aŋwɨ̱wattooba, siempre ammalwatpa. 22 Anjo̱doŋ ána̱namaŋjo̱m iga tsa̱m wɨ̱ jém Dios iŋquímayooyi. 23 Pero ánix iga anait́ ána̱namaŋjo̱m tuŋgac jɨ̱xi juuts tu̱m malopɨc aŋquímayooyi. Tsa̱m ijóyixpa jém wɨbɨc jɨ̱xi. D́a iwɨ̱aŋja̱m iga aŋwɨ̱watpa. Jém malopɨc jɨ̱xi, jém anait́wɨɨp ammɨjta̱yyucmɨ, atsenne juuts tu̱m preso.
24 Ɨch tsa̱m pɨ̱mi aŋyácne. ¿I̱ wɨa̱p acɨacput de yɨ́p malopɨc jɨ̱xi, jém accaapáppɨc? 25 Sɨɨp anchiiba gracia jém tanJa̱tuŋ Dios porque acɨacputneum jém tánO̱mi Jesucristo. Jesɨc ɨch mismo aŋcupɨcpa jém Dios iŋquímayooyi con it́u̱mpɨy ána̱nama. Anaŋjacpa jém malopɨc anjɨ̱xi jém anait́wɨɨp ána̱namaŋjo̱m. Pero siempre jém malopɨc jɨ̱xi aŋjactooba aɨch, tsa̱m acmalwattooba.