8
Tantúŋɨ́ypa jém Dios iA̱nama
Sɨɨp Dios d́a ichiiba castigo jém pɨxiñt́am, jém icupɨcneyajwɨɨp jém tánO̱mi Jesucristo, it́u̱mpɨy jém imɨɨchipɨc. Jeeyaj ichacneyaj iga iwatyajpa juuts nɨmpa jém malopɨc jɨ̱xi. Sɨɨp icupɨcyajpa jém Dios iA̱nama. Jém Dios iA̱nama jém tachiiñewɨɨp jém vida, taŋjacpa porque Cristo tamɨɨchi. Taccutsɨgáypa jém malopɨc jɨ̱xi jém taccaapáppɨc. Jém Moisés iŋquímayooyi d́a wɨa̱p iyo̱xpát jém pɨxiñt́am porque jeeyaj d́a wɨa̱p iwatyaj it́u̱mpɨy jém aŋquímayooyi. Pero jém tanJa̱tuŋ Dios nu̱ma wɨa̱p iyo̱xpát jém pɨxiñt́am. Icutsat iMa̱nɨc yɨ́p naxyucmɨ. Miñ i̱t́i juuts tu̱m pɨ̱xiñ táŋcaɨywɨɨp. Oy iyojáy jém pɨxiñt́am it́áŋca. Dios ichégáy Cristo jém pɨxiñt́am it́áŋca cuando accaata̱. Iwat así iga wɨa̱p tanaccupac juuts nɨmpa jém Dios iŋquímayooyi porque sɨɨp d́a taŋwatpa juuts nɨmpa jém malopɨc jɨ̱xi, pero taŋwattámpa juuts nɨmpa jém Dios iA̱nama.
Jém pɨxiñt́am, jém iwatpáppɨc juuts nɨmpa jém malopɨc jɨ̱xi ia̱namaŋjo̱m, wɨa̱p tanɨm iga iŋjacpa jém malopɨc jɨ̱xi. Pero jém iwatpáppɨc juuts nɨmpa jém Dios iA̱nama, iŋjacpa jém wɨbɨc jɨ̱xi jém ichiiñewɨɨp jém Dios iA̱nama. Siiga siempre taŋjacpa jém malopɨc jɨ̱xi jém it́wɨɨp tána̱namaŋjo̱m, jesɨc caaba tána̱nama. D́a nɨcpa tai̱t́i con Dios. Pero siiga jém wɨbɨc jɨ̱xi taŋjacpa, jém tachiiñewɨɨp jém Dios iA̱nama, jesɨc tanait́ jém vida. D́a t́i id́ɨ́yɨ́y, tu̱mt́i tanjɨ̱xi con Dios. Porque siiga jém malopɨc jɨ̱xi iŋjacpa tu̱m pɨ̱xiñ, jesɨc ijóyixpa tanJa̱tuŋ Dios. Jém pɨ̱xiñ d́a iwattooba, ni d́a wɨa̱p iwat juuts nɨmpa jém Dios iŋquímayooyi. Jém tsa̱mpɨc iwatpa juuts nɨmpa jém malopɨc jɨ̱xi ia̱namaŋjo̱m, d́a wɨa̱p iwat juuts ixunpa Dios.
Pero mimicht́am d́a miŋjactámpa jém malopɨc jɨ̱xi jém it́wɨɨp íña̱namaŋjo̱m. Miŋjacpa jém wɨbɨc jɨ̱xi jém tachiiñewɨɨp jém Dios iA̱nama siiga nu̱ma iniit́ jém Dios iA̱nama íña̱namaŋjo̱m. Pero siiga tu̱m pɨ̱xiñ d́a inii̱ jém Dios iA̱nama, jém tachiiñewɨɨp Cristo, jesɨc jém pɨ̱xiñ d́a je jém Cristo imɨɨchi. 10 Caaba jém tammɨjta̱y porque taŋwatne jém táŋca. Pero siiga nu̱ma tanait́ Cristo tána̱namaŋjo̱m, jesɨc vivo jém tána̱nama porque Dios tawɨ̱tsagáy jém tantáŋca. 11 Siiga iniit́ jém Dios iA̱nama íña̱namaŋjo̱m, jém icpɨsnewɨɨp Jesús de ju̱t́ it́ jém caaneyajwɨɨp, jesɨc jeet́im Dios, jém icpɨsnewɨɨp jém Jesucristo, ichiibat́im vida jém immɨjta̱y jém caapáppɨc. Micpɨspa porque iniit́ jém Dios iA̱nama íña̱namaŋjo̱m.
12 Jesɨc, mantɨ̱wɨtam, d́a tai̱ obligado iga tammalwad́iñ juuts nɨmpa jém malopɨc jɨ̱xi jém it́wɨɨp tána̱namaŋjo̱m. 13 Porque siiga iŋwatpa juuts nɨmpa jém malopɨc jɨ̱xi, jém iniit́wɨɨp íña̱namaŋjo̱m, tienes que micaaba, d́a miñúcpa ju̱t́ it́ Dios. Pero siiga iñjɨ́cpa iga miyo̱xpátpa jém Dios iA̱nama iga mictsacpa iga immalwatpa, jesɨc iniit́pa jém wɨbɨc vida.
14 It́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am siiga ijɨ́cyajpa iga iŋquejáypa jém Dios iA̱nama jém wɨbɨc tuŋ, jeeyaj jém Dios ima̱nɨctam. 15 Jém Dios iA̱nama, jém tachiiñewɨɨp, d́a tatsacpa juuts tu̱m esclavo iga e̱ybɨc taŋcɨ̱ŋpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi. Pero tayo̱xpátpa iga tatsɨ́yiñ juuts Dios tama̱nɨctam. Tayo̱xpátpat́im iga tannɨ́máypa Dios: “ManJa̱tuŋ Dios.” 16 Jeet́im Dios iA̱nama tacjo̱dóŋa̱p tána̱namaŋjo̱m iga taɨcht́am Dios tama̱nɨctam. 17 Siiga Diosam tama̱nɨctam, jesɨc tampɨctsoŋpa it́u̱mpɨy jém Diospɨc imɨɨchi jém tachiipáppɨc Dios. Taŋwagapɨctsoŋpa con jém tánO̱mi Jesucristo. Yɨ́p naxyucmɨ tawagayaacha̱p con Cristo, pero núcpa ja̱ma iga tawagait́pa con Cristo ju̱t́ wɨ̱co̱m, ju̱t́ nɨcpa tai̱t́it́am para siempre.
18 Ɨch anɨmpa iga casi d́a tanjɨ̱spa jém yaacha̱ji, jém tannascanewɨɨp yɨ́p naxyucmɨ, cuando tánixpa jém maymáya̱ji jém tachiipáppɨc jém Cristo cuando taŋwaganait́ je. 19 It́u̱mpɨy cosa yɨ́p naxyucmɨ, jém iwatnewɨɨp Dios, tsa̱m iŋjócyajpa, tsa̱m iixyajtooba jém tiempo cuando quejpa i̱apaap jém Dios ima̱nɨctam, cuando ipɨctsoŋyajpa t́it́am ijɨycámayñe Dios. 20 Dios ichac yɨ́p nas iga d́a t́i cuwatcuy porque asíam ixunpa Dios, d́a juuts ixunpa jém iwatnewɨɨp Dios. Y jém Dios iwa̱t́i, jém it́wɨɨp yɨ́p naxyucmɨ, tsa̱m iŋjócpa jém ja̱ma iga iwɨ̱tsacpa Dios it́u̱mpɨy cosa. 21 Porque núcpa ja̱ma iga it́u̱mpɨy jém cosa, jém iwatnewɨɨp Dios, d́a mɨsa̱p, d́a nunca cuyajpa. Cɨɨputyajpa it́u̱mpɨy jém Dios iwa̱t́i juuts jém Dios ima̱nɨctam. 22 Tanjo̱doŋtam iga hasta sɨɨp it́u̱mpɨy jém cosa, jém Diospɨc iwa̱t́i, tsa̱m yaacha̱p juuts tu̱m yo̱mo agui toypa cuando icnaypa tu̱m tsɨ̱xi. 23 D́a solamente yaacha̱p jém cosa, jém iwatnewɨɨp Dios, pero tayaacha̱pt́im taɨcht́am, jém tampɨctsoŋnewɨɨp jém Dios iA̱nama como jém wiñt́ipɨc xaja, jém tachiiñewɨɨp Dios. Tsa̱m tanja̱mpa jém yaacha̱ji tána̱namaŋjo̱m iganam tanaŋjócpa jém tiempo cuando tapɨctsoŋta̱p juuts Dios tama̱nɨctam. Yɨ́p nɨmtooba cuando Dios icjooma̱se̱tpa jém tammɨjta̱y. 24 Tacɨacputneta̱ porque tanjɨ̱spa iga Dios wɨa̱p tawɨ̱wadáy. Sɨɨp tanaŋjócpa jém ja̱ma iga tawɨ̱wadáypa, pero d́anam núcne. D́a i̱ iŋjócpa tu̱m cosa una vez ipɨctsoŋne porque iniit́um. 25 Pero siiga tanaŋjócpa alguna cosa jém d́apɨcnam núcne, jesɨc seguido tanaŋjócpa y d́a tantsacpa hasta que tampɨctsoŋpa.
26 Je̱mpɨct́im jém Dios iA̱nama tsa̱m tayo̱xpátpa cuando d́a taŋwɨ̱cutɨɨyɨ́ypa t́i ixunpa Dios. D́a tanjo̱doŋ jutsa̱p tanaŋwejpát Dios juuts je iwɨ̱aŋja̱m. Pero jém Dios iA̱nama iyaac iŋwejpátpa Dios para taɨcht́am. Tsa̱m yaacha̱p jém Dios iA̱nama, iñúcspa Dios para taɨcht́am con jém jɨ̱xi, jém d́apɨc wɨa̱p iput juuts tu̱m jɨ̱yi. 27 Jém tanJa̱tuŋ Dios iixpɨgáypa jém pɨxiñt́am ia̱nama. Ijo̱doŋt́im t́i nɨmtooba jém Dios iA̱nama. Porque tu̱mt́i ijɨ̱xi jém Dios iA̱nama con tanJa̱tuŋ Dios cuando iŋwejpátpa Dios para jém Dios ipɨxiñt́am.
D́a i̱ wɨa̱p tactsac jém Dios it́óyooyi
28 Tanjo̱doŋ iga t́it́am tannascaaba, Dios tawɨ̱wadáypa siiga tantoypa Dios, siiga tacupiŋne iga taŋcuyo̱xa̱p. 29 Porque dende wiñɨgam ijɨ̱spa Dios iga icupiŋpa jém ipɨxiñt́am, ocmɨ icse̱tpa juuts jém iMa̱nɨc Cristo. Iwɨ̱aŋja̱m Dios iga Cristo tsɨ́y juuts jém a̱chpɨc con jáyaŋ it́ɨ̱wɨtam. 30 Jesɨc Dios iŋwejáy jém pɨxiñt́am jém icupiŋneyajwɨɨp. Iwɨ̱tsagáy it́áŋca jém iŋwejayñeyajwɨɨp. Jesɨc jém iwɨ̱tsagayñewɨɨp it́áŋca, icse̱tpa juuts jém iMa̱nɨc Cristo, jém it́wɨɨp sɨŋyucmɨ.
31 ¿T́i tanɨmpa? Siiga Dios it́ con taɨcht́am, ¿jesɨc i̱ wɨa̱p tamalwadáy? 32 Jém tanJa̱tuŋ Dios d́a iñéc iMa̱nɨc iga odoy i̱ ichiiñ castigo. Ijɨ́c iga ipɨctsoŋ it́u̱mpɨy jém castigo. Icɨɨjuŋcot iMa̱nɨc iga accaata̱iñ para taɨcht́am. Jesɨc tanjo̱doŋ iga tachiit́ámpat́im it́u̱mpɨy cosa con iMa̱nɨc. 33 ¿Jesɨc i̱ wɨa̱p iquejajwadáy jém icupiŋneyajwɨɨp Dios? TanJa̱tuŋ Dios iwɨ̱tsagayñeum jém it́áŋca. 34 ¿Jesɨc i̱ wɨa̱p tachi castigo? Jém tánO̱mi Jesucristo d́a tachiiba jém castigo porque je accaata̱ para taɨcht́am. Ocmɨ acpɨsta̱ de ju̱t́ it́ jém caaneyajwɨɨp, nɨc i̱t́i jém tanJa̱tuŋ Dios iŋwɨ̱mɨ ju̱t́ sɨɨp tacupujtámpa. 35 ¿I̱ wɨa̱p tactsac iga tatoypa jém Cristo? Je d́a nunca ichacpa iga tatoypa. Siiga tammalnascaaba, tsa̱m tayaacha̱p, tajóyixt́a̱p, odoy jɨ̱sɨ iga d́a tatoypa tánO̱mi Jesús. Siiga tayuucatooba, siiga d́a tapuctugɨ́y, tamalwadayt́a̱p o taccaata̱tooba; odoy jɨ̱staamɨ iga Cristo michacpa iga mit́oypa. 36 Nɨmpa Dios iŋma̱t́i ju̱t́ jayñeta̱:
Mich iŋcuyucmɨ accaatamta̱p.
Mu̱ma ja̱ma it́ jém peligro.
Amatstamta̱p juuts jém borregoyaj iga accaayajta̱p.
37 T́it́am tannascaaba taŋcoñwɨ́ypa porque tsa̱m tayo̱xpátpa jém Cristo jém tsa̱mpɨc tatoypa. 38 Ɨch aŋwɨ̱jo̱doŋ iga d́a t́i wɨa̱p tactsac jém Dios it́óyooyi. Siiga tacaaba o tavivo, ni jém sɨŋyucmɨpɨc pɨxiñt́am, ni jém malopɨc espíritu, ni cualquier jém aŋjagooyiyaj, ni jém cosa jém it́wɨɨp sɨɨp, ni jém cosa jém miñpáppɨc, 39 ni jém sɨŋyucmɨpɨc ni jém naxyucmɨpɨc d́a wɨa̱p tactsac jém Dios it́óyooyi jém taŋquejayñewɨɨp tánO̱mi Jesucristo.