9
Cupiŋyajta̱ jém Israelpɨc pɨxiñt́am
Sɨɨp mannuumaŋmadáypa iga tsa̱m pɨ̱mi anjɨ̱spa jém Israelpɨc pɨxiñt́am. Jém tánO̱mi Cristo ijo̱doŋ iga d́a mammɨgóyáypa. Jém Dios iA̱nama anɨ́máy ána̱namaŋjo̱m iga nu̱ma. Tsa̱m pɨ̱mi aŋyácne. Tsa̱m it́ aŋyaaqui ána̱namaŋjo̱m, d́a cuyajpa. Tsa̱m ansunpa iga cɨacputyajta̱p jém antɨ̱wɨtam jém Israelpɨc pɨxiñt́am. Tsa̱m anyo̱xpáttooba. Meega awɨa̱p, antsacpa iga aŋcupɨcpa Cristo iga ampɨctsoŋpa jém castigo juuts tu̱m malopɨc pɨ̱xiñ meega wɨa̱p aŋcɨacput jém antɨ̱wɨtam. Jeeyaj tsɨ́yyajpa jém nación de Israel, jém Dios imɨɨchi. Dios ipɨctsoŋyaj juuts ima̱nɨctam. Iixyajt́im jém wɨbɨc juctɨaŋtso̱ca cuando iwaganait́ Dios jém tɨtsɨnaxyucmɨ. Wa̱t́cɨy ijɨycámáy Dios jutsa̱p iwɨ̱wadáy. Ipɨctsoŋyaj jém Moisés iŋquímayooyi. Chiiyajta̱ jém derecho iga ijɨ̱syajpa Dios jém mɨjpɨc ma̱stɨcjo̱m. Chiit́a̱t́im it́u̱mpɨy jém promesa. Jém wiñɨcpɨc it́ɨ̱wɨtam jém Abraham, Isaac y Jacob; jém ictsucumneyajwɨɨp jém nación de Israel. Jém Cristo, jém icutsatnewɨɨp Dios, nay juuts tu̱m Israelpɨc pɨ̱xiñ. Jém yucmɨpɨc Dios taŋcujíptámpa para siempre. Amén.
Pero d́a anɨmtooba sɨɨp iga d́a cupacpa juuts ijɨycámáy Dios jém wiñɨcpɨc pɨxiñt́am. Porque d́a it́u̱mpɨy jém Israel ima̱nɨctam jém nunta Israelpɨc pɨxiñt́am. D́a it́u̱mpɨy jém Abraham ima̱nɨctam tsɨ́yyaj juuts iñuntama̱nɨc. Porque nɨmpa así jém Dios iŋma̱t́i: “No más jém Isaac ima̱nɨctam tsɨ́y juuts mich imma̱nɨctam.” Yɨ́p nɨmtooba iga d́a it́u̱mpɨy jém Abraham ima̱nɨctam tsɨ́ypa juuts Dios ima̱nɨc. Nada más jém ijɨycámayñewɨɨp Dios iga naypa, jeeyaj tsɨ́ypa juuts Dios iñuntama̱nɨctam. Dios ijɨycámáy jém Abraham iga naypa ima̱nɨc. Nɨmpa Dios: “Yɨ́p tuŋgac a̱mt́ɨy amiñgacpa y jém Sara icnaypa tu̱m ijayma̱nɨc.”
10 D́a no más jém Abraham y Sara. Jesanet́im jém wiñɨcpɨc tanja̱tuŋ jém Isaac con jém iyo̱mo Rebeca. Ma̱nɨgɨ́y jém yo̱mo. Me̱chi jém ima̱nɨc jém Jacob y Esaú. 11-13 Pero cuando d́anam nayñe jém ima̱nɨc, ni d́a t́i iwatneyaj, ni cosa wɨbɨc ni malo, Dios iñɨ́máy jém Rebeca: “Jém a̱chpɨc imma̱nɨc tsɨ́ypa iga icuyo̱xa̱p jém ijáyuc.” Jesanet́im nɨmpa jém Dios iŋma̱t́i jém jayñeta̱wɨɨp. Nɨmpa Dios: “Antoypa jém Jacob, pero d́a aŋwɨ̱ixpa jém Esaú.” Jesɨc quejpa iga tanJa̱tuŋ Dios iniit́ derecho iga icupiŋpa i̱ ixunpa iga cupacpa jém Dios iyo̱xacuy. D́a tacupiŋpa porque tanɨmpa iga taŋwɨ̱watne.
14 ¿T́i tanɨmpa? ¿Que malo jém tanJa̱tuŋ Dios iga icupiŋpa i̱ ixunpa? D́a malo. 15 Porque Dios iñɨ́máy jém Moisés iga: “Anyaachaŋja̱mpa jém ɨchpɨc ansunpa, antoypa jém ɨchpɨc aŋwɨ̱aŋja̱m.” 16 Jesɨc Dios d́a iwɨ̱wadáypa tu̱m pɨ̱xiñ iga jém pɨ̱xiñ ixunpa ni porque jém pɨ̱xiñ tsa̱m imétspa iga wɨ̱wadayt́a̱iñ, pero Dios iyaachaŋja̱mpa i̱t́am ixunpa. 17 Wiñɨgam Dios iñɨ́máy jém Faraón jém Egiptopɨc aŋjagooyi. Jaychacneta̱ jém Dios iŋma̱t́i: “Manaccámne juuts rey iga anaŋquejáypa jém pɨxiñt́am ampɨ̱mi. Cuando iixyajpa t́i iññascaaba, jesɨc icuwɨ̱t́i yɨ́p naxyucmɨ núcpa jém aŋma̱t́i iga it́ tu̱m jém nu̱mapɨc Dios.” 18 Jesɨc Dios iyaachaŋja̱mpa i̱t́am ixunpa, pero icamamwadáypa ia̱nama jém tuŋgac iga más maloja̱iñ.
19 Miñɨmtámpa mimicht́am: “Siiga iwatpa je̱mpɨc Dios, ¿jesɨc t́iiga nɨmpa iga táŋcaɨ́y jém pɨ̱xiñ? ¿I̱ wɨa̱p iwat contra t́it́am ixunpa Dios?” 20 Odoy jɨ̱sɨ je̱mpɨc. A que mipɨ̱xiñ, ¿mii̱apaap iga iŋcutsoŋpa Dios? ¿T́iiga iníŋa̱pa Dios? ¿Que tu̱m suuŋ iñɨ́máy jém pɨ̱xiñ, jém suuŋwatpáppɨc, iga: “¿T́iiga aŋwat je̱mpɨc?” 21 Tanjo̱doŋ iga jém suuŋwatpáppɨc iwatpa t́it́am ixunpa con jém nas. Tu̱mt́i nas ipɨcpa para tu̱m wɨbɨc suuŋ, jeet́im nas ipɨcpa iga iwatpa tuŋgac suuŋ ju̱t́ cotta̱p jém d́a wɨ̱tampɨc cosa.
22 Dios tsa̱m iŋquejayt́ooba ipɨ̱mi jém malopɨc pɨxiñt́am, tsa̱m ichiit́ooba castigo, tsa̱m iccuyajtooba, pero iyaachɨyñe. D́a jobit́ inimiñpa jém castigo porque 23 icjo̱dóŋa̱tooba jém tuŋgac pɨxiñt́am, jém iyaachaŋja̱mpáppɨc, iga tsa̱m ichiit́ooba jém wɨ̱tampɨc cosa. Dende wiñɨgam icupiŋ jém pɨxiñt́am, jém ipɨctsoŋpáppɨc jém wɨ̱tampɨc cosa sɨŋyucmɨ. 24 Taɨcht́am tacupiŋneta̱ jém taIsraelpɨc tapɨxiñt́am. Cupiŋta̱t́im jém tuŋgac, jém d́apɨc je de Israel. 25 Iwatpa Dios juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋmat́cɨɨwiñ jém Oseas:
Jém pɨxiñt́am, jém d́apɨc id́ɨc ammɨɨchi, tsɨ́ypa juuts ɨch ampɨxiñt́am.
Jém d́apɨc i̱ it́oypa, ɨch tsa̱m antoypa.
26 Jeet́im lugar ju̱t́ iñɨ́máy Dios jém pɨxiñt́am:
“Mimicht́am d́a je mampɨxiñt́am”,
jeet́im pɨxiñt́am tsɨ́y juuts jém vivopɨc Dios ima̱nɨctam.
27 Jém Isaías iŋmatpa de jém nación de Israel cuando nɨmpa:
Tsa̱m jáyaŋa̱ne jém Israelpɨc pɨxiñt́am juuts jém pooy, jém it́wɨɨp lamar aŋna̱ca,
pero d́a wa̱t́i icɨacputpa Dios.
28 Porque tanJa̱tuŋ Dios d́a iyaachɨ́ypa para siempre,
pero núcpa ja̱ma iga icutsatpa jém castigo yɨ́p naxyucmɨ.
Iccupacpa juuts tajɨycámayñe.
29 Wiñɨgam jém Isaías nɨmpat́im t́i miñpa:
Siiga tanJa̱tuŋ Dios, jém más mɨjpɨc aŋjagooyi, d́a iyaachaŋja̱mpa jém tannación de Israel y d́a ichagáypa jém ima̱nɨctam,
jesɨc yajpa taccucaáy juuts jém attebetyaj de Sodoma y Gomorra.
Cɨacputta̱p it́u̱mpɨy jém icupɨcneyajwɨɨp Cristo
30 Jo̱dóŋa̱taamɨ t́i mannɨ́máypa. Jém tuŋgacpɨc pɨxiñt́am, jém d́apɨc de Israel, d́a imétsyaj jutsa̱p iwɨ̱tsac it́áŋca. Pero ipátyaj iga Dios wɨa̱p iwɨ̱tsagáy jém pɨxiñt́am it́áŋca cuando icupɨcyajpa Cristo. 31 Pero jém Israelpɨc pɨxiñt́am tsa̱m imétsyajpa jutsa̱p iwɨ̱tsagáy jém it́áŋca con jém Moisés iŋquímayooyi, pero d́a ipátyaj jutsa̱p porque d́a wɨa̱p iccupacyaj juuts nɨmpa jém Moisés iŋquímayooyi. 32 Ijɨ̱spa iga jém Moisés iŋquímayooyi wɨa̱p iwɨ̱tsagáy jém pɨxiñt́am it́áŋca siiga iwatyajpa juuts nɨmpa, pero d́a icupɨcpa jém Cristo iga Dios iwɨ̱tsagáyiñ jém it́áŋca. Jexpɨc jɨ̱xi juuts tu̱m tsa ju̱t́ iñepyajpa ipuy, ju̱t́ tsutyajpa. 33 Jaychacneta̱ así jém Dios iŋma̱t́i. Nɨmpa Dios:
Ɨch antsacpa tu̱m tsa jém naxyucmɨ de Sión.
Jém tsa ipaccaaba jém pɨxiñt́am.
Pero siiga i̱ icupɨcpa je, d́a nunca natsaawatta̱p.