APUSTUL SAN PIDRUM
KAY SIGUNDA KARTATA ISKIBRIRIRQAN
(2 PIDRU)
¿Pitaq karqan San Pidruqa? San Pidruqam Jisukristupa dusi apustulninmanda suqnin karqan. Liyishunllapa chay punta parti 1 Pidruta, masta yach'ananchiq San Pidrupaq.
¿Pikunapaqmi iskibrirqan kay librutaqa? Pidruqam kay kartataqa iskibrirqanqa Jisukristupi kriyiq masingunaman. 2 Pidru 3.1 nin suq kartata paykunataqa iskibrishqa karqan. Kinsapch'i chay punta karta 1 Pidru karqan. Chayshina kaptinmi, chay sinku prubinsyapi tiyaq kriyiq masingunapaq kay kartatapis iskibrirqan. Liyishunllapa chay punta parti 1 Pidruta, masta yach'ananchiq chay ch'askiqkunapaq.
¿Imaraykum iskibrirqan kay librutaqa? Pidruqam yach'arqan: Dasnam rini wañuq, nishpa. (Liyishun 2 Pidru 1.14-15.) Chaymi kay kartatapis iskibririrqan, kriyiq masingunata kunanambaq, ama shaykushpachu, ashwan Dyusta kasushpa, kawsananllapa. Chaqa achka ilgisyakunapim ingañakuqkuna allin yach'achikuqkunashina tukushpa, kayshina llullakunata yach'achikuq: “Jisukristuqam mana rinchu kutimuq”, nishpa. Chaymi Pidruqa kay kartandaqa iskibrirqan, Jisukristupi kriyiqkunata kunanambaq, allita kwidakashpa, ama kriyinanllapa chay llulla yach'achikuqkunata. Chaqa Jisukristuqam allipta rin kutimuq, nishpa.
¿Imapaqmi yach'achiwanchiqllapa kay libruqa?
2 Pid 1.1-21 niwanchiqllapa, Dyusmi yanapawanchiq, payta kasushpa shumaqta kawsananchiq. Niwanchiqpismi, Pidru kikinmi Jisukristuta uyarqan, rikarqan. Chaymi pay tistigun kashpa kunawanchiq, tukuy ima iskibrishqanda kasunanchiq.
2 Pid 2.1-22 niwanchiq, achka runakunam llullata yach'achikuykanllapa. Chaykunataqa ama kasushunchu. Chaqa Dyusmi chay runakunataqa rin kastigaq, nishpa.
2 Pid 3.1-18 niwanchiq, chay llullakuqkunam kayshina yach'achikun: “Jisukristuqam mana rinchu kutimuq”, nishpa. Piru Jisukristuqam allipta rin kutimuq, runakuna mana yuyashqan uraspi. Chayri shumaqta kawsashpa, tukuy tyimpu Tayta Dyuspi yuyakushunllapa.
1
Pidrum iskibrirqan Jisuspi kriyiqkunaman
Kuyashqay masitakuna, panisitakuna, noqam Jisukristupa apustulnin Simun Pidru kani. Paypa sirbikuqninmi kani. Washadurninchiq Dyus Jisukristum ancha allin kashpa, qamkunata yanapashushqa, paypi kriyinaykillapa noqaykunashina. Chayshina kriyiptinchiqmi, Dyuspaqqa ancha balin. Chaymi kay kartata iskibrishpa qamkunaman kach'ayki. Chaqa Tayta Dyusmanmi mañakuni, qamkunata yanapashunambaq, paypaq, Siñurninchiq Jisuspaqpis allita yach'akushpa, shumaqta kawsanaykillapa.
Dyuspa wambrangunaqa kayshina kawsanqallapa
Tayta Dyusmi pudirninwan ancha yanapawashqa kanchiq, payta kuyashpa, shumaqta kawsananchiqllapa. Chaqa yach'achiwashqam kanchiq ancha pudirniyuq Churin Jisukristupaq. Payqam ancha shumaq milagrukunata rurashpa, qayawarqanchiq, paypi kriyinanchiq. Tayta Dyusmi chayshina ufrisiwashqa kanchiq ancha yanapawananchiq. Chaymi chay ufrisiwashqanchiqqa ancha balin. Chaqa yanapawanchiqmi, Dyusshina kawsashpa, kay mundupi tiyaqkunapa mana baliq yuyayningunamanda akrakananchiq. Chayri Jisukristupi allita kriyishpa, atishqanchiqkaman allita rurashpa, Dyusmanda allita yach'akushun, yach'ayniyuq kananchiqllapa. Chayshina yach'ayniyuq kashpaqar, sujitakashun, ama nima maluta rurananchiq. Chayshina sujitakashpaqar, Dyuspi mana shaykuq yuyakushun. Ñakashpapis agwantashpa, tukuy shunqo adurashunllapa Tayta Dyusta. Chayshina adurashpaqa, llakipanakushpa yanapanakushun kriyiq masinchiqkunawan. Chayshina llakipanakushpar, tukuy shunqonchiqwan kuyanakushun. Chaymi kay yumbay nishushqaykunata ancha allita kasushpa, masta masta yach'akushpaqa, Siñurninchiq Jisukristupi allita kriyiykangillapa. Manam yanqaqa paypiqa kriyishqallapachu kangi. Piru Dyus nishqanda mana kasuqkunaqam suq mana allita rikakuqshina ichu suq sarkushina. Chaqa qonqashqallapanam: Jisukristum uchaykunamanda pirdunawashqa, nishpaqa. 10 Chaymi masitakuna, Dyusqa qayashushqa, wambranguna kanaykillapa. Chayrayku yumbay kay kunashushqayta kasuyllapa, ancha allita yach'akunayki Siñurninchiq Jisukristupaq, chayshina ama nunka paymanda akrakanaykillapa. 11 Kaykunata qamkuna ruraptikiqam, Siñurninchiq Jisukristuqa ancha kushikushpa, rin apashuqllapa luryaman, paywan tukuy tyimpu kawsanaykillapa. Chaqa payllam Washadurninchiqqa.
12 Yumbay kay allip kaqta nishushqaytam allitana yach'ashpa kasuykangillapa. Piru mushuqmandam qamkunata yuyachiriyki, ama qonqanaykillapa. 13-14 Chaqa Siñurninchiq Jisukristum yach'achiwashqana: “Pidru, ancha utqanam rinllapa wanchishuq”, nishpa. Chaymi yuyashqa kani, kawsaykashparaq qamkunata kunashunaypaq, 15 wanchiwaptinllapa kay nishushqayta ama qonqanaykillapa.
Jisukristutam llipyaykaqta rikashqallapa kani kikiy ñawiyllapawan
16 Manam yanqa kwintukunatachu qamkunataqa yach'achishushqa kani. Ashwanmi nishushqallapa kani: “Siñurninchiq Jisukristum ancha pudirniyuq. Rinmi kutimuq”, nishpa. Chaqa kikiy ñawiyllapawanmi allipta rikashqallapa kani Jisukristu ancha pudirniyuq llipyaykaqta. 17-18 Noqaykunaqam paypa pullan karqayllapa chay santu urqqopa sawambi. Waqpim Tayta Dyusqa Jisukristuta llipyachishpa, kayshina ancha alabarqan: “Kaymi kuyashqay Churiy. Paywanmi noqaqa ancha kushikuni”, nishpa. Noqaykuna chaypi kashpam, rikarqayllapa Jisukristu ancha llipyaykaptin. Uyashqallapa kani Dyusta, syilumanda chayshina Jisukristupaq niptin.
19 Noqaykunamandaqam ashwan Dyuspaq chay unay rimaqkuna mas allin tistigukuna. Chaymi paykuna iskibrishqanda kasushpaqa, ancha allita ruraykangillapa. Chaqa kay mundupiqam runakuna warmikuna uchakunata rurashpaqa, tutayaqpishina puriykanllapa. Piru Dyuspaq rimaqkuna iskibrishqanqam suq micha achikchakuqshina. Chaqa Dyus munashqandam yach'achiwashqam kanchiq, Jisukristu shamunangaman. Paymi chay lusiru yulaqachishina (yuraqachishina) ichu rupayshina shumaqta achikchakushpa, yumbayninchiqta shunqonchiqpi rin achikchawaqninchiq. 20-21 Chayri allita intyindiyllapa: Dyuspaq rimaqkunaqam mana rimarqanllapachu paykuna munashqanda. Ashwanmi chay santu rimaqkunaqa Dyus munashqandalla rimashpa iskibrirqanllapa, Dyuspa Santu Ispiritun yanapaptin. Chayraykum mana pipis atinchu yach'achikuyta pay munashqanda, (Dyus nishqanda dañashpaqa).