2
Llullata yach'achikuqkunam rin kaq
(Jud 1.4-13)
Unaymi Isrrayil nasyumbi karqan Dyuspaq rimaq tukuqkuna. Paykunaqam llullakunata yach'achikuqllapa. Chayshinallam kay tyimpunchiqpipis wakin runakuna, Siñurninchiq Washadur Jisukristuta ñigashpa, ancha llullakushpa manashinalla rinllapa yach'achikuq mana baliq duktrinakunata. Chaymi paykunaqa das rinllapa chingaq. Chaqa chay llullakuqkuna yach'achikuptinqam, achka runakuna, warmikuna mana baliq kustumbringunata rinllapa sigiq. Chaymi paykunapa uchangunarayku, achka rikaqkuna rinllapa yuyaq: Jisukristupa duktrinanqam mana nimapaq balinchu, nishpa. Chaqa chay llullakuqkunaqam qellaypaqlla nisyuyashpa, mana baliq duktrinanda rin yach'achishuqllapa, qellaynikita surqoshunanrayku. Piru Dyusqam achka tyimpuna kastigunda sigurashqa. Chaymi ancha utqana paykunataqa illuki rin chingachiq.
Chaqa unay tyimpupim Dyuspa wakin anjilninguna paypa kuntran tikrakarqanllapa. Chaymi Dyusqa paykunataqa mana pirdunashpachu, wichurqan infyirnuman. Chaypim paykunataqa kadinakunawan watashpa karsilarqan, tutayaqpi kanambaqllapa jwisyu diya ch'ayamunangaman. Chayshinallam Nuwipa unay tyimpumbipis Tayta Dyusqa mana pirdunarqanchu uchayuq runakunata, warmikunataqa. Chaqa Nuwilla allin runa kashpa, Dyus nishqanda chay malukunata yach'achishqa karqan. Chaymi mana kasuptinllapa, Tayta Dyusqa tamyata kach'amushpa, chay malukunataqa limpu chingachirqan. Piru washarqanmi Nuwita, syiti ayllundinda. Chaymandaqam suq tyimpupipis ninawan chingachirqan chay Suduma llaqtata, Gumurra llaqtata ush'payanangaman, chaykunapaq yach'ashpa, uchayuq runakuna intyindinambaq: Dyusmi kastigan malukunata, nishpa. 7-8 Piru Luttaqam washarqan, allin runa kaptin. Chaqa chay Lutmi llaqta masingunata rikashpa, uyashpa, mana allikunata ruraykaqtaqa, tukuy diya ancha llakirqan shunqombi. Chayshinam Tayta Dyusqa allita yach'an washayta paypi kriyiqkunata. Yach'ambismi uchayuqkunata waqaychayta, kastigadu kanambaq jwisyu diya ch'ayamuptin.
10 Piru Dyusqam masta rin kastigaq chay mas uchayuqkunata. Chaqa paykunaqam kwirpumba gustundalla rurashpa, Dyusta mana munanllapachu kasuyta. Mana uyakuq atribidu kashpam, ancha pudirniyuq kamachikuqkunapa kuntranda rimanllapa. 11 Piru Dyuspa anjilningunaqam mas pudirniyuq chay llullakuq runakunamanda kashpapis, Dyuspa ñawpambiqa mana shimbinllapachu ni musyanllapachu chay ancha pudirniyuq kamachikuqkunataqa.
12 Piru chay llullakuqkunaqam mana intyindiq animalkunashina kashpa, maluta rimanllapa mana intyindishqangunapaq. Chaqa animalkunaqam nasishpa wiñanllapa, runakuna piskashpa wanchinanllapa, ¿manachu? Chayshinallam chay llullakuqkunapis rinllapa wañuq, 13 suqkunata ñakachishqanrayku. Chaqa paykunaqam suqkunapa ñawpambi kwirpun munashqandalla ruranllapa. Chaymi qamkuna kriyiq masinchiqkunawan suq fyistata ruraptikillapa, chay uchayuqkuna tandakashpa, paykuna munashqandalla ruranllapa. Chayraykum rikashuqkuna penqashungillapa.
14 Chaqa paykunaqam yumbay warmi rikashqanda munanllapa. Kanan mana shaykuqmi uchakunata ruranllapa. Chaymi Jisukristupi mana allita kriyiqkunataqa inkitanllapa, paykunawan uchata rurananllapa. Chayshinam tukuy imata ancha munanllapa paykunapaqlla. Chaymi yumbay paykunataqa Tayta Dyus kundinashpa, ancha rin kastigaq. 15 Chaqa paykunaqam Dyusmanda akrakashpa, allin ñanninmanda lluqshishpa, chingashqallapana. Chay unay Biyurpa churin Balanshinam kawsaykanllapa. Chay Balanqam Dyusmanda akrakarqan. Chaymi qellayta ganananrayku, mana allikunata munarqan rurayta. 16 Chayraykum Tayta Dyusqa burrunda rimachirqan, runashina anyanambaq. Chay burrunqam mana dijarqanchu chay munashqanda ruranambaqqa.*
17 Chay llullakuq yach'achikuqkunam chaki pusushina ichu pukutay mana tamyayuqshina. Chaqa yach'achikushqanqam mana nimapaq balinchu. Chaymi Dyusqa paykunata rin wichuq infyirnupa mas tutayaqninman, tukuy tyimpu chaypi kanambaqllapa. 18 Chaqa paykunaqam ancha alabakashpa, yanqakunata rimashpa, inkitanllapa Jisukristupi chayraq kriyiqkunata. Chaymi animachinllapa mushuqmanda kriyirinanllapa mana baliq kusaskunapi, chay paykunashina kwirpun munashqandalla rurarinanllapa. 19 Kanan ninllapam: “Noqaykunashina atingillapa munashqaykita rurayta. Manam pipis rinchu kamachishuqllapa”, nishpa. Piru manam intyindinllapachu: Uchata rurashpam, dyabluta kasuykanchiq, nishpaqa. Chaqa chay mayqan uchata ruraqmi dyablupa kriyadun. 20-21 Kayshinapis yuyashunllapa: Suq runa kay mundupa uchangunata dijashpa, Kamachikuq Washadurninchiq Jisukristupina kriyishpaqa, ama paymandaqa akrakanqachu. Chaqa Dyuspa santu liyningunata dijashpa, uchangunatana rurarishpaqam, ashwamba mas uchayuqna rin kaq. Chaymi mas alli kananda paykunaqa Jisukristupi ama kriyinambaq. 22 Piru kananqam paykunaqa allqoshina ichu kuchishina. Chaymi Dyuspa Santu Librumbiqa allipta nin chay uchata rurariqkunapaqqa: “Allqoqam manchu sitakushqanda mikurin. Kuchiqam limpyu maylladu kashpa, lluchkaman rishpa armakuq, limpu mapayarin”, nishpa. Chayshinallam chay uchata rurariqkunapis.
* 2:16 Números 22.21-35