3
Kayshinam Jisukristuqa rin shamuq
Kuyashqay masitakuna, chay punta kartayta, kay iki kartaytapismi qamkunaman kach'amuni kunashushpa, allita yuyanayki yumbay chay yach'achishushqaypaq. Chayri allita yuyayllapa Dyuspaq unay santu rimaqkuna nishqanda, Kamachikuq Washadurninchiq Jisukristu kamachikushqanda, apustulninguna yach'achishushqanda.
Piru puntata kaykuna ancha allita intyindiyllapa: Yaqqana jwisyu diya ch'ayamuptinmi, kayshina rin kaq. Wakin runakunam Dyus nishqanda burlashpa, kwirpumba gustundalla rurashpa, rinllapa kawsaq. Paykunaqam asikushpa rinllapa tapushuq: “Mayá, ¿maytaq Jisukristu shamunchu? Dyusqam ufrisikushqa, Jisukristu shamurinambaq, ¿manachu? ¿Maytaq rikch'anchu? Unay agwilunchiqkunapa tyimpunmandapacha, kay pacha kashqanmandapismi chayshinalla. Manam nimapis kambyakanchu”, nishpa. Chaqa chay asikuqkunaqam yach'ashpapis, mana munanllapachu kriyiyta: Tayta Dyusmi rimashpalla, syiluta, kay allpata rurarqan, yakumanda akrashpa. Dyusmi unay tyimpupi kay mundupi tukuy ima kaqta yakuwan chingachirqan, nishpa. Piru Dyusmi kamashqa, kay pacha, syilupis, jwisyu diyapi rupashpa chinganambaq. Chay ninakunawan rupachishpam, chay asikuq uchayuqkunatapis rin chingachiq.
Piru kuyashqay masitakuna, kaytar yach'ayllapa: Siñurninchiqpaqqam suq diyalla mil watakunashina. Mil watakunapismi paypaqqa suq diyashinalla. Piru wakin runakunaqam yuyanllapa: Dyusmi ancha unayan chay ufrisikushqanda kumplinambaq, nishpa. Piru manam paykuna yuyashqanshinachu. Chaqa Dyusqam mana yanqachu unayaykanqa. Ashwanmi payqa ancha allin kashpa shuyakuykan, ancha munashpa yumbay runakuna, warmikuna uchangunata dijashpa, paypi kriyinambaqllapa. Chaqa manam munanchu, ni suq runa, ni suq warmi chinganambaqqa.
10 Manchu ladrunqa tutap qonqaylla shamun suwawananchiq. Chayshinam qonqaylla Siñurninchiq Jisukristupis mana yuyashqanchiq diyapi rin shamuq. Chay diyaqam syiluqa tukuy imandin ancha kunyashpa chullushpa rin ushyakaq. Kay mundupismi tukuy imandin ninawan lumyashpa, limpu rin ushyakaq.
11 Yach'ashpa: Tukuy imam rin ushyakaq, nishpaqa, Dyusta kasushpa, adurashpa kawsashunllapa, ama nima uchata rurashpachu. 12 Chayshina kawsashpaqa, imashinapis Dyuspaq allita yach'achikushun, pay mas utqa shamunambaq. Chay diyaqam syiluqa tukuy imandin chullushpa lumyaykaq ninakunawan rin ushyakaq. 13 Piru noqanchiqkunaqam shuyaykanchiq mushuq syiluta, mushuq pachata Dyus ufrisiwashqanchiqta. Chaypiqam ancha shumaqta rinchiqllapa kawsaq, Jisukristu ancha allin justisyata ruraptin.
14 Chayri kuyashqay masitakuna, chaykunata shuyashpaqa, imashinapis allikunatalla rurashpa, shumaqta kawsashunllapa, Tayta Dyus shamushpa, ama nima laya uchayuqta tariwananchiq. 15 Allitar intyindiyllapa, Siñurninchiq Jisukristuqam shuyaykan, mas achka runata warmita washanambaq. Chaymi manaraq shamunchu. Chayshinallam chay kuyashqanchiq masitanchiq Pablupis, Dyus yanapaptin, yach'ayniyuq kashpa, qamkunata iskibrishushqa. 16 Chayshinallam paypis yumbay kartangunapi qamkunata yach'achishushqa. Lukismi chay kartangunaqa trabajus intyindinapaq. Chaymi chay runa mana intyindiqkunaqa, Dyuspi mana allita kriyishpa, Pablu nishqanda kambyashpa, suq layatana yach'achikunllapa. Chayshinallam Dyuspa Santu Librumba wakin partingunatapis dañashpa, yanqakunata yach'achikunllapa. Chaymi paykunaqa rinllapa chingaq.
17 Chayri kuyashqay masitakuna, allitana yach'ashpa tukuy chaykunata, sigiyllapa Tayta Dyuspi allita yuyakushpa. Kwidakayllapar, chay llullakuqkuna ama ingañashushpa, Dyusmanda akrashunanllapa. 18 Ashwanri Siñurninchiq Washadur Jisukristuta shunqonchiqpi mas allita riqsishunllapa, chayshina masta masta yach'ananchiq: Paymi ancha kuyawanchiq, nishpa. ¡Biba Siñurninchiq Jisukristu! ¡Payri kanan tukuy tyimpupis alabashqa kanqa! Chayshina kanqa.