7
Majayujcunata willapashan
Jamcuna cartacamashcanqui: «¿Allichuraj pipis mana majachacaptin?» nir. Chaymi cartacamashayquipita willapäshayqui. Pipis mana majachacaptin, alli canman. Ichanga pï-maywanpis mana cacunanpaj warmi ullgupis majachacanman. Majachacar, warmi ullgupis mishquilla juyanman. Ujllanacunman. Ama jishpipänacunmanchu. Ama mićhänacunmanchu. Warmiga runanpa maquinćhu juyan. Runapis warminpa maquinćhu juyan. Chaymi majayujcuna ama mićhänacunmanchu. Jamaycur Tayta Diosninchita mañacuyta munarmi ichanga, majanwan parlanacurir yata juyapärinman. Jinarcur yapay majanwan mishquilla puñunman. Ujllanacunman. Manchäga Supay jucta ricachinga. Majanwan yata-yata juyapärinanpaj mana Tayta Diosninchipa shiminpitachu rimä, manchäga quiquilläpita. Ima alliraj canman llapaniquipis nuwaman llucshiptiqui. Japallä cushish cawanäpaj Tayta Diosninchi yanapäman. Llaquipämashpanchi llapaninchita yanapämanchi imanuypis cawananchipaj.
Japallacuna, biyüdacuna, nuwa-jina japalla juyäcunman. Majanayta mana ićhipurmi ichanga, majachacaptin alli canman. Majachacar, majanaypita mana wañunganachu.
10 Majayujcunatam ichanga Tayta Jesúspa shiminpita willapäshaj; mana quiquilläpitanachu. Warmiga majanta ama jaguirinmanchu. 11 Warmi ullgupis majanta jaguirir, jucwan ama majachacanmanchu. Majanar jaguirishan majallanwan shuntanacurcur, yapay juyäcunman.
12 Cananga Tayta Jesúspa shiminćhu mana rimacuptinsi, shungü yarpashanta willapärishayqui. Warmiqui Tayta Jesúsman mana yupachicur jaguiriyta mana munashuptiqui, ama jaguirinquimanchu. 13 Chaynuypis runayqui Tayta Jesúsman mana yupachicur jaguiriyta mana munashuptiqui, ama jaguirinquimanchu. 14 Majayuj captiqui jucniqui Tayta Jesústa mana wiyacuptiquisi, ishcaniquita alli ñawinwan ricashunqui. Wamrayquicunatapis acracusha. Mana caćharingapächu. Llapanchita Tayta Diosninchi wamrachacamanchi.
15 Tayta Jesústa wiyacushayqui-janan majayqui aywacuyta munaptin-imarga, ama mićhanquimanchu. Tayta Jesústa mana wiyacur, aywacunan camacan. Tayta Diosninchi allilla cawananchita munan. 16 Chaypis juclla ama raquicanquichu. Mana raquicar, majayquitapis Tayta Diosninchipa ñaupanmanćhi ćhayachinquipaj.
17 Tayta Diosninchi runa piwan majachacänanpäpis, japallan cacunanpäpis camacächin. Chaymi Tayta Diosninchipa shiminta ćhasquicur, ama yarpaćhacunmanchu: «¿Piwanraj juyäshaj? ¿Mayćhüraj juyäshaj? ¿Imawanraj cawashaj?» nir. Cayta may-chayćhüpis jutucaj irmänucunata willapä.
18 Jïrucush caycar Jesúspa shiminta ćhasquicush caycar, ama chäpacunquichu. Jïrucüni caycar Jesúspa shiminta ćhasquicush carpis, ama jïrucunquichu. 19 Jïrucush carsi, jïrucüni carsi, Tayta Diosninchipäga mana imananchu. Payga shiminta wiyacunanchita munan. 20 Chaymi Tayta Jesúspa shiminta ćhasquicushan junaj cawashannuylla pipis cawanman. 21 Chaynuypis patrunpa maquinćhu caycar Jesúspa shiminta ćhasquicush car, chayllaćhu juyanman. Patrun caćhariyta munaptinmi ichanga, jina llucshicunman.
22 Patrunpa maquinćhu caycaptiqui Tayta Diosninchi acracushcashuptiquipis, Jesúspa mandunta ruranayquita pipis mana chapäshunquipächu. Patrunniynajta Tayta Diosninchi acracushcashuptiqui, Washäcuj Jesúspa mandunta ruranayqui. 23 Llapan runapis Tayta Diosninchipa maquinćhu cawan. Jesús wañuyninpa rantishcashunqui. Chaymi runa-masiquita wichaypa-uraypa ama purichinquichu.
24 Irmänucuna, pï captiquipis, imanuy juyaptiquipis, Tayta Diosninchi wamrachacushcashunqui. Chaymi ricay ñawinćhu alli cawanayquipaj waquin runa wichaypa-uraypa yarpashanta ama ruranquinachu.
Japallacunata willapashan
25 Japallacunata willapänäpaj Tayta Jesús mana rimacush captinsi, quiquï yarpashäta tantiyachishayqui. Nuwata llaquipämar, willacujnin canäpaj ćhuramasha. Canan nuwamanpis yupachicamanquiman. 26-27 Nuwapita alli canman japalla-cajcuna mana majachacaptin, majayujcunapis mana raquicaptin. Ñacayćhu juyaycanchi. Chaymi japallacunapis, majayujcunapis cacushannuylla cacunman. 28 Chaypis maja ashiy mana juchachu. Majayujcunam ichanga ñacay captin, llaquipaypaj cawanga. Mayganiquipis ñacayman ćhayanayquita mana munächu.
29 Irmänucuna, yupash watalla juyaj aywanchi. Chaymi majayuj carpis, japalla carpis, 30 wañupacurpis, cushish cawarpis, ima-aycayuj carpis Tayta Diosninchipa shungun munashallanta ruranquiman. 31 Alli cawayllata ama ashishunchu. Manchäga cawashanchicaman Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurashun. Cay pacha ushyacangapänam.
32 Nuwallapita warmi ullgupis japalla juyaptin, alli canman. Japalla runa llapan shungunwan imatapis ruran Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhu alli llucshinanpaj. 33 Majayuj runam ichanga sumaj yarpaćhacun majanpa ricay ñawinćhu alli llucshinanpaj. Shungunćhu ishcayta yarpan. Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhüpis, majanpa ricay ñawinćhüpis alli llucshiyta munan.
34 Japalla warmipis sumaj yarpaćhacun Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhu alli llucshinallanpaj, juchaynajlla cawananpaj. Majayuj warmicunam ichanga yarpaćhacun wamrancunata ricanallanpaj, runanta alli ricanallanpaj.
35 Llapantapis rimä mana majachacänayquita mićharchu; manchäga Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurar alli cawanayquita munar.
36 Chaymi pipis parlay-masinwan ashinacunan junaj ćhayamuptin shungun munaptin, ashinman. Maja ashiy mana juchachu. 37 Pipis parlay-masinwan ashinacunan junaj ćhayamuptin shungun mana munaptin, ama ashinmanchu. 38 Mana ashirga, allita ruraycan. Ashiptinpis, alli caycan.
39 Warmicuna majan cawashancaman runanpa maquinćhu cawan; runan wañucuptinmi ichanga manana. Yapapacuyta munar, yapapacunman Tayta Diosninchipa maquinćhu cawaj runallawan. 40 Chaypis nuwapita alli canman mana yapapacuptin. Cushish cawanga. Chayta yarpä Espíritu Santu yarpächimaptin.