8
Jircacunapita rimashan
Irmänucuna, canan jircacunata jarashan micuycunapita rimashun. «Chayta musyarcaycanchi» nir allita rimaycanqui. Chaypis musyaj-tucujcuna alli-tucuyman ćhayan. Llaquipäcujcunam ichanga alli rurayman ćhayan. Musyaj-tucujcuna rasunpa imatapis mana musyanchu. Tayta Diosninchim ichanga llaquipäcujcunapa shungunta musyapan.
Cawaj Tayta Diosninchi jucnaylla. Jircacuna mana cawanchu. ¿Chaura jircacunata manchapacur, jarashan micuycunata micushuwanchuraj? Runacuna riman: «Cay pachaćhüpis, janaj pachaćhüpis munayniyujcuna achca. Jircacunapis achca» nirshi. Nuwanchipämi ichanga Tayta Diosnillanchi rasunpa munayniyuj. Payga Taytanchi. Paypitam cawanchi. Shungun munashannuy cawarcaycanchi. Taytanchi Jesucristu-ima llapanta camasha. Nuwanchitapis camamashcanchi maquinćhu cawananchipaj.
Tayta Diosninchi jucnaylla cashanta mana llapanchu musyan. Chaymi waquin irmänucuna: «Tayta Diosnillanchiman yupachicü» nir jircacunata jarashancunata micur, shungullanćhu yarpan: «Juchata aparicushcä» nir. Paycuna jircacunata manchapacuycanraj. Chaypis sumaj tantiyacushun. Tayta Diosninchi mana imatapis micushanchipitachu alli ricamanchi. Micuy mana allimanchu ćhuramanchi. Juchamanpishchu mana janćhamanchi. Ichanga jircaman jarashan micuyta ama micunquichu mushuj irmänucunata Tayta Diosninchipa maquinpita mana witicächinayquipaj. 10 Waquin runa jircacunata jarariycur micuyta mallichishushayquita mushuj irmänupa ricay ñawinćhu ama micunquimanchu. Ricashushpayqui jircacunata yapay manchapacunga jarashanta micushpan. 11 Chayta rurar jircacunata manchapacur, Tayta Diosninchipita witicunga. Witicunga chay mushuj irmänucuna-raycur Washäcuj Jesús wañush caycaptinpis. 12 Mushuj irmänucunata llaquicuyman ćhurar, Washäcuj Jesústapis llaquicuyman ćhuraycanqui. Juchatapis aparicuycanqui. 13 Chaymi micushanchi-janan mushuj irmänucuna juchaman aywananpita, jircacunata jarashan micuyta ama imaypis micushuwanchu.