2
Sumaj llaquishajta jamcuna musyanqui. Mana jungallar jamcunapäpis, Laodicea marcaćhu irmänunchicunapäpis, mana ricsimaj irmänunchicunapäpis Tayta Diosninchita mañacapuycä. Shacyächishunayquita munä. Alli ricanacur juc shungulla cawashpayqui Tayta Diosninchi yarpashanta wiyacunayquipäpis, Washäcuj Jesús pï cashanta sumaj tantiyacunayquipäpis mañacü. Paytaga Tayta Diosninchi ricsichimashcanchi. Washäcuj Jesúsna Tayta Diosninchipa shungun yarpashanta tantiyachimäshun. Chaymi pipis mana pantachishunayquipaj llapantapis willapaycaj. Pantachicujcuna cushichipayllapa imatapis riman. Carućhu caycarpis, mana ricarpis, llapaniquipaj yarpaćhacuycä. Chaymi Tayta Diosninchita manchapacur cawaptiquipis, Washäcuj Jesústa wiyacuptiquipis, jatunpa cushicü.
Taytanchi Jesúspa shungunman tincushanta rurashun
Washäcuj Jesústa taytachacushcanchi. Chaymi shungun munashanta rurashun. Shiminta wiyashanchi-jina sumaj yupachicushun. Payman tanacushun. Sumaj wiyacushun. Imay-imaypis Tayta Diosnillanchita alliman ćhurashun.
Sumaj wiyacunqui. Pantachicujcunapa shiminta ama ćhasquipanquichu. Paycuna mana Washäcuj Jesúspa shimintachu willacun. Manchäga llutanta riman. Yaćhaj-tucurpis, runa yarpashallanta riman. Jircacunaman yupachicun. Nuwanchipämi ichanga Washäcuj Jesús quiquin Tayta Diosninchi. 10 Paypa maquinćhu caycan llap-llapan munayniyujcunapis. Nuwanchitapis maquinćhu charämanchi. Imaysi mana caćharimäshunchu.
Ushyachicuypita, cawarimuypita tantiyachicushan
11 Unayga Israel runacuna Tayta Diosninchipa maquinćhu cawar, jïrucuj. Nuwanchim ichanga Washäcuj Jesúsman yupachicushanchipita Tayta Diosninchipa maquinćhu cawanchi. Cananga mana: «Jucha-sapa canqui» nimanchichu. Manchäga Jesús-raycur: «Juchaynaj canqui» nir alli ñawinwan ricamanchi. 12 Juchanchi-janan Jesús wañuyman ćhayashantapis, ayanta pampashanta musyanchi. Tayta Diosninchim ichanga cawarachimusha. Chaymi llupinpa aywar juchanchipita wanacur, yacuwan ushyacunchi. Chaura juchaynajta-jina Tayta Diosninchi ricamanchi. 13 Unayga juchata aparicullar, wañush-jina Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhu cawashcanchi. Chaymi Tayta Diosninchi mana jïrucushta-jina, jäpa runata-jina ricashcashunqui. Cananmi ichanga Washäcuj Jesús-raycur Tayta Diosninchi llapanchita allina ricamanchi. Llapan juchanchitapis jungasha. 14 Unayga Moiséswan Tayta Diosninchi shiminta musyachicuran. Pipis shiminta sumaj-sumaj mana ćharcuptin, ñacayman ćhayanan caran. Jesúsmi ichanga washämänanchi-raycur rusćhu wañuyman ćhayasha. Chaypita juchanchi ushyaraycan. 15 Unayga jircacuna maquichacamashcanchi. Tayta Diosninchim ichanga quiquinpa maquinćhu purichimänanchipaj llapan jircacunatapis, supaycunatapis ićhipusha. Llapanpa ricay ñawinćhu pingayman ćhurasha Jesús washämaptinchi.
Pampaman mana ćhuranacunanpaj willapashan
16 Washash caycaptinchi, pipis mana jitapamäshuwanchu: «Juchata aparicuycanqui» nir imatapis micushanchi-janan, upushanchi-janan, fiestata rurashanchi-janan, diyawardacuna-janan. 17 Chay rurashanchicuna ushyacajlla. Chaypis Washäcuj Jesús camacächinanta musyaycächiran. Payman yupachicuptinchi, Tayta Diosninchi rasunpa allina ricamanchi. 18 Waquin runa alli shungu-tucur, anjilcunatapis taytachacun: «Ricaripamasha» nir. Alli-tucujcunaga umallanpita imatapis jurgun. Paycunata ama manchapacushuwanchu. 19 Chay-niraj runacuna Washäcuj Jesústa mana taytachacunchu. Washäcujga llapan yupachicujcunata yanapan shiminta sumaj tantiyacunanchipaj, jucninchi-jucninchipis alli ricanacunanchipaj, Tayta Diosninchipa shungun munashallanta rurananchipaj.
20 Cananga jircacunata ama manchapacushunchu. Mana maquinćhüchu cawanchi. Manchäga nuwanchi-raycur wañushanpita-pacha Washäcuj Jesúspa maquinćhu cawanchi. Paypa maquinćhu cawaycarga, pantachicujcunapa shimintapis ama ćhasquipäshuwanchu. 21 Paycuna Tayta Diosninchi alli ricananta yarpar, ricsish-ricsishllata imatapis charan. Ricsish micuytapis micun. Ricsish imacunallatapis yatan. 22 Runacuna umallanpita jurgushanga watanmaylla jungacäcun. 23 Runa yarpashanpis allitaga allim. Waquinta allillata ruran. Allićhu llucshiyta munar, ñacayta ashin. Chaypis juchallaćhu arun. Quiquincunalla alli-tucun. Mana Tayta Diosninchitachu alliman ćhuran.