3
Washäcuj Jesústa ricacushun
Nuwanchitam ichanga Washäcuj Jesús alli cawayta tarichimashcanchi. Chaymi Washäcujninchi Jesús cawashan-jina cawashun. Payta janaj pachaman shuntacur Tayta Diosninchi allićhu jurgusha. Munayniyuj cananpaj ćhurasha. Nuwanchipis Tayta Diosninchipa shungun munashallantana imatapis rurashuwan. Juchatapis ama aparicushunchu. Shungunchi munashallanta mana ashinchinachu. Manchäga Washäcuj Jesúspa maquinćhüna Tayta Diosninchi purichimanchi. Chaymi Jesús cutimur, llapanpa ricay ñawinćhu janaj pachaman pushacamäshunpaj. Chayćhu achic-achicyaycar imaycamanpis cawashunpaj.
Chaura shungunchi munashanta ama rurashunnachu. Majallayquiwan cacunquiman. Jucwan-jucwan ama cacunquichu. Warmi-paćha, runa-paćha ama canquichu. Marca-pingay ama cawanquichu. Imatapis ama munapanquichu. Mallaj ama canquichu. Mallajcunaga jillayman yupachicur, Tayta Diosninchitapis jungaycun. Chay-niraj juchaćhu arujcuna-jina ama cawashunchu. Mana wiyacujcunata ullgüpar, Tayta Diosninchi ñacachingapaj. Unayga Tayta Diosninchita mana wiyacur, paycunapa llupinpa purishcanqui. Tayta Diosninchipa shiminta wiyaycarga, ama jagayächinacunquichu. Ama piñanacunquichu. Ama ticshaparänacunquichu. Ama jayapänacunquichu. Ama ashllinacunquichu. Juchaćhu cawashayqui-jina ama llullapänacunquichu. 10 Cananga juchaynajta Tayta Diosninchi ricamanchi. Shungun munashanta rurananchipäpis, shungunman tincunanchipäpis yanapaycämanchi. 11 Payga mana ricayninchipitachu alli ricamanchi. Mana imananchu Israel runa captinchisi, jäpa runa captinchisi, ćhacra runa captinchisi, chunchu captinchisi, puricuj piyun captinchisi, patrun captinchisi. Llapanchita alli ricamanchi Washäcuj Jesúspa shiminta ćhasquicushallanchipita. Paypa maquinćhümi llapanchipis cawanchi.
12 Llaquipämashpanchi Tayta Diosninchi wamrachacamashcanchi. Chaymi llaquipänacushun. Wamayänacushun. Ama alli-tucushunchu. Ama warminquichu. Ama ullgunquichu. Imapitapis upällacushun. 13 Irmänunchicunawan tantiyanacushun. Imatapis alli shimillawan ushyacächishun. Juchanchita Tayta Diosninchi mayna jungasha. Chay-jina nuwanchipis irmänunchipa juchanta ama yarparäshunchu. 14 Sumaj llaquinacushun. Llaquinacur, juc shungulla cawashun. 15 Washäcujpa maquinćhu cawaycar, allilla juyäshun. Jaucalla cawananchipämi, juc shungulla cawananchipämi wamrachacamashcanchi. Chaymi imapitapis Tayta Diosninchita alliman ćhuralläshun.
16 Washäcuj Jesúspa shiminta wiyacunqui, ari. Shunguyquiman ćhayaptin, Tayta Diosninchipa shiminta tantiyachinacunqui. Anyapänacunqui. Salmucunata cantar, alabansacunata cantar, Tayta Diosninchita alliman ćhuranqui. 17 Ima allish nuwanchi-raycur Washäcuj Jesústa Tayta Diosninchi caćhamusha. Paypa maquinćhu cawar, shungun munashallanta rurashuwan. Payllapita rimashuwan.
Irmänucuna imanuy cawananpäpis tantiyachicushan
18 Irmänacuna, Tayta Jesúspa maquinćhu cawashayqui-janan majayquipa maquinćhüpis cawanquiman.
19 Irmänucuna, warmiquita llaquinquiman. Nishayqui-nishayqui imatapis ama rurachinquimanchu.
20 Wamracuna, mamayqui-taytayquita wiyacunquiman. Wiyacuptiqui, Tayta Diosninchipa shungunmanpis tincunqui.
21 Mama-taytacuna, wamrayquicunata ama jagayächinquimanchu. Jagayächiptiqui, llaquish cawanga.
22 Piyun arur purijcuna, sumaj wiyacunquiman. Washäcuj Jesústa manchapacushayqui-jina patrunniquipa ricay ñawinćhu carpis, jucläćhu carpis, manchapacunquiman. Ricashunallayquipäga ama aruj-tucunquimanchu. 23 Mandunta rurar, Jesúspa mandunta ruraycaj-jina shacya-shacyalla imatapis ruranquiman. 24 Paypa shiminta wiyacunchi. Chaymi shungun munashallannuy cawaptinchi aunishanta ćharcur, Taytanchi Jesucristu alli cawayman ćhuramäshunpaj. 25 Juchata aparicullar cawaptinchim ichanga, jucha aparicushanchiman-tupu Tayta Diosninchi jurgapäshunquipaj. Payga jucha aparicujcunata mana chapangapächu.