10
Majayujcuna mana raquicänanpaj willapashan
San Mateo 19.1–12; San Lucas 16.18
Cafarnaún marcapita Judea quinranman aywacur, Jordán mayuta Jesús chimparan. Chayćhu achcaj runa jutucaptin, imaypis yaćhachicushannuylla yaćhachiran. Waquin fariseucuna achäquita ashipar, Jesústa tapuran: «¿Runa warminpita raquicänan camacanchu?» nir. Jesúsna tapuran: «Moiséspa shimin, ¿imanirantaj?» Fariseucunana niran: «Paymi auniran: ‹Actaman jamaycachir, warmiquiwan raquicar, jargurinquiman› nir.»*
Jesúsna niran: «Chucru shungu captiqui shiminta isquirbir, raquicänayquita Moisés auniran. Chaypis cay pachata camashan wichan Tayta Diosninchi warmitapis, ullgutapis ruraran.* Runa warmita ashir, maman-taytanpa maquinpita llucshicunman. Warmillanwan juyar, ujllaränacun juc shungulla cawananpaj. Ishcaj cashpansi juc shungulla cawan. Chaymi Tayta Diosninchi majachacächishanta runa mana raquicächinmanchu.»
10 Chaura wasiman ćhayar, purïshijnincunapis Jesústa tapucuran. 11 Tapucuptin, Jesús tantiyachiran: «Juc runa majanta jaguiriycur juc warmiwan majachacarga, juchata aparicun. Unay-caj warminta jananpaycächin. 12 Juc warmipis majanta jaguiriycur juc runawan majachacarga, juchata aparicun. Unay-caj majanta jananpaycächin» nir.
Wamracunapaj Tayta Diosninchita mañacapushan
San Mateo 19.13–15; San Lucas 18.15–17
13 Waquin runacunana Jesúsman ćhayaran: «Yataycur mallwa wamräcunapaj Tayta Diosninchita mañacapamay, ari» nir. Wamracunata ćhayachijta ricarmi ichanga, purïshijnincuna piñacuran.
14 Mićhaycajta ricar, Jesús piñacuran: «Ama mićhaychu. Wamracunata apamuchun. Shacamuchun. Wamra alli shungu cawashan-jina alli shungu runacunalla Tayta Diosninchiman yupachicushpan maquinćhu cawan. 15 Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchipa maquinćhu cawanayquipaj wamracuna-jina wiyacunquiman. Manchäga maquinćhu mana cawanquipächu» nir. 16 Jesúsna wamracunata margarcur-margarcur, umanta maquinwan yataycur-yataycur mañacapuran: «Taytallau Tayta, cay wamracunata sumaj yanapaycullay» nir.
Puchuy-puchuy jananćhu cawaj runa Jesúswan parlashan
San Mateo 19.16–30; San Lucas 18.18–30
17 Chaypita Jesús aywacunanpaj caycaptin, juc runa juclla ćhayarcur, jungurpacuycur tapuran: «Alli Tayta, ¿imatataj ruräman Tayta Diosninchipa ñaupanćhu imaycamanpis cawanäpaj?» nir.
18 Jesúsna niran: «¿Imanirtaj: ‹Alli› nimanqui? Tayta Diosnillanchi alli. 19 Paypa shiminta musyanqui. Ama wañuchicunquichu. Majayquita ama jananpachinquichu. Ama suwacunquichu. Runa-masiquita ama tumpanquichu. Ama llullapäcunquichu. Mamayqui-taytayquita alli ricanqui.»* 20 Chaura niran: «Tayta, wamra cashäpita-pacha chaycunata llapallantam ćharcushcä.»
21 Chaynuy niptin, alli ñawinpa ricapärir, Jesús niran: «Jucrämi pishïshunqui. Llapan imayquicunatapis ranticuycur pishipacujcunata aypurir, purïshimay. Chayrämi imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinćhu cawanquipaj.» 22 Chaynuy niptin, runapa shungun ishquicäcuran. Puchuy-puchuy jananćhu juyashpan juyupa llaquish aywacuran.
23 Chaura Jesús ricaćhacurir, purïshijnincunatana niran: «Puchuy-puchuy jananćhu cawajcuna Tayta Diosninchipa maquinćhu cawananpaj sumaj sasa.» 24 Niptin, purïshijnincunapis mancharicäcuran. Chaymi Jesús niran: «Wawacuna, Tayta Diosninchipa maquinćhu cawayga sumaj sasa. 25 ‹Camïllu› nishan jatun-caray uywa aujapa ñawinpa ushtuyta mana jushan-jina puchuy-puchuy jananćhu cawajcunapis Tayta Diosninchipa maquinćhu cawayta mana junchu.»
26 Chaynuy niptin, purïshijnincuna juyupa mancharicäcuran: «Chaynuy captin, ¿piraj Tayta Diosninchipa ñaupanman ćhayanga? ¿Piraj jishpichish canga?» nir. 27 Llapanta ricapärir, Jesús niran: «Runacunaga ushyacajllam. Chaymi alli cawarpis, sasächicun. Tayta Diosninchipämi ichanga imapis mana sasachu. Payga munayniyujmi pitapis ñaupanman ćhayachinanpaj.»
28 Pedruna niran: «Tayta, nuwacuna llapan imäcunatapis jaguiycurmi, purïshiycaj.» 29 Jesúsna niran: «Sumaj tantiyacunquiman. Pipis nuwa-raycur, Tayta Diosninchipa alli willacuyninta willapäcunan-raycur wasinta, mayurnincunata, shullcancunata, mamanta, taytanta, wamrancunata, ćhacrancunata jaguiycujga 30 cay pachaćhu paćhac (100) janapaytam taringa. Ñacash caycarsi, wasincunata, mayurnincunata, shullcancunata, mamancunata, wamrancunata, ćhacracunatapis taringa. Tayta Diosninchipa ñaupanman ćhayarpis, mana ushyacaj cawaytapis taringa. 31 Ima captinpis, sumaj tantiyacunquiman. Cay pachaćhu achcaj runa alli ricash captinsi, Tayta Diosninchipa ñaupanman ćhayar, mana alli ricashnachu canga. Waquincunatam ichanga Tayta Diosninchi alli ñawinpa ricanga runa-masin pampaman ćhurash captinsi.»
Quimsa cutipana wañuyman ćhayananta Jesús musyachicushan
San Mateo 20.17–19; San Lucas 18.31–34
32 Chaura Jerusalén marcaman Jesús wichaypa ñaupaptin, purïshijnincunapis mancharish aywaycaran. Waquin jatirajcunapis mancharish aywarcaycaran. Chaura ćhunca ishcaywan purïshijnincunallata shuntarcur, imamanpis ćhayananta willar, Jesús niran: 33 «Jerusalén marcaman aywaycashanchita musyanqui. Tayta Diosninchi caćhamasha. Chaypis waquin runacuna mayur cüracunapa maquinman, Moiséspa shiminta yaćhajcunapa maquinman ćhayachimanga. Paycunaga wañuyman jitarpamanga. Wañuchimänanpaj jäpa runacunapa maquinman ćhayachimanga. 34 Jäpa runacunana pampaman ćhuramanga. Tuwapamanga. Wascamanga. Wañuchimanga. Wañuchimaptinsi, quimsa junajta cawarimushaj.»
Munayniyuj cayta ashijcunapita tantiyachishan
San Mateo 20.20–28
35 Chaura Zebedeupa wamran Santiaguwan Juan Jesúsman ashurcur niran: «Tayta, mañacushäta aunimay, ari.» 36 Chaura Jesús tapuran: «¿Imaćhütaj yanapäshayqui?» nir. 37 Tapuptin, niran: «Tayta, mayur mandaj cayman ćhayar, nuwacunatapis mandäshinajpaj ćhuramay. Jucnïta dirïcha-caj läduyquiman jamachimay; jucnïtana isquirda-caj läduyquiman.»
38 Jesúsna niran: «Imata mañacaycämashayquitapis mana musyanquichu. Tapushayqui. Juyupa ñacarcachir wañuchimashan-jina rurashuptiqui, ¿ićhipunquimanchuraj?» 39 Paycunana niran: «Au. Ićhipushämi.» Jesúsna niran: «Rasunpam ñacashä-jina ñacanquipaj. Wañushä-jina wañunquipaj. 40 Chaypis mandäshimänayquipaj ćhuranaj mana camacanchu. Chaytaga Tayta Diosnillanchi camacächisha. Paymi acracushancunata dirïcha-caj lädümanpis, isquirda-caj lädümanpis jamachinga.»
41 Santiaguwan Juan mañacushanta wiyar, ćhuncaj purïshij-masincuna ullgucaycäriran. 42 Chaura llapanta jayaycur, Jesús niran: «Jäpa runacuna juc-niraj cawashanta musyanqui. Paycuna Tayta Diosninchita mana manchapacunchu. Mayur auturdänincunapis ullgurcur-ullgurcur, nishan-nishan marca-masincunata imatapis rurachin. 43 Jamcunam ichanga chaynuy ama canquimanchu. Munayniyuj cayta munar, llapantaraj yanapanquiman. 44 Mandaj cayta munar, llapanpa manduntaraj ruranquiman. 45 Tayta Diosninchi caćhamasha. Chaypis mana munayniyuj cayta ashirchu shamushcä; manchäga pï-maytapis yanapänäpaj. Tayta Diosninchipa maquinćhu cawananpämi cawaynïpa ćhaninwan may-may runata jishpichishaj.»
Japra Bartimeuta Jesús allchacächishan
San Mateo 20.29–34; San Lucas 18.35–43
46 Chaypita Jericó marcaman ćhayaran. Marcapita purïshijnincunawan Jesús aywacuptin, runacunapis achcajmi aywäshiran. Caminu wajtallanćhu Timeupa wamran japra Bartimeo mañapacuycaran. 47 Nazaret runa Jesús aywaycashanta wiyar, sumaj jayacuran: «Unay mandaj Davidpa willcan Jesús, llaquipaycallämay, ari» nir. 48 Runacunana ullgüparan: «Upälla» nir. Chaypis callpacuycurraj jayacuran: «Unay mandaj Davidpa willcan Jesús, llaquipaycallämay, ari» nir.
49 Ićhiycur, japrata Jesús jayachiran. Jayajcunana Bartimeuta niran: «Ama manchacuychu. Jucllash aywanqui. Jayaycäshunqui.» 50 Chaura jacunta jitariycur, juclla Jesúsman aywaran. 51 Ćhayaptin, Jesús tapuran: «¿Imallaćhütaj yanapäshayqui?» nir. Japrana niran: «Tayta, ñawï ricananta munä.» 52 Chaura Jesús niran: «Cuticuyna. Yupachicamashayquipita allchacashcanqui.» «Allchacashcanqui» niptin, rasunpa ricaran. Ricar, Jesús aywashanpa aywaran.
* 10:4 Deuteronomio 24.1–4. * 10:6 Génesis 1.27. * 10:19 Éxodo 20.12–16; Deuteronomio 5.16–20.