11
Jerusalén marcaman Jesús ćhayashan
San Mateo 21.1–11; San Lucas 19.28–40; San Juan 12.12–19
Jerusalén marcaman Jesús yaycupaycar, Betfagé marcaman, Betania marcaman ćhayaycaran. Chay marcacuna quinranćhu Ulïbus punta caran. Ishcaj purïshijnincunata caćhar, Jesús niran: «Wac chimpa tacsha marcaman aywariycuy. Ćhayar, manta büruta tarinquipaj. Pipis mana muntacunrächu. Watarashanpita pascarir, apacamunqui. Pascaycaptiqui pipis mićhäshuptiqui, ninqui: ‹Mandamajnïtash mañanqui. Cutirachipamushayqui.› »
Chaynuy niptin, purïshijnincuna aywaran. Ćhayar, wasi puncućhu büru wataraycajta tariran. Pascapacuycaptin, waquin runa tapuran: «¿Imapätaj büruta pascaycanqui?» nir. Chaura Jesús nishanta willaptin, mana mićharannachu.
Chaura büruta Jesúsman aparan. Jacuncunata shawaparcur, Jesústa muntachiran. Bürun muntash Jesús aywaycaptin runacuna cushicuywan jacuncunatapis, jaćhapa rämancunatapis caminuman mashtapuran. Jesúspa jipanta-ñaupanta aywajcunapis cushicushpan japarpararan:
«Taytallau Tayta, washaycallämay, ari.
Tayta Diosninchi caćhamushan runa alli ricash caycullächun.
10 Ima allish unay mandaj David mandashan marcata jatarachinanpaj shamusha.
Janaj pachaćhu cawaj Tayta Diosninchita alliman ćhurayculläshun» nir.*
11 Jerusalén marcaman Jesús ćhayarna, Tayta Diosninchipa wasinman yaycuran. Sumaj ricapacurir pacha chacanaycaptinna, Betania marcaman ćhunca ishcaywan purïshijnincunawan-ima cuticäriran.
Jïgus yüra chaquicäcunanpaj Jesús mañacushan
San Mateo 21.18–19
12 Warannin Betania marcapita Jesús llucshiptin, yargay chariran. 13 Carushnijćhu jïguspa yüran birdiraycajta ricäriran. Chaymi wayuynin ashij aywaran. Ćhayar, wayuyninta mana tariranchu. Wayunan wichan mana ćhayamuptinraj, üjallanta tariran. 14 Chaymi jïgus yürata Jesús niran: «Cananpita mana wayunquipänachu. Wayuyniquita pipis mana imaysi micunganachu.» Wiyächipaypa nishanta purïshijnincunapis wiyaran.
Tayta Diosninchipa wasinpita rantipacujcunata jargushan
San Mateo 21.12–17; San Lucas 19.45–48; San Juan 2.13–22
15 Jerusalén marcaman ćhayar, Tayta Diosninchipa wasinmanna Jesús aywaran. Wasinpa sawanninpita ranticujcunatapis, rantipacujcunatapis jarguran. Jillay rucapacuj runacunapa mïsancunatapis jillaynintinta sajtar ushyaran. Paluma ranticujcunapa jamanancunatapis wicapar ushyaran. 16 Tayta Diosninchipa wasinpa sawanninćhu ima-imata rantipaj purichinantapis mićharan.
17 Llapanta wicapar, runacunata tantiyachiran: «Tayta Diosninchipa shiminćhu nin: ‹Wasïga chay-tucuy marcapita sharcamur mañacamajcunallapämi.›* Jamcunam ichanga suwapa maćhayninman ticrachishcanqui» nir.
18 Allita willapäcuptin, runacuna Jesústa alliman ćhuraran. Payta manchapacuranna. Chaymi mayur cüracunawan Moiséspa shiminta yaćhajcuna mancharicäcushpan Jesústa imanuypa wañuchinanpäpis ashiran.
19 Pacha chacanaycaptinna, marcapita purïshijnincunawan Jesús aywacuran.
Tayta Diosninchiman yupachicuypita tantiyachishan
San Mateo 21.20–22
20 Warannin tuta aywar, jïgus yüra sapincaman chaquiraycajtana ricaran. 21 Chaura Jesús nishanta yarpärir, Pedro niran: «Tayta, mä, ricay. Chapata rurashayqui jïgus yüra chaquicäcusha.»
22 Jesúsna niran: «Imatapis mañacur, Tayta Diosninchiman sumaj yupachicuy. 23 Sumaj tantiyacunquiman. Yupachicurga, tagay puntatapis ninquiman: ‹Caypita yacu püsuman jigacurpuy.› Llapan shunguyquiwan yupachicur niptiqui, änirmi tagay punta yacuman jigacurpungapaj. 24 Tayta Diosninchita mañacur llapan shunguyquiwan yupachicur, mañacushayquita ćhasquinquipaj. 25 Tayta Diosninchita mañacuycashayquićhu pitapis jagayächishayquita yarpärir, wanacuy. Llapanta jungay. 26 Chaynuypa janaj pachaćhu tiyaj Tayta Diosninchipis llapan jucha aparicushayquita jungangapaj.»
Jesús munayniyuj cashan
San Mateo 21.23–27; San Lucas 20.1–8
27 Chaypita Jerusalén marcaman cutircur, Tayta Diosninchipa wasin puncunćhu Jesús puriycaptin, mayur cüracuna, Moiséspa shiminta yaćhajcuna, mayur runacunapis 28 tapuran: «¿Pitaj caćhamushcashunqui? ¿Pipa munayninwantaj imacunatapis ruraycanqui?» nir.
29 Jesúsna niran: «Nuwapis mä, tapucushayqui. Willamaptiqui, pï caćhamashantapis willashayqui. 30 Juanta ushyachicunanpaj, ¿pitaj caćhamusha: Tayta Diosninchichu, runa-masillanchu? Mä, willamay. Willamaptiqui, willashayqui.»
31 Chaura quiquin-pura parlanacäriran: « ‹Tayta Diosninchi caćhamusha› niptinchi: ‹¿Imanirtaj mana wiyacushcanquichu?› nimäshun. 32 ‹Runa-masinchicunalla caćhamusha› niytapis mana camäpacunchichu.» Runacunaga Ushyachicuj Juanta ćhasquicush caran: «Tayta Diosninchipa willacujninmi» nir. 33 Chaymi Jesústa niran: «Tapumashayquita mana musyächu.» Chaura Jesúspis niran: «Mana camäpacuptiqui, pï caćhamashanta nuwapis mana willashayquichu.»
* 11:10 Salmo 118.25–26. * 11:17 Isaías 56.7.