12
Ćhacrayujwan tincuchiypa willapashan
San Mateo 21.33–46; San Lucas 20.9–19
Chaura tincuchiypa willapäcur Jesús niran: «Juc ćhacrayuj runash übasta mururan. Ushyaypash pirgaran. Übasta japchinanpäpis püsutash ruraran. Ćhacranta täpananpänash türi wasita pirgachiran. Jinarcur ćhacra runacunata allimshaycurshi, juclä marcapa aywacuran.
«Übas pallay ćhayamuptin, uywaynintash caćhacuran: ‹Dirïchüta shuntamuy› nir. Caćha ćhayaptin allimshacuj runacuna sumaj magaraycärirshi, jinallata jarguriran. Chaura ćhacrayuj juc uywaynintanash caćhacuran. Paytapis sajmaycällarshi, umanta raćhipariran. Ashllir ushyaran. Chaura ćhacrayuj juc uywaynintanash caćhacuran. Paytapis wañuycachiran. Chaypis ćhacrayuj runa achcajtaräshi caćhacuran. Paycunatapis waquintash magaran. Waquintanash wañuycachiran.
«Chaypita jucsi caycasharäshi caćhacunanpaj. Yarpaćhacuriycurshi, cuyay wawanta caćhacuran: ‹Quiquïpa wamräta manchapacungam› nir. Ćhacrayujpa wamranta ricarshi ichanga, allimshacujcuna quiquin-puralla parlanacäriran: ‹Tagay wamrallanpämi llapan imancunatapis papänin jaguipaycunga. Chaymi wañurachishun. Chaura cay ćhacra nuwanchipaj canga.› Chaynuy nirshi, ćhacrayujpa wamranta charipäcuran. Wañuycachiran. Ayantanash ćhacranpita wicapariran.»
Willapariycur, Jesús tapuran: «Canan mä, willamay. Ćhacrayuj cutimur, ¿imataraj ruranga chay ćhacra runacunata? Chay ćhacra runacunata wañurachinga. Ćhacrantapis juctana allimshacunga. 10 ¿Tayta Diosninchipa shiminta manachu liguishcanqui? Shiminćhu niycan:
‹Wasi rurajcuna: «Cay rumi mana allichu» nir wicapashantapis Tayta Diosninchi simintuta jallarachinanpaj ćhurasha.›
11 Chaytaga quiquin Tayta Diosninchi camacächisha.
Chaypitam cushicurcaycanchi.»*
12 Mayur cüracunawan yaćhajcuna wiyächipaycashanta tantiyacuriran. Chaymi Jesústa juclla chariyta munaran. Ichanga achcaj runa juturpaycaptin, mana chariranchu. Runacunata manchacuran. Chaymi jaguiycur aywacuran.
Jillayta ćhurananpaj tapucushan
San Mateo 22.15–22; San Lucas 20.20–26
13 Chaypita fariseucuna achäquita ashipashpan ishcay-quimsa fariseu-masincunatawan mandaj Herodespa purïshijnincunata Jesúsman caćharan. 14 Jesúsman ćhayar, paycuna niran:
«Tayta, alli shungu cashayquita musyä. Pitapis Tayta Diosninchipa shimillanta willapanqui. Llapan runata alli ricanqui. Chaymi tapucushayqui. ¿Mandaj Césarpaj jillayta ćhurashuwanchuraj, manachuraj? ¿Ćhurananchi camacanchuraj, manachuraj?»
15 Jesúsmi ichanga achäquita ashipashanta musyar, niran: «¿Imanirtaj maquichacamayta munarcaycanqui? Jillayniquita mä, ricachimay.» 16 Chaura jillayta apapuran. Jesúsna tapuran: «Jillayćhu, ¿pipa liträtuntaj caycan? ¿Pipa jutintaj isquirbiraycan?» nir. Paycunana niran: «Mandaj Césarpa.» 17 Jesúsna niran: «Mandaj Césarpata Césarpaj ćhuray. Tayta Diosninchipata Tayta Diosninchipaj ćhuray.» Niptin, mancharishpan ima rimapacuytapis mana camäpacurannachu.
Wañushcuna cawarimunanpita tapucushan
San Mateo 22.23–33; San Lucas 20.27–40
18 Chaypita saduceu runacunana Jesúsman ćhayaran. Paycuna yarpaj: «Wañushcuna mana cawaringapächu» nir. Chaymi Jesústa niran: 19 «Tayta Jesús, Moiséspa shiminćhu nin: ‹Runa wañucur warminta wawaynajllata jaguiptin, wañucuj runapa wauguillan biyüdawan majachacanman.* Mushuj majanwan wamrata tarishanna wañucuj runanpa jutinta apanga.› 20 Canan mä, tapucushayqui. Janćhis wauguish caran. Juc wauguish warmiwan majachacaran. Ichanga warminta mana mirachillarshi wañucuran. 21 Chaura juc-caj wauguinnash warmiwan majachacaran. Ichanga mana mirachillarshi wañucuran. Chaynuyllash juc wauguiwan, juc wauguiwan majachacasha. 22 Juc warmillawan majachacarcur-majachacarcurshi, chay janćhis waugui wañucuran. Ichanga mayganpis warmita mana mirachillarshi, wañucuran. Llapan wañushanpa jipantaräshi warmipis wañucuran. 23 Tayta, mä, willamay. Wañushanpita cawarircamur, chay warmi, ¿maygan wauguipa warmintaj canga janćhiswan majachacash caycar? ¿Llapanpa warminchuraj canga?»
24 Jesúsna niran: «Jamcuna llutanta yarparcaycanqui. Tayta Diosninchipa shimintapis, munayniyuj cashantapis mana tantiyanquichu. 25 Cawarimuj runacuna mana majachacanganachu. Anjilcuna-jina mana ushyacanganachu. 26 Wañushcuna cawarimunanta mayna Moisés musyachicuran, ¿au? Isquirbirashan librućhu nin: ‹Shira-shiraćhu Tayta Diosninchi niran: «Moisés, unay auquilluyqui Abraham, Isaac, Jacob wañush carsi, cawaycan. Tayta Diosnin caycaptï, manchapacaycäman.» ›* 27 Tayta Diosninchita cawajcunalla manchapacun; mana wañushcunachu. Chaymi jamcuna llutanta yarparcaycanqui.»
Allicaj yaćhachicuypita tapucushan
San Mateo 22.34–40
28 Tapupajcunata tantiyachishanta wiyarmi Jesúsman ashurcur, Moiséspa shiminta yaćhaj runana tapucuran: «Tayta, llapan yaćhachicuycunapita, ¿maygantaj allicaj yaćhachicuy?» nir.
29 Chaura Jesús niran: « ‹Israel runacuna, wiyacäriy. Tayta Diosninchi jucnayllam. Juc mana canchu. 30 Llapan shunguyquiwan Tayta Diosninchita manchapacäriy.›* 31 Jananmanpis: ‹Quiquiqui alli ricacushayqui-jina runa-masiquitapis alli ricanquiman.› Cay ishcan yaćhachicuypita mas allicajga mana cannachu.»*
32 Chaura Moiséspa shiminta yaćhaj runa niran: «Allim, tayta. Rasullanta rimashcanqui. Rasunpa jucnaylla Tayta Diosninchi. Juc mana canchu. 33 Llapan shungunchiwan Tayta Diosninchita manchapacushun. Quiquinchi alli ricacushanchi-jina runa-masinchitapis alli ricashuwan. Chaura Tayta Diosninchi alli ricamäshun cuyachicuyninchita, jaracuyninchita mana ćhuraptinchisi.»*
34 Chaura yaćhaj runa allita rimashanta wiyar, Jesús niran: «Tayta Diosninchipa maquinćhu-yupayna cawaycanqui.» Chaynuy nishanpita pipis mana tapuparannachu.
Washäcuj Jesús mandaj Davidpa willcan cashan
San Mateo 22.41–46; San Lucas 20.41–44
35 Chaura Tayta Diosninchipa wasinćhu willapäcuycashanćhu Jesús niran: «¿Imanirtaj Moiséspa shiminta yaćhajcuna riman: ‹Washäcujga unay mandajninchi Davidpa willcanmi› nir? 36 Espíritu Santu rimachiptin, quiquin David niran:
‹Tayta Diosninchi Washäcujnïta nisha:
«Mandäshimänayquipaj dirïcha-caj lädüman jamacuy cunćharyuyquicunata pampaman ćhuranäcaman.
Nishayqui-nishayqui munashayquita rurachinquipaj» nir.›*
37 «Chaynuy niptin, Washäcuj, ¿rasunpachuraj Davidpa willcallan canga? ¿Runapa wawanchuraj canga? Au, paypitam. Chaypis quiquin mandaj David manchapacur, Taytachacuycan.»
Jesús willapäcuptin, runacuna cushish wiyaparaycaran.
Moiséspa shiminta yaćhajcunata Jesús piñapashan
San Mateo 23.1–36; San Lucas 11.37–54; 20.45–47
38 Yaćhachishpan Jesús niycaran: «Moiséspa shiminta yaćhajcunapa llupinpa ama jatinquichu. Paycuna rucapäcushalla läsacunaćhu purin runacuna manchapacunanpaj. 39 Shuntacäna wasicunaćhüpis ñaupa-ñaupallaćhu jamayta ashin. Micupacuj jayachiptinpis, allillata jarananta munan. 40 Majan wañupacush warmicunapa imancunatapis ushyapan. Jinarcur, Tayta Diosninchita sumaj mañacuj-tucun. Paycunata Tayta Diosninchi sumaj ñacachinga.»
Biyüda warmi cuyachicuyninta ćhurashan
San Lucas 21.1–4
41 Tayta Diosninchipa wasinćhu caycar, jillay ćhuracuna ñaupanćhu Jesús jamaraycaran. Jillay ćhurajcunata ricapaycaran. Puchuy-puchuy jananćhu tiyaj runacuna chay-chica jillayta ćhuraran. 42 Biyüda warmipis pishipacuyćhu juyaycar, ishcay ćhaniynaj-yupay jillayta ćhuraran.
43 Chayta ricar, purïshijnincunata Jesús niran: «Sumaj tantiyacunquiman. Pishipacuyćhu juyaycaj biyüda warmi ćhurashanman waquin ćhurashan mana tincunchu. 44 Waquin runa jillaynin puchuptinraj, ćhurasha. Cay warmim ichanga paćhallanpaj charashantapis llapanta ćhurasha.»
* 12:11 Salmo 118.22–23. * 12:19 Deuteronomio 25.5–10. * 12:26 Éxodo 3.2–6. * 12:30 Deuteronomio 6.4–5. * 12:31 Levítico 19.18. * 12:33 Oseas 6.6. * 12:36 Salmo 110.1.