2
Cumllucash runata Jesús allchacächishan
San Mateo 9.1–8; San Lucas 5.17–26
Chaypita ishcay-quimsa junajtana Cafarnaún marcaman Jesús yapay cutiran. Wasinćhu caycashanta musyar, achcaj runa shuntacaran. Wasi puncu pampapis mana jäcurannachu. Jesúsna Tayta Diosninchipa alli willacuyninta willapäcuycaran. Chaynuy juturpaycaptin, quirmallawan cumllucash runata ćhuscuj runa ćhayachimuran.
Wasi junta runa juturpaycaptin, Jesúspa ñaupanman yaycuchiyta mana camäpacuranchu. Chaymi wasi jananman jigarcur, ućhcuriycäriran. Jinarcur Jesúsman quirmantinta warcuyllapa yarpuchiran. Paycuna llapan shungunwan yupachicushanta musyar, cumllucash runata Jesús niran: «Wawallau wawa, juchayquicunata jungashcänam.»
Chaura Moiséspa shiminta yaćhajcuna shungullanćhu ullguran: «Cay runa, ¿imanirtaj chaynuy riman? Chaynuy rimarga, Tayta Diosninchita apäriycan. Juchanchita Tayta Diosnillanchi junganman» nir.
Yarpashanta musyar, Jesús tapuran: «¿Imanirtaj llutanta yarparcaycanqui? Mä, tapushayqui. ¿Cumllucash runata allchacächiychu, jucha aparicushanta jungacächiychu sasa? 10 Canan tantiyacunquiman. Tayta Diosninchi cay pachaman caćhamasha. Munayniyujmi cä pipa juchantapis jungacächinäpaj.» Cumllucash runatana niran: 11 «Jatariy. Quirmayquita shuntacurcur, wasiquiman cuticuy.»
12 Chaura cumllucash runa jataricurcuran. Quirmanta apacurcur, llapan ricay llucshicuran. Chaynuypa llapan runa cushicushpan Tayta Diosninchita alliman ćhuraran: «Canan ricashanchita mana imaypis ricashcanchichu» nir.
Levíta Jesús jayashan
San Mateo 9.9–13; San Lucas 5.27–32
13 Chaypita Galilea püsu cantunpa Jesús yapay aywaycaran. Runacunapis achcaj ricäcuj aywaran. Paycunatam Jesús yaćhachiran. 14 Aywaycashanćhu Alfeupa wamran Levíta ricaran.* Levíga Roma marcapa mandajninpaj jillayta shuntaycaran. Ricar, Jesús niran: «Leví, purïshimay.» Niptin, Jesústa Leví purïshiran.
15 Chaypita Levípa wasinćhu purïshijnincunawan Jesús micurcaycaran. Waquin juchaćhu arujcunawanpis, jillayta shuntajcunawanpis micurcaycaran. Chay-niraj runacuna achcajmi Jesústa purïshiran. 16 Moiséspa shiminta yaćhaj fariseucunana Jesústa chiquipashan ricaran juchaćhu arujcunawan jillayta shuntajcunawan micurcaycajta. Chaymi Jesúspa purïshijnincunata tapuran: «¿Imanirtaj juchaćhu arujcunawan, jillayta shuntaj chiqui runacunawan Jesús micun?» nir.
17 Jamurpaptin, Jesúspis niran: «Jishyaćhucunallash jampicujta ashin. Mana jishyarga, mana ashinchu. Chay-jina nuwapis juchaćhu arujcunata Tayta Diosninchiman cutichij shamushcä. Manam: ‹Juchaynajmi cä› nijcunatachu ashiycä.»
Ayünupita tapunacushan
San Mateo 9.14–17; San Lucas 5.33–39
18 Juc cuti Ushyachicuj Juanpa purïshijnincunapis, fariseucunapis ayünashpan Tayta Diosninchita mañacurcaycaran. Chaymi waquin runacuna Jesústa tapuran: «Ushyachicuj Juanpa purïshijnincunapis, fariseucunapa purïshijnincunapis ayünashpan Tayta Diosninchita mañacun. Purïshijniquicunam ichanga, ¿imanirtaj mana ayünanchu?» nir. 19 Chaynuy niptin quiquinman tincuchicur, Jesús niran: «Warmi ashïshijcuna manash llaquishachu ayünan. Manchäga cushishash micupacärin. Majachacaj müsuta yanagaycar, manash ayünanmanchu. 20 Warmi ashij müsuta jićhuptinshi ichanga, ayünangapaj. Jatunpash llaquicungapaj.
21 «Chaynuypis mauca müdanata mushuj raćhipawan manash pipis jiranmanchu. Mushujwan jiraptin, jintishpan mauca müdanatapis jatunpanash raćhirachin. 22 Bïnuta puguchinanpäpis manash pipis chaquish jaracha putuman wiñanmanchu. Bïnu pugur, chaquish jaracha pututa pashtarachinshi. Pashtaptin, bïnupis ushyacäcunshi. Jaracha putupis raćhicäcunshi. Chayshi llullu bïnuta llullu jaracha putumanraj wiñan.»
Diyawardaćhu rïguta shipishan
San Mateo 12.1–8; San Lucas 6.1–5
23 Diyawarda junaj rïgu cantunpa purïshijnincunawan Jesús aywaycaran. Purïshijnincuna rïguta shipircur-shipircur, maquinćhu cupacaćharcaycaran. 24 Chaymi fariseucuna Jesústa tapuran: «¿Mä, arushanta ricanquichu? ¿Imanirtaj diyawardaćhu purïshijniquicuna rïguta cupacaćharcaycan? Diyawardaćhu Tayta Diosninchipa shiminta ćharcurmi, mana arunchichu» nir.
25 Chaura Jesús niran: «¿Auquillunchi David imata rurashantapis manachu musyanqui? Tayta Diosninchipa shiminta liguiycarsi, ¿yargaywan David imata rurashantapis manachu tantiyacushcanqui? 26 Mayur cüra Abiatar caycashan wichan yargay chariptin Tayta Diosninchipa wasinman yaycurir, jarashan tantanta David micuran. Cüracunalla micunan caycaptinsi, yanaguincunawanraj David micupäcuran.
27 «Mä, wiyamay. Tayta Diosninchi diyawardata camacächiran runacuna jamaycunanpaj, mana chay junajta manchapacunanpächu. 28 Tayta Diosninchi caćhamasha. Chaymi diyawarda maquïćhu. Diyawardaćhu runa imata rurananpäpis, imata mićhänäpäpis maquïćhümi caycan.»
* 2:14 Levítaga waquincuna ricsin: «Mateo» nir. San Mateo 9.9-ta ricay.