3
Maquin wañush runata Jesús allchacächishan
San Mateo 12.9–14; San Lucas 6.6–11
Juc cuti shuntacäna wasiman Jesús ćhayaran. Chayćhu maquin wañush runapis caycaran. Ricapacujcunana Jesústa ricaparcaycaran: «Diyawarda caycaptin, mä, allchacächingachush. Allchacächishallanmi achäqui canga» nir.
Maquin wañush runatana Jesús niran: «Llapan ricashunayquipaj ićhiy.» Waquin runatana tapuran: «Diyawardaćhu, ¿allitachu, llutantachu rurashuwan? ¿Washäshuwanchu? ¿‹Wañucuchun› nishuwanchu?» nir. Tapuptin, llapan upällacaycäriran.
Chaura Jesús ricapacujcunata ullgush ricapäriran. Rumi shungu captin, sumaj llaquicuran. Maquin wañush runatana niran: «Maquiquita chutapacuy.» Chutapacuriptin, maquin allchacäcuran. Fariseucunam ichanga juclla aywarcur, mandaj Herodespa yanapajnincunawan parlanacuran imanuypapis Jesústa wañuchinanpaj.
Achcaj runa Jesúsman aywashan
Chaypita püsu cantunman purïshijnincunawan Jesús aywacuran. Jipantana achcaj Galilea runacuna aywaran. Judea quinranpitapis aywaran. Jesús ima rurashancunata mayar, chay-tucuypita runacuna aywaran. Aywaran Judea quinranpita, Jerusalén marcapita, Idumea quinranpita, Jordán mayu wajtanpita, Tiro marca quinranpita, Sidón marca quinranpita. Chaymi purïshijnincunata Jesús niran: «Runacuna quićhquipämashpanchi lluchcamänanchipita bütita camariy.»
10 Achcajta allchacächish caycaptin, jishyaćhucuna Jesúsman imanuypapis aywaj yatayllapis yataycunanpaj. 11 Jesústa ricashpan supay pucllacushan runacunapis jungurpacuycur, japariypa niran: «Jamga Tayta Diosninchipa Wawanmi canqui.» 12 Niptin, pï cashantapis mana musyachicunanpaj Jesús sumaj piñacuran.
Ćhunca ishcaywan caćhancunata Jesús acracushan
San Mateo 10.1–4; San Lucas 6.12–16
13 Chaypita puntaman Jesús aywaran. Chayćhu shungunman tincushancunata shuntaran. Shuntaptin, 14-15 ćhunca ishcaywanta (12) acracuran purïshinanpaj, shiminta willapäcunanpaj, supaycunata jargunanpaj. Paycunata acracuran caćhacunanpaj.
16 Ćhunca ishcaywan acracushancuna caycaran: «Pedro» nishan Simón, 17 Zebedeupa wamran Santiaguwan Juan. Paycunatam jutichaparan: «Boanerges» nir. «Boanerges» ninanga: «Räyupa wamrancuna» ninanmi. 18 Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Alfeupa wamran Santiago, Tadeo, «Marcanpaj nanachicuj» nishan Simón, 19 Judas Iscariote. Payga Jesústa wañuyman jitarpuran.
Jesústa pampaman ćhurashan
San Mateo 12.22–32; San Lucas 11.14–23; 12.10
20 Chaypita purïshijnincunawan Jesús wasinman cuticuran. Yapay achcaj runa shuntacaptin, micunanpäpis mana jäcuranchu. 21 Chayta mayaycur, yawar-masincuna aywaran apacunanpaj: «Supayćhi pucllacusha» nir runacuna rimaptin. 22 Jerusalén marcapita ćhayaj Moiséspa shiminta yaćhajcunapis nircaycaran: «Mayur supay Beelzebulta jayararshi, supaycunata jarguycan. Mana Tayta Diosninchitachu jayaraycan.»
23 Chaynuy niptin, Jesús jayapar, tincuchiypa willaparan: «Quiquin Supay, ¿imanuyparaj quiquinta jargucunman? 24 May marcaćhüpis quiquin-pura ticrapanacur, wacpa-caypash aywacärin. 25 May wasićhüpis majanwan ticrapanacur, raquicaymanshi ćhayan. 26 Chay-jina mayur supaypis supay-masinwan ticrapanacur, ima ruraytapis mana camäpacunmanchu. Ushyacaymanpis ćhayanga. 27 Juc runash wasiman yaycapur, wasiyujpa imancunatapis suwacun. Ichanga callpayuj runataräshi mancurnan. Jinarcurräshi imancunatapis ushyajpaj apacun.
28 «Sumaj tantiyacunquiman. Runacunapa llapan juchantapis, tucuy-jinanpa pampaman ćhurashantapis Tayta Diosninchi junganga. 29 Espíritu Santuta ashllir ushyaptinmi ichanga, mana jungangachu. Juchanta aparicushalla imaypis cawanga.» 30 Jesús chaynuy niran: «Supaypa maquinćhu purin» nir tumpashanpita.
Mamanwan wauguincuna Jesústa ashishan
San Mateo 12.46–50; San Lucas 8.19–21
31 Chaynuy willapäcuycaptin, Jesúspa mamanwan wauguincuna ćhayaran. Jawallapita jayachiran. 32 Juturpaycajcunana niran: «Tayta Jesús, mamayquiwan wauguiquicunash jawaćhu shuyarpaycäshunqui. Ashishunquish.»
33 Chaura Jesús tapuran: «¿Pitaj mamä? ¿Pitaj wauguïcuna?» 34 Juturpaycajcunata ricärir, niran: «Jamcuna mamä, wauguïcuna canqui. 35 Pipis Tayta Diosninchipa shungun munashanta rurajcunaga mamäwan, wauguïcunawan, panïcunawanmi tincun.»