4
Murupacujman tincuchiypa willapashan
San Mateo 13.1–9; San Lucas 8.4–8
Chaura yapayna jatun püsu cantunćhu Jesús yaćhachicuycaran. Achcaj runa jutucaptin, bütiman jigacurcuran willapäcunanpaj. Runacunam ichanga yacu cantullanćhu juturpaycaran. Bütipitana Jesús imawanpis tincuchiyllapa tantiyachir, niran:
«Sumaj wiyamay. Juc runash murupacuj aywaran. Machiptinshi, waquin muru caminuman ćhayasha. Caminuman ćhayajta pichuysacunash pashacurcusha. Waquin murunash jarapshu allpaman ćhayasha. Jarapshu captinshi, juclla wiñacarcamuran. Ichanga janallanćhu sapin captin, inti rupaptinshi, chaquicäcusha. Waquin murunash shata-shataman ćhayasha. Shata atayäcurcurshi, muru wiñamujtapis jarwashtärachisha. Chayshi wiñarsi, mana wayushanachu. Waquin murunash alli allpaman ćhayasha. Sumajshi wayusha. Waquin juc murullapitash wayusha quimsa ćhuncata (30); waquinshi sujta ćhuncata (60); waquinnash paćhacta (100).»
Willapäcuriycur, Jesús niran: «Rinriyujmi canqui. Tantiyacunquiman.»
Tincuchiypa willapashanpita tantiyachishan
San Mateo 13.10–17; San Lucas 8.9–10
10 Runacuna aywacuriptin, ćhunca ishcaywan purïshijnincunawan waquin jatirajnincuna Jesústa tapuran: «Tincuchiypa willapäcushayquita mä, tantiyachimay» nir.
11 Jesúsna niran: «Jamcunata mayna tantiyachishcaj: ‹Maquinćhu cawananchipaj Tayta Diosninchi shuyaraycämanchi› nir. Mana wiyacujcunatam ichanga tincuchiyllapa tantiyachï. 12 Tayta Diosninchipa shiminćhu nin:
‹Ricaycarpis, ñawiynaj-tucun.
Wiyaycarpis, rinriynaj-tucun.
Shimïta wasguiptinga,
jucha aparicushantapis Tayta Diosninchi mana jungangachu.› »*
Murupacujpita tantiyachishan
San Mateo 13.18–23; San Lucas 8.11–15
13 Chaypita Jesús niran: «Jamcunapis, ¿manachu tantiyanqui tincuchiypa willapäcushäta? Mana tantiyaycarga, ¿imanuyparaj llapan willapäcushäcunata tantiyanqui?
14 «Murupacuj murushan Tayta Diosninchipa shiminwan tincun. 15 Caminuman muru shicwashan-jina shimin achcaj runaman ćhayan. Ichanga wiyashantapis Supay juclla jungaycachin.
16 «Jarapshu allpaman muru shicwashan-jina shimin waquin runaman ćhayan. Shiminta wiyar, cushishalla ćhasquicun. 17 Ichanga jarapshu ćhacraćhu mana sapichashan-jina shungunmanpis mana ćhayanchu. Chaymi runa ñacayman ćhayar, Tayta Diosninchita wiyacushan-janan jaticaćhar ushyaptin, juclla jungaycun.
18 «Shata-shataman murushan-jina shimin waquin runaman ćhayan. Shiminta wiyarpis 19 chapa mana pishiptin, Tayta Diosninchipa shimin nishannuylla mana cawanchu. Imapäpis alläpa yarpaćhacur, rïcuyayllata ashir, shungun munashallanta ashir, tincupacan.
20 «Alli allpaman murushan-jina shimin waquin runaman ćhayan. Paycuna shiminta wiyar, llapan shungunwanmi ćhasquicun. Juc muru alli wayur, quimsa ćhuncata (30), sujta ćhuncata (60), paćhacta (100) juc shicshillaćhu wayushan-jina Tayta Diosninchipa shimin nishallanta rurar cawan.»
Achquiwan tincuchiypa willapashan
San Lucas 8.16–18
21 Yapaypis tincuchiypa Jesús niran: «Achquita ratarcachir, pipis manash manca rurinman, cäma ćhaquinman ćhuranmanchu. Manchäga patacmanshi ćhuran llapanta achicyänanpaj. 22 Sumaj tantiyacunquiman. Runacuna shungullanćhu pacarächishanpis mayacanga. Imata yarpashanpis unayllata musyacanga. 23 Rinriyujmi canqui. Tantiyacunquiman.
24 «Canan willapashäta sumaj tantiyacunquiman. Tantiyacushayquiman-tupu Tayta Diosninchipis tantiyachishunquipaj. Sumaj-sumaj tantiyachishunquipaj. 25 Chaymi wiyacuptin, pitapis Tayta Diosninchi sumaj tantiyachinga. Mana wiyacujcunatam ichanga, ichicllata tantiyashallantapis jungaycachinga.»
Muru wiñamujwan tincuchiypa willapashan
26 Yapay Jesús niran: «Tayta Diosninchipa maquinćhu juyaypita tantiyacushun. Juc runash ćhacraman muruta mururan. 27 Murushanpita pashtamur, wiñamun. Runa pagaspa puñurpis, junajpa riccharpis, muruta manash pashtachimunmanchu. Manash wiñachimunmanpishchu. Imanuy pashtashantapis, wiñamushantapis manash musyanchu. 28 Allpalla pashtachimun. Tullunta wiñachin. Shicshichin. Puguchin. 29 Puguptinna: ‹Murushäpa wawanta shuntashäna› nir rutun.»
Ñäpus muruwan tincuchiypa willapashan
San Mateo 13.31–32; San Lucas 13.18–19
30 Yapay tincuchiypa willapäcur, Jesús niran: «¿Imawanraj Tayta Diosninchipa maquinćhu cawajcunata tincuchishuwan? ¿Imawan tincuchiyparaj tantiyacushuwan? 31 Paypa maquinćhu cawajcuna ñäpus muruwan tincun.* Chay muruga llapan murupitapis mas acapallash. 32 Muruptinshi ichanga, wirtaćhu sumaj wiñan. Waquin jaćhacunapitasi atayayta llallin. Callapancunapis ata captin, pichuysacuna llantucushpan jishucärin.»
Tincuchiyllapa willapäcunanpaj cashan
San Mateo 13.34–35
33 Runacuna sumaj tantiyacunanpaj imawanpis tincuchiyllapa Jesús willapäcuran. 34 Imatapis tincuchiyllapa tantiyachicuj. Jinalla mana tantiyachijchu. Purïshijnincunatam ichanga yatalla sumaj tantiyachiran.
Wayranpawan tamyata Jesús ćhawachishan
San Mateo 8.23–27; San Lucas 8.22–25
35 Chay junajlla pacha chacanaycaptin, purïshijnincunata Jesús niran: «Yacu püsuta chimpashun.» 36 Chaynuy niptin, runacunata: «Aywallä» nir bütiwan Jesústa apacuran. Waquin büticunapis jipanta aywaran. 37 Aywarcaycaptin, shucucuy wayra ricacamuran. Yacuna büchiypa-büchir bütiman yaycuycaran. 38 Jesúsmi ichanga jipaman aywaycur jawanacurcur, puñucash caycaran.
Chaura purïshijnincuna juyupa mancharir, Jesústa ricchachiran: «Tayta, yacuman challpucaycanchina. ¿Manachu imasi jucunqui?» nir. 39 Chaura riccharir, wayratawan yacuta piñacur Jesús niran: «Ćhawayna. Ama büchiypa-büchiynachu.» Chaura wayra ćhawacäcuran. Yacupis puñucäcuran. 40 Purïshijnincunatana niran: «¿Imanirtaj mancharish carcaycanqui? ¿Tayta Diosninchipa maquinćhu cawashanchita manachu yupachicunqui?»
41 Paycunana juyupa mancharishpan quiquin-pura tapunacäriran: «¿Piraj cay runa? Piñacuriptin, shucucuy wayra ćhawacäcun. Yacupis puñucäcun» nir.
* 4:12 Isaías 6.9–10. * 4:31 Ricanqui San Mateo 13.31 nishanta.