5
Gerasa quinranćhu supay pucllacushan runata Jesús allchacächishan
San Mateo 8.28–34; San Lucas 8.26–39
Püsuta chimparcur, Gerasa quinranman ćhayaran. Bütipita Jesús yarpuriptin, supay pucllacushan runa pantyunpita llucshiramuran. Chay runaga runa pamparashan maćhaycunallaćhu tiyacuj. Cadinawan wataptinpis, raćhir ushyarij. Achca cuti maquin-ćhaquinpita cadinawan wataptinsi, raćhirij. Pipis mana ićhipujchu. Payga pagas-junajta, chaga quinranpa, runa pamparashan maćhaycunapa japaraycar puricuj. Quiquinpis rumicunawan tacacuj. Cuchucuj.
Carushćhu ricärir waracaylla aywarcur, Jesúspa ñaupanman jungurpacuycuran. Llapan callpanwan japarir niran: «Llapanta Camaj Tayta Diosninchipa Wawan Jesús, ¿imanirtaj ashipämanqui? Ama ñacaycachimaychu.» Chaynuy ninanpäga mayna Jesús niran: «Supay, cay runata caćhariy.» Jesúsna tapuran: «¿Imataj jutiqui?» Tapuptin, niran: « ‹Batallun› jutï chay-chicaj cashpä.» 10 Nircur llapan supaycuna yaparir-yaparir Jesústa mañacuran: «Cay quinranpita ama jarguycamaychu» nir.
11 Chaura chagapa janallanćhu chay-chica cuchi pagupacurcaycaran. 12 Chaymi supaycuna mañacuran: «Tagay cuchicunata pucllacunäpaj aunimay, ari» nir. 13 Chaymi mañacushanta Jesús auniran. Auniptin supaycuna runata caćhariycur, cuchicunatana pucllacuran. Cuchicunana jishyayar, chagapita yacuman jigapurcuran. Llapallan shugupacaypa wañuran. Cuchicunaga ishcay waranga-ima (2,000) caran. 14 Cuchi michijcunana mancharish jishpicäriran. Aywaycur ćhacracunaćhüpis, marcaćhüpis imallata ricashantapis willacuran. Chaymi runacuna imanuy cashantapis ricaj shamuran.
15 Jesúsman ćhayar, supaycuna pucllacushan runata allchacashtana tariran. Jamaraycaranna. Müdanashana caycaran. Chaynuyta ricaycur, juyupa manchariran. 16 Ricajcunaga ćhayamuj runacunata willaparan imanuy allchacashantapis, cuchicuna imaman ćhayashantapis. 17 Ćhayamuj runacunana Jesústa mañacuran: «Cay marcapita aywacuy, ari» nir.
18 Mañacuptinga, bütiman jigaran aywacunanpaj. Allchacaj runam ichanga Jesústa mañacuran: «Tayta, pushacamay, ari» nir. 19 Chaypis Jesús niran: «Mana camacanchu. Wasiquiman cuticuy, ari. Yawar-masiquicunata Tayta Diosninchi llaquipar allchacächishushayquipita llapanta willapay.» 20 Chaura Decápolis marcacuna quinranpana chay runa willacuräcur puriran: «Jesús allchacächimasha» nir. Willacuptin, llapan runa manchariran.
Jairupa wamrantapis, yawar-apaywan jishyaj warmitapis Jesús allchacächishan
San Mateo 9.18–26; San Lucas 8.40–56
21 Chaura bütiwan wac chimpaman Jesús ćhayaptin, achcaj runa shuntacaran. Jesúspis yacu pallgallanćhu caycaran. 22 Niycaptillan, Jairo ćhayaran. Payga shuntacäna wasićhu mayur runa caran. Jesúspa ñaupanman jungurpacuycur, 23 mañacuran: «Tayta, wasïman aywashun. Warmi wamrä wañuycan. Yatayllapis maquiquiwan yataycunquiman wamrä allchacänanpaj. Chayllawan cawanga» nir.
24 Mañacuptin, Jesús aywaran. Achcaj runa aywaycaptin, Jesústa juyupa quićhquipaycaran. 25 Ćhunca ishcaywan (12) watana yawar-apaywan jishyaj warmipis tallucash aywaycaran. 26 Warmiga jampicujcunawan jampicur imancunatapis ushyapacashana caycaran. Pipis mana allchacächiranchu. Manchäga alläpana ćhuracaycaran. 27 Jesús munayniyuj cashanta mayar runacunapa ćhaupinpa yaycurir jipallanpita tariparcur, Jesúspa müdananta yataycuran: 28 «Müdanallantapis yatar, allchacashämi» nir. 29 Yataycuptillan, yawar-apaynin änir ćhawacäcuran. Janan ancashyacäcushantapis quiquin mayaran.
30 Munayninwan pitapis allchacächishanta Jesúspis mayariran. Chaymi ticrarcur, tapuran: «¿Pitaj yataycamasha?» nir. 31 Chaura purïshijnincuna niran: «Achcaj runa quićhquipaycäshuptiquiga, ¿imanirtaj tapumanqui: ‹¿Pitaj yataycamasha?› nir?» 32 Pipis yatashanta musyananpaj Jesús jinalla ricapaycaran. 33 Warmina manchariywan sicsicyaycar, Jesúspa ñaupanman jungurpacuycuran. Imanir yatashantapis llapanta willaycuran.
34 Jesúsna niran: «Wawallau wawa, yupachicamashayquipita allchacashcanqui. Mana yarpaćhacullarna wasiquiman cuticuy. Mana jishyanquinapishchu» nir.
35 Jesús rimayta mana ushyaptillan, Jairupa wasinpita caćhacuna ćhayamuran. Jairuta niran: «Tayta, wamrayqui wañucäcushana. ¿Imapänataj tayta Jesústa pushanquipis?» 36 Mana wiyaj-tucullar, Jesús niran: «Tayta Jairo, ama llaquicuychu. Nuwaman yupachicamanquiman.» 37 Chaura waquin runacunata jaguiycur, Pedruta, Santiagutawan wauguin Juanta pusharan.
38 Jairupa wasinman ćhayarna, atarcaycajcunata tariran. 39 Chaymi yaycurir, Jesús niran: «¿Imanirtaj atarcaycanqui? Wamra mana wañushachu. Manchäga puñucashalla caycan.»
40 Chaynuy niptin, täpajcuna Jesústa asiparan. Jesúsmi ichanga atarcaycajcunata jawaman jarguran. Aya chutarashanman pushashan purïshijnincunatapis, Jairutapis, warmintinta yaycuchiran. 41 Ruriman yaycurir maquinpita charircurna, wañush wamra jipashta niran: «Talitá cum.» Rimayninćhüga: «Talitá cum» ninantam: «Ricchayna wamra» nin.
42 Chaynuy niptin, juclla jataricurcuran. Puripacuranna. Chay wamra jipashga ćhunca ishcaywan (12) watatana aywaycaran. Chayta ricar, runacuna juyupa manchariran. 43 Jesúsna runacunata piñacuran: «Cawarishanta pitapis ama willapanquichu. Wamrayquitapis jaray» nir.