6
Nazaret marcaćhu Jesús willapäcushan
San Mateo 13.53–58; San Lucas 4.16–30
Chaypita aywar, marcanman purïshijnincunawan Jesús cuticuran. Diyawarda junaj shuntacäna wasićhu willapäcuran. Wiyajcunana tantiyayta mana atipar, tapunacurcaycaran: «¿Mayćhüraj llapanta yaćhacusha? ¿Piraj yaćhachisha? ¿Imanuyparaj Tayta Diosnillanchi camacächishancunata ruran? Cay runa, ¿manachu carpintïru? ¿Manachu Maríapa wamran? ¿Manachu wauguincunapis Santiago, Joset, Judas, Simón? Panincunapis, ¿manachu carcaycan?» nir. Chaynuy nir Jesústa pampaman ćhuraran.
Jesúsna niran: «May-chayćhüpis alli ñawinpa Tayta Diosninchipa willacujninta rican. Yurishan marcaćhümi ichanga marca-masincunapis, yawar-masincunapis pampaman ćhuran. Ricaytapis mana munanchu.» Chaymi marcanćhüga Tayta Diosninchi camacächiyninpa imatapis mana rurarannachu. Juc-ishcay jishyaćhucunallata maquinwan yatayllapa allchacächiran. Marca-masincuna mana ćhasquicuptin, juyupa llaquicuran: «¿Imanirraj mana ćhasquicamanchu?» nir.
Ćhunca ishcaywan caćhancunata Jesús caćhacushan
San Mateo 10.5–15; San Lucas 9.1–6
Chaypita marcan-marcan Tayta Diosninchipa shiminta willapäcur, Jesús puriran. Ćhunca ishcaywan purïshijnincunata ishcay-caman-ishcay-caman willapäcuj caćharan. Caćhar, niran: «Nuwapita munayniyuj caycanqui supaycunata jargunayquipaj. 8-9 Imatapis ama apanquichu. Ama apanquichu jipita, mircapata, jillayta, rucanayquita. Garutillayquita apanqui. Llanguillayquita jaticunqui.
10 «Juc wasiman ćhayashpayqui jucläpa aywacushayquicaman jinallanćhu pacharäcunqui. 11 Ćhayashayqui marcaćhu mana ćhasquishuptiqui, mana wiyashuptiqui, aywacunqui. Ćhaquiquita pichacurir aywacunqui: ‹Mana ćhasquimashayquipita ñacayman ćhayanquipaj› nir.»
12 Chaura purïshijnincuna wacpa-caypa aywar, willapäcuran: «Jucha aparicuypita wanacäriy» nir. 13 Pucllacuj supaycunatapis jarguran. Jishyaćhucunatapis wirawan jampir, achcajta allchacächiran.
Ushyachicuj Juanta wañuchishan
San Mateo 14.1–12; San Lucas 9.7–9
14 Chay wichan mandaj Herodes Jesús ima-imata rurashantapis mayaran. Runacuna wichaypa-uraypa rimar niycaran: «Ushyachicuj Juanćhi wañushanpita cawarircamusha. Chayćhi munayniyuj ricarimusha Tayta Diosnillanchi camacächishancunata rurananpaj.» 15 Waquinnash nircaycaran: «Willacuj Elíasćhi.» Waquinnash niycaran: «Unay willacujcuna-jinaćhi ricarimusha.» 16 Chaura chay rimashancunata mayar, mandaj Herodespis niran: «Rasunpa Juanćhi canga. Umanta quiquï ruguchish caycaptï, cawarimush canga.»
17 Ushyachicuj Juanta piñacushallanpita quiquin mandaj Herodes unayna mancurnarcachir, carsilman wićhgachish caran.
18 Juan piñacurunaj: «Tayta Herodes, mama Herodíasga wauguiqui Felipupa warminmi. Wauguiquipa warminta ama jićhunquimanchu» nir.
19 Chaynuy nishanpita mama Herodías Juanta wañuylla chiquiparan. Wañuchiyta munarpis, mana camäpacuranchu 20 quiquin mandaj Herodes chapaptin. Payga manchapacuran: «Juanga juchaynaj runam. Tayta Diosninchipa maquinćhu juyan» nir. Chaymi Juan rimashan shungunman mana tincuptinsi, cushish wiyapararan.
21 Chaura chay wichan mandaj Herodespa diyan ćhayamuran. Chaymi tünata rurar, yaćhänacushancunata, murucuncunapa mandajnincunata, Galilea quinran mayur runacunata jarananpaj jayachiran. Chay junajraj mama Herodías yarpashan camacaran. 22 Jurpancunawan mandaj Herodes micurcaycaptin, llapanpa ricay ñawinćhu mama Herodíaspa jipashninraj sumaj jachwaran. Jachwar, llapan jurpantinta mandaj Herodesta cushicachiran. Chaymi jipashta mandaj Herodes niran: «Shunguyqui munashanta mañacamay. Munaptiqui, imätapis juycushayquim.» 23 Chaynuylla yaparir-yaparir auniran: «Imata mañacamaptiquipis, jushayquim. Marcäcunatapis pullanta juycujmanmi» nir. 24 Chaynuy niptin, jipashga mamanta tapuran: «¿Imatataj mañacushaj?» nir. Maman Herodíasna niran: «Ushyachicuj Juanpa umanta mañacuy.» 25 Jipashna juclla mandaj Herodesta niran: «Ushyachicuj Juanpa umanta mañacushayqui. Juclla matiman wiñarcur, macyamay.»
26 Chaura mandaj Herodes juyupa llaquicäcuran. Llaquicursi, jurpancunapa ñaupanćhu aunish cashpan shiminta mana cutiricurannachu. 27 Manchäga juc murucunta caćharan Juanpa umanta apapunanpaj. Chaymi murucuga carsilman aywarcur, Juanpa umanta ruguriran. 28 Jinarcur matiwan aparcamur, jipashta juycuran. Jipashna mamanta macyaycuran. 29 Chaura Juanta wañuchishanta mayar, purïshijnincuna ayanta shuntaycur, pampaycäriran.
Pichga waranga runata Jesús jarashan
San Mateo 14.13–21; San Lucas 9.10–17; San Juan 6.1–14
30 Chaura Jesús caćhacushancuna cutimuran. Ćhayar, imata rurashantapis, imata yaćhachishantapis willaparan. 31 Parlanacurcaycaptin, achcaj runa ćhayapuran. Chaymi jamaycunanpäpis, micunanpäpis mana jäcuranchu. Chaynuypa caćhacushancunallata niran: «Jucläman aywashun. Yata jamapärishun.» 32 Chaymi quiquincunalla yata bütiwan chunyaj pachaman aywacäriran.
33 Mayman aywashantapis musyar, chay-tucuy marcapita runacuna ćhaquillapa tariparan. Jesús ćhayaptin, shuyarpaycaranna.
34 Bütipita llucshirir achcaj runata ricar, Jesús llaquiparan: «Cay runacunata pipis mana ricanchu. Ujracash uysha-yupay carcaycan» nir. Llaquipar, sumaj willapäcuran.
35 Pacha chacanaycaptin, purïshijnincuna Jesústa niran: «Chunyaj pachaćhu carcaycanchi. Pachapis chacanaycan. 36 Runacuna marcacunaman aywacuchun micuyta rantircur micunanpaj.»
37 Jesúsna niran: «Jamcuna jaranquiman.» Paycunana tapuran: «¿Tanta rantimuj aywanätarächu munanqui? Llapanta jarananchipäga ishcay paćhac (200) jurnalpa ćhaninwanrämi tantata rantish aypanga» nir. 38 Jesúsna tapuran: «¿Ayca tantatataj chararcaycanqui? Mä, ricamuy» nir. Ricaycamurna, niran: «Pichga tantallawan ishcay piscädullam caycan.»
39 Chaura Jesús niran: «Pashpallaman runacunata shuntaycur-shuntaycur jamachiy.» 40 Chaymi runacunata jamachiran paćhac-caman (100), pichga ćhunca-caman (50). 41 Jinarcur pichga tantatawan ishcay piscäduta aptacurcur, janaj pachaman Jesús ricäriran: «Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui» nir. Nircur tantacunata paquircur-paquircur, ishcay piscädutapis raćhircur-raćhircur, purïshijnincunata macyaran aypucunanpaj.
42 Llapan runacuna puchupacushancaman micuran. 43 Micurcuptin, purïshijnincuna puchupacushanta ćhunca ishcaywan (12) canista juntataraj shuntaran. 44 Micujcunaga ullgucunalla pichga waranga-ima (5,000) caycaran.
Yacu jananpa Jesús aywashan
San Mateo 14.22–27; San Juan 6.16–21
45 Jinarcur Betsaida chimpapa ñaupacärinanpaj purïshijnincunata bütiman Jesús jigachiran. Runacunatana niran: «Wasiquicunaman cuticäriy.» 46 Llapan aywacuptin, Tayta Diosninchita mañacuj puntaman aywacuran.
47 Pacha chacanaycaptin, purïshijnincuna püsu ćhaupillantaraj aywaycaran. Jesúsmi ichanga paycunawan mana aywaranchu. 48 Wayra chapaycaćhaycaptin, büti apayta ñacarcaycashanta Jesús ricaran. Pacha waraycaptillan, yacu janallanpa purïshijnincunata Jesús taripaycaran.
49 Purïshijnincunana yacu jananpa taripaycajta ricärir, mancharir japaćhacäriran: «Alma shaycämun» nir. 50 Llapan manchariran. Jesúsmi ichanga niran: «Ama manchacamaychu. Quiquïmi caycä.» 51 Chaynuy nir bütiman jigarcuptin, wayrapis ćhawacäcuran. Purïshijnincunam ichanga tantiyacuyta mana atiparanchu. 52 Achcaj runapaj tantata aypächiptinsi, Jesús munayniyuj cashanta mana tantiyacuranrächu. Yarpaynincunapis pishiranraj chucru shungu cashpan.
Genesaret quinranćhu jishyaćhucunata Jesús allchacächishan
San Mateo 14.34–36
53 Jatun püsuta chimparir, Genesaret marcaman ćhayaran. Ćhayar, püsu cantunman bütinta wataran. 54 Bütipita yarpuriptillan, runacuna Jesústa ricsiriran. 55 Ricsircur, chay-tucuypa willanacäriran. Chaura Jesús maymanpis ćhayashanman jishyaćhucunata quirmallawan wintuypa ćhayachiran. 56 Jatun marcacunamanpis, tacsha marcacunamanpis, ćhacracunamanpis runa juturashanman jishyaćhucunata ćhayachiran: «Tayta Jesús, müdanayquipa cantullantapis yataycachillämay, ari» nir. Yatajcunana änir allchacäcuran.