7
Runapa shungunpita jucha ruray ricarishan
San Mateo 15.1–20
Chaura chaypita Jerusalén marcapita fariseucunapis, Moiséspa shiminta yaćhajcunapis Jesúsman shamuran achäquita ashipaj. Ćhayamur Jesúspa purïshijnincuna maquinta awicünilla micurcaycajta ricar, jamurparan: «Tayta Diosninchita mana manchapacunchu» nir. Fariseucunaga, Israel runacunaga unay auquilluncuna yaćhachicushanta mana jungajchu. Maquinta mana awicullar, imatapis mana micujchu. Rantipacuj aywashanpita cutimurpis, armacuriycurraj micuj. Cüpatapis, puyñutapis, mancatapis awij, Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhu alli cayta munar.*
Chaymi Fariseucunawan Moiséspa shiminta yaćhajcuna Jesústa tapuran: «¿Imanirtaj purïshijniquicuna auquillunchicuna yaćhachishanta jungaycun? Maquinta awicurinman. Janra maquinwan micur, Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhu llutanta ruraycan» nir.
Chaura Jesús niran: «Janan shungulla carcaycanqui. Rasullantaćhari Tayta Diosninchi rimachiptin, willacujnin Isaías unayna niran:
‹Cay runacuna shimillanwan alliman ćhuramaj-tucun.
Shungunmi ichanga juccunata manchapacun.
Janan shungulla alliman ćhuraman.
«Tayta Diosninchipa shimin alli» nirpis, runa yarpashallanta willapäcun.›*
«Chay-jina jamcunapis Tayta Diosninchipa shiminta jungaycur, runacunapa shimillanta ćharcurcaycanqui.»
Jananmanpis Jesús niran: «Quiquiquicunapa yaćhacashayquita ruranayqui-cashan Tayta Diosninchipa shiminta jungaycärishcanqui. 10 Paypa shiminta musyachicurmi Moisés niran: ‹Mamayqui-taytayquita alli ricanqui. Maman-taytanta ashllijcuna ama cawachunpishchu.›* 11 Jamcunam ichanga mamayqui-taytayquita mana yanapänayqui-cashan nircaycanqui: ‹Cananga llapan imätapis Tayta Diosninchipa maquinman ćhurashcä. Yanapänajpaj mana puchunnachu.› 12 Pipis maman-taytanta yanapänanta mićharcaycanqui. 13 Yarpashayquita rurar, Tayta Diosninchipa shiminta pampaman ćhurarcaycanqui. Quiquiquicunapa shimillayquita yaćhaycächinqui: ‹Wac-niraj, cay-niraj rurashun› nir.»
14 Chaynuy nir llapan runata jayarcur, Jesús niran: «Llapaniqui wiyamay. Shimïta sumaj tantiyacuy. 15 Shiminchiwan micushanchiga, upushanchiga mana juchata aparicachimanchichu. Shungunchićhu llutanta yarpashanchim ichanga Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhüpis jucha aparicuyman ćhayachimanchi. 16 Rinriyujmi canqui. Tantiyacunquiman.»
17 Chaynuy yaćhachicuyta ushyarcur, wasiman yaycuptin, purïshijnincuna tapuran: «Tayta, ¿imanirtaj tincuchiypa yaćhachicushcanqui?» nir. 18 Chaura Jesús niran: «¿Jamcunapis manachu tantiyacärinquiraj? ¿Runa micushancuna mana juchata aparicachishanta manachu tantiyacunqui? 19 Micushanchi mana llutantachu yarpächimanchi. Paćhallaman yaycun. Jinarcur ishpacurinchi.» Chaynuy willapar, micuy mana juchata aparicachishanta tantiyachiran.
20 Jananmanpis niran: «Runa shungunćhu yarpashanmi ichanga juchaman ćhayachin. 21 Shungunćhu yarpaćhacun juchata rurananpaj, warmi-paćha runa-paćha cananpaj, suwacunanpaj, runata wañuchinanpaj, 22 majanta jananpachinanpaj, yargaj cananpaj, chiquicunanpaj, llullapäcunanpaj, shungun munashallanta rurananpaj, jucpa imantapis munapänanpaj, washata rimananpaj, alli-tucunanpaj, mana tantiyacuj cananpaj. 23 Chaycuna runapa shungunćhu yurimuptin, Tayta Diosninchipa ricay ñawinćhüpis juchata aparicun.»
Jäpa warmipa wamranta Jesús allchacächishan
San Mateo 15.21–28
24 Chaypita aywacur, Tiro marca quinranmanna Jesús ćhayaran. Juc wasiman ćhayar pachacuran ćhayashanta pipis mana musyananpaj. Runacunam ichanga pacharashanta mayaran. 25 Supay pucllacushan warmi wamrapa mamanpis Jesús ćhayashanta mayaran. Juclla ćhayarcur, ñaupanman jungurpacuycuran: «Tayta, yanapaycallämay. Wamräta supay pucllacusha. Allchacaycachipallämay, ari» nir. 26 Chay jäpa warmi Sirofenicia marcapita caran. Griego rimayta rimaj. Wamranpaj Jesústa mañacapuran: «Supayta jarguy» nir.
27 Chaura jäpa runacunata allguwan tincuchir, Jesús niran: «Wamracuna micushanta jićhurir allguta jarananchi mana camacanchu.» 28 Warmina niran: «Rasullanta rimashcanqui, Tayta. Allgucunam ichanga wamracuna caćhapacushallantapis micucun.»
29 Jesúsna niran: «Shimiqui allim. Canan cuticuyna, ari. Wamrayquita supay caćhariycushanam.» 30 Chaynuy niptin, wasinman cuticuran. Ćhayar, wamranta cämaćhu paucapacuycajta tariran. Supaypis caćhariycushana caran.
Upa runata Jesús allchacächishan
31 Chaura Sidón-Tiro quinranpita llucshicur, Decápolis marca quinranman ćhayaran. Chay quinran Galilea püsuwan tincuraycaran. 32 Chayćhu caycaptin, acllu-acllu rimaj upa runata ćhayachimuran: «Maquiquiwan yataycapallämay. Allchacaycachipallämay» nir.
33 Chaynuy mañacuptin, runacunapita carushman ashurcachir, caru-wiyaj runapa rinrinman dïdunta Jesús jatiran. Tuwayninwan jallunta yataycuran. 34 Janaj pachapa ricärirna, llaquipar niran: «Efatá.» Rimayninćhu: «Efatá» ninanta: «Quićhacay» ninan.
35 Chaynuy niptin, rinrin wiyaranna. Jallunpis allchacäcuranna. Allina rimaran. 36 Runacunatana Jesús niran: «Pitapis ama willapanquichu.» Willacunanta mićhaycaptinsi, shiminta mana chapacuranchu. 37 Jatunpa cushicushpan nircaycaran: «Llapantapis allitam ruran. Upacunatapis wiyachin. Rimachin.»
* 7:4 Waquin Bibliaćhu yapash: «mashtacutapis chajchuj» nir. * 7:7 Isaías 29.13. * 7:10 Éxodo 20.12; 21.17.