8
Ćhuscu waranga runata jarashan
San Mateo 15.32–39
Chay junajcuna achcaj runa shuntacaran. Micunanpaj imapis mana caranchu. Chaymi purïshijnincunata shuntarcur, Jesús niran: «Cay runacunata llaquipämi. Quimsa junajna purïshiycämanchi. Micunanpäpis mana canchu. Micünillata wasinman-caman caćhaptï, aywaycaptillan, shungunpis ushyacanga. Waquin carupita shamusha.»
Purïshijnincunana niran: «Chunyaj pachaćhu carcaycanchi. ¿Cayćhu tantata tarishuwanchuraj?» Jesúsna tapuran: «¿Ayca tantatataj chararcaycanqui?» nir. Tapuptin, niran: «Janćhis tantallata.»
Chaynuy niptin, llapan runata pampallaman Jesús jamachiran. Janćhis tantata aptarcurna, Tayta Diosninchita niran: «Taytallau Tayta, ima allish tarichillämashcanqui.» Jinarcur paquircur-paquircur, purïshijnincunata macallaran runacunata aypunanpaj. Paycunana llapan runata aypuran. Ishcay-quimsa acapa piscäducunatapis charaycaran. Chay piscäducunatapis aptarcur, niran: «Ima allish tarichillämashcanqui, Tayta.» Jinarcur aypucachiran.
Runacunana puchupacushancaman micupacäriran. Puchupacushanta shuntaptin, janćhis canista juntataraj puchuran. Micujcunaga ćhuscu waranga-ima (4,000) caran. Micucurcuptinna, llapan runata Jesús niran: «Wasiquicunaman cuticäriy.» 10 Jinarcur purïshijnincunawan bütiman jigarcur, Dalmanuta quinranman chimparan.
Jesústa ashipashan
San Mateo 16.1–4; San Lucas 12.54–56
11 Chaura fariseucuna ćhayaycur, Jesústa achäquita ashiparan. Tincupar niran: «Tayta Diosninchi camacächiyninpa mä, imallatapis ruray.» 12 Chaura llaquicushpan wiyächipaypa Jesús niran: «¿Imanirraj achäquita ashipämaj shamunqui? Sumaj tantiyacunquiman. Tayta Diosninchi camacächiyninpa imallatapis ruranäta munaptiquisi, mana imatapis rurashächu.» 13 Chaymi fariseucunata jaguiycur, bütiwan chimpaman aywacuran.
Libadürawan fariseucunata tincuchishan
San Mateo 16.5–12
14 Jesúspa purïshijnincuna micuy apayta jungaycäriran. Juc tantallata bütićhu apaycaran. 15 Aywarcaycashanćhu Jesús piñaparan: «Fariseucunapa, mandaj Herodespa libadüranta ama ćhasquipanquichu» nir. 16 Purïshijnincunana quiquin-puralla parlanacäriran: «Tantata mana apamushanchipitaćhi wiyächipaycämanchi» nir.
17 Tapunacuycashanta musyar, Jesús niran: «¿Imanirtaj: ‹Tanta mana canchu› ninacurcaycanqui? Ricaycarpis, ¿manachu tantiyacunquiraj? ¿Chucru shunguchu canqui? 18 Tantata aypächishäta ricaycarpis, japra-nirajmi carcaycanqui. Tayta Diosninchipa shiminta willacuycaptïpis, upa-nirajmi carcaycanqui. ¿Llapanta jungashcanquichuraj? 19 ¿Imanirtaj pichga tantallata pichga waranga (5,000) runacunapaj aypächishäta manachu yarparanqui? Chay junaj, ¿ayca canistatataj puchupacushanta shuntarayqui?» Purïshijnincunana niran: «Ćhunca ishcaywanta.» 20 «Janćhis tantata ćhuscu waranga (4,000) runacunapaj aypächishäpita, ¿ayca canista juntatataj shuntarayqui?» Paycunana: «Janćhistam» niran. 21 Jesúsna niran: «Chaycunata ricaycarpis, ¿manachu tantiyacärinquiraj?»
Betsaida marcaćhu japra runata Jesús allchacächishan
22 Chaypita Betsaida marcaman ćhayaran. Chayćhu carcaycaptin, japra runata ćhayachimuran: «Maquiquiwan yataycapallämay. Allchacaycachipallämay, ari» nir. 23 Chaura maquinpita charicurcullar, marca wajtanman Jesús pusharan. Ñawinćhu tuwapuran. Maquinwan yataran. Nircur tapuran: «¿Imallatapis ricanquichu?» nir. 24 Rama-ramalla ricashpan: «Runacunata yüra-niraj puriycajta ricä» niran. 25 Yapay maquinwan yatarcuptin, sumaj ricaćhacurishanćhu allina ricaran. Ñawin allchacäcuranna. 26 Jesúsna niran: «Marcaman mana yaycullar wasiquiman cuticuy.»
Jesús Washäcuj cashanta Pedro rimariycushan
San Mateo 16.13–20; San Lucas 9.18–21
27 Chaypita Cesarea Filipo marca quinranman purïshijnincunawan Jesús aywaran. Aywarcaycashanćhu purïshijnincunata tapuran: «Runacunapäga, ¿pitaj caycä?» nir. 28 Chaura niran: «Waquin runash nin: ‹Ushyachicuj Juan.› Waquinnash: ‹Elías› nin. Waquinnash: ‹Pï carpis, Tayta Diosninchipa willacujnin canga› nin.»
29 Chaura quiquincunata Jesús tapuran: «Jamcunapäga, ¿pitaj caycä?» nir. Pedruna niran: «Washäcujmi canqui. Tayta Diosninchi caćhamushcashunqui.» 30 Chaura mana willacunanpaj Jesús sumaj willaparan.
Wañuyman ćhayananta Jesús musyachicushan
San Mateo 16.21–28; San Lucas 9.22–27
31 Chaypita purïshijnincunata Jesús niran: «Tayta Diosninchi caćhamasha. Chaypis sumajraj ñacashaj. Mayur runacunapis, mayur cüracunapis, Moiséspa shiminta yaćhajcunapis wasguimanga. Juyupa ñacachimanga. Wañuchimanga. Chaypis quimsa junajta Tayta Diosninchi cawarachimanga.» 32 Chaynuy nir mana chapacullarna willapäcuran.
Pedruna yata jayarcur, piñacuran. 33 Chaura Jesúspis waquin purïshijnincunaman ricärir, ullgüparan: «Pedro, Supaymi canqui. Washata ayway. Chapata ama ruramaychu. Tayta Diosninchipa shiminta ćharcunäta mićhaycämanqui. Imatapis munapashayquita runacunalla ashin. Tayta Diosninchipa shungun yarpashanwanmi ichanga mana tincunchu» nir.
34 Chaypita llapan juturajcunatapis, purïshijnincunatapis jayarcur, Jesús niran: «Pipis purïshimayta munar, quiquinpa shungun munashanta ama ruranmanchu. Manchäga nuwa-janan ñacachiptinsi, rusćhu wañuchiptinsi, shimïta wiyacuchun. 35 Ñacaytapis, wañuytapis manchacur maquïćhu puriyta mana munar, ushyacayman ćhayangapaj. Maquïćhu purir llapanninta jaguijcunam ichanga, alli willacuynïta wiyacujcunam ichanga, imaycamanpis Tayta Diosninchipa maquinćhu cawanga.
36 «Sumaj rïcuyayta tarirpis ushyacayman ćhayaptin, rïcu cayninga, ¿imapäraj alli? 37 ¿Rïcu cayninga Tayta Diosninchipa ñaupanman ćhayachingachuraj?
38 «Tayta Diosninchi caćhamasha. Pipis shimïta mana wiyacuptin jananpachicuj car, juchaćhu arujcunapa ñaupanćhu wasguimaptin, nuwapis janaj pachapita achic-achicyaycar cutimur wasguishämi. Cutimuptïga, Tayta Diosninchipa anjilnincunapis achic-achicyaycar yanagämanga.»