Ⅰ හේ බාලකාඃ, යූයං ප්‍රභුම් උද්දිශ්‍ය පිත්‍රෝරාඥාග්‍රාහිණෝ භවත යතස්තත් න්‍යාය්‍යං|
Ⅱ ත්වං නිජපිතරං මාතරඤ්ච සම්මන්‍යස්වේති යෝ විධිඃ ස ප්‍රතිඥායුක්තඃ ප්‍රථමෝ විධිඃ
Ⅲ ඵලතස්තස්මාත් තව කල්‍යාණං දේශේ ච දීර්ඝකාලම් ආයු ර්භවිෂ්‍යතීති|
Ⅳ අපරං හේ පිතරඃ, යූයං ස්වබාලකාන් මා රෝෂයත කින්තු ප්‍රභෝ ර්විනීත්‍යාදේශාභ්‍යාං තාන් විනයත|
Ⅴ හේ දාසාඃ, යූයං ඛ්‍රීෂ්ටම් උද්දිශ්‍ය සභයාඃ කම්පාන්විතාශ්ච භූත්වා සරලාන්තඃකරණෛරෛහිකප්‍රභූනාම් ආඥාග්‍රාහිණෝ භවත|
Ⅵ දෘෂ්ටිගෝචරීයපරිචර‍්‍ය්‍යයා මානුෂේභ්‍යෝ රෝචිතුං මා යතධ්වං කින්තු ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දාසා ඉව නිවිෂ්ටමනෝභිරීශ්චරස්‍යේච්ඡාං සාධයත|
Ⅶ මානවාන් අනුද්දිශ්‍ය ප්‍රභුමේවෝද්දිශ්‍ය සද්භාවේන දාස්‍යකර්ම්ම කුරුධ්වං|
Ⅷ දාසමුක්තයෝ ර‍්‍යේන යත් සත්කර්ම්ම ක්‍රියතේ තේන තස්‍ය ඵලං ප්‍රභුතෝ ලප්ස්‍යත ඉති ජානීත ච|
Ⅸ අපරං හේ ප්‍රභවඃ, යුෂ්මාභි ර්භර්ත්සනං විහාය තාන් ප්‍රති න්‍යාය්‍යාචරණං ක්‍රියතාං යශ්ච කස්‍යාපි පක්‍ෂපාතං න කරෝති යුෂ්මාකමපි තාදෘශ ඒකඃ ප්‍රභුඃ ස්වර්ගේ විද්‍යත ඉති ඥායතාං|
Ⅹ අධිකන්තු හේ භ්‍රාතරඃ, යූයං ප්‍රභුනා තස්‍ය වික්‍රමයුක්තශක්ත්‍යා ච බලවන්තෝ භවත|
Ⅺ යූයං යත් ශයතානශ්ඡලානි නිවාරයිතුං ශක්නුථ තදර්ථම් ඊශ්වරීයසුසජ්ජාං පරිධද්ධ්වං|
Ⅻ යතඃ කේවලං රක්තමාංසාභ්‍යාම් ඉති නහි කින්තු කර්තෘත්වපරාක්‍රමයුක්තෛස්තිමිරරාජ්‍යස්‍යේහලෝකස්‍යාධිපතිභිඃ ස්වර්ගෝද්භවෛ ර්දුෂ්ටාත්මභිරේව සාර්ද්ධම් අස්මාභි ර‍්‍යුද්ධං ක්‍රියතේ|
ⅩⅢ අතෝ හේතෝ ර‍්‍යූයං යයා සංකුेලේ දිනේ(අ)වස්ථාතුං සර්ව්වාණි පරාජිත්‍ය දෘඪාඃ ස්ථාතුඤ්ච ශක්‍ෂ්‍යථ තාම් ඊශ්වරීයසුසජ්ජාං ගෘහ්ලීත|
ⅩⅣ වස්තුතස්තු සත්‍යත්වේන ශෘඞ්ඛලේන කටිං බද්ධ්වා පුණ්‍යේන වර්ම්මණා වක්‍ෂ ආච්ඡාද්‍ය
ⅩⅤ ශාන්තේඃ සුවාර්ත්තයා ජාතම් උත්සාහං පාදුකායුගලං පදේ සමර්ප්‍ය තිෂ්ඨත|
ⅩⅥ යේන ච දුෂ්ටාත්මනෝ(අ)ග්නිබාණාන් සර්ව්වාන් නිර්ව්වාපයිතුං ශක්‍ෂ්‍යථ තාදෘශං සර්ව්වාච්ඡාදකං ඵලකං විශ්වාසං ධාරයත|
ⅩⅦ ශිරස්ත්‍රං පරිත්‍රාණම් ආත්මනඃ ඛඞ්ගඤ්චේශ්වරස්‍ය වාක්‍යං ධාරයත|
ⅩⅧ සර්ව්වසමයේ සර්ව්වයාචනේන සර්ව්වප්‍රාර්ථනේන චාත්මනා ප්‍රාර්ථනාං කුරුධ්වං තදර්ථං දෘඪාකාඞ්ක්‍ෂයා ජාග්‍රතඃ සර්ව්වේෂාං පවිත්‍රලෝකානාං කෘතේ සදා ප්‍රාර්ථනාං කුරුධ්වං|
ⅩⅨ අහඤ්ච යස්‍ය සුසංවාදස්‍ය ශෘඞ්ඛලබද්ධඃ ප්‍රචාරකදූතෝ(අ)ස්මි තම් උපයුක්තේනෝත්සාහේන ප්‍රචාරයිතුං යථා ශක්නුයාං
ⅩⅩ තථා නිර්භයේන ස්වරේණෝත්සාහේන ච සුසංවාදස්‍ය නිගූඪවාක්‍යප්‍රචාරාය වක්තෘाතා යත් මහ්‍යං දීයතේ තදර්ථං මමාපි කෘතේ ප්‍රාර්ථනාං කුරුධ්වං|
ⅩⅪ අපරං මම යාවස්ථාස්ති යච්ච මයා ක්‍රියතේ තත් සර්ව්වං යද් යුෂ්මාභි ර්ඥායතේ තදර්ථං ප්‍රභුනා ප්‍රියභ්‍රාතා විශ්වාස්‍යඃ පරිචාරකශ්ච තුඛිකෝ යුෂ්මාන් තත් ඥාපයිෂ්‍යති|
ⅩⅫ යූයං යද් අස්මාකම් අවස්ථාං ජානීථ යුෂ්මාකං මනාංසි ච යත් සාන්ත්වනාං ලභන්තේ තදර්ථමේවාහං යුෂ්මාකං සන්නිධිං තං ප්‍රේෂිතවාන|
ⅩⅩⅢ අපරම් ඊශ්වරඃ ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටශ්ච සර්ව්වේභ්‍යෝ භ්‍රාතෘභ්‍යඃ ශාන්තිං විශ්වාසසහිතං ප්‍රේම ච දේයාත්|
ⅩⅩⅣ යේ කේචිත් ප්‍රභෞ යීශුඛ්‍රීෂ්ටේ(අ)ක්‍ෂයං ප්‍රේම කුර්ව්වන්ති තාන් ප්‍රති ප්‍රසාදෝ භූයාත්| තථාස්තු|