Ⅰ අතෝ යූයං ප්‍රියබාලකා ඉවේශ්වරස්‍යානුකාරිණෝ භවත,
Ⅱ ඛ්‍රීෂ්ට ඉව ප්‍රේමාචාරං කුරුත ච, යතඃ සෝ(අ)ස්මාසු ප්‍රේම කෘතවාන් අස්මාකං විනිමයේන චාත්මනිවේදනං කෘත්වා ග්‍රාහ්‍යසුගන්ධාර්ථකම් උපහාරං බලිඤ්චේශ්වරාච දත්තවාන්|
Ⅲ කින්තු වේශ්‍යාගමනං සර්ව්වවිධාශෞචක්‍රියා ලෝභශ්චෛතේෂාම් උච්චාරණමපි යුෂ්මාකං මධ්‍යේ න භවතු, ඒතදේව පවිත්‍රලෝකානාම් උචිතං|
Ⅳ අපරං කුත්සිතාලාපඃ ප්‍රලාපඃ ශ්ලේෂෝක්තිශ්ච න භවතු යත ඒතාන්‍යනුචිතානි කින්ත්වීශ්වරස්‍ය ධන්‍යවාදෝ භවතු|
Ⅴ වේශ්‍යාගාම්‍යශෞචාචාරී දේවපූජක ඉව ගණ්‍යෝ ලෝභී චෛතේෂාං කෝෂි ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය රාජ්‍යේ(අ)ර්ථත ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යේ කමප්‍යධිකාරං න ප්‍රාප්ස්‍යතීති යුෂ්මාභිඃ සම්‍යක් ඥායතාං|
Ⅵ අනර්ථකවාක්‍යේන කෝ(අ)පි යුෂ්මාන් න වඤ්චයතු යතස්තාදෘගාචාරහේතෝරනාඥාග්‍රාහිෂු ලෝකේෂ්වීශ්වරස්‍ය කෝපෝ වර්ත්තතේ|
Ⅶ තස්මාද් යූයං තෛඃ සහභාගිනෝ න භවත|
Ⅷ පූර්ව්වං යූයම් අන්ධකාරස්වරූපා ආධ්වං කින්ත්විදානීං ප්‍රභුනා දීප්තිස්වරූපා භවථ තස්මාද් දීප්තේඃ සන්තානා ඉව සමාචරත|
Ⅸ දීප්තේ ර‍්‍යත් ඵලං තත් සර්ව්වවිධහිතෛෂිතායාං ධර්ම්මේ සත්‍යාලාපේ ච ප්‍රකාශතේ|
Ⅹ ප්‍රභවේ යද් රෝචතේ තත් පරීක්‍ෂධ්වං|
Ⅺ යූයං තිමිරස්‍ය විඵලකර්ම්මණාම් අංශිනෝ න භූත්වා තේෂාං දෝෂිත්වං ප්‍රකාශයත|
Ⅻ යතස්තේ ලෝකා රහමි යද් යද් ආචරන්ති තදුච්චාරණම් අපි ලජ්ජාජනකං|
ⅩⅢ යතෝ දීප්ත්‍යා යද් යත් ප්‍රකාශ්‍යතේ තත් තයා චකාස්‍යතේ යච්ච චකාස්ති තද් දීප්තිස්වරූපං භවති|
ⅩⅣ ඒතත්කාරණාද් උක්තම් ආස්තේ, "හේ නිද්‍රිත ප්‍රබුධ්‍යස්ව මෘතේභ්‍යශ්චෝත්ථිතිං කුරු| තත්කෘතේ සූර‍්‍ය්‍යවත් ඛ්‍රීෂ්ටඃ ස්වයං ත්වාං ද්‍යෝතයිෂ්‍යති| "
ⅩⅤ අතඃ සාවධානා භවත, අඥානා ඉව මාචරත කින්තු ඥානින ඉව සතර්කම් ආචරත|
ⅩⅥ සමයං බහුමූල්‍යං ගණයධ්වං යතඃ කාලා අභද්‍රාඃ|
ⅩⅦ තස්මාද් යූයම් අඥානා න භවත කින්තු ප්‍රභෝරභිමතං කිං තදවගතා භවත|
ⅩⅧ සර්ව්වනාශජනකේන සුරාපානේන මත්තා මා භවත කින්ත්වාත්මනා පූර‍්‍ය්‍යධ්වං|
ⅩⅨ අපරං ගීතෛ ර්ගානෛඃ පාරමාර්ථිකකීර්ත්තනෛශ්ච පරස්පරම් ආලපන්තෝ මනසා සාර්ද්ධං ප්‍රභුම් උද්දිශ්‍ය ගායත වාදයත ච|
ⅩⅩ සර්ව්වදා සර්ව්වවිෂයේ(අ)ස්මත්ප්‍රභෝ යීශෝඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය නාම්නා තාතම් ඊශ්වරං ධන්‍යං වදත|
ⅩⅪ යූයම් ඊශ්වරාද් භීතාඃ සන්ත අන්‍යේ(අ)පරේෂාං වශීභූතා භවත|
ⅩⅫ හේ යෝෂිතඃ, යූයං යථා ප්‍රභෝස්තථා ස්වස්වස්වාමිනෝ වශඞ්ගතා භවත|
ⅩⅩⅢ යතඃ ඛ්‍රීෂ්ටෝ යද්වත් සමිතේ ර්මූර්ද්ධා ශරීරස්‍ය ත්‍රාතා ච භවති තද්වත් ස්වාමී යෝෂිතෝ මූර්ද්ධා|
ⅩⅩⅣ අතඃ සමිති ර‍්‍යද්වත් ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය වශීභූතා තද්වද් යෝෂිද්භිරපි ස්වස්වස්වාමිනෝ වශතා ස්වීකර්ත්තව්‍යා|
ⅩⅩⅤ අපරඤ්ච හේ පුරුෂාඃ, යූයං ඛ්‍රීෂ්ට ඉව ස්වස්වයෝෂිත්සු ප්‍රීයධ්වං|
ⅩⅩⅥ ස ඛ්‍රීෂ්ටෝ(අ)පි සමිතෞ ප්‍රීතවාන් තස්‍යාඃ කෘතේ ච ස්වප්‍රාණාන් ත්‍යක්තවාන් යතඃ ස වාක්‍යේ ජලමජ්ජනේන තාං පරිෂ්කෘත්‍ය පාවයිතුම්
ⅩⅩⅦ අපරං තිලකවල්‍යාදිවිහීනාං පවිත්‍රාං නිෂ්කලඞ්කාඤ්ච තාං සමිතිං තේජස්විනීං කෘත්වා ස්වහස්තේ සමර්පයිතුඤ්චාභිලෂිතවාන්|
ⅩⅩⅧ තස්මාත් ස්වතනුවත් ස්වයෝෂිති ප්‍රේමකරණං පුරුෂස්‍යෝචිතං, යේන ස්වයෝෂිති ප්‍රේම ක්‍රියතේ තේනාත්මප්‍රේම ක්‍රියතේ|
ⅩⅩⅨ කෝ(අ)පි කදාපි න ස්වකීයාං තනුම් ඍතීයිතවාන් කින්තු සර්ව්වේ තාං විභ්‍රති පුෂ්ණන්ති ච| ඛ්‍රීෂ්ටෝ(අ)පි සමිතිං ප්‍රති තදේව කරෝති,
ⅩⅩⅩ යතෝ වයං තස්‍ය ශරීරස්‍යාඞ්ගානි මාංසාස්ථීනි ච භවාමඃ|
ⅩⅩⅪ ඒතදර්ථං මානවඃ ස්වමාතාපිතරෝै පරිත්‍යජ්‍ය ස්වභාර‍්‍ය්‍යායාම් ආසංක්‍ෂ්‍යති තෞ ද්වෞ ජනාවේකාඞ්ගෞ භවිෂ්‍යතඃ|
ⅩⅩⅫ ඒතන්නිගූඪවාක්‍යං ගුරුතරං මයා ච ඛ්‍රීෂ්ටසමිතී අධි තද් උච්‍යතේ|
ⅩⅩⅩⅢ අතඒව යුෂ්මාකම් ඒකෛකෝ ජන ආත්මවත් ස්වයෝෂිති ප්‍රීයතාං භාර‍්‍ය්‍යාපි ස්වාමිනං සමාදර්ත්තුං යතතාං|