Ⅰ අතෝ බන්දිරහං ප්‍රභෝ ර්නාම්නා යුෂ්මාන් විනයේ යූයං යේනාහ්වානේනාහූතාස්තදුපයුක්තරූපේණ
Ⅱ සර්ව්වථා නම්‍රතාං මෘදුතාං තිතික්‍ෂාං පරස්පරං ප්‍රම්නා සහිෂ්ණුතාඤ්චාචරත|
Ⅲ ප්‍රණයබන්ධනේන චාත්මන ඒैක්‍යං රක්‍ෂිතුං යතධ්වං|
Ⅳ යූයම් ඒකශරීරා ඒකාත්මානශ්ච තද්වද් ආහ්වානේන යූයම් ඒකප්‍රත්‍යාශාප්‍රාප්තයේ සමාහූතාඃ|
Ⅴ යුෂ්මාකම් ඒකඃ ප්‍රභුරේකෝ විශ්වාස ඒකං මජ්ජනං, සර්ව්වේෂාං තාතඃ
Ⅵ සර්ව්වෝපරිස්ථඃ සර්ව්වව්‍යාපී සර්ව්වේෂාං යුෂ්මාකං මධ්‍යවර්ත්තී චෛක ඊශ්වර ආස්තේ|
Ⅶ කින්තු ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දානපරිමාණානුසාරාද් අස්මාකම් ඒකෛකස්මෛ විශේෂෝ වරෝ(අ)දායි|
Ⅷ යථා ලිඛිතම් ආස්තේ, "ඌර්ද්ධ්වම් ආරුහ්‍ය ජේතෘන් ස විජිත්‍ය බන්දිනෝ(අ)කරෝත්| තතඃ ස මනුජේභ්‍යෝ(අ)පි ස්වීයාන් ව්‍යශ්‍රාණයද් වරාන්|| "
Ⅸ ඌර්ද්ධ්වම් ආරුහ්‍යේතිවාක්‍යස්‍යායමර්ථඃ ස පූර්ව්වං පෘථිවීරූපං සර්ව්වාධඃස්ථිතං ස්ථානම් අවතීර්ණවාන්;
Ⅹ යශ්චාවතීර්ණවාන් ස ඒව ස්වර්ගාණාම් උපර‍්‍ය්‍යුපර‍්‍ය්‍යාරූඪවාන් යතඃ සර්ව්වාණි තේන පූරයිතව්‍යානි|
Ⅺ ස ඒව ච කාංශ්චන ප්‍රේරිතාන් අපරාන් භවිෂ්‍යද්වාදිනෝ(අ)පරාන් සුසංවාදප්‍රචාරකාන් අපරාන් පාලකාන් උපදේශකාංශ්ච නියුක්තවාන්|
Ⅻ යාවද් වයං සර්ව්වේ විශ්වාසස්‍යේශ්වරපුත්‍රවිෂයකස්‍ය තත්ත්වඥානස්‍ය චෛක්‍යං සම්පූර්ණං පුරුෂර්ථඤ්චාර්ථතඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සම්පූර්ණපරිමාණස්‍ය සමං පරිමාණං න ප්‍රාප්නුමස්තාවත්
ⅩⅢ ස පරිචර‍්‍ය්‍යාකර්ම්මසාධනාය ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ශරීරස්‍ය නිෂ්ඨායෛ ච පවිත්‍රලෝකානාං සිද්ධතායාස්තාදෘශම් උපායං නිශ්චිතවාන්|
ⅩⅣ අතඒව මානුෂාණාං චාතුරීතෝ භ්‍රමකධූර්ත්තතායාශ්ඡලාච්ච ජාතේන සර්ව්වේණ ශික්‍ෂාවායුනා වයං යද් බාලකා ඉව දෝලායමානා න භ්‍රාම්‍යාම ඉත්‍යස්මාභි ර‍්‍යතිතව්‍යං,
ⅩⅤ ප්‍රේම්නා සත්‍යතාම් ආචරද්භිඃ සර්ව්වවිෂයේ ඛ්‍රීෂ්ටම් උද්දිශ්‍ය වර්ද්ධිතව්‍යඤ්ච, යතඃ ස මූර්ද්ධා,
ⅩⅥ තස්මාච්චෛකෛකස්‍යාඞ්ගස්‍ය ස්වස්වපරිමාණානුසාරේණ සාහාය්‍යකරණාද් උපකාරකෛඃ සර්ව්වෛඃ සන්ධිභිඃ කෘත්ස්නස්‍ය ශරීරස්‍ය සංයෝගේ සම්මිලනේ ච ජාතේ ප්‍රේම්නා නිෂ්ඨාං ලභමානං කෘත්ස්නං ශරීරං වෘද්ධිං ප්‍රාප්නෝති|
ⅩⅦ යුෂ්මාන් අහං ප්‍රභුනේදං බ්‍රවීම්‍යාදිශාමි ච, අන්‍යේ භින්නජාතීයා ඉව යූයං පූන ර්මාචරත|
ⅩⅧ යතස්තේ ස්වමනෝමායාම් ආචරන්ත්‍යාන්තරිකාඥානාත් මානසිකකාඨින්‍යාච්ච තිමිරාවෘතබුද්ධය ඊශ්වරීයජීවනස්‍ය බගීර්භූතාශ්ච භවන්ති,
ⅩⅨ ස්වාන් චෛතන්‍යශූන්‍යාන් කෘත්වා ච ලෝභේන සර්ව්වවිධාශෞචාචරණාය ලම්පටතායාං ස්වාන් සමර්පිතවන්තඃ|
ⅩⅩ කින්තු යූයං ඛ්‍රීෂ්ටං න තාදෘශං පරිචිතවන්තඃ,
ⅩⅪ යතෝ යූයං තං ශ්‍රුතවන්තෝ යා සත්‍යා ශික්‍ෂා යීශුතෝ ලභ්‍යා තදනුසාරාත් තදීයෝපදේශං ප්‍රාප්තවන්තශ්චේති මන්‍යේ|
ⅩⅫ තස්මාත් පූර්ව්වකාලිකාචාරකාරී යඃ පුරාතනපුරුෂෝ මායාභිලාෂෛ ර්නශ්‍යති තං ත්‍යක්ත්වා යුෂ්මාභි ර්මානසිකභාවෝ නූතනීකර්ත්තව්‍යඃ,
ⅩⅩⅢ යෝ නවපුරුෂ ඊශ්වරානුරූපේණ පුණ්‍යේන සත්‍යතාසහිතේන
ⅩⅩⅣ ධාර්ම්මිකත්වේන ච සෘෂ්ටඃ ස ඒව පරිධාතව්‍යශ්ච|
ⅩⅩⅤ අතෝ යූයං සර්ව්වේ මිථ්‍යාකථනං පරිත්‍යජ්‍ය සමීපවාසිභිඃ සහ සත්‍යාලාපං කුරුත යතෝ වයං පරස්පරම් අඞ්ගප්‍රත්‍යඞ්ගා භවාමඃ|
ⅩⅩⅥ අපරං ක්‍රෝධේ ජාතේ පාපං මා කුරුධ්වම්, අශාන්තේ යුෂ්මාකං රෝෂේසූර‍්‍ය්‍යෝ(අ)ස්තං න ගච්ඡතු|
ⅩⅩⅦ අපරං ශයතානේ ස්ථානං මා දත්ත|
ⅩⅩⅧ චෝරඃ පුනශ්චෛර‍්‍ය්‍යං න කරෝතු කින්තු දීනාය දානේ සාමර්ථ්‍යං යජ්ජායතේ තදර්ථං ස්වකරාභ්‍යාං සද්වෘත්ත්‍යා පරිශ්‍රමං කරෝතු|
ⅩⅩⅨ අපරං යුෂ්මාකං වදනේභ්‍යඃ කෝ(අ)පි කදාලාපෝ න නිර්ගච්ඡතු, කින්තු යේන ශ්‍රෝතුරුපකාරෝ ජායතේ තාදෘශඃ ප්‍රයෝජනීයනිෂ්ඨායෛ ඵලදායක ආලාපෝ යුෂ්මාකං භවතු|
ⅩⅩⅩ අපරඤ්ච යූයං මුක්තිදිනපර‍්‍ය්‍යන්තම් ඊශ්වරස්‍ය යේන පවිත්‍රේණාත්මනා මුද්‍රයාඞ්කිතා අභවත තං ශෝකාන්විතං මා කුරුත|
ⅩⅩⅪ අපරං කටුවාක්‍යං රෝෂඃ කෝෂඃ කලහෝ නින්දා සර්ව්වවිධද්වේෂශ්චෛතානි යුෂ්මාකං මධ්‍යාද් දූරීභවන්තු|
ⅩⅩⅫ යූයං පරස්පරං හිතෛෂිණඃ කෝමලාන්තඃකරණාශ්ච භවත| අපරම් ඊශ්වරඃ ඛ්‍රීෂ්ටේන යද්වද් යුෂ්මාකං දෝෂාන් ක්‍ෂමිතවාන් තද්වද් යූයමපි පරස්පරං ක්‍ෂමධ්වං|