Ⅰ අතෝ හේතෝ ර්භින්නජාතීයානාං යුෂ්මාකං නිමිත්තං යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය බන්දී යඃ සෝ(අ)හං පෞලෝ බ්‍රවීමි|
Ⅱ යුෂ්මදර්ථම් ඊශ්වරේණ මහ්‍යං දත්තස්‍ය වරස්‍ය නියමඃ කීදෘශස්තද් යුෂ්මාභිරශ්‍රාවීති මන්‍යේ|
Ⅲ අර්ථතඃ පූර්ව්වං මයා සංක්‍ෂේපේණ යථා ලිඛිතං තථාහං ප්‍රකාශිතවාක්‍යේනේශ්වරස්‍ය නිගූඪං භාවං ඥාපිතෝ(අ)භවං|
Ⅳ අතෝ යුෂ්මාභිස්තත් පඨිත්වා ඛ්‍රීෂ්ටමධි තස්මින්නිගූඪේ භාවේ මම ඥානං කීදෘශං තද් භෝත්ස්‍යතේ|
Ⅴ පූර්ව්වයුගේෂු මානවසන්තානාස්තං ඥාපිතා නාසන් කින්ත්වධුනා ස භාවස්තස්‍ය පවිත්‍රාන් ප්‍රේරිතාන් භවිෂ්‍යද්වාදිනශ්ච ප්‍රත්‍යාත්මනා ප්‍රකාශිතෝ(අ)භවත්;
Ⅵ අර්ථත ඊශ්වරස්‍ය ශක්තේඃ ප්‍රකාශාත් තස්‍යානුග්‍රහේණ යෝ වරෝ මහ්‍යම් අදායි තේනාහං යස්‍ය සුසංවාදස්‍ය පරිචාරකෝ(අ)භවං,
Ⅶ තද්වාරා ඛ්‍රීෂ්ටේන භින්නජාතීයා අන්‍යෛඃ සාර්ද්ධම් ඒකාධිකාරා ඒකශරීරා ඒකස්‍යාඃ ප්‍රතිඥායා අංශිනශ්ච භවිෂ්‍යන්තීති|
Ⅷ සර්ව්වේෂාං පවිත්‍රලෝකානාං ක්‍ෂුද්‍රතමාය මහ්‍යං වරෝ(අ)යම් අදායි යද් භින්නජාතීයානාං මධ්‍යේ බෝධාගයස්‍ය ගුණනිධේඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය මඞ්ගලවාර්ත්තාං ප්‍රචාරයාමි,
Ⅸ කාලාවස්ථාතඃ පූර්ව්වස්මාච්ච යෝ නිගූඪභාව ඊශ්වරේ ගුප්ත ආසීත් තදීයනියමං සර්ව්වාන් ඥාපයාමි|
Ⅹ යත ඊශ්වරස්‍ය නානාරූපං ඥානං යත් සාම්ප්‍රතං සමිත්‍යා ස්වර්ගේ ප්‍රාධාන්‍යපරාක්‍රමයුක්තානාං දූතානාං නිකටේ ප්‍රකාශ්‍යතේ තදර්ථං ස යීශුනා ඛ්‍රීෂ්ටේන සර්ව්වාණි සෘෂ්ටවාන්|
Ⅺ යතෝ වයං යස්මින් විශ්වස්‍ය දෘඪභක්ත්‍යා නිර්භයතාම් ඊශ්වරස්‍ය සමාගමේ සාමර්ථ්‍යඤ්ච
Ⅻ ප්‍රාප්තවන්තස්තමස්මාකං ප්‍රභුං යීශුං ඛ්‍රීෂ්ටමධි ස කාලාවස්ථායාඃ පූර්ව්වං තං මනෝරථං කෘතවාන්|
ⅩⅢ අතෝ(අ)හං යුෂ්මන්නිමිත්තං දුඃඛභෝගේන ක්ලාන්තිං යන්න ගච්ඡාමීති ප්‍රාර්ථයේ යතස්තදේව යුෂ්මාකං ගෞරවං|
ⅩⅣ අතෝ හේතෝඃ ස්වර්ගපෘථිව්‍යෝඃ ස්ථිතඃ කෘත්ස්නෝ වංශෝ යස්‍ය නාම්නා විඛ්‍යාතස්තම්
ⅩⅤ අස්මත්ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය පිතරමුද්දිශ්‍යාහං ජානුනී පාතයිත්වා තස්‍ය ප්‍රභාවනිධිතෝ වරමිමං ප්‍රාර්ථයේ|
ⅩⅥ තස්‍යාත්මනා යුෂ්මාකම් ආන්තරිකපුරුෂස්‍ය ශක්තේ ර්වෘද්ධිඃ ක්‍රියතාං|
ⅩⅦ ඛ්‍රීෂ්ටස්තු විශ්වාසේන යුෂ්මාකං හෘදයේෂු නිවසතු| ප්‍රේමණි යුෂ්මාකං බද්ධමූලත්වං සුස්ථිරත්වඤ්ච භවතු|
ⅩⅧ ඉත්ථං ප්‍රස්ථතායා දීර්ඝතායා ගභීරතායා උච්චතායාශ්ච බෝධාය සර්ව්වෛඃ පවිත්‍රලෝකෛඃ ප්‍රාප්‍යං සාමර්ථ්‍යං යුෂ්මාභි ර්ලභ්‍යතාං,
ⅩⅨ ඥානාතිරික්තං ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේම ඥායතාම් ඊශ්වරස්‍ය සම්පූර්ණවෘද්ධිපර‍්‍ය්‍යන්තං යුෂ්මාකං වෘද්ධි ර්භවතු ච|
ⅩⅩ අස්මාකම් අන්තරේ යා ශක්තිඃ ප්‍රකාශතේ තයා සර්ව්වාතිරික්තං කර්ම්ම කුර්ව්වන් අස්මාකං ප්‍රාර්ථනාං කල්පනාඤ්චාතික්‍රමිතුං යඃ ශක්නෝති
ⅩⅪ ඛ්‍රීෂ්ටයීශුනා සමිතේ ර්මධ්‍යේ සර්ව්වේෂු යුගේෂු තස්‍ය ධන්‍යවාදෝ භවතු| ඉති|