Ⅰ පුරා යූයම් අපරාධෛඃ පාපෛශ්ච මෘතාඃ සන්තස්තාන්‍යාචරන්ත ඉහලෝකස්‍ය සංසාරානුසාරේණාකාශරාජ්‍යස්‍යාධිපතිම්
Ⅱ අර්ථතඃ සාම්ප්‍රතම් ආඥාලඞ්ඝිවංශේෂු කර්ම්මකාරිණම් ආත්මානම් අන්වව්‍රජත|
Ⅲ තේෂාං මධ්‍යේ සර්ව්වේ වයමපි පූර්ව්වං ශරීරස්‍ය මනස්කාමනායාඤ්චේහාං සාධයන්තඃ ස්වශරීරස්‍යාභිලාෂාන් ආචරාම සර්ව්වේ(අ)න්‍ය ඉව ච ස්වභාවතඃ ක්‍රෝධභජනාන්‍යභවාම|
Ⅳ කින්තු කරුණානිධිරීශ්වරෝ යේන මහාප්‍රේම්නාස්මාන් දයිතවාන්
Ⅴ තස්‍ය ස්වප්‍රේම්නෝ බාහුල්‍යාද් අපරාධෛ ර්මෘතානප්‍යස්මාන් ඛ්‍රීෂ්ටේන සහ ජීවිතවාන් යතෝ(අ)නුග්‍රහාද් යූයං පරිත්‍රාණං ප්‍රාප්තාඃ|
Ⅵ ස ච ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනාස්මාන් තේන සාර්ද්ධම් උත්ථාපිතවාන් ස්වර්ග උපවේශිතවාංශ්ච|
Ⅶ ඉත්ථං ස ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනාස්මාන් ප්‍රති ස්වහිතෛෂිතයා භාවියුගේෂු ස්වකීයානුග්‍රහස්‍යානුපමං නිධිං ප්‍රකාශයිතුම් ඉච්ඡති|
Ⅷ යූයම් අනුග්‍රහාද් විශ්වාසේන පරිත්‍රාණං ප්‍රාප්තාඃ, තච්ච යුෂ්මන්මූලකං නහි කින්ත්වීශ්වරස්‍යෛව දානං,
Ⅸ තත් කර්ම්මණාං ඵලම් අපි නහි, අතඃ කේනාපි න ශ්ලාඝිතව්‍යං|
Ⅹ යතෝ වයං තස්‍ය කාර‍්‍ය්‍යං ප්‍රාග් ඊශ්වරේණ නිරූපිතාභිඃ සත්ක්‍රියාභිඃ කාලයාපනාය ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශෞ තේන මෘෂ්ටාශ්ච|
Ⅺ පුරා ජන්මනා භින්නජාතීයා හස්තකෘතං ත්වක්ඡේදං ප්‍රාප්තෛ ර්ලෝකෛශ්චාච්ඡින්නත්වච ඉතිනාම්නා ඛ්‍යාතා යේ යූයං තෛ ර‍්‍යුෂ්මාභිරිදං ස්මර්ත්තව්‍යං
Ⅻ යත් තස්මින් සමයේ යූයං ඛ්‍රීෂ්ටාද් භින්නා ඉස්‍රායේලලෝකානාං සහවාසාද් දූරස්ථාඃ ප්‍රතිඥාසම්බලිතනියමානාං බහිඃ ස්ථිතාඃ සන්තෝ නිරාශා නිරීශ්වරාශ්ච ජගත්‍යාධ්වම් ඉති|
ⅩⅢ කින්ත්වධුනා ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශාවාශ්‍රයං ප්‍රාප්‍ය පුරා දූරවර්ත්තිනෝ යූයං ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ශෝණිතේන නිකටවර්ත්තිනෝ(අ)භවත|
ⅩⅣ යතඃ ස ඒවාස්මාකං සන්ධිඃ ස ද්වයම් ඒකීකෘතවාන් ශත්‍රුතාරූපිණීං මධ්‍යවර්ත්තිනීං ප්‍රභේදකභිත්තිං භග්නවාන් දණ්ඩාඥායුක්තං විධිශාස්ත්‍රං ස්වශරීරේණ ලුප්තවාංශ්ච|
ⅩⅤ යතඃ ස සන්ධිං විධාය තෞ ද්වෞ ස්වස්මින් ඒකං නුතනං මානවං කර්ත්තුං
ⅩⅥ ස්වකීයක්‍රුශේ ශත්‍රුතාං නිහත්‍ය තේනෛවෛකස්මින් ශරීරේ තයෝ ර්ද්වයෝරීශ්වරේණ සන්ධිං කාරයිතුං නිශ්චතවාන්|
ⅩⅦ ස චාගත්‍ය දූරවර්ත්තිනෝ යුෂ්මාන් නිකටවර්ත්තිනෝ (අ)ස්මාංශ්ච සන්ධේ ර්මඞ්ගලවාර්ත්තාං ඥාපිතවාන්|
ⅩⅧ යතස්තස්මාද් උභයපක්‍ෂීයා වයම් ඒකේනාත්මනා පිතුඃ සමීපං ගමනාය සාමර්ථ්‍යං ප්‍රාප්තවන්තඃ|
ⅩⅨ අත ඉදානීං යූයම් අසම්පර්කීයා විදේශිනශ්ච න තිෂ්ඨනතඃ පවිත්‍රලෝකෛඃ සහවාසින ඊශ්වරස්‍ය වේශ්මවාසිනශ්චාධ්වේ|
ⅩⅩ අපරං ප්‍රේරිතා භවිෂ්‍යද්වාදිනශ්ච යත්‍ර භිත්තිමූලස්වරූපාස්තත්‍ර යූයං තස්මින් මූලේ නිචීයධ්වේ තත්‍ර ච ස්වයං යීශුඃ ඛ්‍රීෂ්ටඃ ප්‍රධානඃ කෝණස්ථප්‍රස්තරඃ|
ⅩⅪ තේන කෘත්ස්නා නිර්ම්මිතිඃ සංග්‍රථ්‍යමානා ප්‍රභෝඃ පවිත්‍රං මන්දිරං භවිතුං වර්ද්ධතේ|
ⅩⅫ යූයමපි තත්‍ර සංග්‍රථ්‍යමානා ආත්මනේශ්වරස්‍ය වාසස්ථානං භවථ|