ඉඵිෂිණඃ පත්‍රං
Ⅰ ඊශ්වරස්‍යේච්ඡයා යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේරිතඃ පෞල ඉඵිෂනගරස්ථාන් පවිත්‍රාන් ඛ්‍රීෂ්ටයීශෞ විශ්වාසිනෝ ලෝකාන් ප්‍රති පත්‍රං ලිඛති|
Ⅱ අස්මාකං තාතස්‍යේශ්වරස්‍ය ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය චානුග්‍රහඃ ශාන්තිශ්ච යුෂ්මාසු වර්ත්තතාං|
Ⅲ අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශෝඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය තාත ඊශ්වරෝ ධන්‍යෝ භවතු; යතඃ ස ඛ්‍රීෂ්ටේනාස්මභ්‍යං සර්ව්වම් ආධ්‍යාත්මිකං ස්වර්ගීයවරං දත්තවාන්|
Ⅳ වයං යත් තස්‍ය සමක්‍ෂං ප්‍රේම්නා පවිත්‍රා නිෂ්කලඞ්කාශ්ච භවාමස්තදර්ථං ස ජගතඃ සෘෂ්ටේ පූර්ව්වං තේනාස්මාන් අභිරෝචිතවාන්, නිජාභිලෂිතානුරෝධාච්ච
Ⅴ යීශුනා ඛ්‍රීෂ්ටේන ස්වස්‍ය නිමිත්තං පුත්‍රත්වපදේ(අ)ස්මාන් ස්වකීයානුග්‍රහස්‍ය මහත්ත්වස්‍ය ප්‍රශංසාර්ථං පූර්ව්වං නියුක්තවාන්|
Ⅵ තස්මාද් අනුග්‍රහාත් ස යේන ප්‍රියතමේන පුත්‍රේණාස්මාන් අනුගෘහීතවාන්,
Ⅶ වයං තස්‍ය ශෝණිතේන මුක්තිම් අර්ථතඃ පාපක්‍ෂමාං ලබ්ධවන්තඃ|
Ⅷ තස්‍ය ය ඊදෘශෝ(අ)නුග්‍රහනිධිස්තස්මාත් සෝ(අ)ස්මභ්‍යං සර්ව්වවිධං ඥානං බුද්ධිඤ්ච බාහුල්‍යරූපේණ විතරිතවාන්|
Ⅸ ස්වර්ගපෘථිව්‍යෝ ර‍්‍යද්‍යද් විද්‍යතේ තත්සර්ව්වං ස ඛ්‍රීෂ්ටේ සංග්‍රහීෂ්‍යතීති හිතෛෂිණා
Ⅹ තේන කෘතෝ යෝ මනෝරථඃ සම්පූර්ණතාං ගතවත්සු සමයේෂු සාධයිතව්‍යස්තමධි ස ස්වකීයාභිලාෂස්‍ය නිගූඪං භාවම් අස්මාන් ඥාපිතවාන්|
Ⅺ පූර්ව්වං ඛ්‍රීෂ්ටේ විශ්වාසිනෝ යේ වයම් අස්මත්තෝ යත් තස්‍ය මහිම්නඃ ප්‍රශංසා ජායතේ,
Ⅻ තදර්ථං යඃ ස්වකීයේච්ඡායාඃ මන්ත්‍රණාතඃ සර්ව්වාණි සාධයති තස්‍ය මනෝරථාද් වයං ඛ්‍රීෂ්ටේන පූර්ව්වං නිරූපිතාඃ සන්තෝ(අ)ධිකාරිණෝ ජාතාඃ|
ⅩⅢ යූයමපි සත්‍යං වාක්‍යම් අර්ථතෝ යුෂ්මත්පරිත්‍රාණස්‍ය සුසංවාදං නිශම්‍ය තස්මින්නේව ඛ්‍රීෂ්ටේ විශ්වසිතවන්තඃ ප්‍රතිඥාතේන පවිත්‍රේණාත්මනා මුද්‍රයේවාඞ්කිතාශ්ච|
ⅩⅣ යතස්තස්‍ය මහිම්නඃ ප්‍රකාශාය තේන ක්‍රීතානාං ලෝකානාං මුක්ති ර‍්‍යාවන්න භවිෂ්‍යති තාවත් ස ආත්මාස්මාකම් අධිකාරිත්වස්‍ය සත්‍යඞ්කාරස්‍ය පණස්වරූපෝ භවති|
ⅩⅤ ප්‍රභෞ යීශෞ යුෂ්මාකං විශ්වාසඃ සර්ව්වේෂු පවිත්‍රලෝකේෂු ප්‍රේම චාස්ත ඉති වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වාහමපි
ⅩⅥ යුෂ්මානධි නිරන්තරම් ඊශ්වරං ධන්‍යං වදන් ප්‍රාර්ථනාසමයේ ච යුෂ්මාන් ස්මරන් වරමිමං යාචාමි|
ⅩⅦ අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය තාතෝ යඃ ප්‍රභාවාකර ඊශ්වරඃ ස ස්වකීයතත්ත්වඥානාය යුෂ්මභ්‍යං ඥානජනකම් ප්‍රකාශිතවාක්‍යබෝධකඤ්චාත්මානං දේයාත්|
ⅩⅧ යුෂ්මාකං ඥානචක්‍ෂූංෂි ච දීප්තියුක්තානි කෘත්වා තස්‍යාහ්වානං කීදෘශ්‍යා ප්‍රත්‍යාශයා සම්බලිතං පවිත්‍රලෝකානාං මධ්‍යේ තේන දත්තෝ(අ)ධිකාරඃ කීදෘශඃ ප්‍රභාවනිධි ර්විශ්වාසිෂු චාස්මාසු ප්‍රකාශමානස්‍ය
ⅩⅨ තදීයමහාපරාක්‍රමස්‍ය මහත්වං කීදෘග් අනුපමං තත් සර්ව්වං යුෂ්මාන් ඥාපයතු|
ⅩⅩ යතඃ ස යස්‍යාඃ ශක්තේඃ ප්‍රබලතාං ඛ්‍රීෂ්ටේ ප්‍රකාශයන් මෘතගණමධ්‍යාත් තම් උත්ථාපිතවාන්,
ⅩⅪ අධිපතිත්වපදං ශාසනපදං පරාක්‍රමෝ රාජත්වඤ්චේතිනාමානි යාවන්ති පදානීහ ලෝකේ පරලෝකේ ච විද්‍යන්තේ තේෂාං සර්ව්වේෂාම් ඌර්ද්ධ්වේ ස්වර්ගේ නිජදක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ තම් උපවේශිතවාන්,
ⅩⅫ සර්ව්වාණි තස්‍ය චරණයෝරධෝ නිහිතවාන් යා සමිතිස්තස්‍ය ශරීරං සර්ව්වත්‍ර සර්ව්වේෂාං පූරයිතුඃ පූරකඤ්ච භවති තං තස්‍යා මූර්ද්ධානං කෘත්වා
ⅩⅩⅢ සර්ව්වේෂාම් උපර‍්‍ය්‍යුපරි නියුක්තවාංශ්ච සෛව ශක්තිරස්මාස්වපි තේන ප්‍රකාශ්‍යතේ|