Ⅰ හේ භ්‍රාතරඃ, යුෂ්මාකං කශ්චිද් යදි කස්මිංශ්චිත් පාපේ පතති තර්හ්‍යාත්මිකභාවයුක්තෛ ර‍්‍යුෂ්මාභිස්තිතික්‍ෂාභාවං විධාය ස පුනරුත්ථාප්‍යතාං යූයමපි යථා තාදෘක්පරීක්‍ෂායාං න පතථ තථා සාවධානා භවත|
Ⅱ යුෂ්මාකම් ඒකෛකෝ ජනඃ පරස්‍ය භාරං වහත්වනේන ප්‍රකාරේණ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය විධිං පාලයත|
Ⅲ යදි කශ්චන ක්‍ෂුද්‍රඃ සන් ස්වං මහාන්තං මන්‍යතේ තර්හි තස්‍යාත්මවඤ්චනා ජායතේ|
Ⅳ අත ඒකෛකේන ජනේන ස්වකීයකර්ම්මණඃ පරීක්‍ෂා ක්‍රියතාං තේන පරං නාලෝක්‍ය කේවලම් ආත්මාලෝකනාත් තස්‍ය ශ්ලඝා සම්භවිෂ්‍යති|
Ⅴ යත ඒකෛකෝे ජනඃ ස්වකීයං භාරං වක්‍ෂ්‍යති|
Ⅵ යෝ ජනෝ ධර්ම්මෝපදේශං ලභතේ ස උපදේෂ්ටාරං ස්වීයසර්ව්වසම්පත්තේ ර්භාගිනං කරෝතු|
Ⅶ යුෂ්මාකං භ්‍රාන්ති ර්න භවතු, ඊශ්වරෝ නෝපහසිතව්‍යඃ, යේන යද් බීජම් උප්‍යතේ තේන තජ්ජාතං ශස්‍යං කර්ත්තිෂ්‍යතේ|
Ⅷ ස්වශරීරාර්ථං යේන බීජම් උප්‍යතේ තේන ශරීරාද් විනාශරූපං ශස්‍යං ලප්ස්‍යතේ කින්ත්වාත්මනඃ කෘතේ යේන බීජම් උප්‍යතේ තේනාත්මතෝ(අ)නන්තජීවිතරූපං ශස්‍යං ලප්ස්‍යතේ|
Ⅸ සත්කර්ම්මකරණේ(අ)ස්මාභිරශ්‍රාන්තෛ ර්භවිතව්‍යං යතෝ(අ)ක්ලාන්තෞස්තිෂ්ඨද්භිරස්මාභිරුපයුක්තසමයේ තත් ඵලානි ලප්ස්‍යන්තේ|
Ⅹ අතෝ යාවත් සමයස්තිෂ්ඨති තාවත් සර්ව්වාන් ප්‍රති විශේෂතෝ විශ්වාසවේශ්මවාසිනඃ ප්‍රත්‍යස්මාභි ර්හිතාචාරඃ කර්ත්තව්‍යඃ|
Ⅺ හේ භ්‍රාතරඃ, අහං ස්වහස්තේන යුෂ්මාන් ප්‍රති කියද්වෘහත් පත්‍රං ලිඛිතවාන් තද් යුෂ්මාභි ර්දෘශ්‍යතාං|
Ⅻ යේ ශාරීරිකවිෂයේ සුදෘශ්‍යා භවිතුමිච්ඡන්ති තේ යත් ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ක්‍රුශස්‍ය කාරණාදුපද්‍රවස්‍ය භාගිනෝ න භවන්ති කේවලං තදර්ථං ත්වක්ඡේදේ යුෂ්මාන් ප්‍රවර්ත්තයන්ති|
ⅩⅢ තේ ත්වක්ඡේදග්‍රාහිණෝ(අ)පි ව්‍යවස්ථාං න පාලයන්ති කින්තු යුෂ්මච්ඡරීරාත් ශ්ලාඝාලාභාර්ථං යුෂ්මාකං ත්වක්ඡේදම් ඉච්ඡන්ති|
ⅩⅣ කින්තු යේනාහං සංසාරාය හතඃ සංසාරෝ(අ)පි මහ්‍යං හතස්තදස්මත්ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ක්‍රුශං විනාන්‍යත්‍ර කුත්‍රාපි මම ශ්ලාඝනං කදාපි න භවතු|
ⅩⅤ ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශෞ ත්වක්ඡේදාත්වක්ඡේදයෝඃ කිමපි ගුණං නාස්ති කින්තු නවීනා සෘෂ්ටිරේව ගුණයුක්තා|
ⅩⅥ අපරං යාවන්තෝ ලෝකා ඒතස්මින් මාර්ගේ චරන්ති තේෂාම් ඊශ්වරීයස්‍ය කෘත්ස්නස්‍යේස්‍රායේලශ්ච ශාන්ති ර්දයාලාභශ්ච භූයාත්|
ⅩⅦ ඉතඃ පරං කෝ(අ)පි මාං න ක්ලිශ්නාතු යස්මාද් අහං ස්වගාත්‍රේ ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය චිහ්නානි ධාරයේ|
ⅩⅧ හේ භ්‍රාතරඃ අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රසාදෝ යුෂ්මාකම් ආත්මනි ස්ථේයාත්| තථාස්තු|