Ⅰ ඛ්‍රීෂ්ටෝ(අ)ස්මභ්‍යං යත් ස්වාතන්ත්‍ර‍්‍යං දත්තවාන් යූයං තත්‍ර ස්ථිරාස්තිෂ්ඨත දාසත්වයුගේන පුන ර්න නිබධ්‍යධ්වං|
Ⅱ පශ්‍යතාහං පෞලෝ යුෂ්මාන් වදාමි යදි ඡින්නත්වචෝ භවථ තර්හි ඛ්‍රීෂ්ටේන කිමපි නෝපකාරිෂ්‍යධ්වේ|
Ⅲ අපරං යඃ කශ්චිත් ඡින්නත්වග් භවති ස කෘත්ස්නව්‍යවස්ථායාඃ පාලනම් ඊශ්වරාය ධාරයතීති ප්‍රමාණං දදාමි|
Ⅳ යුෂ්මාකං යාවන්තෝ ලෝකා ව්‍යවස්ථයා සපුණ්‍යීභවිතුං චේෂ්ටන්තේ තේ සර්ව්වේ ඛ්‍රීෂ්ටාද් භ්‍රෂ්ටා අනුග්‍රහාත් පතිතාශ්ච|
Ⅴ යතෝ වයම් ආත්මනා විශ්වාසාත් පුණ්‍යලාභාශාසිද්ධං ප්‍රතීක්‍ෂාමහේ|
Ⅵ ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශෞ ත්වක්ඡේදාත්වක්ඡේදයෝඃ කිමපි ගුණං නාස්ති කින්තු ප්‍රේම්නා සඵලෝ විශ්වාස ඒව ගුණයුක්තඃ|
Ⅶ පූර්ව්වං යූයං සුන්දරම් අධාවත කින්ත්විදානීං කේන බාධාං ප්‍රාප්‍ය සත්‍යතාං න ගෘහ්ලීථ?
Ⅷ යුෂ්මාකං සා මති ර‍්‍යුෂ්මදාහ්වානකාරිණ ඊශ්වරාන්න ජාතා|
Ⅸ විකාරඃ කෘත්ස්නශක්තූනාං ස්වල්පකිණ්වේන ජසයතේ|
Ⅹ යුෂ්මාකං මති ර්විකාරං න ගමිෂ්‍යතීත්‍යහං යුෂ්මානධි ප්‍රභුනාශංසේ; කින්තු යෝ යුෂ්මාන් විචාරලයති ස යඃ කශ්චිද් භවේත් සමුචිතං දණ්ඩං ප්‍රාප්ස්‍යති|
Ⅺ පරන්තු හේ භ්‍රාතරඃ, යද්‍යහම් ඉදානීම් අපි ත්වක්ඡේදං ප්‍රචාරයේයං තර්හි කුත උපද්‍රවං භුඤ්ජිය? තත්කෘතේ ක්‍රුශං නිර්බ්බාධම් අභවිෂ්‍යත්|
Ⅻ යේ ජනා යුෂ්මාකං චාඤ්චල්‍යං ජනයන්ති තේෂාං ඡේදනමේව මයාභිලෂ්‍යතේ|
ⅩⅢ හේ භ්‍රාතරඃ, යූයං ස්වාතන්ත්‍ර‍්‍යාර්ථම් ආහූතා ආධ්වේ කින්තු තත්ස්වාතන්ත්‍ර‍්‍යද්වාරේණ ශාරීරිකභාවෝ යුෂ්මාන් න ප්‍රවිශතු| යූයං ප්‍රේම්නා පරස්පරං පරිචර‍්‍ය්‍යාං කුරුධ්වං|
ⅩⅣ යස්මාත් ත්වං සමීපවාසිනි ස්වවත් ප්‍රේම කුර‍්‍ය්‍යා ඉත්‍යේකාඥා කෘත්ස්නායා ව්‍යවස්ථායාඃ සාරසංග්‍රහඃ|
ⅩⅤ කින්තු යූයං යදි පරස්පරං දංදශ්‍යධ්වේ (අ)ශාශ්‍යධ්වේ ච තර්හි යුෂ්මාකම් ඒකෝ(අ)න්‍යේන යන්න ග්‍රස්‍යතේ තත්‍ර යුෂ්මාභිඃ සාවධානෛ ර්භවිතව්‍යං|
ⅩⅥ අහං බ්‍රවීමි යූයම් ආත්මිකාචාරං කුරුත ශාරීරිකාභිලාෂං මා පූරයත|
ⅩⅦ යතඃ ශාරීරිකාභිලාෂ ආත්මනෝ විපරීතඃ, ආත්මිකාභිලාෂශ්ච ශරීරස්‍ය විපරීතඃ, අනයෝරුභයෝඃ පරස්පරං විරෝධෝ විද්‍යතේ තේන යුෂ්මාභි ර‍්‍යද් අභිලෂ්‍යතේ තන්න කර්ත්තව්‍යං|
ⅩⅧ යූයං යද්‍යාත්මනා විනීයධ්වේ තර්හි ව්‍යවස්ථායා අධීනා න භවථ|
ⅩⅨ අපරං පරදාරගමනං වේශ්‍යාගමනම් අශුචිතා කාමුකතා ප්‍රතිමාපූජනම්
ⅩⅩ ඉන්ද්‍රජාලං ශත්‍රුත්වං විවාදෝ(අ)න්තර්ජ්වලනං ක්‍රෝධඃ කලහෝ(අ)නෛක්‍යං
ⅩⅪ පාර්ථක්‍යම් ඊර්ෂ්‍යා වධෝ මත්තත්වං ලම්පටත්වමිත්‍යාදීනි ස්පෂ්ටත්වේන ශාරීරිකභාවස්‍ය කර්ම්මාණි සන්ති| පූර්ව්වං යද්වත් මයා කථිතං තද්වත් පුනරපි කථ්‍යතේ යේ ජනා ඒතාදෘශානි කර්ම්මාණ්‍යාචරන්ති තෛරීශ්වරස්‍ය රාජ්‍යේ(අ)ධිකාරඃ කදාච න ලප්ස්‍යතේ|
ⅩⅫ කිඤ්ච ප්‍රේමානන්දඃ ශාන්තිශ්චිරසහිෂ්ණුතා හිතෛෂිතා භද්‍රත්වං විශ්වාස්‍යතා තිතික්‍ෂා
ⅩⅩⅢ පරිමිතභෝජිත්වමිත්‍යාදීන්‍යාත්මනඃ ඵලානි සන්ති තේෂාං විරුද්ධා කාපි ව්‍යවස්ථා නහි|
ⅩⅩⅣ යේ තු ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ලෝකාස්තේ රිපුභිරභිලාෂෛශ්ච සහිතං ශාරීරිකභාවං ක්‍රුශේ නිහතවන්තඃ|
ⅩⅩⅤ යදි වයම් ආත්මනා ජීවාමස්තර්හ්‍යාත්මිකාචාරෝ(අ)ස්මාභිඃ කර්ත්තව්‍යඃ,
ⅩⅩⅥ දර්පඃ පරස්පරං නිර්භර්ත්සනං ද්වේෂශ්චාස්මාභි ර්න කර්ත්තව්‍යානි|