Ⅰ අහං වදාමි සම්පදධිකාරී යාවද් බාලස්තිෂ්ඨති තාවත් සර්ව්වස්වස්‍යාධිපතිඃ සන්නපි ස දාසාත් කේනාපි විෂයේණ න විශිෂ්‍යතේ
Ⅱ කින්තු පිත්‍රා නිරූපිතං සමයං යාවත් පාලකානාං ධනාධ්‍යක්‍ෂාණාඤ්ච නිඝ්නස්තිෂ්ඨති|
Ⅲ තද්වද් වයමපි බාල්‍යකාලේ දාසා ඉව සංසාරස්‍යාක්‍ෂරමාලායා අධීනා ආස්මහේ|
Ⅳ අනන්තරං සමයේ සම්පූර්ණතාං ගතවති ව්‍යවස්ථාධීනානාං මෝචනාර්ථම්
Ⅴ අස්මාකං පුත්‍රත්වප්‍රාප්ත්‍යර්ථඤ්චේශ්වරඃ ස්ත්‍රියා ජාතං ව්‍යවස්ථායා අධිනීභූතඤ්ච ස්වපුත්‍රං ප්‍රේෂිතවාන්|
Ⅵ යූයං සන්තානා අභවත තත්කාරණාද් ඊශ්වරඃ ස්වපුත්‍රස්‍යාත්මානාං යුෂ්මාකම් අන්තඃකරණානි ප්‍රහිතවාන් ස චාත්මා පිතඃ පිතරිත්‍යාහ්වානං කාරයති|
Ⅶ අත ඉදානීං යූයං න දාසාඃ කින්තුඃ සන්තානා ඒව තස්මාත් සන්තානත්වාච්ච ඛ්‍රීෂ්ටේනේශ්වරීයසම්පදධිකාරිණෝ(අ)ප්‍යාධ්වේ|
Ⅷ අපරඤ්ච පූර්ව්වං යූයම් ඊශ්වරං න ඥාත්වා යේ ස්වභාවතෝ(අ)නීශ්වරාස්තේෂාං දාසත්වේ(අ)තිෂ්ඨත|
Ⅸ ඉදානීම් ඊශ්වරං ඥාත්වා යදි වේශ්වරේණ ඥාතා යූයං කථං පුනස්තානි විඵලානි තුච්ඡානි චාක්‍ෂරාණි ප්‍රති පරාවර්ත්තිතුං ශක්නුථ? යූයං කිං පුනස්තේෂාං දාසා භවිතුමිච්ඡථ?
Ⅹ යූයං දිවසාන් මාසාන් තිථීන් සංවත්සරාංශ්ච සම්මන්‍යධ්වේ|
Ⅺ යුෂ්මදර්ථං මයා යඃ පරිශ්‍රමෝ(අ)කාරි ස විඵලෝ ජාත ඉති යුෂ්මානධ්‍යහං බිභේමි|
Ⅻ හේ භ්‍රාතරඃ, අහං යාදෘශෝ(අ)ස්මි යූයමපි තාදෘශා භවතේති ප්‍රාර්ථයේ යතෝ(අ)හමපි යුෂ්මත්තුල්‍යෝ(අ)භවං යුෂ්මාභි ර්මම කිමපි නාපරාද්ධං|
ⅩⅢ පූර්ව්වමහං කලේවරස්‍ය දෞර්බ්බල්‍යේන යුෂ්මාන් සුසංවාදම් අඥාපයමිති යූයං ජානීථ|
ⅩⅣ තදානීං මම පරීක්‍ෂකං ශාරීරක්ලේශං දෘෂ්ට්වා යූයං මාම් අවඥාය ඍතීයිතවන්තස්තන්නහි කින්ත්වීශ්වරස්‍ය දූතමිව සාක්‍ෂාත් ඛ්‍රීෂ්ට යීශුමිව වා මාං ගෘහීතවන්තඃ|
ⅩⅤ අතස්තදානීං යුෂ්මාකං යා ධන්‍යතාභවත් සා ක්ක ගතා? තදානීං යූයං යදි ස්වේෂාං නයනාන්‍යුත්පාට්‍ය මහ්‍යං දාතුම් අශක්‍ෂ්‍යත තර්හි තදප්‍යකරිෂ්‍යතේති ප්‍රමාණම් අහං දදාමි|
ⅩⅥ සාම්ප්‍රතමහං සත්‍යවාදිත්වාත් කිං යුෂ්මාකං රිපු ර්ජාතෝ(අ)ස්මි?
ⅩⅦ තේ යුෂ්මත්කෘතේ ස්පර්ද්ධන්තේ කින්තු සා ස්පර්ද්ධා කුත්සිතා යතෝ යූයං තානධි යත් ස්පර්ද්ධධ්වං තදර්ථං තේ යුෂ්මාන් පෘථක් කර්ත්තුම් ඉච්ඡන්ති|
ⅩⅧ කේවලං යුෂ්මත්සමීපේ මමෝපස්ථිතිසමයේ තන්නහි, කින්තු සර්ව්වදෛව භද්‍රමධි ස්පර්ද්ධනං භද්‍රං|
ⅩⅨ හේ මම බාලකාඃ, යුෂ්මදන්ත ර‍්‍යාවත් ඛ්‍රීෂ්ටෝ මූර්තිමාන් න භවති තාවද් යුෂ්මත්කාරණාත් පුනඃ ප්‍රසවවේදනේව මම වේදනා ජායතේ|
ⅩⅩ අහමිදානීං යුෂ්මාකං සන්නිධිං ගත්වා ස්වරාන්තරේණ යුෂ්මාන් සම්භාෂිතුං කාමයේ යතෝ යුෂ්මානධි ව්‍යාකුලෝ(අ)ස්මි|
ⅩⅪ හේ ව්‍යවස්ථාධීනතාකාඞ්ක්‍ෂිණඃ යූයං කිං ව්‍යවස්ථායා වචනං න ගෘහ්ලීථ?
ⅩⅫ තන්මාං වදත| ලිඛිතමාස්තේ, ඉබ්‍රාහීමෝ ද්වෞ පුත්‍රාවාසාතේ තයෝරේකෝ දාස්‍යාං ද්විතීයශ්ච පත්න්‍යාං ජාතඃ|
ⅩⅩⅢ තයෝ ර‍්‍යෝ දාස්‍යාං ජාතඃ ස ශාරීරිකනියමේන ජඥේ යශ්ච පත්න්‍යාං ජාතඃ ස ප්‍රතිඥයා ජඥේ|
ⅩⅩⅣ ඉදමාඛ්‍යානං දෘෂ්ටන්තස්වරූපං| තේ ද්වේ යෝෂිතාවීශ්වරීයසන්ධී තයෝරේකා සීනයපර්ව්වතාද් උත්පන්නා දාසජනයිත්‍රී ච සා තු හාජිරා|
ⅩⅩⅤ යස්මාද් හාජිරාශබ්දේනාරවදේශස්ථසීනයපර්ව්වතෝ බෝධ්‍යතේ, සා ච වර්ත්තමානායා යිරූශාලම්පුර‍්‍ය්‍යාඃ සදෘශී| යතඃ ස්වබාලෛඃ සහිතා සා දාසත්ව ආස්තේ|
ⅩⅩⅥ කින්තු ස්වර්ගීයා යිරූශාලම්පුරී පත්නී සර්ව්වේෂාම් අස්මාකං මාතා චාස්තේ|
ⅩⅩⅦ යාදෘශං ලිඛිතම් ආස්තේ, "වන්ධ්‍යේ සන්තානහීනේ ත්වං ස්වරං ජයජයං කුරු| අප්‍රසූතේ ත්වයෝල්ලාසෝ ජයාශබ්දශ්ච ගීයතාං| යත ඒව සනාථායා යෝෂිතඃ සන්තතේ ර්ගණාත්| අනාථා යා භවේන්නාරී තදපත්‍යානි භූරිශඃ|| "
ⅩⅩⅧ හේ භ්‍රාතෘගණ, ඉම්හාක් ඉව වයං ප්‍රතිඥයා ජාතාඃ සන්තානාඃ|
ⅩⅩⅨ කින්තු තදානීං ශාරීරිකනියමේන ජාතඃ පුත්‍රෝ යද්වද් ආත්මිකනියමේන ජාතං පුත්‍රම් උපාද්‍රවත් තථාධුනාපි|
ⅩⅩⅩ කින්තු ශාස්ත්‍රේ කිං ලිඛිතං? "ත්වම් ඉමාං දාසීං තස්‍යාඃ පුත්‍රඤ්චාපසාරය යත ඒෂ දාසීපුත්‍රඃ පත්නීපුත්‍රේණ සමං නෝත්තරාධිකාරී භවිය්‍යතීති| "
ⅩⅩⅪ අතඒව හේ භ්‍රාතරඃ, වයං දාස්‍යාඃ සන්තානා න භූත්වා පාත්න්‍යාඃ සන්තානා භවාමඃ|