Ⅰ හේ නිර්බ්බෝධා ගාලාතිලෝකාඃ, යුෂ්මාකං මධ්‍යේ ක්‍රුශේ හත ඉව යීශුඃ ඛ්‍රීෂ්ටෝ යුෂ්මාකං සමක්‍ෂං ප්‍රකාශිත ආසීත් අතෝ යූයං යථා සත්‍යං වාක්‍යං න ගෘහ්ලීථ තථා කේනාමුහ්‍යත?
Ⅱ අහං යුෂ්මත්තඃ කථාමේකාං ජිඥාසේ යූයම් ආත්මානං කේනාලභධ්වං? ව්‍යවස්ථාපාලනේන කිං වා විශ්වාසවාක්‍යස්‍ය ශ්‍රවණේන?
Ⅲ යූයං කිම් ඊදෘග් අබෝධා යද් ආත්මනා කර්ම්මාරභ්‍ය ශරීරේණ තත් සාධයිතුං යතධ්වේ?
Ⅳ තර්හි යුෂ්මාකං ගුරුතරෝ දුඃඛභෝගඃ කිං නිෂ්ඵලෝ භවිෂ්‍යති? කුඵලයුක්තෝ වා කිං භවිෂ්‍යති?
Ⅴ යෝ යුෂ්මභ්‍යම් ආත්මානං දත්තවාන් යුෂ්මන්මධ්‍ය ආශ්චර‍්‍ය්‍යාණි කර්ම්මාණි ච සාධිතවාන් ස කිං ව්‍යවස්ථාපාලනේන විශ්වාසවාක්‍යස්‍ය ශ්‍රවණේන වා තත් කෘතවාන්?
Ⅵ ලිඛිතමාස්තේ, ඉබ්‍රාහීම ඊශ්වරේ ව්‍යශ්වසීත් ස ච විශ්වාසස්තස්මෛ පුණ්‍යාර්ථං ගණිතෝ බභූව,
Ⅶ අතෝ යේ විශ්වාසාශ්‍රිතාස්ත ඒවේබ්‍රාහීමඃ සන්තානා ඉති යුෂ්මාභි ර්ඥායතාං|
Ⅷ ඊශ්වරෝ භින්නජාතීයාන් විශ්වාසේන සපුණ්‍යීකරිෂ්‍යතීති පූර්ව්වං ඥාත්වා ශාස්ත්‍රදාතා පූර්ව්වම් ඉබ්‍රාහීමං සුසංවාදං ශ්‍රාවයන ජගාද, ත්වත්තෝ භින්නජාතීයාඃ සර්ව්ව ආශිෂං ප්‍රාප්ස්‍යන්තීති|
Ⅸ අතෝ යේ විශ්වාසාශ්‍රිතාස්තේ විශ්වාසිනේබ්‍රාහීමා සාර්ද්ධම් ආශිෂං ලභන්තේ|
Ⅹ යාවන්තෝ ලෝකා ව්‍යවස්ථායාඃ කර්ම්මණ්‍යාශ්‍රයන්ති තේ සර්ව්වේ ශාපාධීනා භවන්ති යතෝ ලිඛිතමාස්තේ, යථා, "යඃ කශ්චිද් ඒතස්‍ය ව්‍යවස්ථාග්‍රන්ථස්‍ය සර්ව්වවාක්‍යානි නිශ්චිද්‍රං න පාලයති ස ශප්ත ඉති| "
Ⅺ ඊශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාත් කෝ(අ)පි ව්‍යවස්ථයා සපුණ්‍යෝ න භවති තද ව්‍යක්තං යතඃ "පුණ්‍යවාන් මානවෝ විශ්වාසේන ජීවිෂ්‍යතීති" ශාස්ත්‍රීයං වචඃ|
Ⅻ ව්‍යවස්ථා තු විශ්වාසසම්බන්ධිනී න භවති කින්ත්වේතානි යඃ පාලයිෂ්‍යති ස ඒව තෛ ර්ජීවිෂ්‍යතීතිනියමසම්බන්ධිනී|
ⅩⅢ ඛ්‍රීෂ්ටෝ(අ)ස්මාන් පරික්‍රීය ව්‍යවස්ථායාඃ ශාපාත් මෝචිතවාන් යතෝ(අ)ස්මාකං විනිමයේන ස ස්වයං ශාපාස්පදමභවත් තදධි ලිඛිතමාස්තේ, යථා, "යඃ කශ්චිත් තරාවුල්ලම්බ්‍යතේ සෝ(අ)භිශප්ත ඉති| "
ⅩⅣ තස්මාද් ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනේව්‍රාහීම ආශී ර්භින්නජාතීයලෝකේෂු වර්ත්තතේ තේන වයං ප්‍රතිඥාතම් ආත්මානං විශ්වාසේන ලබ්ධුං ශක්නුමඃ|
ⅩⅤ හේ භ්‍රාතෘගණ මානුෂාණාං රීත්‍යනුසාරේණාහං කථයාමි කේනචිත් මානවේන යෝ නියමෝ නිරචායි තස්‍ය විකෘති ර්වෘද්ධි ර්වා කේනාපි න ක්‍රියතේ|
ⅩⅥ පරන්ත්විබ්‍රාහීමේ තස්‍ය සන්තානාය ච ප්‍රතිඥාඃ ප්‍රති ශුශ්‍රුවිරේ තත්‍ර සන්තානශබ්දං බහුවචනාන්තම් අභූත්වා තව සන්තානායේත්‍යේකවචනාන්තං බභූව ස ච සන්තානඃ ඛ්‍රීෂ්ට ඒව|
ⅩⅦ අතඒවාහං වදාමි, ඊශ්වරේණ යෝ නියමඃ පුරා ඛ්‍රීෂ්ටමධි නිරචායි තතඃ පරං ත්‍රිංශදධිකචතුඃශතවත්සරේෂු ගතේෂු ස්ථාපිතා ව්‍යවස්ථා තං නියමං නිරර්ථකීකෘත්‍ය තදීයප්‍රතිඥා ලෝප්තුං න ශක්නෝති|
ⅩⅧ යස්මාත් සම්පදධිකාරෝ යදි ව්‍යවස්ථයා භවති තර්හි ප්‍රතිඥයා න භවති කින්ත්වීශ්වරඃ ප්‍රතිඥයා තදධිකාරිත්වම් ඉබ්‍රාහීමේ (අ)දදාත්|
ⅩⅨ තර්හි ව්‍යවස්ථා කිම්භූතා? ප්‍රතිඥා යස්මෛ ප්‍රතිශ්‍රුතා තස්‍ය සන්තානස්‍යාගමනං යාවද් ව්‍යභිචාරනිවාරණාර්ථං ව්‍යවස්ථාපි දත්තා, සා ච දූතෛරාඥාපිතා මධ්‍යස්ථස්‍ය කරේ සමර්පිතා ච|
ⅩⅩ නෛකස්‍ය මධ්‍යස්ථෝ විද්‍යතේ කින්ත්වීශ්වර ඒක ඒව|
ⅩⅪ තර්හි ව්‍යවස්ථා කිම් ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රතිඥානාං විරුද්ධා? තන්න භවතු| යස්මාද් යදි සා ව්‍යවස්ථා ජීවනදානේසමර්ථාභවිෂ්‍යත් තර්හි ව්‍යවස්ථයෛව පුණ්‍යලාභෝ(අ)භවිෂ්‍යත්|
ⅩⅫ කින්තු යීශුඛ්‍රීෂ්ටේ යෝ විශ්වාසස්තත්සම්බන්ධියාඃ ප්‍රතිඥායාඃ ඵලං යද් විශ්වාසිලෝකේභ්‍යෝ දීයතේ තදර්ථං ශාස්ත්‍රදාතා සර්ව්වාන් පාපාධීනාන් ගණයති|
ⅩⅩⅢ අතඒව විශ්වාසස්‍යානාගතසමයේ වයං ව්‍යවස්ථාධීනාඃ සන්තෝ විශ්වාසස්‍යෝදයං යාවද් රුද්ධා ඉවාරක්‍ෂ්‍යාමහේ|
ⅩⅩⅣ ඉත්ථං වයං යද් විශ්වාසේන සපුණ්‍යීභවාමස්තදර්ථං ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සමීපම් අස්මාන් නේතුං ව්‍යවස්ථාග්‍රථෝ(අ)ස්මාකං විනේතා බභූව|
ⅩⅩⅤ කින්ත්වධුනාගතේ විශ්වාසේ වයං තස්‍ය විනේතුරනධීනා අභවාම|
ⅩⅩⅥ ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශෞ විශ්වසනාත් සර්ව්වේ යූයම් ඊශ්වරස්‍ය සන්තානා ජාතාඃ|
ⅩⅩⅦ යූයං යාවන්තෝ ලෝකාඃ ඛ්‍රීෂ්ටේ මජ්ජිතා අභවත සර්ව්වේ ඛ්‍රීෂ්ටං පරිහිතවන්තඃ|
ⅩⅩⅧ අතෝ යුෂ්මන්මධ්‍යේ යිහූදියූනානිනෝ ර්දාසස්වතන්ත්‍රයෝ ර‍්‍යෝෂාපුරුෂයෝශ්ච කෝ(අ)පි විශේෂෝ නාස්ති; සර්ව්වේ යූයං ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශාවේක ඒව|
ⅩⅩⅨ කිඤ්ච යූයං යදි ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය භවථ තර්හි සුතරාම් ඉබ්‍රාහීමඃ සන්තානාඃ ප්‍රතිඥයා සම්පදධිකාරිණශ්චාධ්වේ|