Ⅰ අනන්තරං චතුර්දශසු වත්සරේෂු ගතේෂ්වහං බර්ණබ්බා සහ යිරූශාලමනගරං පුනරගච්ඡං, තදානෝං තීතමපි ස්වසඞ්ගිනම් අකරවං|
Ⅱ තත්කාලේ(අ)හම් ඊශ්වරදර්ශනාද් යාත්‍රාම් අකරවං මයා යඃ පරිශ්‍රමෝ(අ)කාරි කාරිෂ්‍යතේ වා ස යන්නිෂ්ඵලෝ න භවේත් තදර්ථං භින්නජාතීයානාං මධ්‍යේ මයා ඝෝෂ්‍යමාණඃ සුසංවාදස්තත්‍රත්‍යේභ්‍යෝ ලෝකේභ්‍යෝ විශේෂතෝ මාන්‍යේභ්‍යෝ නරේභ්‍යෝ මයා න්‍යවේද්‍යත|
Ⅲ තතෝ මම සහචරස්තීතෝ යද්‍යපි යූනානීය ආසීත් තථාපි තස්‍ය ත්වක්ඡේදෝ(අ)ප්‍යාවශ්‍යකෝ න බභූව|
Ⅳ යතශ්ඡලේනාගතා අස්මාන් දාසාන් කර්ත්තුම් ඉච්ඡවඃ කතිපයා භාක්තභ්‍රාතරඃ ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනාස්මභ්‍යං දත්තං ස්වාතන්ත්‍ර‍්‍යම් අනුසන්ධාතුං චාරා ඉව සමාජං ප්‍රාවිශන්|
Ⅴ අතඃ ප්‍රකෘතේ සුසංවාදේ යුෂ්මාකම් අධිකාරෝ යත් තිෂ්ඨේත් තදර්ථං වයං දණ්ඩෛකමපි යාවද් ආඥාග්‍රහණේන තේෂාං වශ්‍යා නාභවාම|
Ⅵ පරන්තු යේ ලෝකා මාන්‍යාස්තේ යේ කේචිද් භවේයුස්තානහං න ගණයාමි යත ඊශ්වරඃ කස්‍යාපි මානවස්‍ය පක්‍ෂපාතං න කරෝති, යේ ච මාන්‍යාස්තේ මාං කිමපි නවීනං නාඥාපයන්|
Ⅶ කින්තු ඡින්නත්වචාං මධ්‍යේ සුසංවාදප්‍රචාරණස්‍ය භාරඃ පිතරි යථා සමර්පිතස්තථෛවාච්ඡින්නත්වචාං මධ්‍යේ සුසංවාදප්‍රචාරණස්‍ය භාරෝ මයි සමර්පිත ඉති තෛ ර්බුබුධේ|
Ⅷ යතශ්ඡින්නත්වචාං මධ්‍යේ ප්‍රේරිතත්වකර්ම්මණේ යස්‍ය යා ශක්තිඃ පිතරමාශ්‍රිතවතී තස්‍යෛව සා ශක්ති ර්භින්නජාතීයානාං මධ්‍යේ තස්මෛ කර්ම්මණේ මාමප්‍යාශ්‍රිතවතී|
Ⅸ අතෝ මහ්‍යං දත්තම් අනුග්‍රහං ප්‍රතිඥාය ස්තම්භා ඉව ගණිතා යේ යාකූබ් කෛඵා යෝහන් චෛතේ සහායතාසූචකං දක්‍ෂිණහස්තග්‍රහංණ විධාය මාං බර්ණබ්බාඤ්ච ජගදුඃ, යුවාං භින්නජාතීයානාං සන්නිධිං ගච්ඡතං වයං ඡින්නත්වචා සන්නිධිං ගච්ඡාමඃ,
Ⅹ කේවලං දරිද්‍රා යුවාභ්‍යාං ස්මරණීයා ඉති| අතස්තදේව කර්ත්තුම් අහං යතේ ස්ම|
Ⅺ අපරම් ආන්තියඛියානගරං පිතර ආගතේ(අ)හං තස්‍ය දෝෂිත්වාත් සමක්‍ෂං තම් අභර්ත්සයං|
Ⅻ යතඃ ස පූර්ව්වම් අන්‍යජාතීයෛඃ සාර්ද්ධම් ආහාරමකරෝත් තතඃ පරං යාකූබඃ සමීපාත් කතිපයජනේෂ්වාගතේෂු ස ඡින්නත්වඞ්මනුෂ්‍යේභ්‍යෝ භයේන නිවෘත්‍ය පෘථග් අභවත්|
ⅩⅢ තතෝ(අ)පරේ සර්ව්වේ යිහූදිනෝ(අ)පි තේන සාර්ද්ධං කපටාචාරම් අකුර්ව්වන් බර්ණබ්බා අපි තේෂාං කාපට්‍යේන විපථගාම්‍යභවත්|
ⅩⅣ තතස්තේ ප්‍රකෘතසුසංවාදරූපේ සරලපථේ න චරන්තීති දෘෂ්ට්වාහං සර්ව්වේෂාං සාක්‍ෂාත් පිතරම් උක්තවාන් ත්වං යිහූදී සන් යදි යිහූදිමතං විහාය භින්නජාතීය ඉවාචරසි තර්හි යිහූදිමතාචරණාය භින්නජාතීයාන් කුතඃ ප්‍රවර්ත්තයසි?
ⅩⅤ ආවාං ජන්මනා යිහූදිනෞ භවාවෝ භින්නජාතීයෞ පාපිනෞ න භවාවඃ
ⅩⅥ කින්තු ව්‍යවස්ථාපාලනේන මනුෂ්‍යඃ සපුණ්‍යෝ න භවති කේවලං යීශෞ ඛ්‍රීෂ්ටේ යෝ විශ්වාසස්තේනෛව සපුණ්‍යෝ භවතීති බුද්ධ්වාවාමපි ව්‍යවස්ථාපාලනං විනා කේවලං ඛ්‍රීෂ්ටේ විශ්වාසේන පුණ්‍යප්‍රාප්තයේ ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශෞ ව්‍යශ්වසිව යතෝ ව්‍යවස්ථාපාලනේන කෝ(අ)පි මානවඃ පුණ්‍යං ප්‍රාප්තුං න ශක්නෝති|
ⅩⅦ පරන්තු යීශුනා පුණ්‍යප්‍රාප්තයේ යතමානාවප්‍යාවාං යදි පාපිනෞ භවාවස්තර්හි කිං වක්තව්‍යං? ඛ්‍රීෂ්ටඃ පාපස්‍ය පරිචාරක ඉති? තන්න භවතු|
ⅩⅧ මයා යද් භග්නං තද් යදි මයා පුනර්නිර්ම්මීයතේ තර්හි මයෛවාත්මදෝෂඃ ප්‍රකාශ්‍යතේ|
ⅩⅨ අහං යද් ඊශ්වරාය ජීවාමි තදර්ථං ව්‍යවස්ථයා ව්‍යවස්ථායෛ අම්‍රියේ|
ⅩⅩ ඛ්‍රීෂ්ටේන සාර්ද්ධං ක්‍රුශේ හතෝ(අ)ස්මි තථාපි ජීවාමි කින්ත්වහං ජීවාමීති නහි ඛ්‍රීෂ්ට ඒව මදන්ත ර්ජීවති| සාම්ප්‍රතං සශරීරේණ මයා යජ්ජීවිතං ධාර‍්‍ය්‍යතේ තත් මම දයාකාරිණි මදර්ථං ස්වීයප්‍රාණත්‍යාගිනි චේශ්වරපුත්‍රේ විශ්වසතා මයා ධාර‍්‍ය්‍යතේ|
ⅩⅪ අහමීශ්වරස්‍යානුග්‍රහං නාවජානාමි යස්මාද් ව්‍යවස්ථයා යදි පුණ්‍යං භවති තර්හි ඛ්‍රීෂ්ටෝ නිරර්ථකමම්‍රියත|