ගාලාතිනඃ පත්‍රං
Ⅰ මනුෂ්‍යේභ්‍යෝ නහි මනුෂ්‍යෛරපි නහි කින්තු යීශුඛ්‍රීෂ්ටේන මෘතගණමධ්‍යාත් තස්‍යෝත්ථාපයිත්‍රා පිත්‍රේශ්වරේණ ච ප්‍රේරිතෝ යෝ(අ)හං පෞලඃ සෝ(අ)හං
Ⅱ මත්සහවර්ත්තිනෝ භ්‍රාතරශ්ච වයං ගාලාතීයදේශස්ථාඃ සමිතීඃ ප්‍රති පත්‍රං ලිඛාමඃ|
Ⅲ පිත්‍රේශ්වරේණාස්මාංක ප්‍රභුනා යීශුනා ඛ්‍රීෂ්ටේන ච යුෂ්මභ්‍යම් අනුග්‍රහඃ ශාන්තිශ්ච දීයතාං|
Ⅳ අස්මාකං තාතේශ්වරේස්‍යේච්ඡානුසාරේණ වර්ත්තමානාත් කුත්සිතසංසාරාද් අස්මාන් නිස්තාරයිතුං යෝ
Ⅴ යීශුරස්මාකං පාපහේතෝරාත්මෝත්සර්ගං කෘතවාන් ස සර්ව්වදා ධන්‍යෝ භූයාත්| තථාස්තු|
Ⅵ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍යානුග්‍රහේණ යෝ යුෂ්මාන් ආහූතවාන් තස්මාන්නිවෘත්‍ය යූයම් අතිතූර්ණම් අන්‍යං සුසංවාදම් අන්වවර්ත්තත තත්‍රාහං විස්මයං මන්‍යේ|
Ⅶ සෝ(අ)න්‍යසුසංවාදඃ සුසංවාදෝ නහි කින්තු කේචිත් මානවා යුෂ්මාන් චඤ්චලීකුර්ව්වන්ති ඛ්‍රීෂ්ටීයසුසංවාදස්‍ය විපර‍්‍ය්‍යයං කර්ත්තුං චේෂ්ටන්තේ ච|
Ⅷ යුෂ්මාකං සන්නිධෞ යඃ සුසංවාදෝ(අ)ස්මාභි ර්ඝෝෂිතස්තස්මාද් අන්‍යඃ සුසංවාදෝ(අ)ස්මාකං ස්වර්ගීයදූතානාං වා මධ්‍යේ කේනචිද් යදි ඝෝෂ්‍යතේ තර්හි ස ශප්තෝ භවතු|
Ⅸ පූර්ව්වං යද්වද් අකථයාම, ඉදානීමහං පුනස්තද්වත් කථයාමි යූයං යං සුසංවාදං ගෘහීතවන්තස්තස්මාද් අන්‍යෝ යේන කේනචිද් යුෂ්මත්සන්නිධෞ ඝෝෂ්‍යතේ ස ශප්තෝ භවතු|
Ⅹ සාම්ප්‍රතං කමහම් අනුනයාමි? ඊශ්වරං කිංවා මානවාන්? අහං කිං මානුෂේභ්‍යෝ රෝචිතුං යතේ? යද්‍යහම් ඉදානීමපි මානුෂේභ්‍යෝ රුරුචිෂේය තර්හි ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය පරිචාරකෝ න භවාමි|
Ⅺ හේ භ්‍රාතරඃ, මයා යඃ සුසංවාදෝ ඝෝෂිතඃ ස මානුෂාන්න ලබ්ධස්තදහං යුෂ්මාන් ඥාපයාමි|
Ⅻ අහං කස්මාච්චිත් මනුෂ්‍යාත් තං න ගෘහීතවාන් න වා ශික්‍ෂිතවාන් කේවලං යීශෝඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රකාශනාදේව|
ⅩⅢ පුරා යිහූදිමතාචාරී යදාහම් ආසං තදා යාදෘශම් ආචරණම් අකරවම් ඊශ්වරස්‍ය සමිතිං ප්‍රත්‍යතීවෝපද්‍රවං කුර්ව්වන් යාදෘක් තාං ව්‍යනාශයං තදවශ්‍යං ශ්‍රුතං යුෂ්මාභිඃ|
ⅩⅣ අපරඤ්ච පූර්ව්වපුරුෂපරම්පරාගතේෂු වාක්‍යේෂ්වන්‍යාපේක්‍ෂාතීවාසක්තඃ සන් අහං යිහූදිධර්ම්මතේ මම සමවයස්කාන් බහූන් ස්වජාතීයාන් අත්‍යශයි|
ⅩⅤ කිඤ්ච ය ඊශ්වරෝ මාතෘගර්භස්ථං මාං පෘථක් කෘත්වා ස්වීයානුග්‍රහේණාහූතවාන්
ⅩⅥ ස යදා මයි ස්වපුත්‍රං ප්‍රකාශිතුං භින්නදේශීයානාං සමීපේ භයා තං ඝෝෂයිතුඤ්චාභ්‍යලෂත් තදාහං ක්‍රව්‍යශෝණිතාභ්‍යාං සහ න මන්ත්‍රයිත්වා
ⅩⅦ පූර්ව්වනියුක්තානාං ප්‍රේරිතානාං සමීපං යිරූශාලමං න ගත්වාරවදේශං ගතවාන් පශ්චාත් තත්ස්ථානාද් දම්මේෂකනගරං පරාවෘත්‍යාගතවාන්|
ⅩⅧ තතඃ පරං වර්ෂත්‍රයේ ව්‍යතීතේ(අ)හං පිතරං සම්භාෂිතුං යිරූශාලමං ගත්වා පඤ්චදශදිනානි තේන සාර්ද්ධම් අතිෂ්ඨං|
ⅩⅨ කින්තු තං ප්‍රභෝ ර්භ්‍රාතරං යාකූබඤ්ච විනා ප්‍රේරිතානාං නාන්‍යං කමප්‍යපශ්‍යං|
ⅩⅩ යාන්‍යේතානි වාක්‍යානි මයා ලිඛ්‍යන්තේ තාන්‍යනෘතානි න සන්ති තද් ඊශ්වරෝ ජානාති|
ⅩⅪ තතඃ පරම් අහං සුරියාං කිලිකියාඤ්ච දේශෞ ගතවාන්|
ⅩⅫ තදානීං යිහූදාදේශස්ථානාං ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සමිතීනාං ලෝකාඃ සාක්‍ෂාත් මම පරිචයමප්‍රාප්‍ය කේවලං ජනශ්‍රුතිමිමාං ලබ්ධවන්තඃ,
ⅩⅩⅢ යෝ ජනඃ පූර්ව්වම් අස්මාන් ප්‍රත්‍යුපද්‍රවමකරෝත් ස තදා යං ධර්ම්මමනාශයත් තමේවේදානීං ප්‍රචාරයතීති|
ⅩⅩⅣ තස්මාත් තේ මාමධීශ්වරං ධන්‍යමවදන්|