යෝහනලිඛිතඃ සුසංවාදඃ
Ⅰ ආදෞ වාද ආසීත් ස ච වාද ඊශ්වරේණ සාර්ධමාසීත් ස වාදඃ ස්වයමීශ්වර ඒව|
Ⅱ ස ආදාවීශ්වරේණ සහාසීත්|
Ⅲ තේන සර්ව්වං වස්තු සසෘජේ සර්ව්වේෂු සෘෂ්ටවස්තුෂු කිමපි වස්තු තේනාසෘෂ්ටං නාස්ති|
Ⅳ ස ජීවනස්‍යාකාරඃ, තච්ච ජීවනං මනුෂ්‍යාණාං ජ්‍යෝතිඃ
Ⅴ තජ්ජ්‍යෝතිරන්ධකාරේ ප්‍රචකාශේ කින්ත්වන්ධකාරස්තන්න ජග්‍රාහ|
Ⅵ යෝහන් නාමක ඒකෝ මනුජ ඊශ්වරේණ ප්‍රේෂයාඤ්චක්‍රේ|
Ⅶ තද්වාරා යථා සර්ව්වේ විශ්වසන්ති තදර්ථං ස තජ්ජ්‍යෝතිෂි ප්‍රමාණං දාතුං සාක්‍ෂිස්වරූපෝ භූත්වාගමත්,
Ⅷ ස ස්වයං තජ්ජ්‍යෝති ර්න කින්තු තජ්ජ්‍යෝතිෂි ප්‍රමාණං දාතුමාගමත්|
Ⅸ ජගත්‍යාගත්‍ය යඃ සර්ව්වමනුජේභ්‍යෝ දීප්තිං දදාති තදේව සත්‍යජ්‍යෝතිඃ|
Ⅹ ස යජ්ජගදසෘජත් තන්මද්‍ය ඒව ස ආසීත් කින්තු ජගතෝ ලෝකාස්තං නාජානන්|
Ⅺ නිජාධිකාරං ස ආගච්ඡත් කින්තු ප්‍රජාස්තං නාගෘහ්ලන්|
Ⅻ තථාපි යේ යේ තමගෘහ්ලන් අර්ථාත් තස්‍ය නාම්නි ව්‍යශ්වසන් තේභ්‍ය ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍රා භවිතුම් අධිකාරම් අදදාත්|
ⅩⅢ තේෂාං ජනිඃ ශෝණිතාන්න ශාරීරිකාභිලාෂාන්න මානවානාමිච්ඡාතෝ න කින්ත්වීශ්වරාදභවත්|
ⅩⅣ ස වාදෝ මනුෂ්‍යරූපේණාවතීර‍්‍ය්‍ය සත්‍යතානුග්‍රහාභ්‍යාං පරිපූර්ණඃ සන් සාර්ධම් අස්මාභි ර්න්‍යවසත් තතඃ පිතුරද්විතීයපුත්‍රස්‍ය යෝග්‍යෝ යෝ මහිමා තං මහිමානං තස්‍යාපශ්‍යාම|
ⅩⅤ තතෝ යෝහනපි ප්‍රචාර‍්‍ය්‍ය සාක්‍ෂ්‍යමිදං දත්තවාන් යෝ මම පශ්චාද් ආගමිෂ්‍යති ස මත්තෝ ගුරුතරඃ; යතෝ මත්පූර්ව්වං ස විද්‍යමාන ආසීත්; යදර්ථම් අහං සාක්‍ෂ්‍යමිදම් අදාං ස ඒෂඃ|
ⅩⅥ අපරඤ්ච තස්‍ය පූර්ණතායා වයං සර්ව්වේ ක්‍රමශඃ ක්‍රමශෝනුග්‍රහං ප්‍රාප්තාඃ|
ⅩⅦ මූසාද්වාරා ව්‍යවස්ථා දත්තා කින්ත්වනුග්‍රහඃ සත්‍යත්වඤ්ච යීශුඛ්‍රීෂ්ටද්වාරා සමුපාතිෂ්ඨතාං|
ⅩⅧ කෝපි මනුජ ඊශ්වරං කදාපි නාපශ්‍යත් කින්තු පිතුඃ ක්‍රෝඩස්ථෝ(අ)ද්විතීයඃ පුත්‍රස්තං ප්‍රකාශයත්|
ⅩⅨ ත්වං කඃ? ඉති වාක්‍යං ප්‍රේෂ්ටුං යදා යිහූදීයලෝකා යාජකාන් ලේවිලෝකාංශ්ච යිරූශාලමෝ යෝහනඃ සමීපේ ප්‍රේෂයාමාසුඃ,
ⅩⅩ තදා ස ස්වීකෘතවාන් නාපහ්නූතවාන් නාහම් අභිෂික්ත ඉත්‍යඞ්ගීකෘතවාන්|
ⅩⅪ තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් තර්හි කෝ භවාන්? කිං ඒලියඃ? සෝවදත් න; තතස්තේ(අ)පෘච්ඡන් තර්හි භවාන් ස භවිෂ්‍යද්වාදී? සෝවදත් නාහං සඃ|
ⅩⅫ තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් තර්හි භවාන් කඃ? වයං ගත්වා ප්‍රේරකාන් ත්වයි කිං වක්‍ෂ්‍යාමඃ? ස්වස්මින් කිං වදසි?
ⅩⅩⅢ තදා සෝවදත්| පරමේශස්‍ය පන්ථානං පරිෂ්කුරුත සර්ව්වතඃ| ඉතීදං ප්‍රාන්තරේ වාක්‍යං වදතඃ කස්‍යචිද්‍රවඃ| කථාමිමාං යස්මින් යිශයියෝ භවිෂ්‍යද්වාදී ලිඛිතවාන් සෝහම්|
ⅩⅩⅣ යේ ප්‍රේෂිතාස්තේ ඵිරූශිලෝකාඃ|
ⅩⅩⅤ තදා තේ(අ)පෘච්ඡන් යදි නාභිෂික්තෝසි ඒලියෝසි න ස භවිෂ්‍යද්වාද්‍යපි නාසි ච, තර්හි ලෝකාන් මජ්ජයසි කුතඃ?
ⅩⅩⅥ තතෝ යෝහන් ප්‍රත්‍යවෝචත්, තෝයේ(අ)හං මජ්ජයාමීති සත්‍යං කින්තු යං යූයං න ජානීථ තාදෘශ ඒකෝ ජනෝ යුෂ්මාකං මධ්‍ය උපතිෂ්ඨති|
ⅩⅩⅦ ස මත්පශ්චාද් ආගතෝපි මත්පූර්ව්වං වර්ත්තමාන ආසීත් තස්‍ය පාදුකාබන්ධනං මෝචයිතුමපි නාහං යෝග්‍යෝස්මි|
ⅩⅩⅧ යර්ද්දනනද්‍යාඃ පාරස්ථබෛථබාරායාං යස්මින්ස්ථානේ යෝහනමජ්ජයත් තස්මින ස්ථානේ සර්ව්වමේතද් අඝටත|
ⅩⅩⅨ පරේ(අ)හනි යෝහන් ස්වනිකටමාගච්ඡන්තං යිශුං විලෝක්‍ය ප්‍රාවෝචත් ජගතඃ පාපමෝචකම් ඊශ්වරස්‍ය මේෂශාවකං පශ්‍යත|
ⅩⅩⅩ යෝ මම පශ්චාදාගමිෂ්‍යති ස මත්තෝ ගුරුතරඃ, යතෝ හේතෝර්මත්පූර්ව්වං සෝ(අ)වර්ත්තත යස්මින්නහං කථාමිමාං කථිතවාන් ස ඒවායං|
ⅩⅩⅪ අපරං නාහමේනං ප්‍රත්‍යභිඥාතවාන් කින්තු ඉස්‍රායේල්ලෝකා ඒනං යථා පරිචින්වන්ති තදභිප්‍රායේණාහං ජලේ මජ්ජයිතුමාගච්ඡම්|
ⅩⅩⅫ පුනශ්ච යෝහනපරමේකං ප්‍රමාණං දත්වා කථිතවාන් විහායසඃ කපෝතවද් අවතරන්තමාත්මානම් අස්‍යෝපර‍්‍ය්‍යවතිෂ්ඨන්තං ච දෘෂ්ටවානහම්|
ⅩⅩⅩⅢ නාහමේනං ප්‍රත්‍යභිඥාතවාන් ඉති සත්‍යං කින්තු යෝ ජලේ මජ්ජයිතුං මාං ප්‍රෛරයත් ස ඒවේමාං කථාමකථයත් යස්‍යෝපර‍්‍ය්‍යාත්මානම් අවතරන්තම් අවතිෂ්ඨන්තඤ්ච ද්‍රක්‍ෂයසි සඒව පවිත්‍රේ ආත්මනි මජ්ජයිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅩⅣ අවස්තන්නිරීක්‍ෂ්‍යායම් ඊශ්වරස්‍ය තනය ඉති ප්‍රමාණං දදාමි|
ⅩⅩⅩⅤ පරේ(අ)හනි යෝහන් ද්වාභ්‍යාං ශිෂ්‍යාභ්‍යාං සාර්ද්ධේං තිෂ්ඨන්
ⅩⅩⅩⅥ යිශුං ගච්ඡන්තං විලෝක්‍ය ගදිතවාන්, ඊශ්වරස්‍ය මේෂශාවකං පශ්‍යතං|
ⅩⅩⅩⅦ ඉමාං කථාං ශ්‍රුත්වා ද්වෞ ශිෂ්‍යෞ යීශෝඃ පශ්චාද් ඊයතුඃ|
ⅩⅩⅩⅧ තතෝ යීශුඃ පරාවෘත්‍ය තෞ පශ්චාද් ආගච්ඡන්තෞ දෘෂ්ට්වා පෘෂ්ටවාන් යුවාං කිං ගවේශයථඃ? තාවපෘච්ඡතාං හේ රබ්බි අර්ථාත් හේ ගුරෝ භවාන් කුත්‍ර තිෂ්ඨති?
ⅩⅩⅩⅨ තතඃ සෝවාදිත් ඒත්‍ය පශ්‍යතං| තතෝ දිවසස්‍ය තෘතීයප්‍රහරස්‍ය ගතත්වාත් තෞ තද්දිනං තස්‍ය සඞ්ගේ(අ)ස්ථාතාං|
ⅩⅬ යෞ ද්වෞ යෝහනෝ වාක්‍යං ශ්‍රුත්වා යිශෝඃ පශ්චාද් ආගමතාං තයෝඃ ශිමෝන්පිතරස්‍ය භ්‍රාතා ආන්ද්‍රියඃ
ⅩⅬⅠ ස ඉත්වා ප්‍රථමං නිජසෝදරං ශිමෝනං සාක්‍ෂාත්ප්‍රාප්‍ය කථිතවාන් වයං ඛ්‍රීෂ්ටම් අර්ථාත් අභිෂික්තපුරුෂං සාක්‍ෂාත්කෘතවන්තඃ|
ⅩⅬⅡ පශ්චාත් ස තං යිශෝඃ සමීපම් ආනයත්| තදා යීශුස්තං දෘෂ්ට්වාවදත් ත්වං යූනසඃ පුත්‍රඃ ශිමෝන් කින්තු ත්වන්නාමධේයං කෛඵාඃ වා පිතරඃ අර්ථාත් ප්‍රස්තරෝ භවිෂ්‍යති|
ⅩⅬⅢ පරේ(අ)හනි යීශෞ ගාලීලං ගන්තුං නිශ්චිතචේතසි සති ඵිලිපනාමානං ජනං සාක්‍ෂාත්ප්‍රාප්‍යාවෝචත් මම පශ්චාද් ආගච්ඡ|
ⅩⅬⅣ බෛත්සෛදානාම්නි යස්මින් ග්‍රාමේ පිතරාන්ද්‍රියයෝර්වාස ආසීත් තස්මින් ග්‍රාමේ තස්‍ය ඵිලිපස්‍ය වසතිරාසීත්|
ⅩⅬⅤ පශ්චාත් ඵිලිපෝ නිථනේලං සාක්‍ෂාත්ප්‍රාප්‍යාවදත් මූසා ව්‍යවස්ථා ග්‍රන්ථේ භවිෂ්‍යද්වාදිනාං ග්‍රන්ථේෂු ච යස්‍යාඛ්‍යානං ලිඛිතමාස්තේ තං යූෂඵඃ පුත්‍රං නාසරතීයං යීශුං සාක්‍ෂාද් අකාර්ෂ්ම වයං|
ⅩⅬⅥ තදා නිථනේල් කථිතවාන් නාසරන්නගරාත කිං කශ්චිදුත්තම උත්පන්තුං ශක්නෝති? තතඃ ඵිලිපෝ (අ)වෝචත් ඒත්‍ය පශ්‍ය|
ⅩⅬⅦ අපරඤ්ච යීශුඃ ස්වස්‍ය සමීපං තම් ආගච්ඡන්තං දෘෂ්ට්වා ව්‍යාහෘතවාන්, පශ්‍යායං නිෂ්කපටඃ සත්‍ය ඉස්‍රායේල්ලෝකඃ|
ⅩⅬⅧ තතඃ සෝවදද්, භවාන් මාං කථං ප්‍රත්‍යභිජානාති? යීශුරවාදීත් ඵිලිපස්‍ය ආහ්වානාත් පූර්ව්වං යදා ත්වමුඩුම්බරස්‍ය තරෝර්මූලේ(අ)ස්ථාස්තදා ත්වාමදර්ශම්|
ⅩⅬⅨ නිථනේල් අචකථත්, හේ ගුරෝ භවාන් නිතාන්තම් ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍රෝසි, භවාන් ඉස්‍රායේල්වංශස්‍ය රාජා|
Ⅼ තතෝ යීශු ර්ව්‍යාහරත්, ත්වාමුඩුම්බරස්‍ය පාදපස්‍ය මූලේ දෘෂ්ටවානාහං මමෛතස්මාද්වාක්‍යාත් කිං ත්වං ව්‍යශ්වසීඃ? ඒතස්මාදප්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යාණි කාර‍්‍ය්‍යාණි ද්‍රක්‍ෂ්‍යසි|
ⅬⅠ අන්‍යච්චාවාදීද් යුෂ්මානහං යථාර්ථං වදාමි, ඉතඃ පරං මෝචිතේ මේඝද්වාරේ තස්මාන්මනුජසූනුනා ඊශ්වරස්‍ය දූතගණම් අවරෝහන්තමාරෝහන්තඤ්ච ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ|