Ⅰ අනන්තරං ත්‍රුතීයදිවසේ ගාලීල් ප්‍රදේශියේ කාන්නානාම්නි නගරේ විවාහ ආසීත් තත්‍ර ච යීශෝර්මාතා තිෂ්ඨත්|
Ⅱ තස්මෛ විවාහාය යීශුස්තස්‍ය ශිෂ්‍යාශ්ච නිමන්ත්‍රිතා ආසන්|
Ⅲ තදනන්තරං ද්‍රාක්‍ෂාරසස්‍ය න්‍යූනත්වාද් යීශෝර්මාතා තමවදත් ඒතේෂාං ද්‍රාක්‍ෂාරසෝ නාස්ති|
Ⅳ තදා ස තාමවෝචත් හේ නාරි මයා සහ තව කිං කාර‍්‍ය්‍යං? මම සමය ඉදානීං නෝපතිෂ්ඨති|
Ⅴ තතස්තස්‍ය මාතා දාසානවෝචද් අයං යද් වදති තදේව කුරුත|
Ⅵ තස්මින් ස්ථානේ යිහූදීයානාං ශුචිත්වකරණව්‍යවහාරානුසාරේණාඪකෛකජලධරාණි පාෂාණමයානි ෂඩ්වෘහත්පාත්‍රාණිආසන්|
Ⅶ තදා යීශුස්තාන් සර්ව්වකලශාන් ජලෛඃ පූරයිතුං තානාඥාපයත්, තතස්තේ සර්ව්වාන් කුම්භානාකර්ණං ජලෛඃ පර‍්‍ය්‍යපූරයන්|
Ⅷ අථ තේභ්‍යඃ කිඤ්චිදුත්තාර‍්‍ය්‍ය භෝජ්‍යාධිපාතේඃසමීපං නේතුං ස තානාදිශත්, තේ තදනයන්|
Ⅸ අපරඤ්ච තජ්ජලං කථං ද්‍රාක්‍ෂාරසෝ(අ)භවත් තජ්ජලවාහකාදාසා ඥාතුං ශක්තාඃ කින්තු තද්භෝජ්‍යාධිපෝ ඥාතුං නාශක්නෝත් තදවලිහ්‍ය වරං සංම්බෝද්‍යාවදත,
Ⅹ ලෝකාඃ ප්‍රථමං උත්තමද්‍රාක්‍ෂාරසං දදති තෂු යථේෂ්ටං පිතවත්සු තස්මා කිඤ්චිදනුත්තමඤ්ච දදති කින්තු ත්වමිදානීං යාවත් උත්තමද්‍රාක්‍ෂාරසං ස්ථාපයසි|
Ⅺ ඉත්ථං යීශුර්ගාලීලප්‍රදේශේ ආශ්චර‍්‍ය්‍යකාර්ම්ම ප්‍රාරම්භ නිජමහිමානං ප්‍රාකාශයත් තතඃ ශිෂ්‍යාස්තස්මින් ව්‍යශ්වසන්|
Ⅻ තතඃ පරම් ස නිජමාත්‍රුභ්‍රාත්‍රුස්ශිෂ්‍යෛඃ සාර්ද්ධ්ං කඵර්නාහූමම් ආගමත් කින්තු තත්‍ර බහූදිනානි ආතිෂ්ඨත්|
ⅩⅢ තදනන්තරං යිහූදියානාං නිස්තාරෝත්සවේ නිකටමාගතේ යීශු ර‍්‍යිරූශාලම් නගරම් ආගච්ඡත්|
ⅩⅣ තතෝ මන්දිරස්‍ය මධ්‍යේ ගෝමේෂපාරාවතවික්‍රයිණෝ වාණිජක්‍ෂ්චෝපවිෂ්ටාන් විලෝක්‍ය
ⅩⅤ රජ්ජුභිඃ කශාං නිර්ම්මාය සර්ව්වගෝමේෂාදිභිඃ සාර්ද්ධං තාන් මන්දිරාද් දූරීකෘතවාන්|
ⅩⅥ වණිජාං මුද්‍රාදි විකීර‍්‍ය්‍ය ආසනානි න්‍යූබ්ජීකෘත්‍ය පාරාවතවික්‍රයිභ්‍යෝ(අ)කථයද් අස්මාත් ස්ථානාත් සර්වාණ්‍යේතානි නයත, මම පිතුගෘහං වාණිජ්‍යගෘහං මා කාර්ෂ්ට|
ⅩⅦ තස්මාත් තන්මන්දිරාර්ථ උද්‍යෝගෝ යස්තු ස ග්‍රසතීව මාම්| ඉමාං ශාස්ත්‍රීයලිපිං ශිෂ්‍යාඃසමස්මරන්|
ⅩⅧ තතඃ පරම් යිහූදීයලෝකා යීෂිමවදන් තවමිදෘශකර්ම්මකරණාත් කිං චිහ්නමස්මාන් දර්ශයසි?
ⅩⅨ තතෝ යීශුස්තානවෝචද් යුෂ්මාභිරේ තස්මින් මන්දිරේ නාශිතේ දිනත්‍රයමධ්‍යේ(අ)හං තද් උත්ථාපයිෂ්‍යාමි|
ⅩⅩ තදා යිහූදියා ව්‍යාහාර්ෂුඃ, ඒතස්‍ය මන්දිරස නිර්ම්මාණේන ෂට්චත්වාරිංශද් වත්සරා ගතාඃ, ත්වං කිං දිනත්‍රයමධ්‍යේ තද් උත්ථාපයිෂ්‍යසි?
ⅩⅪ කින්තු ස නිජදේහරූපමන්දිරේ කථාමිමාං කථිතවාන්|
ⅩⅫ ස යදේතාදෘශං ගදිතවාන් තච්ඡිෂ්‍යාඃ ශ්මශානාත් තදීයෝත්ථානේ සති ස්මෘත්වා ධර්ම්මග්‍රන්ථේ යීශුනෝක්තකථායාං ච ව්‍යශ්වසිෂුඃ|
ⅩⅩⅢ අනන්තරං නිස්තාරෝත්සවස්‍ය භෝජ්‍යසමයේ යිරූශාලම් නගරේ තත්ක්‍රුතාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි විලෝක්‍ය බහුභිස්තස්‍ය නාමනි විශ්වසිතං|
ⅩⅩⅣ කින්තු ස තේෂාං කරේෂු ස්වං න සමර්පයත්, යතඃ ස සර්ව්වානවෛත්|
ⅩⅩⅤ ස මානවේෂු කස්‍යචිත් ප්‍රමාණං නාපේක්‍ෂත යතෝ මනුජානාං මධ්‍යේ යද්‍යදස්ති තත්තත් සෝජානාත්|