Ⅰ නිකදිමනාමා යිහූදීයානාම් අධිපතිඃ ඵිරූශී ක්‍ෂණදායාං
Ⅱ යීශෞරභ්‍යර්ණම් ආව්‍රජ්‍ය ව්‍යාහාර්ෂීත්, හේ ගුරෝ භවාන් ඊශ්වරාද් ආගත් ඒක උපදේෂ්ටා, ඒතද් අස්මාභිර්ඥායතේ; යතෝ භවතා යාන්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි ක්‍රියන්තේ පරමේශ්වරස්‍ය සාහාය්‍යං විනා කේනාපි තත්තත්කර්ම්මාණි කර්ත්තුං න ශක්‍යන්තේ|
Ⅲ තදා යීශුරුත්තරං දත්තවාන් තවාහං යථාර්ථතරං ව්‍යාහරාමි පුනර්ජන්මනි න සති කෝපි මානව ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං ද්‍රෂ්ටුං න ශක්නෝති|
Ⅳ තතෝ නිකදීමඃ ප්‍රත්‍යවෝචත් මනුජෝ වෘද්ධෝ භූත්වා කථං ජනිෂ්‍යතේ? ස කිං පුන ර්මාතෘර්ජඨරං ප්‍රවිශ්‍ය ජනිතුං ශක්නෝති?
Ⅴ යීශුරවාදීද් යථාර්ථතරම් අහං කථයාමි මනුජේ තෝයාත්මභ්‍යාං පුන ර්න ජාතේ ස ඊශ්වරස්‍ය රාජ්‍යං ප්‍රවේෂ්ටුං න ශක්නෝති|
Ⅵ මාංසාද් යත් ජායතේ තන් මාංසමේව තථාත්මනෝ යෝ ජායතේ ස ආත්මෛව|
Ⅶ යුෂ්මාභිඃ පුන ර්ජනිතව්‍යං මමෛතස්‍යාං කථායාම් ආශ්චර‍්‍යං මා මංස්ථාඃ|
Ⅷ සදාගතිර‍්‍යාං දිශමිච්ඡති තස්‍යාමේව දිශි වාති, ත්වං තස්‍ය ස්වනං ශුණෝෂි කින්තු ස කුත ආයාති කුත්‍ර යාති වා කිමපි න ජානාසි තද්වාද් ආත්මනඃ සකාශාත් සර්ව්වේෂාං මනුජානාං ජන්ම භවති|
Ⅸ තදා නිකදීමඃ පෘෂ්ටවාන් ඒතත් කථං භවිතුං ශක්නෝති?
Ⅹ යීශුඃ ප්‍රත්‍යක්තවාන් ත්වමිස්‍රායේලෝ ගුරුර්භූත්වාපි කිමේතාං කථාං න වේත්සි?
Ⅺ තුභ්‍යං යථාර්ථං කථයාමි, වයං යද් විද්මස්තද් වච්මඃ යංච්ච පශ්‍යාමස්තස්‍යෛව සාක්‍ෂ්‍යං දද්මඃ කින්තු යුෂ්මාභිරස්මාකං සාක්‍ෂිත්වං න ගෘහ්‍යතේ|
Ⅻ ඒතස්‍ය සංසාරස්‍ය කථායාං කථිතායාං යදි යූයං න විශ්වසිථ තර්හි ස්වර්ගීයායාං කථායාං කථං විශ්වසිෂ්‍යථ?
ⅩⅢ යඃ ස්වර්ගේ(අ)ස්ති යං ච ස්වර්ගාද් අවාරෝහත් තං මානවතනයං විනා කෝපි ස්වර්ගං නාරෝහත්|
ⅩⅣ අපරඤ්ච මූසා යථා ප්‍රාන්තරේ සර්පං ප්‍රෝත්ථාපිතවාන් මනුෂ්‍යපුත්‍රෝ(අ)පි තථෛවෝත්ථාපිතව්‍යඃ;
ⅩⅤ තස්මාද් යඃ කශ්චිත් තස්මින් විශ්වසිෂ්‍යති සෝ(අ)විනාශ්‍යඃ සන් අනන්තායුඃ ප්‍රාප්ස්‍යති|
ⅩⅥ ඊශ්වර ඉත්ථං ජගදදයත යත් ස්වමද්විතීයං තනයං ප්‍රාදදාත් තතෝ යඃ කශ්චිත් තස්මින් විශ්වසිෂ්‍යති සෝ(අ)විනාශ්‍යඃ සන් අනන්තායුඃ ප්‍රාප්ස්‍යති|
ⅩⅦ ඊශ්වරෝ ජගතෝ ලෝකාන් දණ්ඩයිතුං ස්වපුත්‍රං න ප්‍රේෂ්‍ය තාන් පරිත්‍රාතුං ප්‍රේෂිතවාන්|
ⅩⅧ අතඒව යඃ කශ්චිත් තස්මින් විශ්වසිති ස දණ්ඩාර්හෝ න භවති කින්තු යඃ කශ්චිත් තස්මින් න විශ්වසිති ස ඉදානීමේව දණ්ඩාර්හෝ භවති,යතඃ ස ඊශ්වරස්‍යාද්විතීයපුත්‍රස්‍ය නාමනි ප්‍රත්‍යයං න කරෝති|
ⅩⅨ ජගතෝ මධ්‍යේ ජ්‍යෝතිඃ ප්‍රාකාශත කින්තු මනුෂ්‍යාණාං කර්ම්මණාං දෘෂ්ටත්වාත් තේ ජ්‍යෝතිෂෝපි තිමිරේ ප්‍රීයන්තේ ඒතදේව දණ්ඩස්‍ය කාරණාං භවති|
ⅩⅩ යඃ කුකර්ම්ම කරෝති තස්‍යාචාරස්‍ය දෘෂ්ටත්වාත් ස ජ්‍යෝතිරෲතීයිත්වා තන්නිකටං නායාති;
ⅩⅪ කින්තු යඃ සත්කර්ම්ම කරෝති තස්‍ය සර්ව්වාණි කර්ම්මාණීශ්වරේණ කෘතානීති සථා ප්‍රකාශතේ තදභිප්‍රායේණ ස ජ්‍යෝතිෂඃ සන්නිධිම් ආයාති|
ⅩⅫ තතඃ පරම් යීශුඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාර්ද්ධං යිහූදීයදේශං ගත්වා තත්‍ර ස්ථිත්වා මජ්ජයිතුම් ආරභත|
ⅩⅩⅢ තදා ශාලම් නගරස්‍ය සමීපස්ථායිනි ඓනන් ග්‍රාමේ බහුතරතෝයස්ථිතේස්තත්‍ර යෝහන් අමජ්ජයත් තථා ච ලෝකා ආගත්‍ය තේන මජ්ජිතා අභවන්|
ⅩⅩⅣ තදා යෝහන් කාරායාං න බද්ධඃ|
ⅩⅩⅤ අපරඤ්ච ශාචකර්ම්මණි යෝහානඃ ශිෂ්‍යෛඃ සහ යිහූදීයලෝකානාං විවාදේ ජාතේ, තේ යෝහනඃ සංන්නිධිං ගත්වාකථයන්,
ⅩⅩⅥ හේ ගුරෝ යර්ද්දනනද්‍යාඃ පාරේ භවතා සාර්ද්ධං ය ආසීත් යස්මිංශ්ච භවාන් සාක්‍ෂ්‍යං ප්‍රදදාත් පශ්‍යතු සෝපි මජ්ජයති සර්ව්වේ තස්‍ය සමීපං යාන්ති ච|
ⅩⅩⅦ තදා යෝහන් ප්‍රත්‍යවෝචද් ඊශ්වරේණ න දත්තේ කෝපි මනුජඃ කිමපි ප්‍රාප්තුං න ශක්නෝති|
ⅩⅩⅧ අහං අභිෂික්තෝ න භවාමි කින්තු තදග්‍රේ ප්‍රේෂිතෝස්මි යාමිමාං කථාං කථිතවානාහං තත්‍ර යූයං සර්ව්වේ සාක්‍ෂිණඃ ස්ථ|
ⅩⅩⅨ යෝ ජනඃ කන්‍යාං ලභතේ ස ඒව වරඃ කින්තු වරස්‍ය සන්නිධෞ දණ්ඩායමානං තස්‍ය යන්මිත්‍රං තේන වරස්‍ය ශබ්දේ ශ්‍රුතේ(අ)තීවාහ්ලාද්‍යතේ මමාපි තද්වද් ආනන්දසිද්ධිර්ජාතා|
ⅩⅩⅩ තේන ක්‍රමශෝ වර්ද්ධිතව්‍යං කින්තු මයා හ්සිතව්‍යං|
ⅩⅩⅪ ය ඌර්ධ්වාදාගච්ඡත් ස සර්ව්වේෂාං මුඛ්‍යෝ යශ්ච සංසාරාද් උදපද්‍යත ස සාංසාරිකඃ සංසාරීයාං කථාඤ්ච කථයති යස්තු ස්වර්ගාදාගච්ඡත් ස සර්ව්වේෂාං මුඛ්‍යඃ|
ⅩⅩⅫ ස යදපශ්‍යදශෘණෝච්ච තස්මින්නේව සාක්‍ෂ්‍යං දදාති තථාපි ප්‍රායශඃ කශ්චිත් තස්‍ය සාක්‍ෂ්‍යං න ගෘහ්ලාති;
ⅩⅩⅩⅢ කින්තු යෝ ගෘහ්ලාති ස ඊශ්වරස්‍ය සත්‍යවාදිත්වං මුද්‍රාඞ්ගිතං කරෝති|
ⅩⅩⅩⅣ ඊශ්වරේණ යඃ ප්‍රේරිතඃ සඒව ඊශ්වරීයකථාං කථයති යත ඊශ්වර ආත්මානං තස්මෛ අපරිමිතම් අදදාත්|
ⅩⅩⅩⅤ පිතා පුත්‍රේ ස්නේහං කෘත්වා තස්‍ය හස්තේ සර්ව්වාණි සමර්පිතවාන්|
ⅩⅩⅩⅥ යඃ කශ්චිත් පුත්‍රේ විශ්වසිති ස ඒවානන්තම් පරමායුඃ ප්‍රාප්නෝති කින්තු යඃ කශ්චිත් පුත්‍රේ න විශ්වසිති ස පරමායුෂෝ දර්ශනං න ප්‍රාප්නෝති කින්ත්වීශ්වරස්‍ය කෝපභාජනං භූත්වා තිෂ්ඨති|