ⅩⅪ
Ⅰ තතඃ පරං තිබිරියාජලධේස්තටේ යීශුඃ පුනරපි ශිෂ්‍යේභ්‍යෝ දර්ශනං දත්තවාන් දර්ශනස්‍යාඛ්‍යානමිදම්|
Ⅱ ශිමෝන්පිතරඃ යමජථෝමා ගාලීලීයකාන්නානගරනිවාසී නිථනේල් සිවදේඃ පුත්‍රාවන්‍යෞ ද්වෞ ශිෂ්‍යෞ චෛතේෂ්වේකත්‍ර මිලිතේෂු ශිමෝන්පිතරෝ(අ)කථයත් මත්ස්‍යාන් ධර්තුං යාමි|
Ⅲ තතස්තේ ව්‍යාහරන් තර්හි වයමපි ත්වයා සාර්ද්ධං යාමඃ තදා තේ බහිර්ගතාඃ සන්තඃ ක්‍ෂිප්‍රං නාවම් ආරෝහන් කින්තු තස්‍යාං රජන්‍යාම් ඒකමපි න ප්‍රාප්නුවන්|
Ⅳ ප්‍රභාතේ සති යීශුස්තටේ ස්ථිතවාන් කින්තු ස යීශුරිති ශිෂ්‍යා ඥාතුං නාශක්නුවන්|
Ⅴ තදා යීශුරපෘච්ඡත්, හේ වත්සා සන්නිධෞ කිඤ්චිත් ඛාද්‍යද්‍රව්‍යම් ආස්තේ? තේ(අ)වදන් කිමපි නාස්ති|
Ⅵ තදා සෝ(අ)වදත් නෞකායා දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ ජාලං නික්‍ෂිපත තතෝ ලප්ස්‍යධ්වේ, තස්මාත් තෛ ර්නික්‍ෂිප්තේ ජාලේ මත්ස්‍යා ඒතාවන්තෝ(අ)පතන් යේන තේ ජාලමාකෘෂ්‍ය නෝත්තෝලයිතුං ශක්තාඃ|
Ⅶ තස්මාද් යීශෝඃ ප්‍රියතමශිෂ්‍යඃ පිතරායාකථයත් ඒෂ ප්‍රභු ර්භවේත්, ඒෂ ප්‍රභුරිති වාචං ශ්‍රුත්වෛව ශිමෝන් නග්නතාහේතෝ ර්මත්ස්‍යධාරිණ උත්තරීයවස්ත්‍රං පරිධාය හ්‍රදං ප්‍රත්‍යුදලම්ඵයත්|
Ⅷ අපරේ ශිෂ්‍යා මත්ස්‍යෛඃ සාර්ද්ධං ජාලම් ආකර්ෂන්තඃ ක්‍ෂුද්‍රනෞකාං වාහයිත්වා කූලමානයන් තේ කූලාද් අතිදූරේ නාසන් ද්විශතහස්තේභ්‍යෝ දූර ආසන් ඉත්‍යනුමීයතේ|
Ⅸ තීරං ප්‍රාප්තෛස්තෛස්තත්‍ර ප්‍රජ්වලිතාග්නිස්තදුපරි මත්ස්‍යාඃ පූපාශ්ච දෘෂ්ටාඃ|
Ⅹ තතෝ යීශුරකථයද් යාන් මත්ස්‍යාන් අධරත තේෂාං කතිපයාන් ආනයත|
Ⅺ අතඃ ශිමෝන්පිතරඃ පරාවෘත්‍ය ගත්වා බෘහද්භිස්ත්‍රිපඤ්චාශදධිකශතමත්ස්‍යෛඃ පරිපූර්ණං තජ්ජාලම් ආකෘෂ්‍යෝදතෝලයත් කින්ත්වේතාවද්භි ර්මත්ස්‍යෛරපි ජාලං නාඡිද්‍යත|
Ⅻ අනන්තරං යීශුස්තාන් අවාදීත් යූයමාගත්‍ය භුංග්ධ්වං; තදා සඒව ප්‍රභුරිති ඥාතත්වාත් ත්වං කඃ? ඉති ප්‍රෂ්ටුං ශිෂ්‍යාණාං කස්‍යාපි ප්‍රගල්භතා නාභවත්|
ⅩⅢ තතෝ යීශුරාගත්‍ය පූපාන් මත්ස්‍යාංශ්ච ගෘහීත්වා තේභ්‍යඃ පර‍්‍ය්‍යවේෂයත්|
ⅩⅣ ඉත්ථං ශ්මශානාදුත්ථානාත් පරං යීශුඃ ශිෂ්‍යේභ්‍යස්තෘතීයවාරං දර්ශනං දත්තවාන්|
ⅩⅤ භෝජනේ සමාප්තේ සති යීශුඃ ශිමෝන්පිතරං පෘෂ්ටවාන්, හේ යූනසඃ පුත්‍ර ශිමෝන් ත්වං කිම් ඒතේභ්‍යෝධිකං මයි ප්‍රීයසේ? තතඃ ස උදිතවාන් සත්‍යං ප්‍රභෝ ත්වයි ප්‍රීයේ(අ)හං තද් භවාන් ජානාති; තදා යීශුරකථයත් තර්හි මම මේෂශාවකගණං පාලය|
ⅩⅥ තතඃ ස ද්විතීයවාරං පෘෂ්ටවාන් හේ යූනසඃ පුත්‍ර ශිමෝන් ත්වං කිං මයි ප්‍රීයසේ? තතඃ ස උක්තවාන් සත්‍යං ප්‍රභෝ ත්වයි ප්‍රීයේ(අ)හං තද් භවාන් ජානාති; තදා යීශුරකථයත තර්හි මම මේෂගණං පාලය|
ⅩⅦ පශ්චාත් ස තෘතීයවාරං පෘෂ්ටවාන්, හේ යූනසඃ පුත්‍ර ශිමෝන් ත්වං කිං මයි ප්‍රීයසේ? ඒතද්වාක්‍යං තෘතීයවාරං පෘෂ්ටවාන් තස්මාත් පිතරෝ දුඃඛිතෝ භූත්වා(අ)කථයත් හේ ප්‍රභෝ භවතඃ කිමප්‍යගෝචරං නාස්ති ත්වය්‍යහං ප්‍රීයේ තද් භවාන් ජානාති; තතෝ යීශුරවදත් තර්හි මම මේෂගණං පාලය|
ⅩⅧ අහං තුභ්‍යං යථාර්ථං කථයාමි යෞවනකාලේ ස්වයං බද්ධකටි ර‍්‍යත්‍රේච්ඡා තත්‍ර යාතවාන් කින්ත්විතඃ පරං වෘද්ධේ වයසි හස්තං විස්තාරයිෂ්‍යසි, අන්‍යජනස්ත්වාං බද්ධ්වා යත්‍ර ගන්තුං තවේච්ඡා න භවති ත්වාං ධෘත්වා තත්‍ර නේෂ්‍යති|
ⅩⅨ ඵලතඃ කීදෘශේන මරණේන ස ඊශ්වරස්‍ය මහිමානං ප්‍රකාශයිෂ්‍යති තද් බෝධයිතුං ස ඉති වාක්‍යං ප්‍රෝක්තවාන්| ඉත්‍යුක්තේ සති ස තමවෝචත් මම පශ්චාද් ආගච්ඡ|
ⅩⅩ යෝ ජනෝ රාත්‍රිකාලේ යීශෝ ර්වක්‍ෂෝ(අ)වලම්බ්‍ය, හේ ප්‍රභෝ කෝ භවන්තං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යතීති වාක්‍යං පෘෂ්ටවාන්, තං යීශෝඃ ප්‍රියතමශිෂ්‍යං පශ්චාද් ආගච්ඡන්තං
ⅩⅪ පිතරෝ මුඛං පරාවර්ත්ත්‍ය විලෝක්‍ය යීශුං පෘෂ්ටවාන්, හේ ප්‍රභෝ ඒතස්‍ය මානවස්‍ය කීදෘශී ගති ර්භවිෂ්‍යති?
ⅩⅫ ස ප්‍රත්‍යවදත්, මම පුනරාගමනපර‍්‍ය්‍යන්තං යදි තං ස්ථාපයිතුම් ඉච්ඡාමි තත්‍ර තව කිං? ත්වං මම පශ්චාද් ආගච්ඡ|
ⅩⅩⅢ තස්මාත් ස ශිෂ්‍යෝ න මරිෂ්‍යතීති භ්‍රාතෘගණමධ්‍යේ කිංවදන්තී ජාතා කින්තු ස න මරිෂ්‍යතීති වාක්‍යං යීශු ර්නාවදත් කේවලං මම පුනරාගමනපර‍්‍ය්‍යන්තං යදි තං ස්ථාපයිතුම් ඉච්ඡාමි තත්‍ර තව කිං? ඉති වාක්‍යම් උක්තවාන්|
ⅩⅩⅣ යෝ ජන ඒතානි සර්ව්වාණි ලිඛිතවාන් අත්‍ර සාක්‍ෂ්‍යඤ්ච දත්තවාන් සඒව ස ශිෂ්‍යඃ, තස්‍ය සාක්‍ෂ්‍යං ප්‍රමාණමිති වයං ජානීමඃ|
ⅩⅩⅤ යීශුරේතේභ්‍යෝ(අ)පරාණ්‍යපි බහූනි කර්ම්මාණි කෘතවාන් තානි සර්ව්වාණි යද්‍යේකෛකං කෘත්වා ලිඛ්‍යන්තේ තර්හි ග්‍රන්ථා ඒතාවන්තෝ භවන්ති තේෂාං ධාරණේ පෘථිව්‍යාං ස්ථානං න භවති| ඉති||