ⅩⅩ
Ⅰ අනන්තරං සප්තාහස්‍ය ප්‍රථමදිනේ (අ)තිප්‍රත්‍යූෂේ (අ)න්ධකාරේ තිෂ්ඨති මග්දලීනී මරියම් තස්‍ය ශ්මශානස්‍ය නිකටං ගත්වා ශ්මශානස්‍ය මුඛාත් ප්‍රස්තරමපසාරිතම් අපශ්‍යත්|
Ⅱ පශ්චාද් ධාවිත්වා ශිමෝන්පිතරාය යීශෝඃ ප්‍රියතමශිෂ්‍යාය චේදම් අකථයත්, ලෝකාඃ ශ්මශානාත් ප්‍රභුං නීත්වා කුත්‍රාස්ථාපයන් තද් වක්තුං න ශක්නෝමි|
Ⅲ අතඃ පිතරඃ සෝන්‍යශිෂ්‍යශ්ච බර්හි ර්භුත්වා ශ්මශානස්ථානං ගන්තුම් ආරභේතාං|
Ⅳ උභයෝර්ධාවතෝඃ සෝන්‍යශිෂ්‍යඃ පිතරං පශ්චාත් ත්‍යක්ත්වා පූර්ව්වං ශ්මශානස්ථාන උපස්ථිතවාන්|
Ⅴ තදා ප්‍රහ්වීභූය ස්ථාපිතවස්ත්‍රාණි දෘෂ්ටවාන් කින්තු න ප්‍රාවිශත්|
Ⅵ අපරං ශිමෝන්පිතර ආගත්‍ය ශ්මශානස්ථානං ප්‍රවිශ්‍ය
Ⅶ ස්ථාපිතවස්ත්‍රාණි මස්තකස්‍ය වස්ත්‍රඤ්ච පෘථක් ස්ථානාන්තරේ ස්ථාපිතං දෘෂ්ටවාන්|
Ⅷ තතඃ ශ්මශානස්ථානං පූර්ව්වම් ආගතෝ යෝන්‍යශිෂ්‍යඃ සෝපි ප්‍රවිශ්‍ය තාදෘශං දෘෂ්ටා ව්‍යශ්වසීත්|
Ⅸ යතඃ ශ්මශානාත් ස උත්ථාපයිතව්‍ය ඒතස්‍ය ධර්ම්මපුස්තකවචනස්‍ය භාවං තේ තදා වෝද්ධුං නාශන්කුවන්|
Ⅹ අනන්තරං තෞ ද්වෞ ශිෂ්‍යෞ ස්වං ස්වං ගෘහං පරාවෘත්‍යාගච්ඡතාම්|
Ⅺ තතඃ පරං මරියම් ශ්මශානද්වාරස්‍ය බහිඃ ස්ථිත්වා රෝදිතුම් ආරභත තතෝ රුදතී ප්‍රහ්වීභූය ශ්මශානං විලෝක්‍ය
Ⅻ යීශෝඃ ශයනස්ථානස්‍ය ශිරඃස්ථානේ පදතලේ ච ද්වයෝ ර්දිශෝ ද්වෞ ස්වර්ගීයදූතාවුපවිෂ්ටෞ සමපශ්‍යත්|
ⅩⅢ තෞ පෘෂ්ටවන්තෞ හේ නාරි කුතෝ රෝදිෂි? සාවදත් ලෝකා මම ප්‍රභුං නීත්වා කුත්‍රාස්ථාපයන් ඉති න ජානාමි|
ⅩⅣ ඉත්‍යුක්ත්වා මුඛං පරාවෘත්‍ය යීශුං දණ්ඩායමානම් අපශ්‍යත් කින්තු ස යීශුරිති සා ඥාතුං නාශක්නෝත්|
ⅩⅤ තදා යීශුස්තාම් අපෘච්ඡත් හේ නාරි කුතෝ රෝදිෂි? කං වා මෘගයසේ? තතඃ සා තම් උද්‍යානසේවකං ඥාත්වා ව්‍යාහරත්, හේ මහේච්ඡ ත්වං යදීතඃ ස්ථානාත් තං නීතවාන් තර්හි කුත්‍රාස්ථාපයස්තද් වද තත්ස්ථානාත් තම් ආනයාමි|
ⅩⅥ තදා යීශුස්තාම් අවදත් හේ මරියම්| තතඃ සා පරාවෘත්‍ය ප්‍රත්‍යවදත් හේ රබ්බූනී අර්ථාත් හේ ගුරෝ|
ⅩⅦ තදා යීශුරවදත් මාං මා ධර, ඉදානීං පිතුඃ සමීපේ ඌර්ද්ධ්වගමනං න කරෝමි කින්තු යෝ මම යුෂ්මාකඤ්ච පිතා මම යුෂ්මාකඤ්චේශ්වරස්තස්‍ය නිකට ඌර්ද්ධ්වගමනං කර්ත්තුම් උද්‍යතෝස්මි, ඉමාං කථාං ත්වං ගත්වා මම භ්‍රාතෘගණං ඥාපය|
ⅩⅧ තතෝ මග්දලීනීමරියම් තත්ක්‍ෂණාද් ගත්වා ප්‍රභුස්තස්‍යෛ දර්ශනං දත්ත්වා කථා ඒතා අකථයද් ඉති වාර්ත්තාං ශිෂ්‍යේභ්‍යෝ(අ)කථයත්|
ⅩⅨ තතඃ පරං සප්තාහස්‍ය ප්‍රථමදිනස්‍ය සන්ධ්‍යාසමයේ ශිෂ්‍යා ඒකත්‍ර මිලිත්වා යිහූදීයේභ්‍යෝ භියා ද්වාරරුද්ධම් අකුර්ව්වන්, ඒතස්මින් කාලේ යීශුස්තේෂාං මධ්‍යස්ථානේ තිෂ්ඨන් අකථයද් යුෂ්මාකං කල්‍යාණං භූයාත්|
ⅩⅩ ඉත්‍යුක්ත්වා නිජහස්තං කුක්‍ෂිඤ්ච දර්ශිතවාන්, තතඃ ශිෂ්‍යාඃ ප්‍රභුං දෘෂ්ට්වා හෘෂ්ටා අභවන්|
ⅩⅪ යීශුඃ පුනරවදද් යුෂ්මාකං කල්‍යාණං භූයාත් පිතා යථා මාං ප්‍රෛෂයත් තථාහමපි යුෂ්මාන් ප්‍රේෂයාමි|
ⅩⅫ ඉත්‍යුක්ත්වා ස තේෂාමුපරි දීර්ඝප්‍රශ්වාසං දත්ත්වා කථිතවාන් පවිත්‍රම් ආත්මානං ගෘහ්ලීත|
ⅩⅩⅢ යූයං යේෂාං පාපානි මෝචයිෂ්‍යථ තේ මෝචයිෂ්‍යන්තේ යේෂාඤ්ච පාපාති න මෝචයිෂ්‍යථ තේ න මෝචයිෂ්‍යන්තේ|
ⅩⅩⅣ ද්වාදශමධ්‍යේ ගණිතෝ යමජෝ ථෝමානාමා ශිෂ්‍යෝ යීශෝරාගමනකාලෛ තෛඃ සාර්ද්ධං නාසීත්|
ⅩⅩⅤ අතෝ වයං ප්‍රභූම් අපශ්‍යාමේති වාක්‍යේ(අ)න්‍යශිෂ්‍යෛරුක්තේ සෝවදත්, තස්‍ය හස්තයෝ ර්ලෞහකීලකානාං චිහ්නං න විලෝක්‍ය තච්චිහ්නම් අඞ්ගුල්‍යා න ස්පෘෂ්ට්වා තස්‍ය කුක්‍ෂෞ හස්තං නාරෝප්‍ය චාහං න විශ්වසිෂ්‍යාමි|
ⅩⅩⅥ අපරම් අෂ්ටමේ(අ)හ්නි ගතේ සති ථෝමාසහිතඃ ශිෂ්‍යගණ ඒකත්‍ර මිලිත්වා ද්වාරං රුද්ධ්වාභ්‍යන්තර ආසීත්, ඒතර්හි යීශුස්තේෂාං මධ්‍යස්ථානේ තිෂ්ඨන් අකථයත්, යුෂ්මාකං කුශලං භූයාත්|
ⅩⅩⅦ පශ්චාත් ථාමෛ කථිතවාන් ත්වම් අඞ්ගුලීම් අත්‍රාර්පයිත්වා මම කරෞ පශ්‍ය කරං ප්‍රසාර‍්‍ය්‍ය මම කුක්‍ෂාවර්පය නාවිශ්වස්‍ය|
ⅩⅩⅧ තදා ථෝමා අවදත්, හේ මම ප්‍රභෝ හේ මදීශ්වර|
ⅩⅩⅨ යීශුරකථයත්, හේ ථෝමා මාං නිරීක්‍ෂ්‍ය විශ්වසිෂි යේ න දෘෂ්ට්වා විශ්වසන්ති තඒව ධන්‍යාඃ|
ⅩⅩⅩ ඒතදන්‍යානි පුස්තකේ(අ)ස්මින් අලිඛිතානි බහූන්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි යීශුඃ ශිෂ්‍යාණාං පුරස්තාද් අකරෝත්|
ⅩⅩⅪ කින්තු යීශුරීශ්වරස්‍යාභිෂික්තඃ සුත ඒවේති යථා යූයං විශ්වසිථ විශ්වස්‍ය ච තස්‍ය නාම්නා පරමායුඃ ප්‍රාප්නුථ තදර්ථම් ඒතානි සර්ව්වාණ්‍යලිඛ්‍යන්ත|