ⅩⅨ
Ⅰ පීලාතෝ යීශුම් ආනීය කශයා ප්‍රාහාරයත්|
Ⅱ පශ්චාත් සේනාගණඃ කණ්ටකනිර්ම්මිතං මුකුටං තස්‍ය මස්තකේ සමර්ප්‍ය වාර්ත්තාකීවර්ණං රාජපරිච්ඡදං පරිධාප්‍ය,
Ⅲ හේ යිහූදීයානාං රාජන් නමස්කාර ඉත්‍යුක්ත්වා තං චපේටේනාහන්තුම් ආරභත|
Ⅳ තදා පීලාතඃ පුනරපි බහිර්ගත්වා ලෝකාන් අවදත්, අස්‍ය කමප්‍යපරාධං න ලභේ(අ)හං, පශ්‍යත තද් යුෂ්මාන් ඥාපයිතුං යුෂ්මාකං සන්නිධෞ බහිරේනම් ආනයාමි|
Ⅴ තතඃ පරං යීශුඃ කණ්ටකමුකුටවාන් වාර්ත්තාකීවර්ණවසනවාංශ්ච බහිරාගච්ඡත්| තතඃ පීලාත උක්තවාන් ඒනං මනුෂ්‍යං පශ්‍යත|
Ⅵ තදා ප්‍රධානයාජකාඃ පදාතයශ්ච තං දෘෂ්ට්වා, ඒනං ක්‍රුශේ විධ, ඒනං ක්‍රුශේ විධ, ඉත්‍යුක්ත්වා රවිතුං ආරභන්ත| තතඃ පීලාතඃ කථිතවාන් යූයං ස්වයම් ඒනං නීත්වා ක්‍රුශේ විධත, අහම් ඒතස්‍ය කමප්‍යපරාධං න ප්‍රාප්තවාන්|
Ⅶ යිහූදීයාඃ ප්‍රත්‍යවදන් අස්මාකං යා ව්‍යවස්ථාස්තේ තදනුසාරේණාස්‍ය ප්‍රාණහනනම් උචිතං යතෝයං ස්වම් ඊශ්වරස්‍ය පුත්‍රමවදත්|
Ⅷ පීලාත ඉමාං කථාං ශ්‍රුත්වා මහාත්‍රාසයුක්තඃ
Ⅸ සන් පුනරපි රාජගෘහ ආගත්‍ය යීශුං පෘෂ්ටවාන් ත්වං කුත්‍රත්‍යෝ ලෝකඃ? කින්තු යීශස්තස්‍ය කිමපි ප්‍රත්‍යුත්තරං නාවදත්|
Ⅹ 1॰ තතඃ පීලාත් කථිතවාන ත්වං කිං මයා සාර්ද්ධං න සංලපිෂ්‍යසි ? ත්වාං ක්‍රුශේ වේධිතුං වා මෝචයිතුං ශක්ති ර්මමාස්තේ ඉති කිං ත්වං න ජානාසි ? තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදද් ඊශ්වරේණාදŸाං මමෝපරි තව කිමප්‍යධිපතිත්වං න විද්‍යතේ, තථාපි යෝ ජනෝ මාං තව හස්තේ සමාර්පයත් තස්‍ය මහාපාතකං ජාතම්|
Ⅺ තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදද් ඊශ්වරේණාදත්තං මමෝපරි තව කිමප්‍යධිපතිත්වං න විද්‍යතේ, තථාපි යෝ ජනෝ මාං තව හස්තේ සමාර්පයත් තස්‍ය මහාපාතකං ජාතම්|
Ⅻ තදාරභ්‍ය පීලාතස්තං මෝචයිතුං චේෂ්ටිතවාන් කින්තු යිහූදීයා රුවන්තෝ ව්‍යාහරන් යදීමං මානවං ත්‍යජසි තර්හි ත්වං කෛසරස්‍ය මිත්‍රං න භවසි, යෝ ජනඃ ස්වං රාජානං වක්ති සඒව කෛමරස්‍ය විරුද්ධාං කථාං කථයති|
ⅩⅢ ඒතාං කථාං ශ්‍රුත්වා පීලාතෝ යීශුං බහිරානීය නිස්තාරෝත්සවස්‍ය ආසාදනදිනස්‍ය ද්විතීයප්‍රහරාත් පූර්ව්වං ප්‍රස්තරබන්ධනනාම්නි ස්ථානේ (අ)ර්ථාත් ඉබ්‍රීයභාෂයා යද් ගබ්බිථා කථ්‍යතේ තස්මින් ස්ථානේ විචාරාසන උපාවිශත්|
ⅩⅣ අනන්තරං පීලාතෝ යිහූදීයාන් අවදත්, යුෂ්මාකං රාජානං පශ්‍යත|
ⅩⅤ කින්තු ඒනං දූරීකුරු, ඒනං දූරීකුරු, ඒනං ක්‍රුශේ විධ, ඉති කථාං කථයිත්වා තේ රවිතුම් ආරභන්ත; තදා පීලාතඃ කථිතවාන් යුෂ්මාකං රාජානං කිං ක්‍රුශේ වේධිෂ්‍යාමි? ප්‍රධානයාජකා උත්තරම් අවදන් කෛසරං විනා කෝපි රාජාස්මාකං නාස්ති|
ⅩⅥ තතඃ පීලාතෝ යීශුං ක්‍රුශේ වේධිතුං තේෂාං හස්තේෂු සමාර්පයත්, තතස්තේ තං ධෘත්වා නීතවන්තඃ|
ⅩⅦ තතඃ පරං යීශුඃ ක්‍රුශං වහන් ශිරඃකපාලම් අර්ථාද් යද් ඉබ්‍රීයභාෂයා ගුල්ගල්තාං වදන්ති තස්මින් ස්ථාන උපස්ථිතඃ|
ⅩⅧ තතස්තේ මධ්‍යස්ථානේ තං තස්‍යෝභයපාර්ශ්වේ ද්වාවපරෞ ක්‍රුශේ(අ)විධන්|
ⅩⅨ අපරම් ඒෂ යිහූදීයානාං රාජා නාසරතීයයීශුඃ, ඉති විඥාපනං ලිඛිත්වා පීලාතස්තස්‍ය ක්‍රුශෝපරි සමයෝජයත්|
ⅩⅩ සා ලිපිඃ ඉබ්‍රීයයූනානීයරෝමීයභාෂාභි ර්ලිඛිතා; යීශෝඃ ක්‍රුශවේධනස්ථානං නගරස්‍ය සමීපං, තස්මාද් බහවෝ යිහූදීයාස්තාං පඨිතුම් ආරභන්ත|
ⅩⅪ යිහූදීයානාං ප්‍රධානයාජකාඃ පීලාතමිති න්‍යවේදයන් යිහූදීයානාං රාජේති වාක්‍යං න කින්තු ඒෂ ස්වං යිහූදීයානාං රාජානම් අවදද් ඉත්ථං ලිඛතු|
ⅩⅫ තතඃ පීලාත උත්තරං දත්තවාන් යල්ලේඛනීයං තල්ලිඛිතවාන්|
ⅩⅩⅢ ඉත්ථං සේනාගණෝ යීශුං ක්‍රුශේ විධිත්වා තස්‍ය පරිධේයවස්ත්‍රං චතුරෝ භාගාන් කෘත්වා ඒකෛකසේනා ඒකෛකභාගම් අගෘහ්ලත් තස්‍යෝත්තරීයවස්ත්‍රඤ්චාගෘහ්ලත්| කින්තූත්තරීයවස්ත්‍රං සූචිසේවනං විනා සර්ව්වම් ඌතං|
ⅩⅩⅣ තස්මාත්තේ ව්‍යාහරන් ඒතත් කඃ ප්‍රාප්ස්‍යති? තන්න ඛණ්ඩයිත්වා තත්‍ර ගුටිකාපාතං කරවාම| විභජන්තේ(අ)ධරීයං මේ වසනං තේ පරස්පරං| මමෝත්තරීයවස්ත්‍රාර්ථං ගුටිකාං පාතයන්ති ච| ඉති යද්වාක්‍යං ධර්ම්මපුස්තකේ ලිඛිතමාස්තේ තත් සේනාගණේනේත්ථං ව්‍යවහරණාත් සිද්ධමභවත්|
ⅩⅩⅤ තදානීං යීශෝ ර්මාතා මාතු ර්භගිනී ච යා ක්ලියපා භාර‍්‍ය්‍යා මරියම් මග්දලීනී මරියම් ච ඒතාස්තස්‍ය ක්‍රුශස්‍ය සන්නිධෞ සමතිෂ්ඨන්|
ⅩⅩⅥ තතෝ යීශුඃ ස්වමාතරං ප්‍රියතමශිෂ්‍යඤ්ච සමීපේ දණ්ඩායමානෞ විලෝක්‍ය මාතරම් අවදත්, හේ යෝෂිද් ඒනං තව පුත්‍රං පශ්‍ය,
ⅩⅩⅦ ශිෂ්‍යන්ත්වවදත්, ඒනාං තව මාතරං පශ්‍ය| තතඃ ස ශිෂ්‍යස්තද්ඝටිකායාං තාං නිජගෘහං නීතවාන්|
ⅩⅩⅧ අනන්තරං සර්ව්වං කර්ම්මාධුනා සම්පන්නමභූත් යීශුරිති ඥාත්වා ධර්ම්මපුස්තකස්‍ය වචනං යථා සිද්ධං භවති තදර්ථම් අකථයත් මම පිපාසා ජාතා|
ⅩⅩⅨ තතස්තස්මින් ස්ථානේ අම්ලරසේන පූර්ණපාත්‍රස්ථිත්‍යා තේ ස්පඤ්ජමේකං තදම්ලරසේනාර්ද්‍රීකෘත්‍ය ඒසෝබ්නලේ තද් යෝජයිත්වා තස්‍ය මුඛස්‍ය සන්නිධාවස්ථාපයන්|
ⅩⅩⅩ තදා යීශුරම්ලරසං ගෘහීත්වා සර්ව්වං සිද්ධම් ඉති කථාං කථයිත්වා මස්තකං නමයන් ප්‍රාණාන් පර‍්‍ය්‍යත්‍යජත්|
ⅩⅩⅪ තද්විනම් ආසාදනදිනං තස්මාත් පරේ(අ)හනි විශ්‍රාමවාරේ දේහා යථා ක්‍රුශෝපරි න තිෂ්ඨන්ති, යතඃ ස විශ්‍රාමවාරෝ මහාදිනමාසීත්, තස්මාද් යිහූදීයාඃ පීලාතනිකටං ගත්වා තේෂාං පාදභඤ්ජනස්‍ය ස්ථානාන්තරනයනස්‍ය චානුමතිං ප්‍රාර්ථයන්ත|
ⅩⅩⅫ අතඃ සේනා ආගත්‍ය යීශුනා සහ ක්‍රුශේ හතයෝඃ ප්‍රථමද්විතීයචෝරයෝඃ පාදාන් අභඤ්ජන්;
ⅩⅩⅩⅢ කින්තු යීශෝඃ සන්නිධිං ගත්වා ස මෘත ඉති දෘෂ්ට්වා තස්‍ය පාදෞ නාභඤ්ජන්|
ⅩⅩⅩⅣ පශ්චාද් ඒකෝ යෝද්ධා ශූලාඝාතේන තස්‍ය කුක්‍ෂිම් අවිධත් තත්ක්‍ෂණාත් තස්මාද් රක්තං ජලඤ්ච නිරගච්ඡත්|
ⅩⅩⅩⅤ යෝ ජනෝ(අ)ස්‍ය සාක්‍ෂ්‍යං දදාති ස ස්වයං දෘෂ්ටවාන් තස්‍යේදං සාක්‍ෂ්‍යං සත්‍යං තස්‍ය කථා යුෂ්මාකං විශ්වාසං ජනයිතුං යෝග්‍යා තත් ස ජානාති|
ⅩⅩⅩⅥ තස්‍යෛකම් අස්ධ්‍යපි න භංක්‍ෂ්‍යතේ,
ⅩⅩⅩⅦ තද්වද් අන්‍යශාස්ත්‍රේපි ලිඛ්‍යතේ, යථා, "දෘෂ්ටිපාතං කරිෂ්‍යන්ති තේ(අ)විධන් යන්තු තම්ප්‍රති| "
ⅩⅩⅩⅧ අරිමථීයනගරස්‍ය යූෂඵ්නාමා ශිෂ්‍ය ඒක ආසීත් කින්තු යිහූදීයේභ්‍යෝ භයාත් ප්‍රකාශිතෝ න භවති; ස යීශෝ ර්දේහං නේතුං පීලාතස්‍යානුමතිං ප්‍රාර්ථයත, තතඃ පීලාතේනානුමතේ සති ස ගත්වා යීශෝ ර්දේහම් අනයත්|
ⅩⅩⅩⅨ අපරං යෝ නිකදීමෝ රාත්‍රෞ යීශෝඃ සමීපම් අගච්ඡත් සෝපි ගන්ධරසේන මිශ්‍රිතං ප්‍රායේණ පඤ්චාශත්සේටකමගුරුං ගෘහීත්වාගච්ඡත්|
ⅩⅬ තතස්තේ යිහූදීයානාං ශ්මශානේ ස්ථාපනරීත්‍යනුසාරේණ තත්සුගන්ධිද්‍රව්‍යේණ සහිතං තස්‍ය දේහං වස්ත්‍රේණාවේෂ්ටයන්|
ⅩⅬⅠ අපරඤ්ච යත්‍ර ස්ථානේ තං ක්‍රුශේ(අ)විධන් තස්‍ය නිකටස්ථෝද්‍යානේ යත්‍ර කිමපි මෘතදේහං කදාපි නාස්ථාප්‍යත තාදෘශම් ඒකං නූතනං ශ්මශානම් ආසීත්|
ⅩⅬⅡ යිහූදීයානාම් ආසාදනදිනාගමනාත් තේ තස්මින් සමීපස්ථශ්මශානේ යීශුම් අශායයන්|