ⅩⅧ
Ⅰ තාඃ කථාඃ කථයිත්වා යීශුඃ ශිෂ්‍යානාදාය කිද්‍රෝන්නාමකං ස්‍රෝත උත්තීර‍්‍ය්‍ය ශිෂ්‍යෛඃ සහ තත්‍රත්‍යෝද්‍යානං ප්‍රාවිශත්|
Ⅱ කින්තු විශ්වාසඝාතියිහූදාස්තත් ස්ථානං පරිචීයතේ යතෝ යීශුඃ ශිෂ්‍යෛඃ සාර්ද්ධං කදාචිත් තත් ස්ථානම් අගච්ඡත්|
Ⅲ තදා ස යිහූදාඃ සෛන්‍යගණං ප්‍රධානයාජකානාං ඵිරූශිනාඤ්ච පදාතිගණඤ්ච ගෘහීත්වා ප්‍රදීපාන් උල්කාන් අස්ත්‍රාණි චාදාය තස්මින් ස්ථාන උපස්ථිතවාන්|
Ⅳ ස්වං ප්‍රති යද් ඝටිෂ්‍යතේ තජ් ඥාත්වා යීශුරග්‍රේසරඃ සන් තානපෘච්ඡත් කං ගවේෂයථ?
Ⅴ තේ ප්‍රත්‍යවදන්, නාසරතීයං යීශුං; තතෝ යීශුරවාදීද් අහමේව සඃ; තෛඃ සහ විශ්වාසඝාතී යිහූදාශ්චාතිෂ්ඨත්|
Ⅵ තදාහමේව ස තස්‍යෛතාං කථාං ශ්‍රුත්වෛව තේ පශ්චාදේත්‍ය භූමෞ පතිතාඃ|
Ⅶ තතෝ යීශුඃ පුනරපි පෘෂ්ඨවාන් කං ගවේෂයථ? තතස්තේ ප්‍රත්‍යවදන් නාසරතීයං යීශුං|
Ⅷ තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුදිතවාන් අහමේව ස ඉමාං කථාමචකථම්; යදි මාමන්විච්ඡථ තර්හීමාන් ගන්තුං මා වාරයත|
Ⅸ ඉත්ථං භූතේ මහ්‍යං යාල්ලෝකාන් අදදාස්තේෂාම් ඒකමපි නාහාරයම් ඉමාං යාං කථාං ස ස්වයමකථයත් සා කථා සඵලා ජාතා|
Ⅹ තදා ශිමෝන්පිතරස්‍ය නිකටේ ඛඞ්ගල්ස්ථිතේඃ ස තං නිෂ්කෝෂං කෘත්වා මහායාජකස්‍ය මාල්ඛනාමානං දාසම් ආහත්‍ය තස්‍ය දක්‍ෂිණකර්ණං ඡින්නවාන්|
Ⅺ තතෝ යීශුඃ පිතරම් අවදත්, ඛඞ්ගං කෝෂේ ස්ථාපය මම පිතා මහ්‍යං පාතුං යං කංසම් අදදාත් තේනාහං කිං න පාස්‍යාමි?
Ⅻ තදා සෛන්‍යගණඃ සේනාපති ර‍්‍යිහූදීයානාං පදාතයශ්ච යීශුං ඝෘත්වා බද්ධ්වා හානන්නාම්නඃ කියඵාඃ ශ්වශුරස්‍ය සමීපං ප්‍රථමම් අනයන්|
ⅩⅢ ස කියඵාස්තස්මින් වත්සරේ මහායාජත්වපදේ නියුක්තඃ
ⅩⅣ සන් සාධාරණලෝකානාං මඞ්ගලාර්ථම් ඒකජනස්‍ය මරණමුචිතම් ඉති යිහූදීයෛඃ සාර්ද්ධම් අමන්ත්‍රයත්|
ⅩⅤ තදා ශිමෝන්පිතරෝ(අ)න්‍යෛකශිෂ්‍යශ්ච යීශෝඃ පශ්චාද් අගච්ඡතාං තස්‍යාන්‍යශිෂ්‍යස්‍ය මහායාජකේන පරිචිතත්වාත් ස යීශුනා සහ මහායාජකස්‍යාට්ටාලිකාං ප්‍රාවිශත්|
ⅩⅥ කින්තු පිතරෝ බහිර්ද්වාරස්‍ය සමීපේ(අ)තිෂ්ඨද් අතඒව මහායාජකේන පරිචිතඃ ස ශිෂ්‍යඃ පුනර්බහිර්ගත්වා දෞවායිකායෛ කථයිත්වා පිතරම් අභ්‍යන්තරම් ආනයත්|
ⅩⅦ තදා ස ද්වාරරක්‍ෂිකා පිතරම් අවදත් ත්වං කිං න තස්‍ය මානවස්‍ය ශිෂ්‍යඃ? තතඃ සෝවදද් අහං න භවාමි|
ⅩⅧ තතඃ පරං යත්ස්ථානේ දාසාඃ පදාතයශ්ච ශීතහේතෝරඞ්ගාරෛ ර්වහ්නිං ප්‍රජ්වාල්‍ය තාපං සේවිතවන්තස්තත්ස්ථානේ පිතරස්තිෂ්ඨන් තෛඃ සහ වහ්නිතාපං සේවිතුම් ආරභත|
ⅩⅨ තදා ශිෂ්‍යේෂූපදේශේ ච මහායාජකේන යීශුඃ පෘෂ්ටඃ
ⅩⅩ සන් ප්‍රත්‍යුක්තවාන් සර්ව්වලෝකානාං සමක්‍ෂං කථාමකථයං ගුප්තං කාමපි කථාං න කථයිත්වා යත් ස්ථානං යිහූදීයාඃ සතතං ගච්ඡන්ති තත්‍ර භජනගේහේ මන්දිරේ චාශික්‍ෂයං|
ⅩⅪ මත්තඃ කුතඃ පෘච්ඡසි? යේ ජනා මදුපදේශම් අශෘණ්වන් තානේව පෘච්ඡ යද්‍යද් අවදං තේ තත් ජානින්ත|
ⅩⅫ තදේත්ථං ප්‍රත්‍යුදිතත්වාත් නිකටස්ථපදාති ර‍්‍යීශුං චපේටේනාහත්‍ය ව්‍යාහරත් මහායාජකම් ඒවං ප්‍රතිවදසි?
ⅩⅩⅢ තතෝ යීශුඃ ප්‍රතිගදිතවාන් යද්‍යයථාර්ථම් අචකථං තර්හි තස්‍යායථාර්ථස්‍ය ප්‍රමාණං දේහි, කින්තු යදි යථාර්ථං තර්හි කුතෝ හේතෝ ර්මාම් අතාඩයඃ?
ⅩⅩⅣ පූර්ව්වං හානන් සබන්ධනං තං කියඵාමහායාජකස්‍ය සමීපං ප්‍රෛෂයත්|
ⅩⅩⅤ ශිමෝන්පිතරස්තිෂ්ඨන් වහ්නිතාපං සේවතේ, ඒතස්මින් සමයේ කියන්තස්තම් අපෘච්ඡන් ත්වං කිම් ඒතස්‍ය ජනස්‍ය ශිෂ්‍යෝ න? තතඃ සෝපහ්නුත්‍යාබ්‍රවීද් අහං න භවාමි|
ⅩⅩⅥ තදා මහායාජකස්‍ය යස්‍ය දාසස්‍ය පිතරඃ කර්ණමච්ඡිනත් තස්‍ය කුටුම්බඃ ප්‍රත්‍යුදිතවාන් උද්‍යානේ තේන සහ තිෂ්ඨන්තං ත්වාං කිං නාපශ්‍යං?
ⅩⅩⅦ කින්තු පිතරඃ පුනරපහ්නුත්‍ය කථිතවාන්; තදානීං කුක්කුටෝ(අ)රෞත්|
ⅩⅩⅧ තදනන්තරං ප්‍රත්‍යූෂේ තේ කියඵාගෘහාද් අධිපතේ ර්ගෘහං යීශුම් අනයන් කින්තු යස්මින් අශුචිත්වේ ජාතේ තෛ ර්නිස්තාරෝත්සවේ න භෝක්තව්‍යං, තස්‍ය භයාද් යිහූදීයාස්තද්ගෘහං නාවිශන්|
ⅩⅩⅨ අපරං පීලාතෝ බහිරාගත්‍ය තාන් පෘෂ්ඨවාන් ඒතස්‍ය මනුෂ්‍යස්‍ය කං දෝෂං වදථ?
ⅩⅩⅩ තදා තේ පේත්‍යවදන් දුෂ්කර්ම්මකාරිණි න සති භවතඃ සමීපේ නෛනං සමාර්පයිෂ්‍යාමඃ|
ⅩⅩⅪ තතඃ පීලාතෝ(අ)වදද් යූයමේනං ගෘහීත්වා ස්වේෂාං ව්‍යවස්ථයා විචාරයත| තදා යිහූදීයාඃ ප්‍රත්‍යවදන් කස්‍යාපි මනුෂ්‍යස්‍ය ප්‍රාණදණ්ඩං කර්ත්තුං නාස්මාකම් අධිකාරෝ(අ)ස්ති|
ⅩⅩⅫ ඒවං සති යීශුඃ ස්වස්‍ය මෘත්‍යෞ යාං කථාං කථිතවාන් සා සඵලාභවත්|
ⅩⅩⅩⅢ තදනන්තරං පීලාතඃ පුනරපි තද් රාජගෘහං ගත්වා යීශුමාහූය පෘෂ්ටවාන් ත්වං කිං යිහූදීයානාං රාජා?
ⅩⅩⅩⅣ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත් ත්වම් ඒතාං කථාං ස්වතඃ කථයසි කිමන්‍යඃ කශ්චින් මයි කථිතවාන්?
ⅩⅩⅩⅤ පීලාතෝ(අ)වදද් අහං කිං යිහූදීයඃ? තව ස්වදේශීයා විශේෂතඃ ප්‍රධානයාජකා මම නිකටේ ත්වාං සමාර්පයන, ත්වං කිං කෘතවාන්?
ⅩⅩⅩⅥ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත් මම රාජ්‍යම් ඒතජ්ජගත්සම්බන්ධීයං න භවති යදි මම රාජ්‍යං ජගත්සම්බන්ධීයම් අභවිෂ්‍යත් තර්හි යිහූදීයානාං හස්තේෂු යථා සමර්පිතෝ නාභවං තදර්ථං මම සේවකා අයෝත්ස්‍යන් කින්තු මම රාජ්‍යම් ඓහිකං න|
ⅩⅩⅩⅦ තදා පීලාතඃ කථිතවාන්, තර්හි ත්වං රාජා භවසි? යීශුඃ ප්‍රත්‍යුක්තවාන් ත්වං සත්‍යං කථයසි, රාජාහං භවාමි; සත්‍යතායාං සාක්‍ෂ්‍යං දාතුං ජනිං ගෘහීත්වා ජගත්‍යස්මින් අවතීර්ණවාන්, තස්මාත් සත්‍යධර්ම්මපක්‍ෂපාතිනෝ මම කථාං ශෘණ්වන්ති|
ⅩⅩⅩⅧ තදා සත්‍යං කිං? ඒතාං කථාං පෂ්ට්වා පීලාතඃ පුනරපි බහිර්ගත්වා යිහූදීයාන් අභාෂත, අහං තස්‍ය කමප්‍යපරාධං න ප්‍රාප්නෝමි|
ⅩⅩⅩⅨ නිස්තාරෝත්සවසමයේ යුෂ්මාභිරභිරුචිත ඒකෝ ජනෝ මයා මෝචයිතව්‍ය ඒෂා යුෂ්මාකං රීතිරස්ති, අතඒව යුෂ්මාකං නිකටේ යිහූදීයානාං රාජානං කිං මෝචයාමි, යුෂ්මාකම් ඉච්ඡා කා?
ⅩⅬ තදා තේ සර්ව්වේ රුවන්තෝ ව්‍යාහරන් ඒනං මානුෂං නහි බරබ්බාං මෝචය| කින්තු ස බරබ්බා දස්‍යුරාසීත්|