ⅩⅦ
Ⅰ තතඃ පරං යීශුරේතාඃ කථාඃ කථයිත්වා ස්වර්ගං විලෝක්‍යෛතත් ප්‍රාර්ථයත්, හේ පිතඃ සමය උපස්ථිතවාන්; යථා තව පුත්‍රස්තව මහිමානං ප්‍රකාශයති තදර්ථං ත්වං නිජපුත්‍රස්‍ය මහිමානං ප්‍රකාශය|
Ⅱ ත්වං යෝල්ලෝකාන් තස්‍ය හස්තේ සමර්පිතවාන් ස යථා තේභ්‍යෝ(අ)නන්තායු ර්දදාති තදර්ථං ත්වං ප්‍රාණිමාත්‍රාණාම් අධිපතිත්වභාරං තස්මෛ දත්තවාන්|
Ⅲ යස්ත්වම් අද්විතීයඃ සත්‍ය ඊශ්වරස්ත්වයා ප්‍රේරිතශ්ච යීශුඃ ඛ්‍රීෂ්ට ඒතයෝරුභයෝඃ පරිචයේ ප්‍රාප්තේ(අ)නන්තායු ර්භවති|
Ⅳ ත්වං යස්‍ය කර්ම්මණෝ භාරං මහ්‍යං දත්තවාන්, තත් සම්පන්නං කෘත්වා ජගත්‍යස්මින් තව මහිමානං ප්‍රාකාශයං|
Ⅴ අතඒව හේ පිත ර්ජගත්‍යවිද්‍යමානේ ත්වයා සහ තිෂ්ඨතෝ මම යෝ මහිමාසීත් සම්ප්‍රති තව සමීපේ මාං තං මහිමානං ප්‍රාපය|
Ⅵ අන්‍යච්ච ත්වම් ඒතජ්ජගතෝ යාල්ලෝකාන් මහ්‍යම් අදදා අහං තේභ්‍යස්තව නාම්නස්තත්ත්වඥානම් අදදාං, තේ තවෛවාසන්, ත්වං තාන් මහ්‍යමදදාඃ, තස්මාත්තේ තවෝපදේශම් අගෘහ්ලන්|
Ⅶ ත්වං මහ්‍යං යත් කිඤ්චිද් අදදාස්තත්සර්ව්වං ත්වත්තෝ ජායතේ ඉත්‍යධුනාජානන්|
Ⅷ මහ්‍යං යමුපදේශම් අදදා අහමපි තේභ්‍යස්තමුපදේශම් අදදාං තේපි තමගෘහ්ලන් ත්වත්තෝහං නිර්ගත්‍ය ත්වයා ප්‍රේරිතෝභවම් අත්‍ර ච ව්‍යශ්වසන්|
Ⅸ තේෂාමේව නිමිත්තං ප්‍රාර්ථයේ(අ)හං ජගතෝ ලෝකනිමිත්තං න ප්‍රාර්ථයේ කින්තු යාල්ලෝකාන් මහ්‍යම් අදදාස්තේෂාමේව නිමිත්තං ප්‍රාර්ථයේ(අ)හං යතස්තේ තවෛවාසතේ|
Ⅹ යේ මම තේ තව යේ ච තව තේ මම තථා තෛ ර්මම මහිමා ප්‍රකාශ්‍යතේ|
Ⅺ සාම්ප්‍රතම් අස්මින් ජගති මමාවස්ථිතේඃ ශේෂම් අභවත් අහං තව සමීපං ගච්ඡාමි කින්තු තේ ජගති ස්ථාස්‍යන්ති; හේ පවිත්‍ර පිතරාවයෝ ර‍්‍යථෛකත්වමාස්තේ තථා තේෂාමප්‍යේකත්වං භවති තදර්ථං යාල්ලෝකාන් මහ්‍යම් අදදාස්තාන් ස්වනාම්නා රක්‍ෂ|
Ⅻ යාවන්ති දිනානි ජගත්‍යස්මින් තෛඃ සහාහමාසං තාවන්ති දිනානි තාන් තව නාම්නාහං රක්‍ෂිතවාන්; යාල්ලෝකාන් මහ්‍යම් අදදාස්තාන් සර්ව්වාන් අහමරක්‍ෂං, තේෂාං මධ්‍යේ කේවලං විනාශපාත්‍රං හාරිතං තේන ධර්ම්මපුස්තකස්‍ය වචනං ප්‍රත්‍යක්‍ෂං භවති|
ⅩⅢ කින්ත්වධුනා තව සන්නිධිං ගච්ඡාමි මයා යථා තේෂාං සම්පූර්ණානන්දෝ භවති තදර්ථමහං ජගති තිෂ්ඨන් ඒතාඃ කථා අකථයම්|
ⅩⅣ තවෝපදේශං තේභ්‍යෝ(අ)දදාං ජගතා සහ යථා මම සම්බන්ධෝ නාස්ති තථා ජජතා සහ තේෂාමපි සම්බන්ධාභාවාජ් ජගතෝ ලෝකාස්තාන් ඍතීයන්තේ|
ⅩⅤ ත්වං ජගතස්තාන් ගෘහාණේති න ප්‍රාර්ථයේ කින්ත්වශුභාද් රක්‍ෂේති ප්‍රාර්ථයේහම්|
ⅩⅥ අහං යථා ජගත්සම්බන්ධීයෝ න භවාමි තථා තේපි ජගත්සම්බන්ධීයා න භවන්ති|
ⅩⅦ තව සත්‍යකථයා තාන් පවිත්‍රීකුරු තව වාක්‍යමේව සත්‍යං|
ⅩⅧ ත්වං යථා මාං ජගති ප්‍රෛරයස්තථාහමපි තාන් ජගති ප්‍රෛරයං|
ⅩⅨ තේෂාං හිතාර්ථං යථාහං ස්වං පවිත්‍රීකරෝමි තථා සත්‍යකථයා තේපි පවිත්‍රීභවන්තු|
ⅩⅩ කේවලං ඒතේෂාමර්ථේ ප්‍රාර්ථයේ(අ)හම් ඉති න කින්ත්වේතේෂාමුපදේශේන යේ ජනා මයි විශ්වසිෂ්‍යන්ති තේෂාමප්‍යර්ථේ ප්‍රාර්ථේයේ(අ)හම්|
ⅩⅪ හේ පිතස්තේෂාං සර්ව්වේෂාම් ඒකත්වං භවතු තව යථා මයි මම ච යථා ත්වය්‍යේකත්වං තථා තේෂාමප්‍යාවයෝරේකත්වං භවතු තේන ත්වං මාං ප්‍රේරිතවාන් ඉති ජගතෝ ලෝකාඃ ප්‍රතියන්තු|
ⅩⅫ යථාවයෝරේකත්වං තථා තේෂාමප්‍යේකත්වං භවතු තේෂ්වහං මයි ච ත්වම් ඉත්ථං තේෂාං සම්පූර්ණමේකත්වං භවතු, ත්වං ප්‍රේරිතවාන් ත්වං මයි යථා ප්‍රීයසේ ච තථා තේෂ්වපි ප්‍රීතවාන් ඒතද්‍යථා ජගතෝ ලෝකා ජානන්ති
ⅩⅩⅢ තදර්ථං ත්වං යං මහිමානං මහ්‍යම් අදදාස්තං මහිමානම් අහමපි තේභ්‍යෝ දත්තවාන්|
ⅩⅩⅣ හේ පිත ර්ජගතෝ නිර්ම්මාණාත් පූර්ව්වං මයි ස්නේහං කෘත්වා යං මහිමානං දත්තවාන් මම තං මහිමානං යථා තේ පශ්‍යන්ති තදර්ථං යාල්ලෝකාන් මහ්‍යං දත්තවාන් අහං යත්‍ර තිෂ්ඨාමි තේපි යථා තත්‍ර තිෂ්ඨන්ති මමෛෂා වාඤ්ඡා|
ⅩⅩⅤ හේ යථාර්ථික පිත ර්ජගතෝ ලෝකෛස්ත්වය්‍යඥාතේපි ත්වාමහං ජානේ ත්වං මාං ප්‍රේරිතවාන් ඉතීමේ ශිෂ්‍යා ජානන්ති|
ⅩⅩⅥ යථාහං තේෂු තිෂ්ඨාමි තථා මයි යේන ප්‍රේම්නා ප්‍රේමාකරෝස්තත් තේෂු තිෂ්ඨති තදර්ථං තව නාමාහං තාන් ඥාපිතවාන් පුනරපි ඥාපයිෂ්‍යාමි|