ⅩⅥ
Ⅰ යුෂ්මාකං යථා වාධා න ජායතේ තදර්ථං යුෂ්මාන් ඒතානි සර්ව්වවාක්‍යානි ව්‍යාහරං|
Ⅱ ලෝකා යුෂ්මාන් භජනගෘහේභ්‍යෝ දූරීකරිෂ්‍යන්ති තථා යස්මින් සමයේ යුෂ්මාන් හත්වා ඊශ්වරස්‍ය තුෂ්ටි ජනකං කර්ම්මාකුර්ම්ම ඉති මංස්‍යන්තේ ස සමය ආගච්ඡන්ති|
Ⅲ තේ පිතරං මාඤ්ච න ජානන්ති, තස්මාද් යුෂ්මාන් ප්‍රතීදෘශම් ආචරිෂ්‍යන්ති|
Ⅳ අතෝ හේතාඃ සමයේ සමුපස්ථිතේ යථා මම කථා යුෂ්මාකං මනඃසුඃ සමුපතිෂ්ඨති තදර්ථං යුෂ්මාභ්‍යම් ඒතාං කථාං කථයාමි යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධම් අහං තිෂ්ඨන් ප්‍රථමං තාං යුෂ්මභ්‍යං නාකථයං|
Ⅴ සාම්ප්‍රතං ස්වස්‍ය ප්‍රේරයිතුඃ සමීපං ගච්ඡාමි තථාපි ත්වං ක්ක ගච්ඡසි කථාමේතාං යුෂ්මාකං කෝපි මාං න පෘච්ඡති|
Ⅵ කින්තු මයෝක්තාභිරාභිඃ කථාභි ර‍්‍යූෂ්මාකම් අන්තඃකරණානි දුඃඛේන පූර්ණාන්‍යභවන්|
Ⅶ තථාප්‍යහං යථාර්ථං කථයාමි මම ගමනං යුෂ්මාකං හිතාර්ථමේව, යතෝ හේතෝ ර්ගමනේ න කෘතේ සහායෝ යුෂ්මාකං සමීපං නාගමිෂ්‍යති කින්තු යදි ගච්ඡාමි තර්හි යුෂ්මාකං සමීපේ තං ප්‍රේෂයිෂ්‍යාමි|
Ⅷ තතඃ ස ආගත්‍ය පාපපුණ්‍යදණ්ඩේෂු ජගතෝ ලෝකානාං ප්‍රබෝධං ජනයිෂ්‍යති|
Ⅸ තේ මයි න විශ්වසන්ති තස්මාද්ධේතෝඃ පාපප්‍රබෝධං ජනයිෂ්‍යති|
Ⅹ යුෂ්මාකම් අදෘශ්‍යඃ සන්නහං පිතුඃ සමීපං ගච්ඡාමි තස්මාද් පුණ්‍යේ ප්‍රබෝධං ජනයිෂ්‍යති|
Ⅺ ඒතජ්ජගතෝ(අ)ධිපති ර්දණ්ඩාඥාං ප්‍රාප්නෝති තස්මාද් දණ්ඩේ ප්‍රබෝධං ජනයිෂ්‍යති|
Ⅻ යුෂ්මභ්‍යං කථයිතුං මමානේකාඃ කථා ආසතේ, තාඃ කථා ඉදානීං යූයං සෝඪුං න ශක්නුථ;
ⅩⅢ කින්තු සත්‍යමය ආත්මා යදා සමාගමිෂ්‍යති තදා සර්ව්වං සත්‍යං යුෂ්මාන් නේෂ්‍යති, ස ස්වතඃ කිමපි න වදිෂ්‍යති කින්තු යච්ඡ්‍රෝෂ්‍යති තදේව කථයිත්වා භාවිකාර‍්‍ය්‍යං යුෂ්මාන් ඥාපයිෂ්‍යති|
ⅩⅣ මම මහිමානං ප්‍රකාශයිෂ්‍යති යතෝ මදීයාං කථාං ගෘහීත්වා යුෂ්මාන් බෝධයිෂ්‍යති|
ⅩⅤ පිතු ර‍්‍යද්‍යද් ආස්තේ තත් සර්ව්වං මම තස්මාද් කාරණාද් අවාදිෂං ස මදීයාං කථාං ගෘහීත්වා යුෂ්මාන් බෝධයිෂ්‍යති|
ⅩⅥ කියත්කාලාත් පරං යූයං මාං ද්‍රෂ්ටුං න ලප්ස්‍යධ්වේ කින්තු කියත්කාලාත් පරං පුන ර්ද්‍රෂ්ටුං ලප්ස්‍යධ්වේ යතෝහං පිතුඃ සමීපං ගච්ඡාමි|
ⅩⅦ තතඃ ශිෂ්‍යාණාං කියන්තෝ ජනාඃ පරස්පරං වදිතුම් ආරභන්ත, කියත්කාලාත් පරං මාං ද්‍රෂ්ටුං න ලප්ස්‍යධ්වේ කින්තු කියත්කාලාත් පරං පුන ර්ද්‍රෂ්ටුං ලප්ස්‍යධ්වේ යතෝහං පිතුඃ සමීපං ගච්ඡාමි, ඉති යද් වාක්‍යම් අයං වදති තත් කිං?
ⅩⅧ තතඃ කියත්කාලාත් පරම් ඉති තස්‍ය වාක්‍යං කිං? තස්‍ය වාක්‍යස්‍යාභිප්‍රායං වයං බෝද්ධුං න ශක්නුමස්තෛරිති
ⅩⅨ නිගදිතේ යීශුස්තේෂාං ප්‍රශ්නේච්ඡාං ඥාත්වා තේභ්‍යෝ(අ)කථයත් කියත්කාලාත් පරං මාං ද්‍රෂ්ටුං න ලප්ස්‍යධ්වේ, කින්තු කියත්කාලාත් පරං පූන ර්ද්‍රෂ්ටුං ලප්ස්‍යධ්වේ, යාමිමාං කථාමකථයං තස්‍යා අභිප්‍රායං කිං යූයං පරස්පරං මෘගයධ්වේ?
ⅩⅩ යුෂ්මානහම් අතියථාර්ථං වදාමි යූයං ක්‍රන්දිෂ්‍යථ විලපිෂ්‍යථ ච, කින්තු ජගතෝ ලෝකා ආනන්දිෂ්‍යන්ති; යූයං ශෝකාකුලා භවිෂ්‍යථ කින්තු ශෝකාත් පරං ආනන්දයුක්තා භවිෂ්‍යථ|
ⅩⅪ ප්‍රසවකාල උපස්ථිතේ නාරී යථා ප්‍රසවවේදනයා ව්‍යාකුලා භවති කින්තු පුත්‍රේ භූමිෂ්ඨේ සති මනුෂ්‍යෛකෝ ජන්මනා නරලෝකේ ප්‍රවිෂ්ට ඉත්‍යානන්දාත් තස්‍යාස්තත්සර්ව්වං දුඃඛං මනසි න තිෂ්ඨති,
ⅩⅫ තථා යූයමපි සාම්ප්‍රතං ශෝකාකුලා භවථ කින්තු පුනරපි යුෂ්මභ්‍යං දර්ශනං දාස්‍යාමි තේන යුෂ්මාකම් අන්තඃකරණානි සානන්දානි භවිෂ්‍යන්ති, යුෂ්මාකං තම් ආනන්දඤ්ච කෝපි හර්ත්තුං න ශක්‍ෂ්‍යති|
ⅩⅩⅢ තස්මින් දිවසේ කාමපි කථාං මාං න ප්‍රක්‍ෂ්‍යථ| යුෂ්මානහම් අතියථාර්ථං වදාමි, මම නාම්නා යත් කිඤ්චිද් පිතරං යාචිෂ්‍යධ්වේ තදේව ස දාස්‍යති|
ⅩⅩⅣ පූර්ව්වේ මම නාම්නා කිමපි නායාචධ්වං, යාචධ්වං තතඃ ප්‍රාප්ස්‍යථ තස්මාද් යුෂ්මාකං සම්පූර්ණානන්දෝ ජනිෂ්‍යතේ|
ⅩⅩⅤ උපමාකථාභිඃ සර්ව්වාණ්‍යේතානි යුෂ්මාන් ඥාපිතවාන් කින්තු යස්මින් සමයේ උපමයා නෝක්ත්වා පිතුඃ කථාං ස්පෂ්ටං ඥාපයිෂ්‍යාමි සමය ඒතාදෘශ ආගච්ඡති|
ⅩⅩⅥ තදා මම නාම්නා ප්‍රාර්ථයිෂ්‍යධ්වේ (අ)හං යුෂ්මන්නිමිත්තං පිතරං විනේෂ්‍යේ කථාමිමාං න වදාමි;
ⅩⅩⅦ යතෝ යූයං මයි ප්‍රේම කුරුථ, තථාහම් ඊශ්වරස්‍ය සමීපාද් ආගතවාන් ඉත්‍යපි ප්‍රතීථ, තස්මාද් කාරණාත් කාරණාත් පිතා ස්වයං යුෂ්මාසු ප්‍රීයතේ|
ⅩⅩⅧ පිතුඃ සමීපාජ්ජජද් ආගතෝස්මි ජගත් පරිත්‍යජ්‍ය ච පුනරපි පිතුඃ සමීපං ගච්ඡාමි|
ⅩⅩⅨ තදා ශිෂ්‍යා අවදන්, හේ ප්‍රභෝ භවාන් උපමයා නෝක්ත්වාධුනා ස්පෂ්ටං වදති|
ⅩⅩⅩ භවාන් සර්ව්වඥඃ කේනචිත් පෘෂ්ටෝ භවිතුමපි භවතඃ ප්‍රයෝජනං නාස්තීත්‍යධුනාස්මාකං ස්ථිරඥානං ජාතං තස්මාද් භවාන් ඊශ්වරස්‍ය සමීපාද් ආගතවාන් ඉත්‍යත්‍ර වයං විශ්වසිමඃ|
ⅩⅩⅪ තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීද් ඉදානීං කිං යූයං විශ්වසිථ?
ⅩⅩⅫ පශ්‍යත සර්ව්වේ යූයං විකීර්ණාඃ සන්තෝ මාම් ඒකාකිනං පීරත්‍යජ්‍ය ස්වං ස්වං ස්ථානං ගමිෂ්‍යථ, ඒතාදෘශඃ සමය ආගච්ඡති වරං ප්‍රායේණෝපස්ථිතවාන්; තථාප්‍යහං නෛකාකී භවාමි යතඃ පිතා මයා සාර්ද්ධම් ආස්තේ|
ⅩⅩⅩⅢ යථා මයා යුෂ්මාකං ශාන්ති ර්ජායතේ තදර්ථම් ඒතාඃ කථා යුෂ්මභ්‍යම් අචකථං; අස්මින් ජගති යුෂ්මාකං ක්ලේශෝ ඝටිෂ්‍යතේ කින්ත්වක්‍ෂෝභා භවත යතෝ මයා ජගජ්ජිතං|