ⅩⅤ
Ⅰ අහං සත්‍යද්‍රාක්‍ෂාලතාස්වරූපෝ මම පිතා තූද්‍යානපරිචාරකස්වරූපඤ්ච|
Ⅱ මම යාසු ශාඛාසු ඵලානි න භවන්ති තාඃ ස ඡිනත්ති තථා ඵලවත්‍යඃ ශාඛා යථාධිකඵලානි ඵලන්ති තදර්ථං තාඃ පරිෂ්කරෝති|
Ⅲ ඉදානීං මයෝක්තෝපදේශේන යූයං පරිෂ්කෘතාඃ|
Ⅳ අතඃ කාරණාත් මයි තිෂ්ඨත තේනාහමපි යුෂ්මාසු තිෂ්ඨාමි, යතෝ හේතෝ ර්ද්‍රාක්‍ෂාලතායාම් අසංලග්නා ශාඛා යථා ඵලවතී භවිතුං න ශක්නෝති තථා යූයමපි මය්‍යතිෂ්ඨන්තඃ ඵලවන්තෝ භවිතුං න ශක්නුථ|
Ⅴ අහං ද්‍රාක්‍ෂාලතාස්වරූපෝ යූයඤ්ච ශාඛාස්වරූපෝඃ; යෝ ජනෝ මයි තිෂ්ඨති යත්‍ර චාහං තිෂ්ඨාමි, ස ප්‍රචූරඵලෛඃ ඵලවාන් භවති, කින්තු මාං විනා යූයං කිමපි කර්ත්තුං න ශක්නුථ|
Ⅵ යඃ කශ්චින් මයි න තිෂ්ඨති ස ශුෂ්කශාඛේව බහි ර්නික්‍ෂිප්‍යතේ ලෝකාශ්ච තා ආහෘත්‍ය වහ්නෞ නික්‍ෂිප්‍ය දාහයන්ති|
Ⅶ යදි යූයං මයි තිෂ්ඨථ මම කථා ච යුෂ්මාසු තිෂ්ඨති තර්හි යද් වාඤ්ඡිත්වා යාචිෂ්‍යධ්වේ යුෂ්මාකං තදේව සඵලං භවිෂ්‍යති|
Ⅷ යදි යූයං ප්‍රචූරඵලවන්තෝ භවථ තර්හි තද්වාරා මම පිතු ර්මහිමා ප්‍රකාශිෂ්‍යතේ තථා යූයං මම ශිෂ්‍යා ඉති පරික්‍ෂායිෂ්‍යධ්වේ|
Ⅸ පිතා යථා මයි ප්‍රීතවාන් අහමපි යුෂ්මාසු තථා ප්‍රීතවාන් අතෝ හේතෝ ර‍්‍යූයං නිරන්තරං මම ප්‍රේමපාත්‍රාණි භූත්වා තිෂ්ඨත|
Ⅹ අහං යථා පිතුරාඥා ගෘහීත්වා තස්‍ය ප්‍රේමභාජනං තිෂ්ඨාමි තථෛව යූයමපි යදි මමාඥා ගුහ්ලීථ තර්හි මම ප්‍රේමභාජනානි ස්ථාස්‍යථ|
Ⅺ යුෂ්මන්නිමිත්තං මම ය ආහ්ලාදඃ ස යථා චිරං තිෂ්ඨති යුෂ්මාකම් ආනන්දශ්ච යථා පූර‍්‍ය්‍යතේ තදර්ථං යුෂ්මභ්‍යම් ඒතාඃ කථා අත්‍රකථම්|
Ⅻ අහං යුෂ්මාසු යථා ප්‍රීයේ යූයමපි පරස්පරං තථා ප්‍රීයධ්වම් ඒෂා මමාඥා|
ⅩⅢ මිත්‍රාණාං කාරණාත් ස්වප්‍රාණදානපර‍්‍ය්‍යන්තං යත් ප්‍රේම තස්මාන් මහාප්‍රේම කස්‍යාපි නාස්ති|
ⅩⅣ අහං යද්‍යද් ආදිශාමි තත්තදේව යදි යූයම් ආචරත තර්හි යූයමේව මම මිත්‍රාණි|
ⅩⅤ අද්‍යාරභ්‍ය යුෂ්මාන් දාසාන් න වදිෂ්‍යාමි යත් ප්‍රභු ර‍්‍යත් කරෝති දාසස්තද් න ජානාති; කින්තු පිතුඃ සමීපේ යද්‍යද් අශෘණවං තත් සර්ව්වං යූෂ්මාන් අඥාපයම් තත්කාරණාද් යුෂ්මාන් මිත්‍රාණි ප්‍රෝක්තවාන්|
ⅩⅥ යූයං මාං රෝචිතවන්ත ඉති න, කින්ත්වහමේව යුෂ්මාන් රෝචිතවාන් යූයං ගත්වා යථා ඵලාන්‍යුත්පාදයථ තානි ඵලානි චාක්‍ෂයාණි භවන්ති, තදර්ථං යුෂ්මාන් න්‍යජුනජං තස්මාන් මම නාම ප්‍රෝච්‍ය පිතරං යත් කිඤ්චිද් යාචිෂ්‍යධ්වේ තදේව ස යුෂ්මභ්‍යං දාස්‍යති|
ⅩⅦ යූයං පරස්පරං ප්‍රීයධ්වම් අහම් ඉත්‍යාඥාපයාමි|
ⅩⅧ ජගතෝ ලෝකෛ ර‍්‍යුෂ්මාසු ඍතීයිතේෂු තේ පූර්ව්වං මාමේවාර්ත්තීයන්ත ඉති යූයං ජානීථ|
ⅩⅨ යදි යූයං ජගතෝ ලෝකා අභවිෂ්‍යත තර්හි ජගතෝ ලෝකා යුෂ්මාන් ආත්මීයාන් බුද්ධ්වාප්‍රේෂ්‍යන්ත; කින්තු යූයං ජගතෝ ලෝකා න භවථ, අහං යුෂ්මාන් අස්මාජ්ජගතෝ(අ)රෝචයම් ඒතස්මාත් කාරණාජ්ජගතෝ ලෝකා යුෂ්මාන් ඍතීයන්තේ|
ⅩⅩ දාසඃ ප්‍රභෝ ර්මහාන් න භවති මමෛතත් පූර්ව්වීයං වාක්‍යං ස්මරත; තේ යදි මාමේවාතාඩයන් තර්හි යුෂ්මානපි තාඩයිෂ්‍යන්ති, යදි මම වාක්‍යං ගෘහ්ලන්ති තර්හි යුෂ්මාකමපි වාක්‍යං ග්‍රහීෂ්‍යන්ති|
ⅩⅪ කින්තු තේ මම නාමකාරණාද් යුෂ්මාන් ප්‍රති තාදෘශං ව්‍යවහරිෂ්‍යන්ති යතෝ යෝ මාං ප්‍රේරිතවාන් තං තේ න ජානන්ති|
ⅩⅫ තේෂාං සන්නිධිම් ආගත්‍ය යද්‍යහං නාකථයිෂ්‍යං තර්හි තේෂාං පාපං නාභවිෂ්‍යත් කින්ත්වධුනා තේෂාං පාපමාච්ඡාදයිතුම් උපායෝ නාස්ති|
ⅩⅩⅢ යෝ ජනෝ මාම් ඍතීයතේ ස මම පිතරමපි ඍතීයතේ|
ⅩⅩⅣ යාදෘශානි කර්ම්මාණි කේනාපි කදාපි නාක්‍රියන්ත තාදෘශානි කර්ම්මාණි යදි තේෂාං සාක්‍ෂාද් අහං නාකරිෂ්‍යං තර්හි තේෂාං පාපං නාභවිෂ්‍යත් කින්ත්වධුනා තේ දෘෂ්ට්වාපි මාං මම පිතරඤ්චාර්ත්තීයන්ත|
ⅩⅩⅤ තස්මාත් තේ(අ)කාරණං මාම් ඍතීයන්තේ යදේතද් වචනං තේෂාං ශාස්ත්‍රේ ලිඛිතමාස්තේ තත් සඵලම් අභවත්|
ⅩⅩⅥ කින්තු පිතු ර්නිර්ගතං යං සහායමර්ථාත් සත්‍යමයම් ආත්මානං පිතුඃ සමීපාද් යුෂ්මාකං සමීපේ ප්‍රේෂයිෂ්‍යාමි ස ආගත්‍ය මයි ප්‍රමාණං දාස්‍යති|
ⅩⅩⅦ යූයං ප්‍රථමමාරභ්‍ය මයා සාර්ද්ධං තිෂ්ඨථ තස්මාද්ධේතෝ ර‍්‍යූයමපි ප්‍රමාණං දාස්‍යථ|