ⅩⅣ
Ⅰ මනෝදුඃඛිනෝ මා භූත; ඊශ්වරේ විශ්වසිත මයි ච විශ්වසිත|
Ⅱ මම පිතු ගෘහේ බහූනි වාසස්ථානි සන්ති නෝ චේත් පූර්ව්වං යුෂ්මාන් අඥාපයිෂ්‍යං යුෂ්මදර්ථං ස්ථානං සජ්ජයිතුං ගච්ඡාමි|
Ⅲ යදි ගත්වාහං යුෂ්මන්නිමිත්තං ස්ථානං සජ්ජයාමි තර්හි පනරාගත්‍ය යුෂ්මාන් ස්වසමීපං නේෂ්‍යාමි, තතෝ යත්‍රාහං තිෂ්ඨාමි තත්‍ර යූයමපි ස්ථාස්‍යථ|
Ⅳ අහං යත්ස්ථානං බ්‍රජාමි තත්ස්ථානං යූයං ජානීථ තස්‍ය පන්ථානමපි ජානීථ|
Ⅴ තදා ථෝමා අවදත්, හේ ප්‍රභෝ භවාන් කුත්‍ර යාති තද්වයං න ජානීමඃ, තර්හි කථං පන්ථානං ඥාතුං ශක්නුමඃ?
Ⅵ යීශුරකථයද් අහමේව සත්‍යජීවනරූපපථෝ මයා න ගන්තා කෝපි පිතුඃ සමීපං ගන්තුං න ශක්නෝති|
Ⅶ යදි මාම් අඥාස්‍යත තර්හි මම පිතරමප්‍යඥාස්‍යත කින්ත්වධුනාතස්තං ජානීථ පශ්‍යථ ච|
Ⅷ තදා ඵිලිපඃ කථිතවාන්, හේ ප්‍රභෝ පිතරං දර්ශය තස්මාදස්මාකං යථේෂ්ටං භවිෂ්‍යති|
Ⅸ තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යාවාදීත්, හේ ඵිලිප යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධම් ඒතාවද්දිනානි ස්ථිතමපි මාං කිං න ප්‍රත්‍යභිජානාසි? යෝ ජනෝ මාම් අපශ්‍යත් ස පිතරමප්‍යපශ්‍යත් තර්හි පිතරම් අස්මාන් දර්ශයේති කථාං කථං කථයසි?
Ⅹ අහං පිතරි තිෂ්ඨාමි පිතා මයි තිෂ්ඨතීති කිං ත්වං න ප්‍රත්‍යෂි? අහං යද්වාක්‍යං වදාමි තත් ස්වතෝ න වදාමි කින්තු යඃ පිතා මයි විරාජතේ ස ඒව සර්ව්වකර්ම්මාණි කරාති|
Ⅺ අතඒව පිතර‍්‍ය්‍යහං තිෂ්ඨාමි පිතා ච මයි තිෂ්ඨති මමාස්‍යාං කථායාං ප්‍රත්‍යයං කුරුත, නෝ චේත් කර්ම්මහේතෝඃ ප්‍රත්‍යයං කුරුත|
Ⅻ අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි, යෝ ජනෝ මයි විශ්වසිති සෝහමිව කර්ම්මාණි කරිෂ්‍යති වරං තතෝපි මහාකර්ම්මාණි කරිෂ්‍යති යතෝ හේතෝරහං පිතුඃ සමීපං ගච්ඡාමි|
ⅩⅢ යථා පුත්‍රේණ පිතු ර්මහිමා ප්‍රකාශතේ තදර්ථං මම නාම ප්‍රෝච්‍ය යත් ප්‍රාර්ථයිෂ්‍යධ්වේ තත් සඵලං කරිෂ්‍යාමි|
ⅩⅣ යදි මම නාම්නා යත් කිඤ්චිද් යාචධ්වේ තර්හි තදහං සාධයිෂ්‍යාමි|
ⅩⅤ යදි මයි ප්‍රීයධ්වේ තර්හි මමාඥාඃ සමාචරත|
ⅩⅥ තතෝ මයා පිතුඃ සමීපේ ප්‍රාර්ථිතේ පිතා නිරන්තරං යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං ස්ථාතුම් ඉතරමේකං සහායම් අර්ථාත් සත්‍යමයම් ආත්මානං යුෂ්මාකං නිකටං ප්‍රේෂයිෂ්‍යති|
ⅩⅦ ඒතජ්ජගතෝ ලෝකාස්තං ග්‍රහීතුං න ශක්නුවන්ති යතස්තේ තං නාපශ්‍යන් නාජනංශ්ච කින්තු යූයං ජානීථ යතෝ හේතෝඃ ස යුෂ්මාකමන්ත ර්නිවසති යුෂ්මාකං මධ්‍යේ ස්ථාස්‍යති ච|
ⅩⅧ අහං යුෂ්මාන් අනාථාන් කෘත්වා න යාස්‍යාමි පුනරපි යුෂ්මාකං සමීපම් ආගමිෂ්‍යාමි|
ⅩⅨ කියත්කාලරත් පරම් අස්‍ය ජගතෝ ලෝකා මාං පුන ර්න ද්‍රක්‍ෂ්‍යන්ති කින්තු යූයං ද්‍රක්‍ෂ්‍යථ;අහං ජීවිෂ්‍යාමි තස්මාත් කාරණාද් යූයමපි ජීවිෂ්‍යථ|
ⅩⅩ පිතර‍්‍ය්‍යහමස්මි මයි ච යූයං ස්ථ, තථාහං යුෂ්මාස්වස්මි තදපි තදා ඥාස්‍යථ|
ⅩⅪ යෝ ජනෝ මමාඥා ගෘහීත්වා තා ආචරති සඒව මයි ප්‍රීයතේ; යෝ ජනශ්ච මයි ප්‍රීයතේ සඒව මම පිතුඃ ප්‍රියපාත්‍රං භවිෂ්‍යති, තථාහමපි තස්මින් ප්‍රීත්වා තස්මෛ ස්වං ප්‍රකාශයිෂ්‍යාමි|
ⅩⅫ තදා ඊෂ්කරියෝතීයාද් අන්‍යෝ යිහූදාස්තමවදත්, හේ ප්‍රභෝ භවාන් ජගතෝ ලෝකානාං සන්නිධෞ ප්‍රකාශිතෝ න භූත්වාස්මාකං සන්නිධෞ කුතඃ ප්‍රකාශිතෝ භවිෂ්‍යති?
ⅩⅩⅢ තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යුදිතවාන්, යෝ ජනෝ මයි ප්‍රීයතේ ස මමාඥා අපි ගෘහ්ලාති, තේන මම පිතාපි තස්මින් ප්‍රේෂ්‍යතේ, ආවාඤ්ච තන්නිකටමාගත්‍ය තේන සහ නිවත්ස්‍යාවඃ|
ⅩⅩⅣ යෝ ජනෝ මයි න ප්‍රීයතේ ස මම කථා අපි න ගෘහ්ලාති පුනශ්ච යාමිමාං කථාං යූයං ශෘණුථ සා කථා කේවලස්‍ය මම න කින්තු මම ප්‍රේරකෝ යඃ පිතා තස්‍යාපි කථා|
ⅩⅩⅤ ඉදානීං යුෂ්මාකං නිකටේ විද්‍යමානෝහම් ඒතාඃ සකලාඃ කථාඃ කථයාමි|
ⅩⅩⅥ කින්ත්විතඃ පරං පිත්‍රා යඃ සහායෝ(අ)ර්ථාත් පවිත්‍ර ආත්මා මම නාම්නි ප්‍රේරයිෂ්‍යති ස සර්ව්වං ශික්‍ෂයිත්වා මයෝක්තාඃ සමස්තාඃ කථා යුෂ්මාන් ස්මාරයිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅦ අහං යුෂ්මාකං නිකටේ ශාන්තිං ස්ථාපයිත්වා යාමි, නිජාං ශාන්තිං යුෂ්මභ්‍යං දදාමි, ජගතෝ ලෝකා යථා දදාති තථාහං න දදාමි; යුෂ්මාකම් අන්තඃකරණානි දුඃඛිතානි භීතානි ච න භවන්තු|
ⅩⅩⅧ අහං ගත්වා පුනරපි යුෂ්මාකං සමීපම් ආගමිෂ්‍යාමි මයෝක්තං වාක්‍යමිදං යූයම් අශ්‍රෞෂ්ට; යදි මය්‍යප්‍රේෂ්‍යධ්වං තර්හ්‍යහං පිතුඃ සමීපං ගච්ඡාමි මමාස්‍යාං කථායාං යූයම් අහ්ලාදිෂ්‍යධ්වං යතෝ මම පිතා මත්තෝපි මහාන්|
ⅩⅩⅨ තස්‍යා ඝටනායාඃ සමයේ යථා යුෂ්මාකං ශ්‍රද්ධා ජායතේ තදර්ථම් අහං තස්‍යා ඝටනායාඃ පූර්ව්වම් ඉදානීං යුෂ්මාන් ඒතාං වාර්ත්තාං වදාමි|
ⅩⅩⅩ ඉතඃ පරං යුෂ්මාභිඃ සහ මම බහව ආලාපා න භවිෂ්‍යන්ති යතඃ කාරණාද් ඒතස්‍ය ජගතඃ පතිරාගච්ඡති කින්තු මයා සහ තස්‍ය කෝපි සම්බන්ධෝ නාස්ති|
ⅩⅩⅪ අහං පිතරි ප්‍රේම කරෝමි තථා පිතු ර්විධිවත් කර්ම්මාණි කරෝමීති යේන ජගතෝ ලෝකා ජානන්ති තදර්ථම් උත්තිෂ්ඨත වයං ස්ථානාදස්මාද් ගච්ඡාම|