ⅩⅢ
Ⅰ නිස්තාරෝත්සවස්‍ය කිඤ්චිත්කාලාත් පූර්ව්වං පෘථිව්‍යාඃ පිතුඃ සමීපගමනස්‍ය සමයඃ සන්නිකර්ෂෝභූද් ඉති ඥාත්වා යීශුරාප්‍රථමාද් යේෂු ජගත්ප්‍රවාසිෂ්වාත්මීයලෝකේෂ ප්‍රේම කරෝති ස්ම තේෂු ශේෂං යාවත් ප්‍රේම කෘතවාන්|
Ⅱ පිතා තස්‍ය හස්තේ සර්ව්වං සමර්පිතවාන් ස්වයම් ඊශ්වරස්‍ය සමීපාද් ආගච්ඡද් ඊශ්වරස්‍ය සමීපං යාස්‍යති ච, සර්ව්වාණ්‍යේතානි ඥාත්වා රජන්‍යාං භෝජනේ සම්පූර්ණේ සති,
Ⅲ යදා ශෛතාන් තං පරහස්තේෂු සමර්පයිතුං ශිමෝනඃ පුත්‍රස්‍ය ඊෂ්කාරියෝතියස්‍ය යිහූදා අන්තඃකරණේ කුප්‍රවෘත්තිං සමාර්පයත්,
Ⅳ තදා යීශු ර්භෝජනාසනාද් උත්ථාය ගාත්‍රවස්ත්‍රං මෝචයිත්වා ගාත්‍රමාර්ජනවස්ත්‍රං ගෘහීත්වා තේන ස්වකටිම් අබධ්නාත්,
Ⅴ පශ්චාද් ඒකපාත්‍රේ ජලම් අභිෂිච්‍ය ශිෂ්‍යාණාං පාදාන් ප්‍රක්‍ෂාල්‍ය තේන කටිබද්ධගාත්‍රමාර්ජනවාසසා මාර්ෂ්ටුං ප්‍රාරභත|
Ⅵ තතඃ ශිමෝන්පිතරස්‍ය සමීපමාගතේ ස උක්තවාන් හේ ප්‍රභෝ භවාන් කිං මම පාදෞ ප්‍රක්‍ෂාලයිෂ්‍යති?
Ⅶ යීශුරුදිතවාන් අහං යත් කරෝමි තත් සම්ප්‍රති න ජානාසි කින්තු පශ්චාජ් ඥාස්‍යසි|
Ⅷ තතඃ පිතරඃ කථිතවාන් භවාන් කදාපි මම පාදෞ න ප්‍රක්‍ෂාලයිෂ්‍යති| යීශුරකථයද් යදි ත්වාං න ප්‍රක්‍ෂාලයේ තර්හි මයි තව කෝප්‍යංශෝ නාස්ති|
Ⅸ තදා ශිමෝන්පිතරඃ කථිතවාන් හේ ප්‍රභෝ තර්හි කේවලපාදෞ න, මම හස්තෞ ශිරශ්ච ප්‍රක්‍ෂාලයතු|
Ⅹ තතෝ යීශුරවදද් යෝ ජනෝ ධෞතස්තස්‍ය සර්ව්වාඞ්ගපරිෂ්කෘතත්වාත් පාදෞ විනාන්‍යාඞ්ගස්‍ය ප්‍රක්‍ෂාලනාපේක්‍ෂා නාස්ති| යූයං පරිෂ්කෘතා ඉති සත්‍යං කින්තු න සර්ව්වේ,
Ⅺ යතෝ යෝ ජනස්තං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති තං ස ඥාතවාන; අතඒව යූයං සර්ව්වේ න පරිෂ්කෘතා ඉමාං කථාං කථිතවාන්|
Ⅻ ඉත්ථං යීශුස්තේෂාං පාදාන් ප්‍රක්‍ෂාල්‍ය වස්ත්‍රං පරිධායාසනේ සමුපවිශ්‍ය කථිතවාන් අහං යුෂ්මාන් ප්‍රති කිං කර්ම්මාකාර්ෂං ජානීථ?
ⅩⅢ යූයං මාං ගුරුං ප්‍රභුඤ්ච වදථ තත් සත්‍යමේව වදථ යතෝහං සඒව භවාමි|
ⅩⅣ යද්‍යහං ප්‍රභු ර්ගුරුශ්ච සන් යුෂ්මාකං පාදාන් ප්‍රක්‍ෂාලිතවාන් තර්හි යුෂ්මාකමපි පරස්පරං පාදප්‍රක්‍ෂාලනම් උචිතම්|
ⅩⅤ අහං යුෂ්මාන් ප්‍රති යථා ව්‍යවාහරං යුෂ්මාන් තථා ව්‍යවහර්ත්තුම් ඒකං පන්ථානං දර්ශිතවාන්|
ⅩⅥ අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි, ප්‍රභෝ ර්දාසෝ න මහාන් ප්‍රේරකාච්ච ප්‍රේරිතෝ න මහාන්|
ⅩⅦ ඉමාං කථාං විදිත්වා යදි තදනුසාරතඃ කර්ම්මාණි කුරුථ තර්හි යූයං ධන්‍යා භවිෂ්‍යථ|
ⅩⅧ සර්ව්වේෂු යුෂ්මාසු කථාමිමාං කථයාමි ඉති න, යේ මම මනෝනීතාස්තානහං ජානාමි, කින්තු මම භක්‍ෂ්‍යාණි යෝ භුඞ්ක්තේ මත්ප්‍රාණප්‍රාතිකූල්‍යතඃ| උත්ථාපයති පාදස්‍ය මූලං ස ඒෂ මානවඃ| යදේතද් ධර්ම්මපුස්තකස්‍ය වචනං තදනුසාරේණාවශ්‍යං ඝටිෂ්‍යතේ|
ⅩⅨ අහං ස ජන ඉත්‍යත්‍ර යථා යුෂ්මාකං විශ්වාසෝ ජායතේ තදර්ථං ඒතාදෘශඝටනාත් පූර්ව්වම් අහමිදානීං යුෂ්මභ්‍යමකථයම්|
ⅩⅩ අහං යුෂ්මානතීව යථාර්ථං වදාමි, මයා ප්‍රේරිතං ජනං යෝ ගෘහ්ලාති ස මාමේව ගෘහ්ලාති යශ්ච මාං ගෘහ්ලාති ස මත්ප්‍රේරකං ගෘහ්ලාති|
ⅩⅪ ඒතාං කථාං කථයිත්වා යීශු ර්දුඃඛී සන් ප්‍රමාණං දත්ත්වා කථිතවාන් අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි යුෂ්මාකම් ඒකෝ ජනෝ මාං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති|
ⅩⅫ තතඃ ස කමුද්දිශ්‍ය කථාමේතාං කථිතවාන් ඉත්‍යත්‍ර සන්දිග්ධාඃ ශිෂ්‍යාඃ පරස්පරං මුඛමාලෝකයිතුං ප්‍රාරභන්ත|
ⅩⅩⅢ තස්මින් සමයේ යීශු ර‍්‍යස්මින් අප්‍රීයත ස ශිෂ්‍යස්තස්‍ය වක්‍ෂඃස්ථලම් අවාලම්බත|
ⅩⅩⅣ ශිමෝන්පිතරස්තං සඞ්කේතේනාවදත්, අයං කමුද්දිශ්‍ය කථාමේතාම් කථයතීති පෘච්ඡ|
ⅩⅩⅤ තදා ස යීශෝ ර්වක්‍ෂඃස්ථලම් අවලම්බ්‍ය පෘෂ්ඨවාන්, හේ ප්‍රභෝ ස ජනඃ කඃ?
ⅩⅩⅥ තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදද් ඒකඛණ්ඩං පූපං මජ්ජයිත්වා යස්මෛ දාස්‍යාමි සඒව සඃ; පශ්චාත් පූපඛණ්ඩමේකං මජ්ජයිත්වා ශිමෝනඃ පුත්‍රාය ඊෂ්කරියෝතීයාය යිහූදෛ දත්තවාන්|
ⅩⅩⅦ තස්මින් දත්තේ සති ශෛතාන් තමාශ්‍රයත්; තදා යීශුස්තම් අවදත් ත්වං යත් කරිෂ්‍යසි තත් ක්‍ෂිප්‍රං කුරු|
ⅩⅩⅧ කින්තු ස යේනාශයේන තාං කථාමකථායත් තම් උපවිෂ්ටලෝකානාං කෝපි නාබුධ්‍යත;
ⅩⅩⅨ කින්තු යිහූදාඃ සමීපේ මුද්‍රාසම්පුටකස්ථිතේඃ කේචිද් ඉත්ථම් අබුධ්‍යන්ත පාර්ව්වණාසාදනාර්ථං කිමපි ද්‍රව්‍යං ක්‍රේතුං වා දරිද්‍රේභ්‍යඃ කිඤ්චිද් විතරිතුං කථිතවාන්|
ⅩⅩⅩ තදා පූපඛණ්ඩග්‍රහණාත් පරං ස තූර්ණං බහිරගච්ඡත්; රාත්‍රිශ්ච සමුපස්‍යිතා|
ⅩⅩⅪ යිහූදේ බහිර්ගතේ යීශුරකථයද් ඉදානීං මානවසුතස්‍ය මහිමා ප්‍රකාශතේ තේනේශ්වරස්‍යාපි මහිමා ප්‍රකාශතේ|
ⅩⅩⅫ යදි තේනේශ්වරස්‍ය මහිමා ප්‍රකාශතේ තර්හීශ්වරෝපි ස්වේන තස්‍ය මහිමානං ප්‍රකාශයිෂ්‍යති තූර්ණමේව ප්‍රකාශයිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅩⅢ හේ වත්සා අහං යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං කිඤ්චිත්කාලමාත්‍රම් ආසේ, තතඃ පරං මාං මෘගයිෂ්‍යධ්වේ කින්ත්වහං යත්ස්ථානං යාමි තත්ස්ථානං යූයං ගන්තුං න ශක්‍ෂ්‍යථ, යාමිමාං කථාං යිහූදීයේභ්‍යඃ කථිතවාන් තථාධුනා යුෂ්මභ්‍යමපි කථයාමි|
ⅩⅩⅩⅣ යූයං පරස්පරං ප්‍රීයධ්වම් අහං යුෂ්මාසු යථා ප්‍රීයේ යූයමපි පරස්පරම් තථෛව ප්‍රීයධ්වං, යුෂ්මාන් ඉමාං නවීනාම් ආඥාම් ආදිශාමි|
ⅩⅩⅩⅤ තේනෛව යදි පරස්පරං ප්‍රීයධ්වේ තර්හි ලක්‍ෂණේනානේන යූයං මම ශිෂ්‍යා ඉති සර්ව්වේ ඥාතුං ශක්‍ෂ්‍යන්ති|
ⅩⅩⅩⅥ ශිමෝනපිතරඃ පෘෂ්ඨවාන් හේ ප්‍රභෝ භවාන් කුත්‍ර යාස්‍යති? තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත්, අහං යත්ස්ථානං යාමි තත්ස්ථානං සාම්ප්‍රතං මම පශ්චාද් ගන්තුං න ශක්නෝෂි කින්තු පශ්චාද් ගමිෂ්‍යසි|
ⅩⅩⅩⅦ තදා පිතරඃ ප්‍රත්‍යුදිතවාන්, හේ ප්‍රභෝ සාම්ප්‍රතං කුතෝ හේතෝස්තව පශ්චාද් ගන්තුං න ශක්නෝමි? ත්වදර්ථං ප්‍රාණාන් දාතුං ශක්නෝමි|
ⅩⅩⅩⅧ තතෝ යීශුඃ ප්‍රත්‍යුක්තවාන් මන්නිමිත්තං කිං ප්‍රාණාන් දාතුං ශක්නෝෂි? ත්වාමහං යථාර්ථං වදාමි, කුක්කුටරවණාත් පූර්ව්වං ත්වං ත්‍රි ර්මාම් අපහ්නෝෂ්‍යසේ|