Ⅰ නිස්තාරෝත්සවාත් පූර්ව්වං දිනෂට්කේ ස්ථිතේ යීශු ර‍්‍යං ප්‍රමීතම් ඉලියාසරං ශ්මශානාද් උදස්ථාපරත් තස්‍ය නිවාසස්ථානං බෛථනියාග්‍රාමම් ආගච්ඡත්|
Ⅱ තත්‍ර තදර්ථං රජන්‍යාං භෝජ්‍යේ කෘතේ මර්ථා පර‍්‍ය්‍යවේෂයද් ඉලියාසර් ච තස්‍ය සඞ්ගිභිඃ සාර්ද්ධං භෝජනාසන උපාවිශත්|
Ⅲ තදා මරියම් අර්ද්ධසේටකං බහුමූල්‍යං ජටාමාංසීයං තෛලම් ආනීය යීශෝශ්චරණයෝ ර්මර්ද්දයිත්වා නිජකේශ ර්මාර්ෂ්ටුම් ආරභත; තදා තෛලස්‍ය පරිමලේන ගෘහම් ආමෝදිතම් අභවත්|
Ⅳ යඃ ශිමෝනඃ පුත්‍ර රිෂ්කරියෝතීයෝ යිහූදානාමා යීශුං පරකරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති ස ශිෂ්‍යස්තදා කථිතවාන්,
Ⅴ ඒතත්තෛලං ත්‍රිභිඃ ශතෛ ර්මුද්‍රාපදෛ ර්වික්‍රීතං සද් දරිද්‍රේභ්‍යඃ කුතෝ නාදීයත?
Ⅵ ස දරිද්‍රලෝකාර්ථම් අචින්තයද් ඉති න, කින්තු ස චෞර ඒවං තන්නිකටේ මුද්‍රාසම්පුටකස්ථිත්‍යා තන්මධ්‍යේ යදතිෂ්ඨත් තදපාහරත් තස්මාත් කාරණාද් ඉමාං කථාමකථයත්|
Ⅶ තදා යීශුරකථයද් ඒනාං මා වාරය සා මම ශ්මශානස්ථාපනදිනාර්ථං තදරක්‍ෂයත්|
Ⅷ දරිද්‍රා යුෂ්මාකං සන්නිධෞ සර්ව්වදා තිෂ්ඨන්ති කින්ත්වහං සර්ව්වදා යුෂ්මාකං සන්නිධෞ න තිෂ්ඨාමි|
Ⅸ තතඃ පරං යීශුස්තත්‍රාස්තීති වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා බහවෝ යිහූදීයාස්තං ශ්මශානාදුත්ථාපිතම් ඉලියාසරඤ්ච ද්‍රෂ්ටුං තත් ස්ථානම් ආගච්ඡන|
Ⅹ තදා ප්‍රධානයාජකාස්තම් ඉලියාසරමපි සංහර්ත්තුම් අමන්ත්‍රයන් ;
Ⅺ යතස්තේන බහවෝ යිහූදීයා ගත්වා යීශෞ ව්‍යශ්වසන්|
Ⅻ අනන්තරං යීශු ර‍්‍යිරූශාලම් නගරම් ආගච්ඡතීති වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා පරේ(අ)හනි උත්සවාගතා බහවෝ ලෝකාඃ
ⅩⅢ ඛර්ජ්ජූරපත්‍රාද්‍යානීය තං සාක්‍ෂාත් කර්ත්තුං බහිරාගත්‍ය ජය ජයේති වාචං ප්‍රෝච්චෛ ර්වක්තුම් ආරභන්ත, ඉස්‍රායේලෝ යෝ රාජා පරමේශ්වරස්‍ය නාම්නාගච්ඡති ස ධන්‍යඃ|
ⅩⅣ තදා "හේ සියෝනඃ කන්‍යේ මා භෛෂීඃ පශ්‍යායං තව රාජා ගර්ද්දභශාවකම් ආරුහ්‍යාගච්ඡති"
ⅩⅤ ඉති ශාස්ත්‍රීයවචනානුසාරේණ යීශුරේකං යුවගර්ද්දභං ප්‍රාප්‍ය තදුපර‍්‍ය්‍යාරෝහත්|
ⅩⅥ අස්‍යාඃ ඝටනායාස්තාත්පර‍්‍ය්‍යං ශිෂ්‍යාඃ ප්‍රථමං නාබුධ්‍යන්ත, කින්තු යීශෞ මහිමානං ප්‍රාප්තේ සති වාක්‍යමිදං තස්මින අකථ්‍යත ලෝකාශ්ච තම්ප්‍රතීත්ථම් අකුර්ව්වන් ඉති තේ ස්මෘතවන්තඃ|
ⅩⅦ ස ඉලියාසරං ශ්මශානාද් ආගන්තුම් ආහ්වතවාන් ශ්මශානාඤ්ච උදස්ථාපයද් යේ යේ ලෝකාස්තත්කර්ම්‍ය සාක්‍ෂාද් අපශ්‍යන් තේ ප්‍රමාණං දාතුම් ආරභන්ත|
ⅩⅧ ස ඒතාදෘශම් අද්භුතං කර්ම්මකරෝත් තස්‍ය ජනශ්‍රුතේ ර්ලෝකාස්තං සාක්‍ෂාත් කර්ත්තුම් ආගච්ඡන්|
ⅩⅨ තතඃ ඵිරූශිනඃ පරස්පරං වක්තුම් ආරභන්ත යුෂ්මාකං සර්ව්වාශ්චේෂ්ටා වෘථා ජාතාඃ, ඉති කිං යූයං න බුධ්‍යධ්වේ? පශ්‍යත සර්ව්වේ ලෝකාස්තස්‍ය පශ්චාද්වර්ත්තිනෝභවන්|
ⅩⅩ භජනං කර්ත්තුම් උත්සවාගතානාං ලෝකානාං කතිපයා ජනා අන්‍යදේශීයා ආසන් ,
ⅩⅪ තේ ගාලීලීයබෛත්සෛදානිවාසිනඃ ඵිලිපස්‍ය සමීපම් ආගත්‍ය ව්‍යාහරන් හේ මහේච්ඡ වයං යීශුං ද්‍රෂ්ටුම් ඉච්ඡාමඃ|
ⅩⅫ තතඃ ඵිලිපෝ ගත්වා ආන්ද්‍රියම් අවදත් පශ්චාද් ආන්ද්‍රියඵිලිපෞ යීශවේ වාර්ත්තාම් අකථයතාං|
ⅩⅩⅢ තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යුදිතවාන් මානවසුතස්‍ය මහිමප්‍රාප්තිසමය උපස්ථිතඃ|
ⅩⅩⅣ අහං යුෂ්මානතියථාර්ථං වදාමි, ධාන්‍යබීජං මෘත්තිකායාං පතිත්වා යදි න මෘයතේ තර්හ්‍යේකාකී තිෂ්ඨති කින්තු යදි මෘයතේ තර්හි බහුගුණං ඵලං ඵලති|
ⅩⅩⅤ යෝ ජනේा නිජප්‍රාණාන් ප්‍රියාන් ජානාති ස තාන් හාරයිෂ්‍යති කින්තු යේा ජන ඉහලෝකේ නිජප්‍රාණාන් අප්‍රියාන් ජානාති සේाනන්තායුඃ ප්‍රාප්තුං තාන් රක්‍ෂිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅥ කශ්චිද් යදි මම සේවකෝ භවිතුං වාඤ්ඡති තර්හි ස මම පශ්චාද්ගාමී භවතු, තස්මාද් අහං යත්‍ර තිෂ්ඨාමි මම සේවකේाපි තත්‍ර ස්ථාස්‍යති; යෝ ජනෝ මාං සේවතේ මම පිතාපි තං සම්මංස්‍යතේ|
ⅩⅩⅦ සාම්ප්‍රතං මම ප්‍රාණා ව්‍යාකුලා භවන්ති, තස්මාද් හේ පිතර ඒතස්මාත් සමයාන් මාං රක්‍ෂ, ඉත්‍යහං කිං ප්‍රාර්ථයිෂ්‍යේ? කින්ත්වහම් ඒතත්සමයාර්ථම් අවතීර්ණවාන්|
ⅩⅩⅧ හේ පිත: ස්වනාම්නෝ මහිමානං ප්‍රකාශය; තනෛව ස්වනාම්නෝ මහිමානම් අහං ප්‍රාකාශයං පුනරපි ප්‍රකාශයිෂ්‍යාමි, ඒෂා ගගණීයා වාණී තස්මින් සමයේ(අ)ජායත|
ⅩⅩⅨ තච්ශ්‍රුත්වා සමීපස්ථලෝකානාං කේචිද් අවදන් මේඝෝ(අ)ගර්ජීත්, කේචිද් අවදන් ස්වර්ගීයදූතෝ(අ)නේන සහ කථාමචකථත්|
ⅩⅩⅩ තදා යීශුඃ ප්‍රත්‍යවාදීත්, මදර්ථං ශබ්දෝයං නාභූත් යුෂ්මදර්ථමේවාභූත්|
ⅩⅩⅪ අධුනා ජගතෝස්‍ය විචාර: සම්පත්ස්‍යතේ, අධුනාස්‍ය ජගත: පතී රාජ්‍යාත් ච්‍යෝෂ්‍යති|
ⅩⅩⅫ යද්‍යඊ පෘථිව්‍යා ඌර්ද්ව්වේ ප්‍රෝත්ථාපිතෝස්මි තර්හි සර්ව්වාන් මානවාන් ස්වසමීපම් ආකර්ෂිෂ්‍යාමි|
ⅩⅩⅩⅢ කථං තස්‍ය මෘති ර්භවිෂ්‍යති, ඒතද් බෝධයිතුං ස ඉමාං කථාම් අකථයත්|
ⅩⅩⅩⅣ තදා ලෝකා අකථයන් සෝභිෂික්තඃ සර්ව්වදා තිෂ්ඨතීති ව්‍යවස්ථාග්‍රන්ථේ ශ්‍රුතම් අස්මාභිඃ, තර්හි මනුෂ්‍යපුත්‍රඃ ප්‍රෝත්ථාපිතෝ භවිෂ්‍යතීති වාක්‍යං කථං වදසි? මනුෂ්‍යපුත්‍රෝයං කඃ?
ⅩⅩⅩⅤ තදා යීශුරකථායද් යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධම් අල්පදිනානි ජ්‍යෝතිරාස්තේ, යථා යුෂ්මාන් අන්ධකාරෝ නාච්ඡාදයති තදර්ථං යාවත්කාලං යුෂ්මාභිඃ සාර්ද්ධං ජ්‍යෝතිස්තිෂ්ඨති තාවත්කාලං ගච්ඡත; යෝ ජනෝ(අ)න්ධකාරේ ගච්ඡති ස කුත්‍ර යාතීති න ජානාති|
ⅩⅩⅩⅥ අතඒව යාවත්කාලං යුෂ්මාකං නිකටේ ජ්‍යෝතිරාස්තේ තාවත්කාලං ජ්‍යෝතීරූපසන්තානා භවිතුං ජ්‍යෝතිෂි විශ්වසිත; ඉමාං කථාං කථයිත්වා යීශුඃ ප්‍රස්ථාය තේභ්‍යඃ ස්වං ගුප්තවාන්|
ⅩⅩⅩⅦ යද්‍යපි යීශුස්තේෂාං සමක්‍ෂම් ඒතාවදාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි කෘතවාන් තථාපි තේ තස්මින් න ව්‍යශ්වසන්|
ⅩⅩⅩⅧ අතඒව කඃ ප්‍රත්‍යේති සුසංවාදං පරේශාස්මත් ප්‍රචාරිතං? ප්‍රකාශතේ පරේශස්‍ය හස්තඃ කස්‍ය ච සන්නිධෞ? යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදිනා යදේතද් වාක්‍යමුක්තං තත් සඵලම් අභවත්|
ⅩⅩⅩⅨ තේ ප්‍රත්‍යේතුං නාශන්කුවන් තස්මින් යිශයියභවිෂ්‍යද්වාදි පුනරවාදීද්,
ⅩⅬ යදා, "තේ නයනෛ ර්න පශ්‍යන්ති බුද්ධිභිශ්ච න බුධ්‍යන්තේ තෛ ර්මනඃසු පරිවර්ත්තිතේෂු ච තානහං යථා ස්වස්ථාන් න කරෝමි තථා ස තේෂාං ලෝචනාන්‍යන්ධානි කෘත්වා තේෂාමන්තඃකරණානි ගාඪානි කරිෂ්‍යති| "
ⅩⅬⅠ යිශයියෝ යදා යීශෝ ර්මහිමානං විලෝක්‍ය තස්මින් කථාමකථයත් තදා භවිෂ්‍යද්වාක්‍යම් ඊදෘශං ප්‍රකාශයත්|
ⅩⅬⅡ තථාප්‍යධිපතිනාං බහවස්තස්මින් ප්‍රත්‍යායන්| කින්තු ඵිරූශිනස්තාන් භජනගෘහාද් දූරීකුර්ව්වන්තීති භයාත් තේ තං න ස්වීකෘතවන්තඃ|
ⅩⅬⅢ යත ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රශංසාතෝ මානවානාං ප්‍රශංසායාං තේ(අ)ප්‍රියන්ත|
ⅩⅬⅣ තදා යීශුරුච්චෛඃකාරම් අකථයද් යෝ ජනෝ මයි විශ්වසිති ස කේවලේ මයි විශ්වසිතීති න, ස මත්ප්‍රේරකේ(අ)පි විශ්වසිති|
ⅩⅬⅤ යෝ ජනෝ මාං පශ්‍යති ස මත්ප්‍රේරකමපි පශ්‍යති|
ⅩⅬⅥ යෝ ජනෝ මාං ප්‍රත්‍යේති ස යථාන්ධකාරේ න තිෂ්ඨති තදර්ථම් අහං ජ්‍යෝතිඃස්වරූපෝ භූත්වා ජගත්‍යස්මින් අවතීර්ණවාන්|
ⅩⅬⅦ මම කථාං ශ්‍රුත්වා යදි කශ්චින් න විශ්වසිති තර්හි තමහං දෝෂිණං න කරෝමි, යතෝ හේතෝ ර්ජගතෝ ජනානාං දෝෂාන් නිශ්චිතාන් කර්ත්තුං නාගත්‍ය තාන් පරිචාතුම් ආගතෝස්මි|
ⅩⅬⅧ යඃ කශ්චින් මාං න ශ්‍රද්ධාය මම කථං න ගෘහ්ලාති, අන්‍යස්තං දෝෂිණං කරිෂ්‍යති වස්තුතස්තු යාං කථාමහම් අචකථං සා කථා චරමේ(අ)න්හි තං දෝෂිණං කරිෂ්‍යති|
ⅩⅬⅨ යතෝ හේතෝරහං ස්වතඃ කිමපි න කථයාමි, කිං කිං මයා කථයිතව්‍යං කිං සමුපදේෂ්ටව්‍යඤ්ච ඉති මත්ප්‍රේරයිතා පිතා මාමාඥාපයත්|
Ⅼ තස්‍ය සාඥා අනන්තායුරිත්‍යහං ජානාමි, අතඒවාහං යත් කථයාමි තත් පිතා යථාඥාපයත් තථෛව කථයාම්‍යහම්|