Ⅰ අනන්තරං මරියම් තස්‍යා භගිනී මර්ථා ච යස්මින් වෛථනීයාග්‍රාමේ වසතස්තස්මින් ග්‍රාමේ ඉලියාසර් නාමා පීඩිත ඒක ආසීත්|
Ⅱ යා මරියම් ප්‍රභුං සුගන්ධිතේලෛන මර්ද්දයිත්වා ස්වකේශෛස්තස්‍ය චරණෞ සමමාර්ජත් තස්‍යා භ්‍රාතා ස ඉලියාසර් රෝගී|
Ⅲ අපරඤ්ච හේ ප්‍රභෝ භවාන් යස්මින් ප්‍රීයතේ ස ඒව පීඩිතෝස්තීති කථාං කථයිත්වා තස්‍ය භගින්‍යෞ ප්‍රේෂිතවත්‍යෞ|
Ⅳ තදා යීශුරිමාං වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වාකථයත පීඩේයං මරණාර්ථං න කින්ත්වීශ්වරස්‍ය මහිමාර්ථම් ඊශ්වරපුත්‍රස්‍ය මහිමප්‍රකාශාර්ථඤ්ච ජාතා|
Ⅴ යීශු ර‍්‍යද්‍යපිමර්ථායාං තද්භගින්‍යාම් ඉලියාසරි චාප්‍රීයත,
Ⅵ තථාපි ඉලියාසරඃ පීඩායාඃ කථං ශ්‍රුත්වා යත්‍ර ආසීත් තත්‍රෛව දිනද්වයමතිෂ්ඨත්|
Ⅶ තතඃ පරම් ස ශිෂ්‍යානකථයද් වයං පුන ර‍්‍යිහූදීයප්‍රදේශං යාමඃ|
Ⅷ තතස්තේ ප්‍රත්‍යවදන්, හේ ගුරෝ ස්වල්පදිනානි ගතානි යිහූදීයාස්ත්වාං පාෂාණෛ ර්හන්තුම් උද්‍යතාස්තථාපි කිං පුනස්තත්‍ර යාස්‍යසි?
Ⅸ යීශුඃ ප්‍රත්‍යවදත්, ඒකස්මින් දිනේ කිං ද්වාදශඝටිකා න භවන්ති? කෝපි දිවා ගච්ඡන් න ස්ඛලති යතඃ ස ඒතජ්ජගතෝ දීප්තිං ප්‍රාප්නෝති|
Ⅹ කින්තු රාත්‍රෞ ගච්ඡන් ස්ඛලති යතෝ හේතෝස්තත්‍ර දීප්ති ර්නාස්ති|
Ⅺ ඉමාං කථාං කථයිත්වා ස තානවදද්, අස්මාකං බන්ධුඃ ඉලියාසර් නිද්‍රිතෝභූද් ඉදානීං තං නිද්‍රාතෝ ජාගරයිතුං ගච්ඡාමි|
Ⅻ යීශු ර්මෘතෞ කථාමිමාං කථිතවාන් කින්තු විශ්‍රාමාර්ථං නිද්‍රායාං කථිතවාන් ඉති ඥාත්වා ශිෂ්‍යා අකථයන්,
ⅩⅢ හේ ගුරෝ ස යදි නිද්‍රාති තර්හි භද්‍රමේව|
ⅩⅣ තදා යීශුඃ ස්පෂ්ටං තාන් ව්‍යාහරත්, ඉලියාසර් අම්‍රියත;
ⅩⅤ කින්තු යූයං යථා ප්‍රතීථ තදර්ථමහං තත්‍ර න ස්ථිතවාන් ඉත්‍යස්මාද් යුෂ්මන්නිමිත්තම් ආහ්ලාදිතෝහං, තථාපි තස්‍ය සමීපේ යාම|
ⅩⅥ තදා ථෝමා යං දිදුමං වදන්ති ස සඞ්ගිනඃ ශිෂ්‍යාන් අවදද් වයමපි ගත්වා තේන සාර්ද්ධං ම්‍රියාමහෛ|
ⅩⅦ යීශුස්තත්‍රෝපස්ථාය ඉලියාසරඃ ශ්මශානේ ස්ථාපනාත් චත්වාරි දිනානි ගතානීති වාර්ත්තාං ශ්‍රුතවාන්|
ⅩⅧ වෛථනීයා යිරූශාලමඃ සමීපස්ථා ක්‍රෝශෛකමාත්‍රාන්තරිතා;
ⅩⅨ තස්මාද් බහවෝ යිහූදීයා මර්ථාං මරියමඤ්ච භ්‍යාතෘශෝකාපන්නාං සාන්ත්වයිතුං තයෝඃ සමීපම් ආගච්ඡන්|
ⅩⅩ මර්ථා යීශෝරාගමනවාර්තාං ශ්‍රුත්වෛව තං සාක්‍ෂාද් අකරෝත් කින්තු මරියම් ගේහ උපවිශ්‍ය ස්ථිතා|
ⅩⅪ තදා මර්ථා යීශුමවාදත්, හේ ප්‍රභෝ යදි භවාන් අත්‍රාස්ථාස්‍යත් තර්හි මම භ්‍රාතා නාමරිෂ්‍යත්|
ⅩⅫ කින්ත්විදානීමපි යද් ඊශ්වරේ ප්‍රාර්ථයිෂ්‍යතේ ඊශ්වරස්තද් දාස්‍යතීති ජානේ(අ)හං|
ⅩⅩⅢ යීශුරවාදීත් තව භ්‍රාතා සමුත්ථාස්‍යති|
ⅩⅩⅣ මර්ථා ව්‍යාහරත් ශේෂදිවසේ ස උත්ථානසමයේ ප්‍රෝත්ථාස්‍යතීති ජානේ(අ)හං|
ⅩⅩⅤ තදා යීශුඃ කථිතවාන් අහමේව උත්ථාපයිතා ජීවයිතා ච යඃ කශ්චන මයි විශ්වසිති ස මෘත්වාපි ජීවිෂ්‍යති;
ⅩⅩⅥ යඃ කශ්චන ච ජීවන් මයි විශ්වසිති ස කදාපි න මරිෂ්‍යති, අස්‍යාං කථායාං කිං විශ්වසිෂි?
ⅩⅩⅦ සාවදත් ප්‍රභෝ යස්‍යාවතරණාපේක්‍ෂාස්ති භවාන් සඒවාභිෂික්ත්ත ඊශ්වරපුත්‍ර ඉති විශ්වසිමි|
ⅩⅩⅧ ඉති කථාං කථයිත්වා සා ගත්වා ස්වාං භගිනීං මරියමං ගුප්තමාහූය ව්‍යාහරත් ගුරුරුපතිෂ්ඨති ත්වාමාහූයති ච|
ⅩⅩⅨ කථාමිමාං ශ්‍රුත්වා සා තූර්ණම් උත්ථාය තස්‍ය සමීපම් අගච්ඡත්|
ⅩⅩⅩ යීශු ර්ග්‍රාමමධ්‍යං න ප්‍රවිශ්‍ය යත්‍ර මර්ථා තං සාක්‍ෂාද් අකරෝත් තත්‍ර ස්ථිතවාන්|
ⅩⅩⅪ යේ යිහූදීයා මරියමා සාකං ගෘහේ තිෂ්ඨන්තස්තාම් අසාන්ත්වයන තේ තාං ක්‍ෂිප්‍රම් උත්ථාය ගච්ඡන්තිං විලෝක්‍ය ව්‍යාහරන්, ස ශ්මශානේ රෝදිතුං යාති, ඉත්‍යුක්ත්වා තේ තස්‍යාඃ පශ්චාද් අගච්ඡන්|
ⅩⅩⅫ යත්‍ර යීශුරතිෂ්ඨත් තත්‍ර මරියම් උපස්ථාය තං දෘෂ්ට්වා තස්‍ය චරණයෝඃ පතිත්වා ව්‍යාහරත් හේ ප්‍රභෝ යදි භවාන් අත්‍රාස්ථාස්‍යත් තර්හි මම භ්‍රාතා නාමරිෂ්‍යත්|
ⅩⅩⅩⅢ යීශුස්තාං තස්‍යාඃ සඞ්ගිනෝ යිහූදීයාංශ්ච රුදතෝ විලෝක්‍ය ශෝකාර්ත්තඃ සන් දීර්ඝං නිශ්වස්‍ය කථිතවාන් තං කුත්‍රාස්ථාපයත?
ⅩⅩⅩⅣ තේ ව්‍යාහරන්, හේ ප්‍රභෝ භවාන් ආගත්‍ය පශ්‍යතු|
ⅩⅩⅩⅤ යීශුනා ක්‍රන්දිතං|
ⅩⅩⅩⅥ අතඒව යිහූදීයා අවදන්, පශ්‍යතායං තස්මින් කිදෘග් අප්‍රියත|
ⅩⅩⅩⅦ තේෂාං කේචිද් අවදන් යෝන්ධාය චක්‍ෂුෂී දත්තවාන් ස කිම් අස්‍ය මෘත්‍යුං නිවාරයිතුං නාශක්නෝත්?
ⅩⅩⅩⅧ තතෝ යීශුඃ පුනරන්තර්දීර්ඝං නිශ්වස්‍ය ශ්මශානාන්තිකම් අගච්ඡත්| තත් ශ්මශානම් ඒකං ගහ්වරං තන්මුඛේ පාෂාණ ඒක ආසීත්|
ⅩⅩⅩⅨ තදා යීශුරවදද් ඒනං පාෂාණම් අපසාරයත, තතඃ ප්‍රමීතස්‍ය භගිනී මර්ථාවදත් ප්‍රභෝ, අධුනා තත්‍ර දුර්ගන්ධෝ ජාතඃ, යතෝද්‍ය චත්වාරි දිනානි ශ්මශානේ ස තිෂ්ඨති|
ⅩⅬ තදා යීශුරවාදීත්, යදි විශ්වසිෂි තර්හීශ්වරස්‍ය මහිමප්‍රකාශං ද්‍රක්‍ෂ්‍යසි කථාමිමාං කිං තුභ්‍යං නාකථයං?
ⅩⅬⅠ තදා මෘතස්‍ය ශ්මශානාත් පාෂාණෝ(අ)පසාරිතේ යීශුරූර්ද්ව්වං පශ්‍යන් අකථයත්, හේ පිත ර්මම නේවේසනම් අශෘණෝඃ කාරණාදස්මාත් ත්වාං ධන්‍යං වදාමි|
ⅩⅬⅡ ත්වං සතතං ශෘණෝෂි තදප්‍යහං ජානාමි, කින්තු ත්වං මාං යත් ප්‍රෛරයස්තද් යථාස්මින් ස්ථානේ ස්ථිතා ලෝකා විශ්වසන්ති තදර්ථම් ඉදං වාක්‍යං වදාමි|
ⅩⅬⅢ ඉමාං කථාං කථයිත්වා ස ප්‍රෝච්චෛරාහ්වයත්, හේ ඉලියාසර් බහිරාගච්ඡ|
ⅩⅬⅣ තතඃ ස ප්‍රමීතඃ ශ්මශානවස්ත්‍රෛ ර්බද්ධහස්තපාදෝ ගාත්‍රමාර්ජනවාසසා බද්ධමුඛශ්ච බහිරාගච්ඡත්| යීශුරුදිතවාන් බන්ධනානි මෝචයිත්වා ත්‍යජතෛනං|
ⅩⅬⅤ මරියමඃ සමීපම් ආගතා යේ යිහූදීයලෝකාස්තදා යීශෝරේතත් කර්ම්මාපශ්‍යන් තේෂාං බහවෝ ව්‍යශ්වසන්,
ⅩⅬⅥ කින්තු කේචිදන්‍යේ ඵිරූශිනාං සමීපං ගත්වා යීශෝරේතස්‍ය කර්ම්මණෝ වාර්ත්තාම් අවදන්|
ⅩⅬⅦ තතඃ පරං ප්‍රධානයාජකාඃ ඵිරූශිනාශ්ච සභාං කෘත්වා ව්‍යාහරන් වයං කිං කුර්ම්මඃ? ඒෂ මානවෝ බහූන්‍යාශ්චර‍්‍ය්‍යකර්ම්මාණි කරෝති|
ⅩⅬⅧ යදීදෘශං කර්ම්ම කර්ත්තුං න වාරයාමස්තර්හි සර්ව්වේ ලෝකාස්තස්මින් විශ්වසිෂ්‍යන්ති රෝමිලෝකාශ්චාගත්‍යාස්මාකම් අනයා රාජධාන්‍යා සාර්ද්ධං රාජ්‍යම් ආඡේත්ස්‍යන්ති|
ⅩⅬⅨ තදා තේෂාං කියඵානාමා යස්තස්මින් වත්සරේ මහායාජකපදේ න්‍යයුජ්‍යත ස ප්‍රත්‍යවදද් යූයං කිමපි න ජානීථ;
Ⅼ සමග්‍රදේශස්‍ය විනාශතෝපි සර්ව්වලෝකාර්ථම් ඒකස්‍ය ජනස්‍ය මරණම් අස්මාකං මඞ්ගලහේතුකම් ඒතස්‍ය විවේචනාමපි න කුරුථ|
ⅬⅠ ඒතාං කථාං ස නිජබුද්ධ්‍යා ව්‍යාහරද් ඉති න,
ⅬⅡ කින්තු යීශූස්තද්දේශීයානාං කාරණාත් ප්‍රාණාන් ත්‍යක්‍ෂ්‍යති, දිශි දිශි විකීර්ණාන් ඊශ්වරස්‍ය සන්තානාන් සංගෘහ්‍යෛකජාතිං කරිෂ්‍යති ච, තස්මින් වත්සරේ කියඵා මහායාජකත්වපදේ නියුක්තඃ සන් ඉදං භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං කථිතවාන්|
ⅬⅢ තද්දිනමාරභ්‍ය තේ කථං තං හන්තුං ශක්නුවන්තීති මන්ත්‍රණාං කර්ත්තුං ප්‍රාරේභිරේ|
ⅬⅣ අතඒව යිහූදීයානාං මධ්‍යේ යීශුඃ සප්‍රකාශං ගමනාගමනේ අකෘත්වා තස්මාද් ගත්වා ප්‍රාන්තරස්‍ය සමීපස්ථායිප්‍රදේශස්‍යේඵ්‍රායිම් නාම්නි නගරේ ශිෂ්‍යෛඃ සාකං කාලං යාපයිතුං ප්‍රාරේභේ|
ⅬⅤ අනන්තරං යිහූදීයානාං නිස්තාරෝත්සවේ නිකටවර්ත්තිනි සති තදුත්සවාත් පූර්ව්වං ස්වාන් ශුචීන් කර්ත්තුං බහවෝ ජනා ග්‍රාමේභ්‍යෝ යිරූශාලම් නගරම් ආගච්ඡන්,
ⅬⅥ යීශෝරන්වේෂණං කෘත්වා මන්දිරේ දණ්ඩායමානාඃ සන්තඃ පරස්පරං ව්‍යාහරන්, යුෂ්මාකං කීදෘශෝ බෝධෝ ජායතේ? ස කිම් උත්සවේ(අ)ස්මින් අත්‍රාගමිෂ්‍යති?
ⅬⅦ ස ච කුත්‍රාස්ති යද්‍යේතත් කශ්චිද් වේත්ති තර්හි දර්ශයතු ප්‍රධානයාජකාඃ ඵිරූශිනශ්ච තං ධර්ත්තුං පූර්ව්වම් ඉමාම් ආඥාං ප්‍රාචාරයන්|